Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bijlage Parkmanagement Park Forum

Bijlage Parkmanagement Park Forum

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:

More info:

Published by: Meedenken en Doen BV on Apr 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2008

pdf

text

original

 
Parkmanagement Park Forum
Basispakket
Alle ondernemers zijn verplicht bij de aankoop van een kavel op Park Forumte participeren in het basispakket. Dit basispakket bestaat uit de volgendeonderdelen:1. Onderhoud en beheer private terreinen (zichtzijde)2. Collectieve beveiliging3. Parkmanager4. Bewegwijzering5. Milieuscan
1. Onderhoud en beheer private terreinen (zichtzijde)
De openbare ruimte in combinatie met de private (voor)terreinen bepalen denetheid en ordelijkheid van een bedrijventerrein. Om te voorkomen dat erverschillen ontstaan tussen de openbare ruimte en private (voor)terreinenop deze twee punten is het wenselijk het kwaliteitsbeeld voor de openbareruimte aan te houden. Voor de private (voor)terreinen betreft dit het reinigenvan de verharding en het groen en het onderhouden van groenvoorzieningen.
2. Collectieve beveiliging
Voor een succesvolle beveiliging van Park Forum is het essentieel dat er(buiten werktijd) permanent gesurveilleerd wordt. Surveillance door eenparticulier bedrijf houdt in dat alle verdachte situaties aan de politie wordendoorgegeven. Daarnaast heeft de bewakingsdienst een pro-actieve houding.Onveilige plekken op het terrein als gevolg van bijvoorbeeld groenvoorzie-ningen, kapotte verlichting of openstaande deuren, ramen en hekwerkenworden gemeld en indien mogelijk wordt het probleem direct verholpen.Afhankelijk van het afgesloten contract, vindt van maandag tot en met zondageen aantal uur per etmaal na 17.00 uur en vóór 08.00 uur surveillancesplaats. Dit kan zijn voor 1, 2 of 3 deelgebieden. De surveillances vindenplaats op wisselende en onvoorspelbare momenten. De planning is alleendoor de politie op te vragen.
3. Parkmanager
Een parkmanager heeft een centrale rol op het bedrijventerrein in het kadervan het parkmanagement, hij is aanspreekpunt en de spin in het web en neemthet bestuur van Stichting Parkmanagement Organisatie veel werk uit handen.De rol van parkmanager voor Park Forum houdt in: 
o
 
Kwartiermaker
De parkmanager moet de papieren besluitvorming levend maken:ervoor zorgen dat het parkmanagement daadwerkelijk op poten wordtgezet, en daar steeds de betrokken partijen bij betrekken. 
o
 
Bruggenbouwer
Het bijeenbrengen van verschillende partijen, gemeente en bedrijvenenerzijds, bedrijven onderling anderzijds, op basis van de besluitvormingover parkmanagement.
 
 
o
 
Initiator
Het op basis van analyse (financieel, technisch, facilitair) uitwerken vannieuwe kansen in het basis- en optioneel pakket. 
o
 
Onderhandelaar en contractor
Het namens de stichting en ten behoeve van een van de verenigingencontracteren van leveranciers, clusteren van inkoop, beheren vancontracten.
4. Bewegwijzering
De volgende elementen maken onderdeel uit van de bewegwijzering:
o
Terreinbebording
Op de kruispunten staat een duidelijke en eenduidige bewegwijzering(1.000-tallen systeem) gecombineerd met een straatnaam. Dit zorgt vooroverzicht en bevordert de doorstroming. Er komen dus geen lossestraatnaamborden op het bedrijventerrein te staan. 
o
Bedrijfsbebording
Per bedrijf wordt een bord geplaatst met daarop het eigen authentiekebedrijfsnummer, het adres en het logo van het betreffende bedrijf en hetbedrijfsnummer. Zo heeft ieder bedrijf een eigen ‘naamplaatje’.Het bedrijfsbord dient te voldoen aan de eisen van het beeldkwaliteitsplan.
5. Milieuscan
De eerste milieuscan is verplicht bij aankoop, maar wordt gefinancierd doorde gemeente. Het bedrijf dient dan een milieuparagraaf in te dienen, waarinhet laat zien hoe het terrein en het bedrijfsproces zo duurzaam mogelijkwordt ingericht. De vervolg-milieuscans zijn vrijwillig, elke vijf jaar. Tevensworden de resultaten van de eerste milieuscan verstrekt aan de StichtingParkmanagement Organisatie zodat zij initiatieven kan ontplooien voornadere duurzame ideeën op het bedrijventerrein zoals bijvoorbeelduitwisseling van water en energie.
Organisatiestructuur
Voor elk deelgebied wordt een aparte vereniging opgericht zodra 10% van hetdeelterrein is uitgegeven. De ondernemers die een kavel op Park Forum dienen lidte worden van de vereniging van het betreffende deelgebied (West, Oost of Zuid).De drie voorzitters van de verenigingen nemen zitting in de StichtingParkmanagement Organisatie. Dit is de Stichting die het basispakket aanbiedten zorg draagt voor overeenkomsten ten aanzien van de uitvoering van dit basis-pakket. De Stichting is de opdrachtgever van de parkmanager en heeft de con-tacten met de gemeente over onder andere het beheer van de openbare ruimte.
Beheer openbare ruimte
Voor het beheer van de openbare ruimte wordt een beheerovereenkomstafgesloten tussen de gemeente en de Stichting Parkmanagement Organisatie.Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte bestaan uit drie onderdelen:
1. Cyclisch/cosmetisch (dagelijks) onderhoud.
Een specifiek benoemd gedeeltehiervan zal worden overgedragen aan de Stichting ParkmanagementOrganisatie, zoals hieronder beschreven in pakket 1.
2. Curatief onderhoud,
dit zal geheel door de gemeente worden uitgevoerd enbetaald. Meldingen hierover kunnen bij de parkmanager worden gedaan, hijneemt vervolgens contact op met de gemeente.
3. Technisch (lange termijn) onderhoud.
Dit onderhoud zal worden uitgevoerddoor de gemeente Eindhoven, echter de ondernemers zullen hier een bijdrageaan betalen bij de aankoop van de grond, aangezien de onderhoudsfrequen-tie hier hoger zal zijn dan gebruikelijk om de duurzaamheid van het terrein tegaranderen. Meer informatie hierover staat beschreven in pakket 2.
 
Soort dienst kosten rekeneenheid jaarlijks / eenmalig
Collectieve beveiliging
e
0,30 m2 totale kavel jaarlijksParkmanager
e
0,20 m2 totale kavel jaarlijksOnvoorzien
e
0,10 m2 totale kavel jaarlijksOnderhoud privaat terrein
e
0,40 m2 voorterrein jaarlijksOnderhoud openbare ruimte
e
1,25 m2 totale kavel eenmaligOpstartbedrag parkmanagement
e
0,75 m2 totale kavel eenmaligMilieuscan
e
2.000,- per kavel eenmalig
Park Forum West
Soort dienst kosten rekeneenheid jaarlijks / eenmalig
Collectieve beveiliging
e
0,30 m2 totale kavel jaarlijksParkmanager
e
0,20 m2 totale kavel jaarlijksOnvoorzien
e
0,10 m2 totale kavel jaarlijksOnderhoud privaat terrein
e
0,45 m2 voorterrein jaarlijksOnderhoud openbare ruimte
e
1,25 m2 totale kavel eenmaligOpstartbedrag parkmanagement
e
0,75 m2 totale kavel eenmaligMilieuscan
e
2.000,- per kavel eenmalig
Park Forum Oost
Voor het beheer van de openbare ruimte zijn twee pakketten opgenomen in hetparkmanagement:
o
 
Pakket 1 - Cyclisch/cosmetisch onderhoud
Pakket 1 wordt betaald, op basis van marktconforme prijzen, door degemeente Eindhoven waarbij een afgesproken kwaliteitsniveau in debeheerovereenkomst wordt opgenomen. De uitvoering wordt via deStichting Parkmanagement Organisatie geregeld. Indien de ondernemers eenhoger kwaliteitsniveau wensen dienen zij hier zelf aan mee te betalen.Pakket 1 bestaat uit de volgende taken:- vegen van de verharding- verwijderen van zwerfvuil- verwijderen van blad en ander natuurlijk afval- verwijderen van olie of andere stoffen- verwijderen van onkruid in de verharding
o
 
Pakket 2 - Technisch onderhoud
Bestaande uit het herstraten en herasfalteren van de wegen in Park Forum.Het is de bedoeling dat in Park Forum de wegen duurzaam onderhouden worden,wat inhoudt dat dit onderhoud met een hogere frequentie (ongeveer twee keerzo vaak) zal plaatsvinden dan in Eindhoven momenteel voor bedrijventerreinengebruikelijk is. De ondernemers betalen hier een gedeelte aan mee.
Kostenindicatie van parkmanagement
In onderstaand overzicht worden de kosten voor de ondernemers van de driedeelgebieden inzichtelijk gemaakt. Het gaat hierbij om een indicatie van dezekosten. De definitieve kosten zijn pas duidelijk na aanbesteding van dediensten.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->