Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SNĐC-361: Đời Sống Luôn Kết Hiệp Với Thiên Chúa

SNĐC-361: Đời Sống Luôn Kết Hiệp Với Thiên Chúa

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by Nhóm Niềm-Vui
@“Ai có thể tách lìa chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa Kitôâ ? Không có ai, và cũng chẳng có sự gì cả, dù cả sự sống cũng như sự chết.”
@“Ai có thể tách lìa chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa Kitôâ ? Không có ai, và cũng chẳng có sự gì cả, dù cả sự sống cũng như sự chết.”

More info:

Published by: Nhóm Niềm-Vui on Jan 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2011

pdf

text

original

 
1
 
2
BAØI THÖÙ 361ÑÔØI SOÁNG KEÁT HIEÄP VÔÙI THIEÂN CHUÙA
(Haäu Quaû Cuûa Vòeâc Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng)+
Tieàn nguyeän
: Moät coäng ñoaøn tu só gioáng nhö moät nhaø Tòeâc Ly vónh vieãn, nôi tuïtaäp caùc taâm hoàn öu tuù ñaïo ñöùc. Hoï tuï taäp ñeå chôø ñôïi gì ôû ñoù? Phaûi chaêng laø nhôøChuùa Thaùnh Thaàn trong choác laùt ñoå traøn ôn thaùnh xuoáng moät caùch kyø dieäu?Khoâng, hoï chæ nhôø söùc soáng thaàn linh ñoå xuoáng daàn daàn vaø moãi ngaøy moät giataêng, noùi caùch khaùc laø ñeå moãi ngaøy moät theâm tinh thaàn vaø yù höôùng soáng troïnlaønh.Caùc Toâng Ñoà ñoàng taâm nhaát yù tieán veà höôùng ñích naøy. Söï ñoaøn keát caûmñoäng cuûa caùc Toâng Ñoà ñaõ giuùp chuaån bò taâm hoàn vaø ñaõ môøi goïi ñöôïc Chuùa ñeán.Caùc oâng beàn taâm trong kinh nguyeän vaø coá gaéng coá gaéng maõi, coá gaéng luoânkhoâng bieát meät, caùc oâng cuõng hieäp yù vôùi Thaùnh Maãu Maria, maùng chuyeån moïiaân suûng cuûa Chuùa Gieâsu theo thaùnh yù Quan Phoøng cuûa Thieân Chuùa.
KEÁT HÔÏP NHÔØ CHUÙA KITOÂÂâ
Ñaây laø chaân lyù caên baûn cuûa ñôøi soáng môùi. Thaùnh Phaoloâ ñaõ nhaéc ñi nhaéc laïi chochuùng ta veà ñieåm naøy: ‘
 Anh em laø chi theå Chuùa Gieâsu Kitoââ
’ (1 Cor 12, 27).
Chuùa Kitoââ laø ñaàu
’ (1 Cor 2, 3). Thaùnh nhaân coøn nhaán maïnh: ‘
 Anh em khoâng bieát thaân xaùc anh em laø chi theå Ñöùc Kitoââ sao?
‘ (1 Cor 6, 7). Thaùnh söû Gioan daïychuùng ta veà söï keát hieäp maàu nhieäm trong duï ngoân caûm ñoäng sau ñaây: ‘
Thaày laøcaây nho, coøn caùc con laø ngaønh nho. Ai ôû trong Thaày vaø Thaày ôû trong ngöôøi aáy thìseõ sinh nhieàu hoa traùi. Khoâng coù Thaày caùc con khoâng laøm ñöôïc gì. Ai khoâng ôûtrong Thaày seõ bò quaêng ra ngoaøi nhö caønh nho voâ duïng, noù seõ khoâ heùo vaø ngöôøita seõ gom laïi quaúng vaøo löûa cho chaùy ruïi ñi. Traùi laïi neáu caùc con keát hieäp vôùiThaày, vôùi lôøi Thaày giaûng daïy, thì lôøi caùc con caàu nguyeän seõ ñöôïc chaáp nhaän, vaøbaát cöù ñieàu gì caùc con xin cuõng ñöôïc caû. Cha Thaày seõ ñöôïc toân vinh do vieäc caùccon sai hoa keát traùi sum xueâ vaø trôû neân moân ñeä Thaày. Caùc con haõy ôû laïi trongtình yeâu Thaày
’ (Ga 15, 5 – 9).
 AÙp duïng duï ngoân:
Vieäc keát hieäp naøy ñöôïc thöïc hieän baèng caùch aùp duïng vaøo heátcaùc khaû naêng chuùng ta:
 
3
a.
YÙ chí 
: Keát hôïp vôùi yù muoán thaùnh thieän vaø voâ cuøng dòu daøng cuûa Thieân Chuùa.Chaáp nhaän moïi bieán coá do thaùnh yù Quan Phoøng göûi ñeán. Soáng phuø hôïp vaøtrung thaønh vôùi caùc meänh leänh vaø yù muoán cuûa beà treân ñaïo ñôøi. YÙ chí rieângchuùng ta trôû neân ngoan nguøy vaø raäp theo Chuùa.b.
Trí khoân
: Moïi chaân lyù töï nhieân hay sieâu nhieân ñeàu töø Thieân Chuùa maø ñeán.Ngaøi khoâng nhöõng töï baûn chaát laø chaân lyù maø coøn laø loøng nhaân haäu nöõa Bôûi ñoùcaùc chaân lyù raát eâm aùi dòu daøng. Chuùng ta haõy saün saøng ñoùn nhaän, vaø thaámnhuaàn vaøo taâm hoàn. Chuùng ta haõy soáng ñôn sô ñeå deã daøng tan bieán trong chaânlyù.c.
Traùi tim
: Cuoäc keát hieäp giöõa nhöõng con tim. An nghæ trong Chuùa, chöù khoângchæ döøng laïi nôi caùc an uûi cuûa Ngaøi. Caûm thöùc raèng Thieân Chuùa laø moïi söï,raèng traùi tim ta khoâng theå töï thoûa maõn, raèng khoâng gì coù theå taùch traùi tim takhoûi Ngaøi ñöôïc. Thaùnh Phaoloâ ñaõ keâu leân: ‘
 Ai coù theå taùch chuùng ta khoûi tình yeâu Chuùa Kitoââ? Phaûi chaêng laø gian truaân, cô cöïc, baét bôù, ñoùi khaùt, traàntruoàng, hieåm nguy hay göôm giaùo? Nhöng tröôùc moïi tai öông hoaïn naïn naøychuùng ta vaãn toaøn thaéng nhôø aân suûng cuûa Ñaáng ñaõ yeâu meán chuùng ta. Ñuùngnhö vaäy, toâi xaùc tín raèng duø söï cheát söï soáng, duø thieân thaàn hay caùc baäc caiquaûn, duø hieän taïi, töông lai hay quyeàn naêng, söùc maïnh, duø nuùi cao vöïc thaúmhay baát cöù taïo vaät naøo khaùc cuõng khoâng bao giôø coù theå taùch chuùng ta ra khoûitình yeâu Thieân Chuùa trong Ñöùc Gieâsu Kitoââ Chuùa chuùng ta
’ (1 Cor 8, 35 – 39).Öôùc chi nhöõng nieàm tin aáy thaám nhaäp vaø haâm noùng traùi tim chuùng ta ñeåchuùng ta soáng bình thaûn vaø luoân laáy laøm baèng loøng duø baát cöù ñieàu gì xaûy ñeán,vì soáng keát hôïp vôùi Chuùa laø ñuû roài.d.
 Haønh ñoäng
: Moïi haønh ñoäng ñeàu quy höôùng veà cuøng moät muïc ñích aáy:+
Chæ muoán laøm theo thaùnh yù Chuùa
. Thaùnh yù Chuùa laø ñoäng löïc duy nhaát khoângtheo yù muoán hay sôû thích rieâng. Gaït khoûi ñôøi soáng taát caû nhöõng gì khoâng doñoäng löïc Chuùa thuùc ñaåy.+
Chæ nghó veà caùc tö töôûng cuûa Chuùa
. Thaám nhuaàn laáy moïi aùnh saùng ñöùc tinñaõ suy nieäm.Taâm hoàn soáng theo yù Chuùa, luoân töï hoûi: ôû vaøo ñòa vò toâi, Chuùa seõ laøm gì? Khibieát döïa vaøo tinh thaàn Chuùa thì ngöôøi ta seõ khoâng nao nuùng sôï seät.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->