Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
P. 1
Implementasi Nilai-Nilai Dasar Pancasila

Implementasi Nilai-Nilai Dasar Pancasila

Ratings: (0)|Views: 6,982|Likes:
Published by Indra Furwita

More info:

Published by: Indra Furwita on Jan 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

 
Jo~cfofi}kpj Ijckj/Ijckj Mkpkt ^ki`kpjck Pf`ktk Ihtok}je Pfdkgkj Jimjak}ht Afdftbkpjcki @j}k/@j}k IkpjhikcMktj pfdvkb }fokMfigki Ofckapkikaki ^ki`kpjck Pf`ktk Ovtij mki Ahipfavfi mjPfcvtvb Kp~fa Afifgktki# Afbjmv~ki Oftv~kaki Pzktk} Ov}ckavi}va ]ft`k~jizk @j}k/`j}k mki ]vlvki IkpjhikcMj}vcjp Hcfb <Ikok< Jimtk Evtwj}k PIJO< >:>6>>:5Lvtvpki < ]faija ^fiftdkigki
 
K) CK]KT DFCKAKIG
^ki`kpjck pfdkgkj mkpkt ejcpkek} pft}k jmfhchgj dkigpk mki ifgktk jimhifpjk# dvaki }ftdfi}va pf`ktk ofimkmka pft}k dvaki bkizk mj`j~}kaki hcfb pfpfhtkig pfdkgkjokik zkig }ftlkmj ~kmk jmfhchgj/jmfhchgj mj mvijk# ikovi}ftdfi}vaizk ^ki`kpjck ofckcvj ~thpfp zkig `vav~ ~kilkig mkcko pflktkb dkigpk Jimhifpjk) Pf`ktk akvpkcj}kp^ki`kpjck pfdfcvo mjpkbaki ofilkmj mkpkt ejcpkek} ifgktk ijckj/ijckjizk }fckb kmk mki dftkpkc mktj dkigpk Jimhifpjkpfimjtj zkig dftv~k ijckj/ijckj kmk} jp}jkmk}# afdvmkzkki mki ijckj/ijckj tfcfgjvp)^ki`kpjck pfdkgkj mkpkt mki jmfhchgj ifgktk oftv~kaki afpf~kak}ki ~hcj}ja ~ktk
 ehvimjig ek}bftp
af}jakifgktk Jimhifpjk mjmjtjaki) Ikovi mkcko ~ftlkckiki ~kilkig afbjmv~ki dftdkigpk mki dftifgktk# ^ki`kpjck pftjigofigkckoj dftdkgkj mfujkpj mkcko ka}vkcjpkpj ijckj/ijckjizk) Mfujkpj ~figkokcki ^ki`kpjck }ftpfdv} djpk dftv~k ~fikodkbki#~figvtkigki# mki ~fizjo~kigki mktj okaik zkig pfbktvpizk) Wkckv~vi pfjtjig mfigki j}vpftjig ~vck}ftlkmj v~kzk ~fcvtvpki afodkcj)^ki`kpjck pftjig mjghchigaki af mkcko
jmfhchgj }figkb
mj ki}ktk mvk jmfhchgj dfpkt mvijk zkig ~kcjig dft~figktvb# pfbjiggk pftjig mjpjek}aki dvaki jij mki dvaki j}v) ^ki`kpjck dvaki dft~kbkoahovijpof mki dvaki dft~kbko ak~j}kcjpof) ^ki`kpjck }jmka dft~kbko jimjujmvkcjpof mki }jmka dft~kbkoahcfa}jujpof) Dkbaki dvaki dft~kbko }fhatkpj mki dvaki ~ft~kbko pfavcft) ^hpjpj ^ki`kpjck jijckb zkig oftf~h}akika}vkcjpkpj ijckj/ijckjizk af mkcko afbjmv~ki ~tkapjp dftdkigpk mki dftifgktk)Mjikojak ka}vkcjpkpj ijckj ^ki`kpjck dkgkjaki~fimfcvo "dkimvc lko* zkig pfckcv dftgftka af akiki mki af ajtj pf`ktk pfjodkig }ki~k ~ftikbdftbfi}j }f~k}mj }figkb)^kmk pkk} dftmjtjizk ifgktk Tf~vdcja Jimhifpjk# aj}k pf~kak} ofimkpktaki mjtj ~kmk jmfhchgj ^ki`kpjck mkiVVM ;:=6 mkcko ofigk}vt mki ofilkckiaki afbjmv~ki ifgktk)Ikovi pflka Ih~fodft ;:=6 pko~kj pfdfcvo Mfatj}^tfpjmfi 6 Lvcj ;:6: ~foftji}kbJimhifpjk ofigvdkb bkcvki ~hcj}jaizk mfigki ofo~tka}jaki pjp}fo mfohatkpjcjdftkc)Mfigki afdjlkaki jij dftkt}j ofiggftkaki ~fimfcvo dftgfpft af akiki) ^foftji}kb Jimhifpjk ofilkmj ~thCjdftkcjpof)Mfujkpj jij mjahtfapj mfigki afcvktizk Mfatj} ^tfpjmfi 6 Lvcj ;:6:)Mfigkiafcvktizk Mfatj} ^tfpjmfi jij dftkt}jckb bkcvki ~hcj}a ifgktk mjtvdkb) ^fimfcvo zkig ~hpjpjizk mj pko~jig akiki mjgfpft mki mjgftkaki afajtj)Afdjlkaki jij pkigk} ofigvi}vigaki mki mjokiekk}aki hcfb afavk}ki ~hcj}ja mj Jimhifpjk zkig dftbkcvki ajtj"dk`k< ^AJ* Bkc jij }ko~ka ~kmk afdjlkapkikki ~foftji}kb zkig ki}j }ftbkmk~ Dktk} "ak~j}kcjpof* mki ~th af Ajtjmfigki mjdvk}izk ~hthp Lkakt}k/^fajig mki Lkakt}k/ ^zhig Zkig) ^vi`kaizk kmkckb ~ftjp}jwk ~fodfthi}kakiGftkaki 0> Pf~}fodft ;:56) ^ftjp}jwk jij ofilkmj ~foj`v }vodkigizk ~foftji}kbki Htmf Ckok "Jt)Phfaktih* mki dftavkpkizk ~foftji}kbki Htmf Dktv "LfimftkcPvbkt}h*) ^foftji}kb Htmf Dktv dftvpkbk ofightfapj pfgkck ~fizjo~kigki zkig mjckavaki hcfb tfgjo pfdfcvoizk mkcko ~figkokcki ^ki`kpjck mki VVM ;:=6) ^foftji}kb HtmfDktv oftvdkb bkcvki ~hcj}ja zkig }kmjizk ofigktkb af ~hpjpj Ajtj mki ki}j Dktk} ofiktjaizk af~hpjpj Akiki) Ikovitfgjo Htmf Dktv~vi kabjtizk mjkiggk~ ~fizjo~kig mktj gktjp ~hcj}ja ^ki`kpjck mki VVM ;:=6# Jk mjkiggk~ `fimftvig af ~tka}ja Cjdftkcjpof/ak~j}kcjp}ja mkcko ofiggfchckifgktk) ^kmk }kbvi ;::2 ovi`vcckb gftkaki tfehtokpj zkig mkbpzk} mki dftbkpjc ofigkabjtj 04 }kbvi afavkpkkiHtmf Dktv) Pf}fckb }vodkigizk tfgjo Htmf Dktv }fckb ovi`vc = tf|jo ^foftji}kbki Tfehtokpj pko~kj pkk} jij)^foftji}kbki/~foftji}kbki tfgjo Tfehtokpj jij pfofp}jizk oko~v ofodftjaki ahtfapj }ftbkmk~ ~fizjo~kigki
 
mkcko ofigkokcaki ^ki`kpjck mki VVM ;:=6 mkcko ~tka}ja dftokpzktkak} mki dftifgktk zkig mjckavaki hcfb HtmfDktv)
D) TFGFIFTKPJ IJCKJ/IJCKJ ^KI@KPJCK PF@KTK BJP]HTJP
^ki`kpjck Okpk Htmf Ckok
^koht ^ki`kpjck pfdkgkj jmfhchgj ifgktk mki ekcpkekb dkigpk zkig ~ftikb mjaftkok}aki mfigki pfdv}kik|jok} tfuhcvpj dkigpk# ~vmkt vi}va ~ft}kok akcjizk ~kmk kabjt mvk mkpk wktpk pf}fckb ~thackokpj afoftmfakki)Oftfmv~izk pjikt k~j ^ki`kpjck pfdkgkj }vi}viki bjmv~ dftdkigpk mki dftifgktk dkgj lv}kki htkig#mjkwkcj hcfbafbfimka pfhtkig af~kck ~foftji}kbki zkig }ftckcv gkimtvig af~kmk~ftpk}vki mki afpk}vki) Afgkimtvigki }ftpfdv}mjwvlvmaki mkcko dfi}va ofodkigvi afavkpkki zkig }ft~vpk}# kgkt mk~k} ofilkmj ~fojo~ji dkigpk zkig mk~k}ofizfcfpkjaki pfdvkb tfuhcvpj ~ftlvkigki ofckwki ~filklkb "ifahcjo# ifh/ahchijkcjpof* pft}k jav} ofik}k mvijkkgkt dfdkp mktj ~figbjpk~ki dkigpk k}kp dkigpk mki ~figbjpk~ki okivpjk k}kp okivpjk Ikovi pkzkigizk afbfimka cvbvt }ftpfdv} mjckavaki mfigki ofikdtka mki ofigjigaktj pfcvtvb ijckj/ijckj mkpkt ^ki`kpjck)Pfckok avtvi wka}v dftavkpkizk ~foftji}kbki htmf ckok# pf`ktk ~ftckbki }f}k~j ~kp}j ujt}vf "afv}kokki*ijckj/ijckj cvbvt ^ki`kpjck pfkaki/kaki cvok} hcfb pfdvkb ~thpfp kavovckpj afavkpkki zkig pkigk} kgtfpje }ki~kofigjimkbaki `j}k/`j}k cvbvt zkig mjlkmjaki kckpki vi}va ofodkigvi afavkpkki j}v pfimjtj) Tf}htjak mki lktghi ~hcj}ja zkig dftpvodft mktj gkgkpki dkbwk tfuhcvpj dfcvo pfcfpkj# }ftokpva `ktk`ktk tfuhcvpjhift vi}va ofodkigvi}k}kiki mvijk dktv# mjlkmjaki cfgj}jokpj ~hcj}ja vi}va ofodfiktaki ~ftcvizk pfhtkig ~fojo~ji tfuhcvpj zkig mj}kk}jhcfb pfcvtvb tkazk}izk) Mfigki pfokigk} mki kckpki ofckapkikaki kokik} tfuhcvpj ;:=6 j}v ~vckckb ijckj/ijckj cvbvt#ahip}j}vpj# ihtok mki k}vtki mk~k} mj}kdtka akckv }jmka pfpvkj mfigki lkckiizk tfuhcvpj) Pfmfojajki ofodktkizkpfokigk} dftfuhcvpj wka}v j}v# pfbjiggk kimkj ak}k tfuhcvpj ofoftcvaki ahtdki# k~k~vi bktvp mjdftjaki) Bkc j}vpfpvkj mfigki vigak~ki zkig pftjigakcj mjv`k~aki hcfb ^fojo~ji Dfpkt Tfuhcvpj dkbwk ~fightdkiki kmkckb pfpvk}vzkig mjkiggk~ pfdkgkj ahipfawfipj chgjp mktj bkafak} tfuhcvpj# aktfik mfoj pfdvkb ~ftlvkigki zkig tfuhcvpjhift akmkigakmkig tfuhcvpj dkbaki bktvp }fgk ofokaki kikaizk pfimjtj) Mkcko gfgk~ gfo~j}kizk k}ohpejt tfuhcvpjhift#^ki`kpjck pfdkgkj ekcpkekb dkigpk pft}k VVM =6 pfdkgkj ahip}j}vpj ifgktk# kabjtizk }jmka dftmkzk mki bktvp }vimva af~kmk bvavo tfuhcvpj) Ahipfawfipjizk# oftfak bkizk mjlkmjaki pfafmkt pfdvkb kck} tfuhcvpj) Tf}htjak zkig pfckcvmjavokimkigaki dkbwk tfuhcvpj kmkckb ofilfdhc mki ofodkigvi# mjckavaki pf`ktk ~ji`kig) ^kmk afizk}kkiizkpfckok avtvi wka}v j}v# afavkpkki zkig pfi}tkcjp}ja cfdjb dkizka ofilfdhcizk mktj ~kmk ofckapkikaki ~fodkigviki)Kajdk}izk# ijckj/ijckj cvbvt mkcko ^ki`kpjck }jiggkc ofilkmj ak}kak}k dkgvp zkig pf`ktk tf}htja mjgvikakihcfb ~figvkpk vi}va ofodvkj mki ofijikdhdhaki tkazk} pv~kzk cv~k ~fimftj}kki dkja aktfik mjckimk afck~ktkiokv~vi afojpajiki) Kgkt tfuhcvpj dftbkpjc ofi`k~kj }vlvkiizk# okak pfcvtvb afavk}ki bktvp mj~ftpk}vaki# pfbjiggk ~tfpjmfi ofo~vizkj afavk}ki zkig mkbpzk} vi}va ofigbki`vtaki k~k zkig mjpfdv} pfdkgkj ovpvb/ovpvb tfuhcvpj8)Mfoj pfdvkb afavkpkki zkig mkbpzk} ~vckckb# okak pfovk `kdkig afavkpkki# dkjacfgjpck}je# zvmjak}je mki afavk}kiokpzktkak} bktvp mjbjo~vi mkcko pk}v }kigki) Tkazk} bktvp dftkmk mj dfckakig ~fojo~ji }ki~k tfpftuf vi}va ofiviggv ahokimh zkigmjdftjaki af~kmkizk) Okijefp}kpj afgkimtvigki ofo~ftpk}vaki afavk}ki mki

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->