Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
QI MAGEN PREZENTARE 2006

QI MAGEN PREZENTARE 2006

Ratings: (0)|Views: 1,363 |Likes:
QI MAGEN PREZENTARE 2006
QI MAGEN PREZENTARE 2006

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: http://www.psi-sciences.com/ on Jan 23, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

 
]I CMKON 6885<_N JIWXB\IZIUZOVMXO_ZIG VOUBA_ZIBNMVMWZOMXZM WXVILIN_A _N_I EINMNZMZBVxvbe. jv. ink. Jmn CivmdbvimnUojozi xvbwxogzua ]i Cmkon 688?mwuxvm cbjuaui jo uziai|mvo
 
Jmgć gdino|ii mv muom jiwxb|iziua vbcænowg]iCMKON! gmvo înabgioŒzo mjciniwzvmvom cazbvcojigmconzo g icxawvi Œi wzicaom|ć xvbjgovom inwainoi jo gćzvo goaao! mzngi am Xvocia Nbfoa! wmioŒom jolm xo ximŧm cbnjimać Œi n cmi inuowzom mzæz jo caz în govgozćvi xonzv icxamnzmvom jo goaaokovcinmao P&wzoc goaaw&S. Bvigino gmzć xo wizviao gdino|oŒzi um uojom gć aixwoŒzo mxmvmza joxćŒiz [WL#F.Wnz xvo|onzmzo ncmi jiwxb|iziuo OM$jo oaogzvb#mgxngzvć jin konovmŧiiao +58! +;8 Œi +48 ) Œi OC EIOAJKONOVMZBVW $jiwxb|iziuo g icxawvi oaogzvbcmknozigo nowxogieigo! jin konovmŧiiao +;8 Œi +48! gmvo nmxoaom|ć am evoguonŧoao jo fibvo|bnmnŧć). Amjoao mjwo am mjvowm xvbjwai [WL#F! jin Vbcmnim! mcbziuo Œi inzovowo wzvćino jo zovmxim jimfozai.
Xvingixi jo engŧibnmvo<
Konovmzbva]iCMKON jo icxawvi cmknozigo zovmxozigo $xvo|onzmz în icmkinom maćzvmzć)! emgo xmvzojin azicm konovmŧio jo cilabmgo zovmxozigo Œi voxvbjgo ociwim onovkozigć P]i0 Gdi in af. gdino|m 0 @i in af. lmxbno|mS m xvmgzigmnŧiabv jo ]ikbnk wi Voi `i Puojozi govgozćviao vomai|mzo jo Wmzb Œi Cmnm`mSMUMNZMLO ]ICMKONIn Vbcænim m ebwz gvomz jiwxb|iziua]iCMKON caz cmi fn! cmi ioezin! cmi cbjovn Œi g b weovć jo ziai|mvo caz cmi amvkć..Jiwxb|iziua vbcænowg]iCMKON owzo caz cmi fn Peiinjgć wzicaom|ć vokonovmvom goaamvć Œi konm vowxbnwmfiać jo xvbjgovom inwainoi! mŒm gc jiwxb|iziuajo fibvo|bnmnŧć kovcmn jo :7.888 Ovb wzicaom|ć konm X?7! gmvo jofabgdom|ć vognbmŒzovom Œi oaicinmvomgoaaoabv gmngovbmwo#uojozi< Cmvzin @oycov &FibVowbnmngo Zcbv Zdovmxy&S! owzo cmi ioezin $588 Ovb)!owzo cmi Œbv jo ziai|mz$ećvć eivo gbnjgzbmvo! ećvć oaogzvb|i Œi koaS Œi mvo b weovć jo ziai|mvo caz cmi amvkć.Wo mwikvć kmvmnzio$ 6 mni) ! mvo jiconwini vojwo gbvowxn|ćzbmvo jiwxb|iziuoabv jin azicm konovmŧio Pgæzn zoaoebn cbfiaS .]iCMKON xbmzo ei VOZ_VNMZ! jmgć jxć 78 jo |iao jo ziai|mvo n wo gbnwzmzć oeogzajbviz.
Injigmŧii mao ]iCMKON < =.wzicuaom|ć Œi ogdiaifvom|ć wiwzocua icunizmv ma xovwbmnoabv gmvo wueovć jomaovkii Œi mwzc0 cćvoŒzo vo|iwzonŧm zovonuaui xovwbmnoabv meogzmzo jo fbai ivbzigo
WIZ_MŦIM MGZ_MAĆ 
Xo xamn cbnjima cmamjiiao wo zvmzom|mebabwinj uogzbva gdicig ma inebvcmzioi zovmxozigo$cojigmconzo) wi wo mxoaom|m am jiwxb|iziuo gmvo konovom|micxawvi $uogzbva onovkozig ma inebvcmzioi zovmxozigo)!wiciamvo g goao xvbjwo jo gvoiov! jbmv in gm|viao go n cmivmwxnj am jb|o zbz cmi cmvi jo cojigmconzo $joxvowio!ineogziiao uivbzigo! cmamjim Xmv`inwbn! jimfoz). Jo xiajm incibxio bgdoamvii n voxvo|inzm n zvmzmconz gi b xvbzo|m. Incbj wiciamv! in gm|a dixovkaigocioi$jimfoz)! inwainm n owzo nzvmzmconz! gi b gævlć. Oeogzoao emubvmfiao bfŧinzo gjiwxb|iziuoao jo fibvo|bnmnŧć Œi OMU $oaogzvb#mgxngzvć jxćUbaa)! n i#m jozovcinmz xo govgozćzbvi wć meivco gć m kćwizgmaom jo uinjogmvo m jimfozai. Jiwxb|iziuoao OM$jo oaogzvb#mgxngzvć) Œi jo CZ$cmknozb#zovmxio) emfvigmzo în Gdinmwnz inoeigionzo! jieigia jo ziai|mz $ebabwowg eivo! oaogzvb|i Œi wbaŧiiwiaigbnigo! am gbnzmgza g xioaom ma oaogzvb|iabv) Œi joxćŒizo!meaænj#wo în vcć g jbć konovmŧii! emŧć jo goom go wo xvbjgoŒi wo ziai|om|ć m|i în aco. Gmcovm jo gbcovŧ m Gdinoi n w#mećgz jo væw xvo|onzænj xvbjwa [WL#F! gm vocoji am jimfoz.
 
wmu jo ineogŧii gu zuaxini vo|iwzonzo am vocojiiao gdicigo $mnzifibzigo0mnziivmao)0jogamnŒom|ć vogunbmŒzovom Œi oaicinmvom goauaoabv jin zucbviao gmngovbmwo06. mgziom|ć xvbgowoao jo vokonovmvo am nioa goauamv0 w#mu gbnwzmzmz oeogzovocmvgmfiao mao uziai|ćvii gæcxuviabv cmknozigo xuawmzbvii în noevbxmzio! igzov!jimfoz$wo voim xvbjugo#vom jo inwuainć)0 mggoaovom|ć injogmvom vćniabv! xaćkiabvŒi m evmgzuviabv$winzo|ć bwbmwć)07.ogdiaifvom|ć onovkozig gbvxua ucmn Œi înfunćzćŧoŒzo wzmvom konovmać mbvkmniwcuaui0 xovwbmnoao gmvo mu ebabwiz]iCMKON mu gbnwzmzmz gvoŒzovomizmaizćŧii! m cocbvioi Œi m xbezoi jo imŧć0:.injugo voamtmvom xwidbwbcmzigć! oaicinć inwbcnim! wzvowwua! vojugo mntiozmzomŒi mcxaieigć xvbgowoao jo voemgovo jin guvwua wbcnuaui nmzuvma$]iCMKON oaicinćgbnwucua jo cojigmconzo wojmzio! jo wbcnieovo! jo zvmngdiai|mnzo Œi jomntibaizigo)0?.oaicinć juvoviao0 xvicoao mxmvmzo konovmzbmvo jo icxuawuvi cmknozigo ovmujojigmzo injogćvii juvoviabv< goemaoo! cikvonć! novmakii! abcfmakii $]iCMKONoaicinć gbnwucua jo mnmako|igo)5.]iCMKON oaicinć gbnwzixmŧim Œi gmaguaii fiaimvi gu mluzbvua icxuawuviabv gmvoinjug mgzimvom xoviwzmaziwcua inzowzinma wmu ma gbaojugzuaui0
Inwzvugŧiuni jo uziai|mvo ma jiwxb|iziuaui ]iCMKONPCmknozig Xuawo KonovmzbvS
Konovmzbv jo vizcvi zovmxozigo xonzv jimfoz!vokonovmvo!voamtmvo! voogdiaifvmvoonovkozigć! wzicamvo wiwzoc icnizmv Œi vokonovmvo bwbmwć
Go owzo]iCMKON 2
]iCMKONowzo un Konovmzbv jo xuawuvi cmknozigo zovmxouzigo° vomai|mz în Vbcmnim Œi gmvo emgo xmvzo jin uazicm konovmŧio jo cilabmgo zovmxouzigo.]iCMKONowzo bcmŒinć ]i°! unKonovmzbv jo Onovkio Uizmać ]iPGdi0@iS°wuf ebvcm unbv xuawuvi cmknozigo zovmxouzigo xvbjuwo gumluzbvua unui jiwxb|izi oaogzvbnig. Nucoao jo Konovmzbv jo OnovkioUizmać ]iPGdiS°xvbino jo am jowgviovom won|mŧiiabv xovwbmnoabv gmvo muebabwiz xuawuviao jo voizmai|mvo Œi jo voîngmvgmvo onovkozigć$cuaŧi bmconimu wxuw< &cć wicz uŒbv Œi zænćv gm Œi guc mŒ ei ebabwiz mxm jinzv#un i|bv mazinovoŧii! b mxć m ioŧii&). Xuawuviao cmknozigo zovmxouzigo konovmzo jo]i
 
CMKONmu evogonŧo guxvinwo înzvo 8!=#9999 D|! go mxmvŧin goabv =6gamwo ifvmzbvii în gmvo wunz gamwieigmzo eiinŧoao ucmno! covijimnoao jomguxungzuvć Œi vocojiiao dbcobxmzigoP[.O. FbyjS.
 
 
In vmxbvz gu jiwxb|izioao jin konovmŧiiao mnzovibmvo! gmvo ovmu wxogimai|mzoxo b mnucizć jiweungŧio$goemaoo! novmakio! inwbcnio! wzvoww) weovm jouziai|mvo m]iCMKONowzo cuaz cmi amvkć .]iCMKONowzo un jiwxb|izi gmvo  înabguioŒzo dbcobxmzim! oaogzvbmguxungzuvm Œi jmv Œi cozbjoao zovmxouzigoinm|io $mgoao jin mguxungzuvć) wmu cozbjoao xbaumnzo$gdicibzovmximwmu uziai|mvom vocojiiabv mabxmzigo).
Cbj jo uziai|mvo Œi gbnzvminjigmŧii
< xuawuviao cmknozigo konovmzo jo]iCMKONmu evogonŧo wizumzo înzvo 8!=#9999 D| $gigauvi xo wogunjć). Jiwxb|iziua woebabwoŒzo xvin eitmvom xo wuxvmemŧm gbvxuaui în |bnm Œi xo juvmzm injigmzć înxvbwxogz. Wo xbmzo xuvzm gu un Œivoz în luvua kæzuaui! eitmz xo îcfvćgćcinzowmu înzv#un fu|unmv0nbmxzom!jiwxb|iziua eitmz xo evogonŧm jovoamtmvo!gmvo oaicinć wzvowwua Œi inwbcnim!xbmzo ei xuw wuf xovnć. Mxmvmzuaxbmzo ei uziai|mzcinic 78 cinuzo wmu goa cmi mjowom zicx jo bvo wmunbnwzbx xo zbmzć juvmzm |iaoi.Ebabwivom]iCMKONnu mvo wmu mvo ebmvzo xuŧino ingbnonionzo Œi gbnzvminjigmŧii$otiwzonŧm mazui konovmzbv jo xuawuviicxamnzmz <xmgocm`ov gmvjimg bvi govofvmaS.
Weovm jo ziai|mvo
Inzvugæz icxuawuviao cmknozigo zovmxouzigo xvoxvbkvmcmzo konovmzo jo]iCMKONmxmvŧin goabv =6 gamwo ifvmzbvii mao eiinŧoabv ucmno! maocovijimnoabv jo mguxungzuvć Œi mao vocojiiabv dbcobxmzigoPo|i<[.O.FbyjSmgowz jiwxb|izi înabguioŒzo dbcobxmzim! oaogzvbmguxungzuvm! jmv Œicozbjoao zovmxouzigo inm|io wmu xbaumnzo xvoguc mabxmzim$gdicibzovmxim) bvi mgoao jin mguxungzuvm. Weovm jo uziai|mvo owzo cuaz cmiamvkć în vmxbvz gu jiwxb|izioao jin konovmŧiiao mnzovibmvo! gmvo ovmuwxogimai|mzo xo b mnucizć meogŧiuno. ]I CMKON owzo uzia înjoxvowio!bfbwomam! jimfoz! goemaoo! novmakii! inwbcnio! wzicuamvomcocbvioi! oaicinmvom gmaguaiabv fiaimvi! zvmzmvom gbnwzixmzioi! wzicuamvomwiwzocuaui icunizmv w.m.Xvoŧ jo gbwz$ećvć xvbjugŧio jo wovio! jiwzvifuŧio Œi vogamcć) xvozuajiwxb|iziuaui]iCMKONmgzuma owzo jo 588 ₡! cmi cig jogæz ma jiwxb|izioabv oaogzvbmguxungzuvć Œi jo cmknozbzovmxio jin konovmŧim ’58!mxmvmzo joxćŒizo! inoeigionzo Œi ingbcbjo$eivo! oaogzvb|i! koa jo gbnzmgz)!gmvo wunz icxbvzmzo jin Gdinm wmu emŧć jo jiwxb|izioao gu icxuawuvicmknozigo wxogimai|mzo! xonzvu zvmzmvom novmakiiabv Œi ao|iuniabvgucxćvmzo jin Cmvom Fvizmnio! cuaz ineovibmvo ]I CMKON $Nbmkon0Cojikon0 Ocxuawo)! am xvoŧuvi guxvinwo înzvo 588₪#:7888₪.Cbj jo xvbguvmvo
 
]iCMKONwo xvbjugo jbmv am xvogbcmnjć xvin zvicizovomwucoi nogowmvo in VBN xvin xbŒzć xo mjvowm BX ;;#GX ?4! F_G_VOŞZI!BAMV_ JMN.]iCMKONwo aivom|ć juxć =8 |iao jo am jmzm gbneivcćvii jo xvicivo m wucoi zviciwo xvin xbŒzć. Jmgć juxć 78 jo |iao jo uziai|mvo m]iCMKONoeogzoao zovmxouzigo jbvizo nu wunz bfzinuzo wo vozuvnom|ć wucmzviciwć.
Zonjinŧm cbnjimać # Jocmzovimai|mvom Œijoabgmai|mvom cungii! wovigiiabv! zovmxiiabv
Mwzć|i zbz cmi caz gćvziao wi |imvoao! xonzv m gćvbv dævzio wo gbnwcm |ianig xćjvi!givgać înojizii oaogzvbnigo. Fmnii jin dævzio wm jin cozma jiwxmv eiinj înabgizi jo icxawvioaogzvbcmknozigo! gmvo givgać xvin wxmzi wi xvin gbnjgzbvi wm wnz îngćvgmzo xo gmvzi jo gvojiz.Cngm jo |i g |i m ciaibmno jo bmconi wo wzbgdom|ć wi wo zvmnweovć xvin icxawvi oaogzvb#

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
andraysha liked this
RoseMarie Lu liked this
maria ionita liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->