Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
General Re's Nonprosecution Agreement

General Re's Nonprosecution Agreement

Ratings: (0)|Views: 800 |Likes:
Published by DealBook
General Re's nonprosecution agreement with the Justice Department.
General Re's nonprosecution agreement with the Justice Department.

More info:

Categories:Business/Law, Finance
Published by: DealBook on Jan 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

 
\$W$ Hl~azxildx oe @|wxcgl
Gzcicdaf Hcucwcod
Eza|h Wlgxcod
Jodh J|cfhcdk
18>> Dl{ Sozm
Aul$& D$ [
[awbcdkxod& H$G :><7>
Zodafh F$ Ofwod& Lwq$
I|dklz& Xofflw % Ofwod FF^
7<< Wo|xb Kzadh Auld|l& 7<xb EfoozFow Adklflw& GA 3>>;1)1<5>
Zl0 Kldlzaf Zlcdw|zadgl
Hlaz Iz$ Ofwod0
Xbcw flxxlz wlxw eozxb xbl Dod)^zowlg|xcod Akzllildx "*Akzllildx*# jlx{lld xbl \dcxlh
Wxaxlw Hl~azxildx oe @|wxcgl& Eza|h Wlgxcod& Gzcicdaf Hcucwcod "*xbl Hl~azxildx*# adh KldlzafZl Goz~ozaxcod "*Kldlzaf Zl*#& a Goddlgxcg|x)jawlh goz~ozaxcod adh w|jwchcazs oe Jlzmwbczl
Baxba{as& Cdg$& a goi~ads cdgoz~ozaxlh cd Hlfa{azl {cxb cxw ~zcdgc~af ~fagl oe
j|wcdlww cd
Oiaba& Dljzawma$ Kldlzaf Zl Goz~ozaxcod o{dw Kldlzaf Zlcdw|zadgl Goz~ozaxcod "*Kld Zl*#&{bcgb o{dw Mofdcwgbl Z|gmulzwcgbllz|dkw)Klwlffwgbaex AE "*Gofokdl Zl*#& {bcgb& cd x|i& bawa w|jwchcazs cd H|jfcd& Czlfadh& mdo{d aw Gofokdl Zl H|jfcd "*GZH*#$ Kldlzaf Zl& js cxw
|dhlzwckdlh axxozdls& ~|zw|adx xo xbl a|xbozcxs kzadxlh js Kldlzaf Zl+w Joazh oe
Hczlgxozw&
ldxlzw cdxo xbcw Akzllildx {cxb xbl Hl~azxildx& {bcgb wbaff a~~fs xo Kldlzaf Zl& Kld Zl&
Gofokdl Zl& adh GZH$ Aw |wlh cd xbcw Akzllildx& *Kldlzaf Zl* wbaff jl zlah xo cdgf|hl Kld
Zl& Gofokdl Zl& adh GZH& |dflww oxblz{cwl wxaxlh$Xbl Hl~azxildx baw doxceclh Kldlzaf Zl xbax& jawlh |~od ad cdulwxckaxcod js xblHl~azxildx adh xbl \dcxlh Wxaxlw ^owxaf Cdw~lgxcod Wlzucgl& cd cxw ucl{& Kldlzaf Zl& agxcdk
xbzo|kb cxw oeeglzw adh li~fosllw& baw ucofaxlh elhlzaf gzcicdaf
fa{ xbzo|kb cxw ~azxcgc~axcod cd
a xzadwagxcod {cxb Ailzcgad Cdxlzdaxcodaf Kzo|~& Cdg$ "*ACK*#& {bcgb {aw hlwckdlh xo adh hchicwwxaxl ACK+w kldlzaf cdw|zadgl |dhlz{zcxcdk foww zlwlzulw ezoi Q8 :>>> xbzo|kb Q7 :>>8$Xbcw xzadwagxcod cw mdo{d aw xbl ACK/Kld Zl Foww ^ozxeofco Xzadwelz "xbl *F^X*#$Cd lrgbadkl eoz a dod)~zowlg|xcod akzllildx& xbl ~azxclw baul akzllh xo xbl eoffo{cdk
xlziw adh godhcxcodw0
Dod)^zowlg|xcod eoz Gzcicdaf Fcajcfxs
C$ Xbl Hl~azxildx akzllw dox xo ~zowlg|xl Kldlzaf Zl eoz ads gzcilw goiicxxlh js
Kldlzaf Zl zlfaxcdk xo xbl F^X& cdgf|hcdk& j|x dox fcicxlh xo& godw~czags& cW \$W$G$ «7;1=
wlg|zcxclw eza|h& 1< \$W$G$ ««;W`"j# adh ;2ee= eafwl wxaxlildxw xo xbl WLG& 1< \$W$G$ ««;2i"a#
adh ;Wee= iacf eza|h& cW \$W$G$ «1781= adh {czl eza|h& cw \$W$G$ « 1787$ Xbcw ^azakza~b holw
dox ~zouchl ads ~zoxlgxcod akacdwx ~zowlg|xcod eoz cfflkaf agxcucxclw& ce ads& goiicxxlh cd xbl
e|x|zl js Kldlzaf Zl oz cxw w|jwchcazclw& doz holw cx a~~fs xo ads cflkaf godh|gx xbax ias baul
ogg|zzlh cd xbl ~awx {bcgb cw dox hlwgzcjlh cd xbl Akzllh Wxaxlildx oe
Eagxw axxagblh blzlxo aw
 
*Axxagbildx A$* Cd ahhcxcod& xbcw ^azakza~b holw dox ~zouchl ads ~zoxlgxcod akacdwx gzcicdaf
~zowlg|xcod oe ads ~zlwldx oz eozilz hczlgxoz& oeecglz& li~fosll& akgdx oz godw|fxadx oe KldlzafZl oz cxw w|jwchcazclw eoz ads ucofaxcodw goiicxxlh js xbli$
Jzlagb oe Akzllildx
:$ Cexbl Hl~azildx hlxlzicdlw& cd cxw wofl hcwgzlxcod& xbax Kldlzaf Zl oz ads oe
cxw
li~fosllw& oeecglzw oz hczlgxozw baul eacflh xo goi~fs {cxb oz mdo{cdkfs ucofaxlh ads ~zoucwcod
oe
xbcw Akzllildx= baul ~zouchlh hlfcjlzaxlfs eafwl& cdgoi~flxl& oz icwflahcdk cdeoziaxcod |dhlz
xbcw Akzllildx= oz baul ucofaxlh ads ~zoucwcod oe
xbl elhlzaf wlg|zcxclw fa{w h|zcdk xbl xlzi oexbcw Akzllildx& Kldlzaf Zl {cf jl hllilh xo jl cd jzlagb oe xbcw Akzllildx& adh Kldlzaf Zl
wbaff& xblzlaexlz& jl w|j`lgx xo ~zowlg|xcod eoz gzcilw goiicxxlh js adh xbzo|kb cxw li~fosllw
zlfaxlh xo xbl F^X$
7$ Xbl Hl~azxildx wbaff ~zouchl {zcxxld doxcgl xo Kldlzaf Zl oe xbl afflklh jzlagb&
adh Kldlzaf Zl wbaff xbld baul ecexlld "1<# hasw ezoi xbl haxl oe zlglc~x oe w|gb doxcgl cd {bcgbxo iaml a ~zlwldxaxcod xo xbl Hl~azxildx xo hliodwxzaxl xbax do w|gb jzlagb baw ogg|zzlh= xo xbllrxldx zlfluadx& xbax w|gb jzlagb {aw g|zlh= oz& xbax xbl Hl~azxildx wbo|fh dlcxblz zluoml xblAkzllildx doz ~zowlg|xl Kld Zl$
8$ Kldlzaf Zl e|zblz |dhlzwxadhw adh akzllw xbl Hl~azxildx+w lrlzgcwl oe hcwgzlxcod
|dhlz xbl ~zlglhcdk ~azakza~bw cw dox w|j`lgx xo zlucl{ cd ads go|zx oz xzcj|daf o|xwchl xblHl~azxildx oe @|wxcgl& adh xbax ads ~zowlg|xcod eoffo{cdk w|gb a hlxlzicdaxcod ias jl ~zlicwlh
od ads cdeoziaxcod ~zouchlh js Kldlzaf Zl adh cxw li~fosllw& oeeglzw adh hczlgxozw xo xblHl~azxildx adh ads flahw hlzculh xblzlezoi$ Kldlzaf Zl akzllw xbax& cd ads w|gb ~zogllhcdk& cx{cf dox wllm xo w|~~zlww xbl |wl oe ads w|gb cdeoziaxcod& oz ads flahw hlzculh xblzlezoi& |dhlz
xbl \dcxlh Wxaxlw Godwxcx|xcod& Elhlzaf Z|fl oe
Luchldgl 81>& oz ads oxblz z|fl= xbax cx {cff dox
godxzahcgx cd ads w|gb ~zogllhcdk xbl Akzllh Wxaxlildx oe
Eagxw cd Axxagbildx A= adh xbax cx
{cf wxc~|faxl xo xbl ahicwwcjcfcxs oe xbl Akzllh Wxaxlildx oe
Eagxw cd Axxagbildx A adh afflrbcjcxw ahicxxlh cdxo luchldgl ax xbl gzcicdaf xzcaf cd xbl iaxxlz ldxcxflh \dcxlh Wxaxlw u$
Elzk|wod& lx af$ Kldlzaf Zl e|zxblz akzllw xbax cx wbaff dox godxlwx xbl a|xbldxcgcxs oe oxblz
hog|ildxw& zlgozhlh godulzwaxcodw& adh iaxlzcafw ~zouchlh xo xbl Hl~azxildx js Jlzmwbczl
Baxba{as& Kldlzaf Zl adh/oz Kldlzaf Zl+w w|jwchcazclw cd xbl go|zwl oe
xbl Hl~azxildx+wcdulwxckaxcod& j|x Kldlzaf Zl oxblz{cwl ias gbaffldkl xbl ahicwwcjcfcxs oe ads w|gb iaxlzcafw cdads ~zowlg|xcod oe Kldlzaf Zl$
Xoffdk oe xbl Wxax|xl oe Fcicxaxcodw
<$ Kldlzaf Zl akzllw xo xoff xbl z|ddcdk oe
xbl wxax|xl oe fcicxaxcodw eoz xbl xlzi oe
xbcw Akzllildx od xbl gzcilw w~lgceclh cd ~azakza~b odl ajoul goiicxxlh js Kldlzaf Zl& agxcdk
xbzo|kb cxw oeeglzw adh li~fosllw& zlfaxcdk xo xbl F^X$
Aggl~xadgl oe Zlw~odwcjcfxs
5$ Kldlzaf Zl aggl~xw adh agmdo{flhklw zlw~odwcjcfxs eoz xbl agxw oe cxw eozilz
oeecglzw adh li~fosllw& aw wlx eozxb cd xbl Akzllh Wxaxlildx oe
Eagxw cd Axxagbildx A$ Kldlzaf
Zl e|zxblz akzllw xbax xbl eagx|af wxaxlildxw wlx eozxb cd xbl Akzllh Wxaxlildx oe Eagxw azl
agg|zaxl$ Kldlzaf Zl godhlidw adh holw dox godhodl gzcicdaf godh|gx& cdgf|hcdk xbl ci~zo~lz
:
 
godh|gx wlx eozxb cd xbl Akzllh Wxaxlildx oe Eagxw& adh baw xamld wxl~w xo ~zluldx w|gb godh|gxezoi ogg|zzcdk cd xbl e|x|zl& cdgf|hcdk xbl goz~ozaxl zlilhcaxcod igaw|zgw wlx eozxb cd ~azakza~b
eo|zxlld jlfo{$
;$ Kldlzaf Zl akzllw xbax dlcxblz Cfdoz cxw hczlgxozw adh lrlg|xcul oeeglzw& doz ads
~lzwod a|xbozcplh xo w~lam eoz xbli& {cff iaml& ga|wl oxblzw xo iaml& oz agmdo{flhkl aw xz|l
ads eagx|af wxaxlildx cdgodwcwxldx {cxb xbl eagx|f hlwgzc~xcodw oexbl Akzllh Wxaxlildx oe
Eagxw
cd Axxagbildx A$ Ads w|gb ~|jfcg wxaxlildx cdgodwcwxldx {cxb xbl Akzllh Wxaxlildx oe
Eagxw
wbaff& w|j`lgx xo xbl g|zl zckbxw jlfo{& godwxcx|xl a jzlagb oexbcw Akzllildx$ Xbl hlgcwcod
{blxblz ads ~|jfcg wxaxlildx js ads w|gb ~lzwod godxzahcgxlh xbl Akzlh Wxaxlildx oe
Eagxw adh{blxblz cx wbaff jl ci~|xlh xo Kldlzaf Zl eoz xbl ~|z~owl oe hlxlzicdcdk {blxblz Kldlzaf Zl baw
jzlagblh xbcw Akzllildx wbaff jl cd xbl wofl hcwgzlxcod oe xbl Hl~azxildx$ Ce
xbl Hl~azxildxhlxlzicdlw xbax a ~|jfcg wxaxlildx js ads w|gb ~lzwod godxzahcgxw cd {bofl oz cd ~azx a wxaxlildx
godxacdlh cd xbl Akzllh Wxaxlildx oe
Eagxw& xbl Hl~azxildx wbaff wo doxces Kldlzaf Zl adh
Kldlzaf Zl ias auoch a jzlagb oe
xbcw Akzllildx js ~|jfcgfs zl~|hcaxcdk w|gb wxaxlildxw"w#{cxbcd ecul "W# j|wcdlww hasw aexlz doxcecgaxcod$ Xbcw ~azakza~b cw dox cdxldhlh xo a~~fs xo adswxaxlildx iahl js ads eozilz Kldlzaf Zl oeecglzw& hczlgxozw oz li~fosllw$ E|zxblz& doxbcdk cdxbcw ~azakza~b ~zlgf|hlw Kldlzaf Zl ezoi xamcdk kooh eacxb ~owcxcodw cd fcxckaxcod cduofucdk a
~zcuaxl ~azxs xbax azl dox cdgodwcwxldx {cxb xbl Akzllh Wxaxlildx oe
Eagxw cd Axxagbildx A$
Goo~lzaxcod
2$ H|zcdk xbl xlzi oe
xbcw Akzllildx& Kldlzaf Zl akzllw xo godxcd|l xo goo~lzaxle|ffs {cxb xbl Hl~azxildx adh xbl \dcxlh Wxaxlw Wlg|zcxclw Lrgbadkl Goiicwwcod "xbl *WLG*# cdads odkocdk cdulwxckaxcodw oe cdhcuch|afw {bo ias baul jlld cduofulh cd xbl F^X$ Kldlzaf Zlakzllw xbax cxw goo~lzaxcod wbaff cdgf|hl& j|x cw dox fcicxlh xo& xbl eoffo{cdk {cxb zlw~lgx xo xbl
F^X0
a$ xcilfs hcwgfow|zl oe
xz|xbe|f& goi~flxl adh agg|zaxl cdeoziaxcod {cxb
zlw~lgx xo xbl agxcucxclw oe Kldlzaf Zl adh cxw hczlgxozw& oeeglzw&
li~fosllw& akldxw oz godw|fxadxw& godglzdcdk aff iaxxlzw zlfaxcdk xo xbl
odkocdk cdulwxckaxcodw oe xbl F^X=
j$ xcilfs ~zoucwcod xo xbl Hl~azxildx adh xbl WLG oe aff hog|ildxw adh
oxblz iaxlzcafw& cdgf|hcdk hog|ildxw adh iaxlzcafw fogaxlh o|xwchl xbl
\dcxlh Wxaxlw& xbax xbl Hl~azxldx oz xbl WLG ias zlq|lwx= adh
g$ cxw jlwx leeozxw xo iaml auacfajfl cd a xcilfs adh uof|dxazs iaddlz xo
xbl Hl~azxildx adh/oz xbl WLG aff ~zlwldx oeeglzw& hczlgxozw adh
li~fosllw eoz w{ozd xlwxciods jleozl a elhlzaf kzadh `|zs oz cd aelhlzaf xzcaf adh cdxlzucl{w {cxb elhlzaf fa{ ldeozglildx a|xbozcxclw$Goo~lzaxcod |dhlz xbcw ~azakza~b {cff cdgf|hl chldxcecgaxcod oe{cxdlwwlw dox ~zluco|wfs chldxceclh {bo& xo xbl mdo{flhkl oe KldlzafZl& ias baul iaxlzcaf cdeoziaxcod zlkazhcdk xbl iaxxlzw |dhlz
cdulwxckaxcod$
7

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->