Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Sources du droit Européen - Les institutions européennes

Sources du droit Européen - Les institutions européennes

Ratings:
(0)
|Views: 287|Likes:
Published by MAJOR74747

More info:

Published by: MAJOR74747 on Jan 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

 
Ehz Lizplpxplaiz Hxva~ìhiihz
Lipva`xjplai 4 ^axvrxal bwalv gai`ì e“Hxva~h 1
Heeh hzp jak~eïphkhip vxliìh% le gbxp z“xilv ~axv kbliphilv eb ~bl6 phipbplwhz 4 2<6? hp 2<02% rxl aip ìjoaxì) Ehz ~b|z hxva~ìhiz zaip lijb~bfehz `“bjjh~phv xihJaizplpxplai jakkxih)Hi 2<8>% 6 ~hvzaiihz% Dhbi Kaiihp hp Vafhvp Zjoxkbi% `aiihip iblzzbijh î eb JHJB/ Jakkxibxpì Hxva~ìhiih `x Jobvfai hp `h e“Bjlhv % ~axv jaipvðehv eb ~va`xjplai `“bvkhz hpblizl hk~äjohv ehz cxhvvhz ,)
^xlzrx“xih jaizpvxjplai ~aelplrxh hzp lk~azzlfeh% ai wb jvìhv xih li`ì~hi`bijhìjaiaklrxh hipvh Hpbpz `h gbãai î hk~äjohv ehz cxhvvhz)
Le gbxp ìcbehkhip jvìhv xi jaipvh~al`z gbjh bx Hpbpz+Xilz hp î e“Xilai Zawlìplrxh)
Le gbxp jakfbppvh ehz `ljpbpxvhz zawlìplrxhz)
E“Hxva~h wb `aij vh~azhv zxv 0 lizplpxplaiz 4
Eh Jaizhle Hxva~ìhi 4 vh~vìzhiph ehz Hpbpz ibplaibx)
Eb Jakklzzlai Hxva~ìhiih 4 vh~vìzhiph e“lipìväp hxva~ìhi% e“lipìväp jaeehjplg)
Eh ^bvehkhip Hxva~ìhi 4 vh~vìzhiph ehz ~hx~ehz)
Eb Jaxv `h Dxzpljh 4 zh `alp `“lizpbxvhv e“ìpbp `h `valp)Jobjxi vh~azh zxv xih eìclplklpì ~bvpljxelïvh% rxl zaip ~ebjìhz î ìcbelpì% zbxg ~hxp hpvh jheeh `x^bvehkhip Hxva~ìhi% rxl z“b~~xlh zxv xih eìclplklpì ~a~xeblvh)E“ìwaexplai hxva~ìhiih b vhigavjì `h kbilïvh `ìphvklibiph ehz ~axwalvz `x ^bvehkhipHxva~ìhi) Jhjl wb bwalv ~axv jaizìrxhijh eh gblp rxh ehz lizplpxplaiz hxva~ìhiihz ih zhvaip fbzìhz zxv eh ~vlijl~h `h zì~bvbplai `hz ~axwalvz% kblz% bx jaipvblvh% `h jaigxzlai `hz ~axwalvz 4 eb käkh lizplpxplai ~azzï`h ~exzlhxvz ~axwalvz)Le hlzph `hz Jaizhlez zhjpavlhez 4 Jaizhle `h e“Bcvljxepxvh% Jaizhle `h e“Hiwlvaiihkhip%Jaizhle `hz Bggblvhz Hpvbicïvhz% rxl jaijhvih ehz klilzpvhz `h paxz ehz Hpbpz Hxva~ìhiz)Ehz `ìjlzlaiz zaip ~vlzhz zaip ~vlzhz zheai eb kbdavlpì zlk~eh% kbdavlpì rxbelglìh hp% pvïzvbvhkhip% î e“xibilklpì) Lez aip ~exzlhxvz jak~ìphijhz 4
Jak~ìphijhz eìclzebplwhz 4 J“hzp bxzzl eh ~vhklhv rxl waph ehz `lvhjplwhz hp ehzvïcehkhipz)
Jak~ìphijhz hìjxplwhz 4 J“hzp eh Jaizhle rxl `ìglilp ehz cvbi`hz avlhipbplaiz fx`cìpblvhz `h e“Hxva~h) Le vh~vìzhiph e“Hxva~h `biz ehz vhebplaiz liphvibplaibehz)
Eb Jakklzzlai Hxva~ìhiih 4
Heìkhip jhipvbe `h e“XH)Jobrxh Hpbp iakkh zai jakklzzblvh% khkfvh `h eb jakklzzlai% rxl zhvap z~ìjlbelzìz `biz`hz kbplïvhz ~vìjlzhz / jaijxvvhijh% bcvljxepxvh ‧ ,
 
Zhz khkfvhz zaip iakkìz ~axv 8 biz hp lez zaip ~aelplrxhkhip vhz~aizbfehz `hwbip eh^bvehkhip Hxva~ìhi 4 xih galz jaizplpxìh% heeh `alp äpvh vhjaiixh ~bv eh ^bvehkhip Hxva~ìhirxl waph zai liwhzplpxvh) Zl ehz khkfvhz `h eb Jakklzzlai Hxva~ìhiih ih ~eblzhip ~bz bx^bvehkhip% heeh ~hxp zxflv xih kaplai `h jhizxvh ;;;;9 Waph `x ^bvehkhip Hxva~ìhi rxlafelch ‟ehizhkfeh `hz khkfvhz `h eb Jakklzzlai î `ìklzzlaiihv)
Jhpph Jakklzzlai b : bppvlfxplaiz ~vlijl~behz 4
Cbv`lhiih `hz pvblpìz 4 ~axv jheb% heeh ~azzï`h : ~axwalvz 4
^axwalv `“ligavkbplai hp `h ~vìwhiplai) Eavzrxh eb Jakklzzlai ìebfavhxi phph% heeh ~vìwlhip ehz Hpbpz rx“lez waip `hwalv xi daxv zpbpxhv zxv xi phph ~bvpljxelhv) Heeh hzp jobvcìh bxzzl `h ~vìwhilv% `“behvphv ehz Hpbpz zxv e“b~~eljbplai `hz phphz)
^axvzxlwvh ehz ligvbjplaiz `hwbip eb Jaxv `h Dxzpljh Hxva~ìhiih)
Papbeh kbépvlzh `hz jebxzhz `h zbxwhcbv`h 4 ~hxp bjjav`hv `hz`ìvacbplaiz bjjav`ìh î xi Hpbp `biz e“b~~eljbplai `“xi vïcehkhip% kblz elklpìh`biz eh phk~z% rxalrx“le bvvlwh)
Avcbih `“lilplbplwh 4 heeh ìebfavh ehz jaiphixz `hz phphz hp ~va~azh ehz phphz) Heeh b`aij eb kbépvlzh `h e“av`vh `x daxv `x Jaizhle Hxva~ìhi) Eh Jaizhle `h ~hxp ~bz `aijz“bxpazblzlv `“xih rxhzplai rxl i“bxvblp ~bz ìpì ~va~azìh ~bv eb JakklzzlaiHxva~ìhiih) Le hzp afelcì `h ih z“ajjx~hv rxh `hz rxhzplai ~va~azìhz ~bv ebJakklzzlai) Jh~hi`bip zl eh Jaizhle eh whxp î e“xibilklpì% le ~hxp zh zblzlv `“xihrxhzplai iai ~va~azìh ~bv eb Jakklzzlai) Kblz eb Jakklzzlai b xi ~axwalv `“xzxvh 4heeh ~hxp ~va~azhv `hz phphz bxpbip `h galz rx“heeh eh whxp dxzrx#î jh rxh eh Jaizhleglilzzh ~bv e“bjjh~phv)
Avcbih `“hìjxplai 4 vðeh `h jaipvðeh hp `h klzh hi ~vbplrxh `hz vïcehkhipbplaiz) EbJakklzzlai hxva~ìhiih wb walv zhz ~axwalvz ìphi`xz eavzrxh eh Jaizhle Hxva~ìhi exlbxvb `ìeìcxì xih jak~ìphijh ~bvpljxelïvh% j#hzp+î+`lvh ehz ~aelplrxhz jakkxihzhxva~ìhiihz / Hhk~eh 4 eb ^BJ% ~aelplrxh bcvljaeh jakkxih = eh Jaizhle î `ìeìcxìe“hizhkfeh `h zhz ~axwalvz hi kbplïvh `“bcvljxepxvh î eb Jakklzzlai ;;;;9 ~axwalv jaizl`ìvbfeh = ~bv hhk~eh hi jh rxl jaijhvih eb ^BJ% heeh e“b kbe vìcehkhipì jh rxlkïih î xih bxckhipbplai `hz ~vl `x eblp hp `h paxz ehz ~va`xlpz eblplhvz == Bxpvhhhk~eh% heeh b hijaxvbcì eb jaizakkbplai `h gbvlihz bilkbehz gblphz b ~bvplv `hjbvjbzzhz `“bilkbx% jh rxl b khiì î eb wbjoh gaeeh,)
Chzplai `hz gai`z zpvxjpxvhez 4 Gai`z Zajlbe Hxva~ìhi% Hvbzkxz% hpj ‧
Eh ^bvehkhip
@h~xlz 2<3<% ehz `ì~xpìz zaip ìexz bx zxggvbch xilwhvzhe% hp jobrxh ~b|z ~azzï`h xijaiplichip `h `ì~xpìz hi gaijplaiz `h zai ~al`z `ìkacvb~olrxh) J“hzp jhexl rxl wb jaiibépvheb ~exz gavph ìwaexplai% zai ~axwalv z“hzp jaizl`ìvbfehkhip vhigavjì bx jaxvz `h e“olzpalvh `heb jaizpvxjplai hxva~ìhiih)
: bppvlfxplaiz ~vlijl~behz 4
Jaipvðeh ~aelplrxh `h eb Jakklzzlai% rxl ~bzzh ~bv 
0
~vìvacbplwhz 4
^axwalv cìiìvbe `h `ìelfìvbplai 4 eh ^bvehkhip ~hxp zh zblzlv `h paxphz ehzrxhzplaiz rx“le zaxoblph% ebijhv `hz ìpx`hz `h jaipvðeh% `aiihv `hz bwlz%vhjakkbi`bplaiz î eb Jakklzzlai rxbip î zb gbãai `h ~vajì`hv% î zai

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->