Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SNĐC-360: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Trên Các Tông Đồ

SNĐC-360: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Trên Các Tông Đồ

Ratings: (0)|Views: 35 |Likes:
Published by Nhóm Niềm-Vui
@Lập tức các Tông Đồ tràn đầy Chúa Thánh Thần, bắt đầu nói được nhiều ngôn ngữ tùy theo Chúa TT linh ứng cho. Dân chúng nghe rất đõi ngạc nhiên
@Lập tức các Tông Đồ tràn đầy Chúa Thánh Thần, bắt đầu nói được nhiều ngôn ngữ tùy theo Chúa TT linh ứng cho. Dân chúng nghe rất đõi ngạc nhiên

More info:

Published by: Nhóm Niềm-Vui on Jan 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2011

pdf

text

original

 
1
 
2
BAØI THÖÙ 360CHUÙA THAÙNH THAÀN HIEÄN XUOÁNG
+ Tieàn nguyeän:
Döïa vaøo moät vaøi chi tieát trong Thaùnh Kinh ñeå hoài töôûng laïi söïkieän troïng ñaïi naøy: ‘
 Ngaøy leã Nguõ tuaàn ñeán (naêm möôi ngaøy sau leã Vöôït Qua),caùc moân ñeä tuï taäp cuøng nhau taïi moät nôi. Boãng nhieân caùc oâng nghe tieáng raøo raøonhö traän cuoàng phong töø trôøi thoåi tôùi, vaø uøa vaøo nhaø, nôi caùc oâng ñang tuï hoïp. Ñoàng thôøi caùc oâng thaáy nhöõng löôõi löûa töø ñaâu xuaát hieän vaø ñaäu treân töøng ngöôøi. Laäp töùc taát caû caùc oâng ñöôïc traøn ñaày Chuùa Thaùnh Thaàn, vaø baét ñaàu noùiñöôïc nhieàu ngoaïi ngöõ tuøy theo Chuùa Thaùnh Linh linh öùng cho. Luùc aáy taïiGieârusalem coù nhieàu ngöôøi ñaïo ñöùc töø mieàn Yuñeâ vaø töø khaép daân thieân haï tuï taäpñeán. Hoï ñeàu söûng soát vì ai naáy ñeàu nghe caùc oâng noùi tieáng nöôùc mình. Hoï voâcuøng ngaïc nhieân loøng ñaày thaùn phuïc vaø noùi vôùi nhau raèng: nhöõng ngöôøi ñang noùivôùi chuùng ta ñaây laïi chaúng phaûi laø ngöôøi Galileâ heát sao? Vaäy côù sao moãi ngöôøichuùng ta laïi nghe hoï noùi ñöôïc c
ả ngôn ngữ 
rieâng cuûa chuùng ta: Parthi, Meâñi, Elam, Meâsopotami, Yuñeâ, Capoâñoâxia, Pontoâ vaø Tieåu AÙ, Phrygia, Ai Caäp, Lybia,vuøng phuï caän Cyreân, vaø nhöõng ngöôøi ñeán töø Roâma, Do Thaùi vaø Döï Toøng, Creâtavaø AÛ Raäp, taát caû chuùng ta ñeàu nghe hoï noùi ngoân ngöõ rieâng cuûa chuùng ta ñeå dieãntaû muoân vieäc kyø dieäu cuûa Thieân Chuùa. Trong thaùi ñoä söûng s
ốt 
vaø thaùn phuïc aáy,ngöôøi naøy h
 ùi ngöôøi kia: theá nghóa laø gì?
‘ (Act 2, 1 – 12).
MAÀU NHIEÄM CHUÙA THAÙNH THAÀN
 
Chuùa Thaùnh Thaàn (CTT) luoân hieän dieän, vaø hieän dieän thöôøng xuyeân nôi caùc taâmhoàn coâng chính vaø Hoäi Thaùnh Chuùa, ñoù laø moät tín ñieàu ñöôïc ñònh tín trong kinh
‘T 
ô
i Tin Kính.’
Chuùng ta ñöôïc daïy veà CTT ngay trong daáu thaùnh gia, trong lôøi ñoïc röûatoäi, nôi cuoái moãi lôøi nguyeän phuïng vuï: cuøng vôùi CTT Thaàn, ñaàu caùc kinh nguyeänñoïc trong ngaøy, trong kinh Veni Creator maø Hoäi Thaùnh haùt ñeå khôûi ñaàu cho caùcvieäc thaùnh thieän.Chính Ngaøi laø Ñaáng
soi saùng
chuùng ta baèng lôøi Chuùa, baèng saùch tu ñöùc,baèng nhöõng caûm thöùc veà ôn thaùnh.
 
3
Chính Ngaøi laø Ñaáng
linh öùng
cho chuùng ta qua nhöõng haønh vi yeâu meán vaøquaûng ñaïi.Chính Ngaøi laø Ñaáng
an uûi
chuùng ta vôùi an uûi trong nhöõng luùc khoå ñau,beänh hoaïn.Chính Ngaøi laø Ñaáng
boå söùc
cho chuùng ta khi ban ôn söùc maïnh vaø beàn ñoãtrong luùc ta bò caùm doã.Chính Ngaøi laø Ñaáng
thaùnh hoùa
chuùng ta trong caùc bí tích vaø khi taäp luyeännhaân ñöùc.Ngaøi ñeán ngöï nôi taâm hoàn chuùng ta vôùi ôn thaùnh hoùa. Ngaøi ñaõ ñeán mangmoïi hoàng aân sung maõn trong taâm hoàn caùc Toâng Ñoà, Meï Maria, khi hoï tuï taäp taïinhaø Tieäc Ly vaøo ngaøy leã Nguõ tuaàn, ngaøy kyû nieäm ban haønh luaät Chuùa treân nuùiSinai.
BIEÅU HIEÄN GIOÙ
 
Nhöõng lyù do saâu xa cho bieåu hieän naøy laø:a.
Chuùa Thaùnh Thaàn ñöôïc saùnh ví nhö ngoïn gio
  ù: gioù khöû dieät chöôùng khí ñeåthanh loïc baàu Trôøi, gioù thoåi bay rôm traáu vaø ñeå coøn laïi haït gaïo traéng thôm.Gioù thoåi phoàng caùnh buoàm ñeå ñöa con thuyeàn tôùi beán öôùc mong, gioù luoân luoânlaø hình aûnh quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa nhö lôøi taùc giaû Thaùnh Vònh noùi:Thieân Chuùa ‘
 Löôùt ñi treân caùnh gioù
’ (Ps 103, 3)..b.
Chuùa Thaùnh Thaàn ñöôïc ví nhö côn gioù döõ doäi
, nhö traän cuoàng phong: gioù daângsoùng bieån taïo neân nhöõng caûnh töôïng ngoaïn muïc theá naøo, thì cuõng naâng taâmhoàn chuùng ta leân, roài lay ñoäng
để
giuõ boû thaùi ñoä hoân meâ, uø lyø, ueå oaûi, vaø ñöaleân cao taát caû nhöõng taâm hoàn nhaäp cuoäc vôùi mình.c.
 Ñöôïc ví nhö côn gioù ñeán baát chôït 
: ngaøy giôø laø thuoäc veà Thieân Chuùa. Vieäccuûa chuùng ta laø phaûi chuaån bò. Sauloâ bò teù ngöïa treân ñöôøng Damas moät caùchbaát ngôø chöa kòp chuaån bò gì, nhöng ñoù laø moät tröôøng hôïp ñaëc bieät, moätpheùp laï.d.
Gioù thoåi töø Trôøi xuoáng
chöù khoâng phaûi töø ñaát leân cuõng khoâng ño töôûngtöôïng cuûa chuùng ta. Ta phaûi traùnh nhöõng aûo töôûng vieãn voâng.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->