Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SNĐC-357: CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI (2)

SNĐC-357: CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI (2)

Ratings: (0)|Views: 81 |Likes:
Published by Nhóm Niềm-Vui
@Con người chỉ cao trọng nhờ vào định mệnh trở nên người Kitô hữu, sẽ được thông phần vào mầu nhiệm phục sinh và thăng thiên của Thầy Chí Thánh.
@Con người chỉ cao trọng nhờ vào định mệnh trở nên người Kitô hữu, sẽ được thông phần vào mầu nhiệm phục sinh và thăng thiên của Thầy Chí Thánh.

More info:

Published by: Nhóm Niềm-Vui on Jan 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2014

pdf

text

original

 
1
 
2
BAØI THÖÙ 357CHUÙA GIEÂSU
 
LEÂN TRÔØI (2)
+
Tieàn nguyeän
: Ai coù theå noùi laïi cho chuùng ta bieát nhöõng taâm tình cuûa Chuùatrong giôø phuùt sau cuøng döôùi theá gian naøy, lôøi giaõ töø thöa vôùi Thaùnh Maãu Ngaøi,nhöõng ñieàu nhaén nhuû ñeå soi saùng vaølaøm soâi ñoäng baàu nhieät huyeát caùc Toâng Ñoàvaø moân ñeä. Ngaøi giang tay treân caùc oâng, chuùc phuùc dö traøn cho caùc oâng tröôùc khitrôû veà vôùi Cha Ngaøi treân Trôøi. Caûnh giaõ töø thaät uy nghieâm vaø caûm ñoäng voâ cuøng,ñaùng cho chuùng ta thaùn phuïc vaø thôø laïy. Chôù gì caûnh aáy ñoå traøn nieàm vui möøngtrong taâm hoàn chuùng ta cuõng nhö ñaõ ban cho caùc Toâng Ñoà laø nhöõng chöùng nhaâncuûa cuoäc khaûi hoaøn aáy. ‘
Vaø caùc oâng trôû veà Gieârusalem, loøng ñaày haân hoan
’ (Lc24, 52).
MAÀU NHIEÄM LEÂN TRÔØI
Ñeå hieåu ñöôïc maàu nhieäm naøy, chuùng ta caàn phaûi tìm hieåu taâm traïng Chuùa Kitoââtröôùc vaø sau khi leân Trôøi.a
.
Tröôùc khi leân Trôøi, chuùng ta coù theå xeùt tôùi Thieân Tính vaø nhaân tính cuûa Ngaøi.+
Trong Thieân Tính
Ngaøi khoâng heà boû Trôøi cao. Ngoâi Lôøi khoâng theå xa lìaChuùa Cha vaø Chuùa Thaùnh Linh ñöôïc. Neân ñoái vôùi Thieân Tính, khoâng coù gì laøthay ñoåi.+
 Nhaân tính:
Ngay töø giaây phuùt ñaàu tieân nhaäp theå, nhaân tính ngaøi ñaõ ñöïôchöôûng kieán vinh quang. Nhöng ñeå hoøa hôïp taâm traïng cuûa moät Phuùc Nhaân vôùiNgöôøi Löõ Haønh döôùi theá, vinh quang kia aån naùu khoâng toû hieän gì nôi döônggian maø Ngaøi cö nguï. Vinh quang aáy cuõng khoâng toû hieän treân xaùc phaøm maøNgaøi ñaõ maëc laáy, moät thaân xaùc khoâng vinh quang, doøn moûng vaø hay cheát, chotôùi ngaøy phuïc sinh. Vaø cuõng khoâng toû hieän ngay caû nôi linh hoàn Ngaøi, ChuùaGieâsu ñaõ muoán trì hoaõn vieäc toû hieän vinh quang cuûa Ngaøi tröôùc maét chuùng ta,lyù do laø vì yeâu thöông loaøi ngöôøi. Cuõng vì yeâu thöông chuùng ta neân Ngaøi hoaõnlaïi nieàm vui cuûa linh hoàn vaø thaân theå Ngaøi nôi döông theá, nhöng Ngaøi sungmaõn ñaày ñuû ôû treân cao.b.
 
Sau khi leân Trôøi, Ngaøi coù nhieàu ñoåi thay raát kyø dieäu
 
3
+
 Nôi linh hoàn
: Ngay luùc nhaäp theå, Chuùa Kitoââ ñaõ ñöôïc sung maõn vinh quang,do ñoù Ngaøi cuõng sung maõn aân suûng. Tuy nhieân aân suûng ñaây chæ duøng cho cuoäcsoáng döôùi theá, coøn vinh quang thì toàn taïi cho ñeán muoân ñôøi.+
 Nôi thaân xaùc
: Luùc ñoù thaân theå Ngaøi trôû neân thanh thaûn, khoâng doøn moûng nhö tröôùc, nhöng thieâng lieâng vaø vinh hieån: ñoù laø phaûn aùnh cuûa vinh quang linhhoàn Ngaøi.Nhöng thaân theå aáy vaãn coøn löu giöõ trong vinh quang nhöõng veát theïo do caùcthöông tích ñeå laøm chöùng cho cuoäc chieán thaéng vaø khaûi hoaøn.+
 Nôi khoâng gian
: Ngaøi töø bieät coõi theá ñeå ôû haún treân Trôøi cao. Ñoù laø ngai toaøngöï trò bình thöôøng vaø caân xöùng cuûa Ngaøi. Chuùa Cha ñaët Ngaøi treân ngay toaøbeân höõu mình.Ñaây laø moät vinh döï maø caùc thieân thaàn khoâng bao giôø ñöôïc, nhö lôøi thaùnhMarcoâ vi
ết
:
OÂng noùi ñuùng, toâi laø Vua, vaø toâi sinh ra ñeå laøm vua
’ (Lc 23, 3).Taïi ñoù, Ngaøi cuõng xeùt xöû moïi ngöôøi moät caùch coâng minh chính tröïc, vì: ‘
 Ngaøiñöôïc Thieân Chuùa ñaët laøm quan aùn xeùt xöû keû soáng vaø keû cheát 
’ (Act 169, 42).Trong khi chôø ñôïi ngaøy phaùn xeùt chung, Ngaøi chu toaøn phaän vuï Trung Gian vaøThöôïng Teá:
Chuùa ñaõ theà höùa vaø lôøi theà höùa aáy khoâng theå sai chuyeån ñöôïc. Con laø Linh Muïc ñôøi ñôøi. Ñoù laø thöôïng teá cuûa chuùng ta, Ñaáng ñang ngöï treân Trôøi beân höõuChuùa Cha uy nghi. Ngaøi vaøo thaúng nôi cöïc thaùnh khoâng phaûi vôùi huyeát maùu chieândeâ vaø beâ non, nhöng vôùi chính böûu huyeát mình Ngaøi luoân hoaït ñoäng ñeå baàu cöûcho chuùng ta
’ (Dt 7, 21; 8,1–2; 9,12).
CAÛNH TÖÔÏNG LÒCH SÖÛ
Chuùng ta haõy nhôù laïi nhöõng hoaøn caûnh chính yeáu:a
.
 Nôi choán
: Cuoäc leân Trôøi dieãn ra treân nuùi Caây Daàu. Chuùa choïn ngay saân khaáuñaõ dieãn ra caùc khoå nhuïc laøm nôi khaûi hoaøn.b.
 Nhaân vaät 
: Chuùa ñöùng treân nuùi vôùi daùng veû ñaùng meán vaø göông maët töôi vui.Chung quanh ngaøi laø ñaùm ngöôøi chöùng kieán, voâ hình cuõng nhö hieän dieän baèngxöông baèng thòt.c.
 Ngoân ngöõ:
Ngaøi khuyeán caùo moät vaøi Toâng Ñoà:

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Anhtuank11 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->