Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Priroda rekorda

Priroda rekorda

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 880|Likes:
Published by Nebojša
Izvod iz knjige „Sport, kapitalizam, destrukcija“, Ljubodrag Simonović, „Lorka“, Beograd, 1995. E-mail:
comrade@sezampro.rs
Ducijev blog: http://ljubodragsimonovic.wordpress.com/
Izvod iz knjige „Sport, kapitalizam, destrukcija“, Ljubodrag Simonović, „Lorka“, Beograd, 1995. E-mail:
comrade@sezampro.rs
Ducijev blog: http://ljubodragsimonovic.wordpress.com/

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Nebojša on Aug 20, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

 
Izvod iz knjige Ä
Sport, kapitalizam, destrukcija
³, Ljubodrag Simonovi, ÄLorka³, Beograd, 1995. E-mail:comrade@sezampro.rs
 
P R I R O D A R E K O R D A
 
U sportu se, pogotovu u principu uinka (odnosno, rekorda), "manifestuju centralni momentidrutva" - stav je Vilhelma Hopfa koji je postao jedno od najozbiljnijih polazita za sociolokiutemeljenu kritiku sporta.
(1)
Konstatujui da se kapitalizam ne moe obeleavati pojmovima"industrijskog drutva" ve kapitalom, Hopf dolazi do Marksove odredbe kapitala po kojoj se onsvodi na cirkulaciju novca koja je "sama sebi cilj, jer iskoriavanje vrednosti postoji samo u okvirutog stalno obnavljanog kretanja", zbog ega je "kretanje kapitala nemerljivo".
(2)
Analogno tome,namee se misao da je rekord pojam koji u "sportskom shvatanju uinka" odgovara kapitalu. Iz oveanalogije jasno proistie da je ideja o rekordu proizvod modernog drutva.
 
Da bi ilustrovao razliku izmeu uinka i rekorda Hopf se poziva na primere iz Afrike, koje navodiAjhberg: "Rana evropska istraivanja su pokazala da u raznim crnakim plemenima postoji uinak ulakoj atletici. Poznati su bili skokovi uvis u plemenu Vatusi, koji su iznosili 2,50 metara (saupotrebom odskone daske). Ali upravo uesnici tih evropskih ekspedicija postavili su kvantitativnukonstataciju uinka i telesnog uinka...U rodovskom drutvu je vebanje bilo konvencija, npr.da jedan mladi biva smatran mukarcem tek onda kad iz mesta preskoi duinu svoga tela (1,90 - 2,00m). Ajhberg ukazuje na to da je ovaj uinak, utvren pre mnogo vekova, bio iznad tadanjegsvetskog rekorda (1908.on je iznosio 1,90 m). Uprkos njihovim sposobnostima, nije se uspelo da seVatusi nagovore na bavljenje sportom. Odluujui razlog nalazi sam Ajhberg: njima skok uvis nije bio cilj. Radi se vie o ritualu. Isto tako malu ulogu u ovim aktivnostima je igralo takmienje,konkurencija. Ajhberg navodi sledei primer: Bue nisu takmiarsko drutvo. Jedan junoafrikitrka, koji je trenirao sa dvojicom Bua, konstatovao je da uvek kad jedan zaostane, drugi eka.Uinak se ovde ne smatra individualnim."
(3)
 
Ono to je za nas najvanije, princip uinka, kao i metodi koji su karakteristini za industrijski radnisu sami po sebi doveli do toga da sport postane proizvodnja rekorda. Postajanje sporta delomrobno-novane privrede, odnosno, pogona za ostvarivanje profita, dolazi do apsolutizacije principauinka kojem je u potpunosti podreena sportska delatnost. Radi se o kapitalistikom uinku kojiodbacuje emancipatorske impulse telesne kulture, odnosno, tenju oveka ka linom usavravanju polazei od sopstvenih (individualnih) potreba i mogunosti. U sportu je izvrena instrumentalizacijaslobodnog telesnog aktivizma (telesne kulture) i njegovo svoenje na sredstvo za oplodnju kapitala.U njemu je dolo do otuenja uinka kao i mehanizama sa kojim se on postie od oveka. "Borba za progres" postaje ideoloka maska iza koje se krije sve stravinije unitavanje oveka.
 
Umesto iste volje za pobedom, kao to je to bilo u antikoj Grkoj, u modernom sportu dominirazahtev za postizanjem rekorda. On postaje univerzalna i od oveka otuena mera za odreivanjeuspenosti (vrednosti), to znai svojevrsna "via sila" kojoj je ovek podreen. Tu se vie ne radi o borbi izmeu ljudi za pobedom, ve o borbi oveka sa "fantomskim" rekordima koji su otelotvoreniu toperici i drugim mernim instrumentima. Pobeda nad protivnicima je bezvredna ukoliko se ne postigne rekord. Istorija antikih olimpijskih igara je sled pobednika; istorija modernog sporta svodise na linearni sled brojki kojima su prirdodata imena "rekordera" - rekord ima prvenstvo nadovekom. U tom kontekstu vri se "mitologizacija uinka", o kojoj govori an-Mari Brom:"probijanje zidova", istorijski pomaci", "skokovi"; "prvi ovek koji je postigao...", "prva ena koja jeostvarila..." - sportska "dostignua" dobijaju dimenziju istorijskih graninika.
(4)
Istovremeno,
 
stvaraju se mitovi "ampiona" koji dobijaju "legendarne biografije" i legendarne karakteristike(poput "heroja" iz nacionalnih mitologija) i postaju linosti koje obeleavaju epohu.
(5)
Ali, i totreba dodati, samo kao simboli vladajuih vrednosti kapitalizma. Otuda je Brom potpuno u pravukada znaaj koji za sport imaju principi
citius, altius, fortius
, poredi sa znaajem koji principi
 sloboda, jednakost, bratstvo
, ispisani "na palati pravde", imaju za drutveni poredak.
(6)
 
U antici dominira
agon
koji je otelotvorenje boanskog (kosmikog) duha; u (modernom) sportudominira uinak koji je otelotvorenje duha kapitalizma. Sportisti nisu predstavnici svojih porodica igradova (drava), kao to je to bilo u antikoj Grkoj, ve su orua politikih i kapitalistikihgrupacija moi sa kojima oni nastoje da ostvare svoje posebne interese. Sportisti nisu integralni deozajednice (graani
 polis-
a
 )
), ve su instrumentalizovani jurinici u rukama onih snaga koje predstavljaju otuenu drutvenu mo u institucionalizovanom obliku. Sve se odvija u skladu s principima kapitalistikog poslovanja:svaka pobeda, svaki rekord ima svoju cenu. Sportskotakmienje u potpunosti je degradirano na borbu za novac. Neprestano umnoavanje sportskihmanifestacija dovodi do sve otrije konkurencije izmeu organizatora. Da bi se doveli "najveiasovi", obezbedila publika, TV prenosi, reklame - ostvario profit, sportistima se nude sve vee sumeza uee, pogotovu za pobedu i obaranje rekorda. To vodi daljem intenziviranju samoubilakogtreninga, upotrebi sve razornijih "stimulativnih sredstava"... "Vrhunski sport" za sportistu postaje svedramatinija igra "ruskog ruleta", a za kapital sve vea zarada.
 
Jedno je slobodno-voljno opredelenje oveka da postigne vie razvijanjem svojih ljudskih moi (veirezuiltat), a drugo je kada ovek sveden na sredstvo sa kojim otueni centri moi ostvaruju ne-ljudske ciljeve (rekord). Ne radi se, dakle, o kritici uinka, ve o kritici takvog (kapitalistikog)uinka koji se, posredstvom robno-novane privrede (rekord kao prometna vrednost rezultata), postie porobljavanjem i unitavanjem oveka. Treba praviti razliku izmeu legitimnog ljudskognastojanja da se postigne vie kao izraza autentinih ljudskih potreba i razvoja njegovih ljudskihmoi i rekordomanije, to znai podreivanja oveka od njega otuenom egzistencijalnom duhukapitalistikog naina proizvodnje koji postaje simbol "progresa". U tom smislu
citius, altius, fortius
 ne kao razvoj "ivotinjske prirode oveka", odnosno, "borilake volje" (Kuberten); ne kao podreivanje oveka efektima njegovog rada, odnosno, profitu; ne kao sumanuto unitavanje prirodnih osnova ljudske egzistencije (tela) i samog oveka - ve kao sastavni deo nastojanja ovekada razvije svoje univerzalne stvaralake moi, da "uvea" svoj ljudski svet. Kapitalistiki principuinka treba prevazii afirmacijom istinskog ljudskog uinka, to znai uinka koji postie slobodanovek na nain koji omoguava razvoj njegovih stvaralakih moi i omoguava zadovoljavanjenjegovih autentinih ljudskih potreba. Tenja ka veem ima smisla jedino ukoliko je tenja kaljudskijem.
 
Sve vea dominacija principa uinka u sportu dovela je do postepene eliminacije borilakogindividualizma, kamena temeljca ideologije liberalizma. Uspostavlja se sve vei jaz izmeu"pedagokih" zahteva izvornog kapitalizma (takmienje kao razvoj i jaanje "borilake volje" iizgradnje "snanog karaktera") i pragmatinih zahteva "da se ide dalje". Sport je sve manje prostor na kome dolazi do izraaja "lina inicijativa" i "lino dostignue", to znai "borilaka volja" pojedinca, a sve vie prostor u kome caruju nauni timovi koji su orue u rukama politikih ikapitalistikih centara moi. "Razvoj sporta" je neposredno uslovljen daljim razvojem nauke i svedubljom integracijom "sportskog pogona" u kapitalistiku maineriju. Umesto da je stvaralacsportskih rezultata, ovek postaje orue sa kojim se postiu rekordi; umesto "volje za pobedom",osnovom na kojoj se razvijao "slobodni svet", u sportu je uspostavljena dominacija tehnokratskoguma za koji "obaranje rekorda" postaje "nauni projekt". "Rekorderi se raaju u epruvetama" - jestav koji na najupeatljiviji nain izraava stanje stvari u dananjem sportu. I dalje se slavi
 
"pobednik", ali je ovek samo prividno akter pobede. Pravi pobednici su kapitalistiki koncerni itimovi naunika i lekara za koje su sportisti isto to i laboratorijski pacovi - sredstvo za isprobavanjemedikamenata i ostvarivanje profita.
 
Istovremeno, "prevazilaenje horizonata mogueg" se odnosi iskljuivo na kvantitativne pomake naosnovu i u okviru vladajuih postulata kapitalistikog poretka (borba ljudi izmeu sebe ili protivsebe), a ne na otvaranje novog horizonta koji prevazilaze kapitalistiki svet, a to znai koji otvara prostor za humaniji svet i istinsku slobodu. Vrednosnu potvrdu dobija samo onaj uinak koji potvruje razvojnu mo kapitalizma ("Fantastini rekord!"). Rekord nije mera obogaivanja oveka injegovog sveta, ve mera njegovog uniavanja i unitavanja. Novi rekordi predstavljaju sve snanijezaveslaje robova prikovanih za galiju koja, gonjena biem kapitala, sve bre plovi ka bezdanu. Nastojanje da se postigne rekord sve vie podsea na Sizifovo prokletstvo. Tenja da se po svakucenu obori rekord nema nikakve veze sa nastojanjem oveka da "prevazie horizonte mogueg" i"dopre do savrenstva" (Vol). Pravi smisao rekordomanije je bezumno i fatalistiko podreivanjeoveka vladajuoj moi, s tim to vei rekord istovremeno znai i vei kamen koga je sve teeizgurati do vrha i koji preti da smodi oveka. Kvalitet "kapitalistikog" Sizifa je u tome da onsvojom ropskom delatnou uveava breme koje mu je vladajua mo natovarila na plea - dosopstvenog kraja. Umesto jednobrazne i beskrajne muke, dananji "Sizifov posao" postaje bespotedno samounitenje.
 
Odnos oveka prema sopstvenom telu uslovljen je odnosom kapitalistikog naina proizvodnje(reprodukcije) prema prirodi. Sve vea tehnizacija tog odnosa i stvaranje od prirode (nauno) projektovanog prostora unitenja vodi ka potpunom i konanom raskidu oveka sa prirodom, a time isa svojim prirodnim biem. Sport je oblast u kojoj su dehumanizacija i denaturalizacija ovekadosegli svoj najvii nivo. Robotizacija oveka u sportu izraz je ekocidne logike koja dominira udananjoj "tehnikoj civilizaciji". Sistematski se unitava telo kao prirodni organizam i kao deoivoga sveta - ono postaje kavez tehnike racionalnosti. Brzina, snaga, izdrljivost gube karakter ljudskog i prirodnog i sve vie dobijaju tehniki karakter. Telo oveka, kao i njegova psiha, emocije,svedeno je na predmet obrade. Ono postaje sirovina, odnosno, energetski izvor i orue za postizanjerekorda. Prema njemu se ne odnose kao prema (celovitom) ljudskom telu, ve ga svode na zbir  biohemijskih, fiziolokih, mehanikih "procesa i elemenata" koje treba dovesti u optimalnifunkcionalni sklad da bi iz njihove aktivnosti mogao da proistekne projektovani rezultat (rekord).Prevashodna uloga lekara je da umrtve prirodne odbranbene mehanizme organizma, odnosno, daunite ivot u njemu. Logika dehumanizovanog tehnolokog uma postaje
 spiritus movens
 "istraivakih procesa" u sportu, iji su neposredni rezultat unakaeni ljudi, moderni Frankentajni.Rekord, pomeranje "granica snova" je cilj, a ovek je samo jedno, jo uvek najvanije, sredstvo da seto postigne. Instrumentalizacijom sporta, postajanjem sporta sredstvom za oplodnju kapitala idokazivanja da je kapitalizam jo uvek u stanju da ide "napred", instrumentalizovan je sam ovek.Osnovna svrha treninga, pogotovu uzimanja farmaceutskih sredstava, je da se unite prirodniodbranbeni mehanizmi organizma da bi se bez otpora "povinovao" sve veim zahtevima koji vode kanjegovom unitenju. Proizvodnja rekorda temelji se na stvaranju novih oblika destrukcije oveka.Zastoji u obaranju rekorda u sportovima u kojima dominira snaga, brzina, izdrljivost pre svega su posledica iscrpljenih mogunosti u primeni "stimulativnih" sredstava i metoda za unitavanjeoveka. Novi skokovi u obaranju rekorda mogu se oekivati sa pojavom novih "stimulativnih" preparata na kojima, sklonjeni od oiju javnosti, rade dananji Mengelei - po nalogu i uz obilatu pomo kapitalistikih koncerna. Njihova primena dovee do jo veeg razaranja organizma oveka,njegove psihe. Od sportiste treba stvoriti robotizovanog idiota za viekratnu, a uskoro za jednokratnuupotrebu. I u sportu vladaju zakoni potroakog drutva: sportista, kao roba, ima sve krai vek trajanja. "Novi" rekordi, "novi" sportisti, "novi" grobovi...
 

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nebojša liked this
Ruža Butulija liked this
Ruža Butulija liked this
Deki Denik liked this
djoric01 liked this
maxvlad liked this
tengen liked this
porfirogenit1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->