Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bt2005-01 parkmanagement

bt2005-01 parkmanagement

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:

More info:

Published by: Meedenken en Doen BV on Apr 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
thema
 
bedrijventerrein
| 3233 |
bedrijventerrein
 
thema
De grandeur van het Nordostpark heeft een merk-waardige oorsprong. Het terrein aan de rand vanNürnberg werd namelijk in de jaren dertig van devorige eeuw door de nazi’s ontwikkeld om muni-tiefabrieken te huisvesten. En omdat die niet mochtenopvallen uit de lucht werden de lage gebouwen ver-stopt tussen de bomen en ligt het terrein aan de randvan een bosgebied dat zich kilometers ver uitstrekt.Die geschiedenis biedt het terrein nú op twee manie-ren een duidelijke voorsprong op de concurrentie.Ten eerste staan de bomen er nog steeds, wat zorgtvoor een parkachtige omgeving. En ten tweede is hetterrein ook nog steeds eigenaar van één partij. Dat isniet langer de Duitse staat, maar IVG, een gepriva-tiseerd overheidsbedrijf. Toen dit vastgoedbedrijf inde jaren negentig naar de beurs werd gebracht, werdbesloten om op het Nordostpark te laten zien waardit nieuwe bedrijf voor stond. IVG had toen de keuzeom het terrein in Nürnberg te laten voor wat het was:een verzameling bedrijfsgebouwen uit de jaren dertigmet handels- en industrieactiviteiten. Of om het teherontwikkelen. Gekozen werd voor het laatste. DirkPetersen, directeur van het Nordostpark: ‘Toen de staatIVG privatiseerde was het een allegaartje van activi-teiten. Voor de aandeelhouders was dat niet aantrek-kelijk en dus werd veel verkocht. Met wat overbleef,vastgoedgerelateerde activiteiten, moest IVG laten zienwaar het voor staat.’
Clusterpolitiek
Er werd een prijsvraag uitgeschreven onder stede-bouwkundigen, die het Berlijnse bureau JSK won. Zijstelden voor om het park (dat tot dan toe in feite éénadres was) op te delen in verschillende kavels en daarkantoren op te ontwikkelen. Daarbij werd gekozenom het terrein te ontwikkelen tot een business- entechnologiepark. Een insteek die aansloot bij éénvan de belangrijkste al bestaande gebruikers van hetpark: Lucent Technologies. ‘Maar bovendien was het,zeker eind jaren negentig, een aansprekend segment’,aldus Petersen. Die insteek heeft goed uitgepakt. Hetterrein kent tal van vooraanstaande huurders waarvanLucent nog steeds letterlijk en figuurlijk de grootsteis. Maar ook andere bekende namen als T Systems,Thales en Philips vonden er onderdak. Evenals hetFraunhofer Institut, een belangrijk onderzoeksinsti-tuut in Duitsland. Het binnenhalen van die huurderging overigens niet vanzelf. In samenwerking met hetBondsland Beieren en de stad Nürnberg werd eenzogenaamde Forschungsfabrik (onderzoeksfabriek)gebouwd waar naast het Fraunhofer Institut nog eenaantal onderzoeksbedrijven onderdak vonden. Nürn-berg investeerde bijna acht ton euro in de fabriek enBeieren betaalde 25 miljoen euro om het FraunhoferInstitut er te huisvesten.
Onderzoeksfabriek
Het binnenhalen van de Forschungsfabrik lijkt eenslimme zet. De kans is immers groot dat het bedrijventrekt die afhankelijk zijn van onderzoek in de fabriek.Bovendien kunnen in de fabriek nieuwe bedrijfjes ont-staan die huisvesting zoeken op het terrein. Petersenverwacht daar veel van, maar de Forschungsfabrik ispas sinds 2001 in gebruik, nog niet lang genoeg omer harde conclusies aan te verbinden. In de Forschun-gsfabrik is een congrescentrum gevestigd waar IVG
Het concept van Nordostpark Nürnberg:
Op een goed terreinwordt prettiger énharder gewerkt
(en dat trekt nieuwe gebruikers)
door Jan-Willem Wesselink foto’s Roelof Pot 
 
Quickscan
Het Nordostpark is een business- en technologiepark in het Duitse Nürnberg uit de jaren dertig dat recentis herontwikkeld tot een prettige verblijfsgebied. Ruim opgezet, groen, aangenaam en met veel voorzie-ningen. Dat leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit. De inhoudelijke focus op het terrein ligt op techno-logie. De bouw van een onderzoeksfabriek versterkt die focus.
Een prettige werkomgeving creëren. Het klinkt zo simpel… In Nürnberg, op het Nordostpark is het gelukt. Mooie gebouwen in eenmooie omgeving en voldoende faciliteiten en activiteiten om lekker te kunnen werken. Maar ook: een uitgekiende profilering enkrachtige huurders. Dat maakt van het Nordostpark een terrein waar prettiger, maar ook harder wordt gewerkt.
 
thema
 
bedrijventerrein
| 3435 |
bedrijventerrein
 
thema
activiteiten organiseert die het karaktervan het park onderstrepen. Zo werd vorig jaar een themadag over robotica ge-houden. De activiteiten trekken niet alleenhuurders (die elkaar zo leren kennen),maar ook de lokale politiek. Die is sowiesoerg tevreden over het park. Volgens RolandFleck, wethouder economische zakenin Nürnberg, is het Nordostpark belan-grijk voor de stad. ‘Op het Nordostparkontwikkelt zich stap voor stap een locatiewaar economie, onderzoek en staatsin-vesteringen op een ideale manier in elkaargrijpen.’ Zijn ambtenaren onderstrependie visie. Silvia Kuttruff, manager businesslocatieontwikkeling bij de Stadt Nürnberglaat zien hoe het Nordostpark past in deeconomische structuur van de stad. ‘HetNordostpark is sterk gefocust op technolo-gie, het Süd-West-Park op ict en media enin het zuiden van de stad ligt een bedri- jventerrein met grote huurders als Siemensdat zich sterk richt op energietechniek.’Daarmee is Nürnberg de ‘technologies-tad’ van Noord-Beieren en zo is dat ook afgesproken met steden in deregio. Kuttruff: ‘De clusterpolitiek in de stad is door te trekken in dehele regio. In Erlangen ligt de focus op farmacie en in Fürth op nieuwematerialen.’ De clusterpolitiek houdt overigens niet in dat steden ‘clus-tervreemde’ bedrijven weigeren. Kuttruff’s collega Georg Schöttner:‘Er zijn voor een bedrijf tal van redenen om zich ergens te vestigen. Alsze hier komen, kennen ze de clusterpolitiek al. Wij maken namelijk inonze communicatie-uitingen ook reclame voor bijvoorbeeld Erlangenals farmaciestad. We weigeren dus geen nieuwkomers, maar tegelijker-tijd hebben we óók de afspraak om niet te werven in de andere steden.We gaan als regio de markt op.’ De regio Noord-Beieren heeft daarbijZuid-Beieren als belangrijke concurrent, hoewel er volgens Schöttnerbelangrijke verschillen zijn. ‘Bedrijven kiezen voor München vanwegede internationale uitstraling. Er zitten daar veel grote kantoren vanAmerikaanse firma’s. Maar München heeft ook nadelen. De huren lig-gen rond de twintig euro per vierkante meter, het leven is er duurder ener zijn veel meer files.’
Sociale infrasructuur
Schöttner en Kuttruff sturen regelmatig bedrijven door naar het Nor-dostpark. Ze zien duidelijk de voordelen. Schöttner: ‘De grote huurdersen de Forschungsfabrik geven het terrein inhoud.’ Kuttruff: ‘En hetterrein loopt voor op het gebied van parkmanagement. Het ziet er goeduit en er zijn veel voorzieningen die er bovendien al vanaf het beginwaren. Denk aan kinderopvang en horeca. En vergeet de activiteitenniet als beachvolleayball. Dat geeft zo’n gebied flair.’ En dat was volgensDirk Petersen van IVG ook precies de bedoeling. ‘We hebben directgekozen voor bepaalde infrastructurele zaken. En dan heb ik het nietover de wegen en de kabels, maar de kinderopvang, het restaurant, hetzomerfeest, het beachvolleyballtoernooi. Wij willen meer bieden daneen standaardpark, vanuit de gedachte dat het voor de medewerkersprettig moet zijn om hier te werken. Dat kost ons in sommige gevallengeld. Het kinderdagverblijf betaalt eenhuur van twee euro per vierkante meter,ruim vijf euro onder de commerciëlehuur. Dat geldt ook voor het Chinees res-taurant. Daarbij hebben wij geïnvesteerdin de keuken. Dat kan, puur economischgezien, niet uit. Maar we vinden hetbelangrijk dat er een restaurant is, en dusdoen we dat.’De filosofie is overigens vooral terugte zien in de aankleding van het park.Het terrein is nu ongeveer voor de helftherontwikkeld. Op de ene helft staanmoderne kantoorgebouwen van zo’n vijf verdiepingen hoog, op de andere helftstaat de oude laagbouw uit de jaren dertig.De huurders daarvan weten dat ze moetenvertrekken als hun huur afloopt en duswordt er steeds meer van de oude bebou-wing afgebroken om plaats te maken voorkantoorbebouwing of openbare ruimte.Het plan is namelijk om midden in hetpark een meer aan te leggen waar het goedtoeven is. Dat is het overigens nu ook al,vinden enkele medewerkers die tijdens de lunchpauze een ommetjemaken. ‘Het is hier erg prettig werken. Kijk nou, ik zit daar voor hetraam in dat prachtige gebouw van Lucent en kijk uit over het park. Datis toch aangenaam. Hoewel ik niet weet of ik er productiever door ben.’Maar Reinhard Lohwasser, senior product manager bij Lucent Tech-nologies, weet dat wel: ‘Mensen zijn in een omgeving als deze snellergeneigd om over te werken en dus levert het een hogere productiviteitop. Dat blijkt ook als we ons kantoor in Nürnberg vergelijken metkantoren op minder aantrekkelijke terreinen.’ Dat Lucent daar een ietshogere huur voor moet betalen is niet zo belangrijk, vindt Lohwasser.‘De huur staat in geen verhouding tot de andere kosten die wij maken,dat maakt echt niet veel uit. Bovendien verdien je dat verschil dusterug. Op dit terrein zijn tal van zaken die het leven aangenaam maken.Niet alleen de omgeving, maar ook bijvoorbeeld het kinderdagverblijf.Of de zomerfeesten en de sportactiviteiten. Ik denk overigens ook datdie goed zijn voor de zaken. Niet zozeer voor ons als grote speler, maarvooral voor de kleinere bedrijven die van ons afhankelijk zijn. Die ko-men via die activiteiten in contact met Lucent.’Lohwasser is zeer tevreden over huurbaas IVG. ‘Als we iets gedaan wil-len hebben, dat hun zeer snel te regelen. Zo hebben we de afgelopen jaren een sterke afslankoperatie ondergaan, waarbij veel bedrijven zijngeoutsourced. IVG is daar erg flexibel mee omgegaan. Zij willen ons
‘De huur staat in geenverhouding tot andere kostendie Lucent maakt’
 
Linksboven:
De kantine bij Lucent staat open voor het hele terrein;
rechtsboven:
het kinderdagverblijf is een belangrijk onder-deel van de sociale infrastructuur;
linksonder:
Dirk Petersen, rechtsonder: Mooie architectuur in een groene omgeving.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->