Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ "ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ"

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ "ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ"

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 695|Likes:
Published by Nikos Theodosiou
Το χρονικό του Λιγνιτωρυχείου Περιστερίου από το 1933 μέχρι το 1956 που καταστράφηκε από τους εξεγερμένους κατοίκους της Ανθούπολης
Το χρονικό του Λιγνιτωρυχείου Περιστερίου από το 1933 μέχρι το 1956 που καταστράφηκε από τους εξεγερμένους κατοίκους της Ανθούπολης

More info:

Published by: Nikos Theodosiou on Jan 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

 
 
Του
Νίου Θεοδοςίου
 
 
Σο
1933 αρχίηε θ δαδαςία γα τθ λετουργία
 
λγντωρυχείου ςτο Ρερςτζρ. Αναζρεταότ τθν
 
πρωτοβουλία ζχε θ οογζνεα Γργου ΢ομπάθ που πρν τθν αταςτροι
 
είχεςτθν δοτθςία τθσ το ορυχείο
 
«Ηον Γουλντά» ςτθ αφρθ Κάλαςςα.
 
Ράντωσ από ζγγραο τθσ Νομαρχίασ Αττισ α Βοωτίασ του 1934 αίνετα ότ οΑντνοσ ΢αγοφςθσ α Γεργοσ Στθσ από το 1932 είχαν ατακζςε αίτθςθ
 
μεταλλευτν ερευνν ςτθν περοχι.
 
5 Νοεμβρίου
1933
αναοννετα θ ίδρυςθ τθσ αννυμθσ εταρίασ με τθν επωνυμία
«Λγντωρυχεία Αττισ Α.Ε.»
 
Το δοθτό ςυμβοφλο αποτελείτα από τουσ ΧριςτοΡερςάθ, πρόεδρο, Αντνο ΢ομπάθ, Δθμιτρο Ρανόπουλο, Σπυρίδωνα Ρανόπουλο,Λωάννθ Ρρεηάνθ, Γεργο Στθ, Αντνο ΢αγοφςθ α Ρολφβο Τςααλτο. Δευκφνοντεσςφβουλο ορίηοντα ο Αντνοσ ΢ομπάθσ α Ρολφβοσ Τςααλτοσ.
 
Το 1934 με βαςλά δατάγματα παραχωρείτα θ ζταςθ
 
α απ τθ Νομαρχία Αττισ αΒοωτίασ δίνετα θ
 
άδεα εμετάλλευςθσ. Το
1935-
1936 αρχίηε θ εξόρυξθ λγνίτθ ςτοΡερςτζρ.Τα τμιματα που αποτελοφν τθν επχείρθςθ είνα , θ Ρομόνα, γα τθν άντλθςθ των νερναπό τσ ςτοζσ, το Θλετρολογείο, το θχανουργείο, το αγερείο, θ Αποκιθ τροίμων.
 
Απαςχολοφντα
350-
450 εργάτεσ
 
που εργάηοντα
 
ςε βάκοσ 80 α 100 μζτρων. Εξάγουν 100
-
150 τόνουσ λγνίτθ τθν θμζρα
.
ΚΑΣΟΧΗ
 
Τθ περίοδο τθσ ατοχισ 1941
-
44 το λγντωρυχείο περνά ςε ταλά χζρα αμετονομάηετα ςε
Agenta Carboni Italiani
.
Ο ζλλθνεσ δοτιτεσ πωλοφν τσ
 
μετοχζσ τουσ
 
ςε ταλοφσ. Το δοτθςαό ακεςτσ είνα κολό
,
αναζρε ο χάλθσ Σταυλάσ ακσ οπαλοί μζτοχο εξαολουκοφν να παίρνουν άποο μζρςμα.
 
Ράντωσ θ εταρία«γντωρυχεία Αττισ» εξαολουκεί να λετουργεί ακ όλθ τθ δάρεα τθσ ατοχισ
 
ανα δθμοςεφε ςολογςμοφσ
.
Τρεσ μάλςτα
 
από τουσ μετόχουσ
 
επετείνουν τσ
 
επχερθματζσ τουσ
 
δραςτθρότθτεσ δρφοντασ το 1942 (!) τθν εταρία
 
«Χθμά Ρροϊόντα
 
ΑΕ»
.
Δευκυντισ ςτα λγντωρυχεία είνα
 
ο ταλόσ μθχανόσ προφνο παρλάρ α τεχνόσδευκυντισ ο μεταλλεολόγοσ Γάννθσ Σολωμόσ. Το απαςχολοφμενο προςωπό ανεβαίνεςτουσ 700
 
α αντίςτοχα θ παραγωγι ςτουσ 200 με 250 τόνουσ τθν θμζρα
.
Απ τθν άλλθ ο εργαηόμενο ςτο λγντωρυχείο παίρνουν
 
αλό ςυςςίτο  αυτό είνα το ποπολφτμο τθν περίοδο τθσ μεγάλθσ πείνασ.Τθν περίοδο τθσ ατοχισ
 
ςθμεκθε μα δυναμι απεργία με ατιματα τθ βελτίωςθ τουςυςςτίου, τθν αφξθςθ των μςκν α ενοίο γα τσ ατοίεσ ακσ ο περςςότεροεργάτεσ ιταν εξεδευμζνο εργάτεσ από τα νθςά των υλάδων, ιλο, Σζρο… Θαπεργία ςθμείωςε μεγάλθ επτυχία  θ δοίθςθ υποχρεκθε να υποχωριςε.
 
Τθν περίοδο τθσ ατοχισ το λγντωρυχείο αποτελεί
 
ζνα από τα ζντρα τθσ Αντίςταςθσ.Ανάμεςα ςτουσ εργαηόμενουσ ςτο λγντωρυχείο
,
πρωτεργάτεσ τθσ Αντίςταςθσ ςτο
 
Ρερςτζρ
 
είνα ο Κανάςθσ Γουνεντθσ α θ Κεοδρα Δαβζτα που
 
ετελζςτθαν από τομεταβαρηανό ακεςτσ
.
Τθν περίοδο τθσ ατοχισ δθμουργείτα  θ
 
ςδθροδρομι γραμμι που ςυνδζε τολγντωρυχείο με τον φρο ςδθροδρομό άξονα τθσ χρασ ςτουσ Αγίουσ Αναργφρουσ.ίγο πρν τθν αποχρθςθ των ατατθτν, το Αφγουςτο του 1944, ο ζλλθνεσ Ρατςαλισ,Βλαχοφτςοσ α όςχοσ αγοράηουν το ορυχείο από τουσ Λταλοφσ. Ζτς θ επχείρθςθεμανίηετα ωσ ελλθνι  όχ ωσ «εχκρι περουςία»
 
θ οποία κα
 
ζπρεπε να περάςε υπότον ζλεγχο του ράτουσ
 
ςφμωνα με το νόμο. άτω από αυτι τθν παράνομθ ααμςβθτοφμενθ δοτθςία το λγντωρυχείο λετουργεί γα λίγο δάςτθμα ι γα τθναρίβεα υπολετουργεί.
 
Απαςχολοφντα 60 με 140 εργάτεσ
 
 θ παραγωγι είνα πολφμρι
.
Στσ 28 Λουλίου 1945 ο εργάτεσ των λγντωρυχείων τθσ Αττισ, ανάμεςά τουσ α τουΡερςτερίου, ςυντονίηοντα α με υπόμνθμά τουσ προσ τθν υβζρνθςθ ηθτοφν τθν άμεςθεπαναλετουργία των ορυχείων.
 
Το Δεζμβρθ 1945
,
το Υπουργείο
 
Εκνισ Οονομίασ
 
αναλαμβάνε το ίδο τθνεμετάλλευςθ του λγντωρυχείου το οποίο μπαίνε τελά υπό μεςεγγφθςθ ςφμωνα με τονόμο «γα τουσ αγοράςαντασ από τουσ ατατθτάσ». Θ δαχείρςθ, ςφμωνα με το«΢ηοςπάςτθ»
,
ανατίκετα όχ ςε επτροπι αλλά ςτον παλό δοςίλογο εργοδότθ Ρατςαλι. ΟΡατςαλισ ατθγορείτα ότ προπλθςε άρβουνο εςπράττοντασ
 
ζνα εατομμφρο
 
δραχμζσ
 
αντί να πλθρςε τουσ εργάτεσ εξαανίςτθε.
 
ε τθ νζα δεφκυνςθ υπολογίηετα ότ θπαραγωγι από 25 τόνουσ τθν θμζρα κα ανζβε ςτουσ 100
 
Αολουκεί μα μαρά περίοδοσ αγνων α απεργαν νθτοποιςεων
 
με βαςό αίτθματθν αταβολι των δεδουλευμζνων
.
α απεργία εδθλνετα ςτσ 26 Δεεμβρίου αρατάε μζρεσ.
 
Στσ 21 Απρλίου 1948 ο εργάτεσ του λγντωρυχείου ατεβαίνουν πάλ ςεαπεργία γατί τουσ χρωςτάνε 25 θμερομίςκα. αταγγζλλουν επίςθσ ότ ο ςτοζσαπελοφντα να αταλυςτοφν από νερά με ςυνζπεα να αταςτραεί το λγντωρυχείο.
 
Νζεσ απεργίεσ εδθλνοντα ςτσ 13 αΐου
1949
, 6 Οτωβρίου 1949, 24 Νοεμβρίου 1949
,
10 Δεεμβρίου 1949.
 
Στσ 17 Λουλίου 1950 ο ελλθνό δθμόςο νεί δαδαςία προεμζνου να περάςε άτωαπό τθ δι του δοτθςία το λγντωρυχείο ωσ «εχκρι περουςία». Το Νοζμβρο του1950 αλοφντα από το Ελλθνό Δθμόςο ο άτοχο μετοχν ι άλλων τίτλων υρότθταστθσ επχείρθςθσ να ατακζςουν τα δαολογθτά ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδασ.
 
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
 
Το 1951 γίνετα δθμοπράτθςθ
 
του ζργου  θ επχείρθςθ των λγντωρυχείων μςκνεταςτθν εταρία του
Φραγίςου
 
Πρεηάνθ
.
 Ππωσ κα αποαλφψε το 1956 ο υπουργόσβομθχανίασ Ρ. Ραπαλθγοφρασ θ επχείρθςθ παραχωρείτα ςτον Ρρεηάνθ χωρίσ να τουτεκεί ανζνασ όροσ. Στο λγντωρυχείο απαςχολοφντα 200
 
τρα εργάτεσ α εξάγοντα 25
-
30.000 τόνο το χρόνο.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
redstarm liked this
Kostas Paloukis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->