Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
11Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AGANANOORU

AGANANOORU

Ratings: (0)|Views: 179|Likes:
Published by SULTAN
Oldest Sangam period songs, describing the soul searching hero and his lover songs. Thanks to Project Madurai.
Oldest Sangam period songs, describing the soul searching hero and his lover songs. Thanks to Project Madurai.

More info:

Published by: SULTAN on Jan 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2011

pdf

text

original

 
*Etext in Tamil Script - TSCII format (v. 1.7)Etext preparation,: Our Sincere thanks go to Dr. Thomas Malten and Colleagues of theUniv. of Koeln, Germany for providing us with the transliterated/romanizedversion of the etext and for permissions to release the etext as part of Project Madurai.TSCII version proof-read: Mr Sivakumar of Chennai & Mr. Raju Rajendran of USAPreparation of HTML, PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, SwitzerlandThis pdf file is based on TSCInaimathi font embedded in the file. Hence this file can beviewed and printed on all computer platforms: Windows, Macintosh and Unixwithout the need to have the font installed in your computer.© Project Madurai 2006You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
 
2 
akanAnURuIn tamil script, TSCII format1. ¸Ç¢üȢ¡¨½ ¿¢¨Ã
0¸¡÷Ţâ ¦¸¡ý¨Èô ¦À¡ý§É÷ ÒÐ ÁÄ÷ò¾¡Ãý Á¡¨ÄÂý Á¨Äó¾ ¸ñ½¢Âý;Á¡÷À¢ É·§¾ ¨Á þø Ññ»¡ñ; Ñ¾ÄÐ þ¨Á¡ ¿¡ð¼õ; þ¸ø «ðÎì,¨¸ÂÐ ¸½¢îº¢¦Â¡Î ÁاŠ; ãÅ¡ö 5§ÅÖõ ¯ñÎ «ò §¾¡Ä¡ §¾¡ü§¸;°÷ó¾Ð ²§È ; §º÷󧾡û ¯¨Á§Â-¦ºùÅ¡ý «ýÉ §ÁÉ¢, «ùÅ¡ýþÄíÌÀ¢¨È «ýÉ Å¢ÄíÌÅ¡ø ¨Å±Â¢üÚ,±Ã¢Â¨¸ó ¾ýÉ «Å¢÷óРŢÇíÌ Ò⺨¼, 10Ó¾¢Ã¡ò ¾¢í¸¦Ç¡Î ͼÕõ ¦ºýÉ¢,ãÅ¡ «ÁÃÕõ ÓÉ¢ÅÕõ À¢ÈÕõ¡ÅÕõ «È¢Â¡ò ¦¾¡ýÓ¨È ÁÃÀ¢ý,Å⸢Ç÷ ÅÂÁ¡ý ¯Ã¢¨Å ¨¾þÂ,¡ú¦¸Ø Á½¢Á¢¼üÚ, «ó¾½ý¾¡Å¢ø ¾¡û¿¢Æø ¾Å¢÷ó¾ýÈ¡ø ¯Ä§¸. 151ÅñÎÀ¼ò ¾¨¾ó¾ ¸ñ½¢, ´ñ¸Æø,¯ÕÅì ̾¢¨Ã ÁÆÅ÷ µðÊÂÓÕ¸ý ¿ü§À¡÷ ¦¿Î§Åû ¬Å¢,«Ú§¸¡ðΠ¡¨Éô ¦À¡¾¢É¢ ¡í¸ñ,º¢Ú¸¡ §Ã¡¼ý À¢¦É¡Î §º÷ò¾¢Â 5¸ø§À¡ü À¢Ã¢ÂÄõ ±ýÈ ¦º¡ø¾¡õÁÈó¾É÷ ¦¸¡ø§Ä¡ - §¾¡Æ¢!-º¢Èó¾§ÅöÁÕû À¨½ò§¾¡û ¦¿¸¢Æî §ºö ¿¡ðÎô¦À¡Äí¸Ä ¦ÅÚ쨸 ¾ÕÁ¡÷-¿¢ÄõÀ¸«Æø§À¡ø ¦Åí¸¾¢÷ ¨À¾Èò ¦¾Ú¾Ä¢ý, 10¿¢Æø §¾öóÐ ¯ÄȢ ÁÃò¾; «¨È ¸¡öÒ,«Ú¿£÷ô ¨Àïꬃ ¬ÁÈô ÒÄ÷¾Ä¢ý¯Ì¦¿ø ¦À¡Ã¢Ôõ ¦Åõ¨ÁÂ; ¡ÅÕõÅÆíÌ¿÷ þý¨Á¢ý ¦Åª×¿÷ ÁÊÂÍÃõÒø ¦ÄýÈ ¬üÈ; «ÄíÌ º¢¨É 15¿¡Ã¢ø ÓÕí¨¸ ¿Å¢Ãø Å¡ýâî
 
3ÝÃÄõ ¸ÎÅÇ¢ ±ÎôÀ, ¬ÕüÚ,¯¨¼¾¢¨Ãô À¢¾¢÷Å¢ý ¦À¡í¸¢, Óý¸¼ø§À¡ø §¾¡ýÈÄ - ¸¡Î þÈ󧾡§Ã¡? 192§¸¡Æ¢¨Ä Å¡¨Æì §¸¡ûÓ¾¢÷ ¦ÀÕį́İØÚ ¾£í¸É¢, ¯ñÏ¿÷ò ¾Îò¾º¡Ãü ÀÄÅ¢ý ͨǦ¡Î, °úÀÎÀ¡¨È ¦¿ÎïͨÉ, Å¢¨Çó¾ §¾Èø«È¢Â¡Ð ¯ñ¼ ¸ÎÅý «ÂÄÐ 5¸È¢ÅÇ÷ º¡ó¾õ ²Èø ¦ºøÄ¡Ð,¿ÚÅ£ «Îì¸òÐ Á¸¢úóÐ ¸ñÀÎìÌõÌȢ¡ þýÀõ, ±Ç¢¾¢ý, ¿¢ý Á¨ÄôÀø§ÅÚ Å¢ÄíÌõ, ±öÐõ ¿¡¼!ÌÈ¢ò¾ þýÀõ ¿¢É즸Åý «Ã¢Â? 10¦ÅÚò¾ ²±÷, §ÅöҨà À¨½ò §¾¡û,¿¢ÚôÀ ¿¢øÄ¡ ¦¿ïº¦Á¡Î ¿¢ýÁ¡ðÎþÅÙõ, þ¨ÉÂû ¬Â¢ý, ¾ó¨¾«Õí¸Êì ¸¡ÅÄ÷ §º¡÷À¾ý ´üÈ¢ì¸íÌø ÅÕ¾Öõ ¯Ã¢¨Â; ¨ÀõÒ¾ø 15§Åí¨¸Ôõ ´ûÇ¢½÷ Ţâó¾É;¦¿Î¦Åñ ¾¢í¸Ùõ °÷¦¸¡ñ ¼ý§È! 173þÕí¸Æ¢ Ó¾¨Ä §Á±ó§¾¡ø «ýɸÕí¸¡ø µ¨Áì ¸¡ñÀ¢ý ¦ÀÕﺢ¨É¸ÊÔ¨¼ ¿Éó¾¨Ä, ®ýÚ þ¨ÇôÀð¼,¦¸¡ÎÅ¡öô §À¨¼ìÌ «ø¸¢¨Ã ¾Ã£þÂÁ¡ýÚ§ÅðÎ ±Øó¾ ¦ºï¦ºÅ¢ ±Õ¨Å- 5Å¡ý§¾¡ö º¢¨Á ŢÈøŨÃì ¸Å¡ «ý,ÐÇíÌ¿¨¼ Á¨Ã¡ ÅÄõÀ¼ò ¦¾¡¨Ä,´ñ¦ºí ÌÕ¾¢ ¯ÅüÈ¢ÔñÎ «ÕóÐÒ;ÒÄ×ôÒÄ¢ ÐÈó¾ ¸Ä×ì¸Æ¢ì ¸ÎÓ¨¼¦¸¡û¨Ç Á¡ó¾Ã¢ý- ¬É¡Ð ¸ÅÕõ 10ÒøÄ¢¨Ä Áá«ò¾ «¸ø§ºñ «ò¾õ,¸Äó¾Ãø ¯ûǦÁ¡Î ¸Æ¢Âì ¸¡ðÊôÀ¢ý¿¢ýÚ ÐÃìÌõ ¦¿ïºõ ¿¢ýÅ¡öÅ¡ö§À¡ü ¦À¡öõ¦Á¡Æ¢ ±ùŦÁý ¸¨ÇÁ¡-¸Å¢Ã¢¾ú «ýÉ ¸¡ñÀ¢ý ¦ºùÅ¡ö, 15«ó¾£í ¸¢ÇÅ¢, ¬Â¢¨Æ Á¼ó¨¾¦¸¡Îí ̨ÆìÌ «Á÷ò¾ §¿¡ì¸õ¦¿Î狀ñ ¬Ã¢¨¼ Å¢ÄíÌõ »¡¡ý§È? 184Óø¨Ä ¨ÅóÑ¨É §¾¡ýÈ þøĦÁ¡Î¨Àí¸¡ü ¦¸¡ý¨È ¦ÁøÀ¢½¢ «Å¢Æ,

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Chandra Mohan liked this
Chandra Mohan liked this
arvnd13 liked this
jsk60006 liked this
Anbu Mani liked this
achu23 liked this
prmnth liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->