Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
11 Minutes

11 Minutes

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by MoHani

More info:

Published by: MoHani on Jan 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2015

pdf

text

original

 
 
ﻤﻋـ ـ ـ ـ ﺘﺸﻤ 
 
ل ـ ـ ـ ـ ﻙﺭ 
 
cccooommm...mmmoooaaaeeennn...wwwwwwwww::://////hhhtttttt p p p 
 
 
ﻰﻓ
ﺔﻨﺴ 
 
ﺭﺎﻴﺃ 
 
ﻥﻤ 
 
ﻥﻴﺭﺸﻌﻟﺍﻭ 
 
ﻊﺴﺎﺘﻟﺍ
 
2002
ﺍﺫﻫ
 
ﻥﻤ 
 
ﻍﺍﺭﻔﻟﺍ
 
ﻥﻤ 
 
ﺔﻠﻴﻠﻗ 
 
ﺕﺎﻋﺎﺴ 
 
لﺒﻗﻭ 
 
ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ
,
لﻴﻠﻘﻟﺍ
 
ﺏﻠﺠﻷ
 
ﺎﺴﻨﺭﻓ 
 
ﻰﻓ 
 
ﺩﺭﻭﻟ 
 
ﺔﻨﻴﺩﻤ 
 
ﻰﻟﺍ
 
ﺕﺒﻫﺫ ﺔﻴﺒﺌﺎﺠﻌﻟﺍ
 
ﻉﻭﺒﻨﻴﻟﺍ
 
ﻩﺎﻴﻤ 
 
ﻥﻤ 
.
ﺕﻨﻜ 
 
ﻼﺌﺎﻗ 
 
ﻰﻨﺒﻁﺎﺨﻭ 
 
ﻥﻴﻌﺒﺴﻟﺍ
 
ﺯﻫﺎﻨﻴ 
 
لﺠﺭ 
 
ﻯﻭﺤﻨ 
 
ﻪﺠﺘﺍ
 
ﺎﻤﺩﻨﻋ
 
ﺔﺴﻴﻨﻜﻟﺍ
 
ﺔﺤﺎﺴ 
 
ﻰﻓ 
 
ﻑﻗﺃ 
"
ﻑﺭﻌﺘ 
 
لﻫ
 
؟
 
ﻭﻴﻠﻴﻭﻜ 
 
ﻭﻟﻭﺎﺒ 
 
ﻪﺒﺸﺘ 
 
ﻙﻨﺃ 
" 
ﻭﻫ
 
ﺎﻨﺃ 
 
ﻰﻨﻨﺄﺒ 
 
ﻪﺘﺒﺠﺃ 
,
ﺔﻨﺎﻜﻤ 
 
لﺘﺤﺘ 
 
ﻰﺒﺘﻜ 
 
ﻥﺍ
 
ﻰﻟ 
 
لﺎﻗ 
 
ﻪﺘﺩﻴﻔﺤﻭ 
 
ﻪﺘﺠﻭﺯ 
 
ﻰﻟ 
 
ﻡﺩﻗﻭ 
 
لﺠﺭﻟﺍ
 
ﻰﻨﻘﻨﺎﻋ
 
ﻪﺘﺎﻴﺤ 
 
ﻰﻓ 
 
ﺓﺭﻴﺒﻜ 
,
لﻭﻘﻟﺎﺒ 
 
ﻪﻤﻼﻜ 
 
ﻡﺘﺨ 
 
ﻡﺜ 
"
ﻡﻠﺤﺃ 
 
ﻰﻨﻠﻌﺠﺘ 
 
ﺎﻬﻨﺃ 
. "
ﺔﻠﻤﺠﻟﺍ
 
ﻩﺫﻫ
 
ﺕﻌﻤﺴ 
 
ﺎﻤ 
 
ﺂﺒﻟﺎﻏ
 
ﺎﻬﻋﺎﻤﺴ 
 
ﻯﺩﻟ 
 
ﻰﺒﻠﻗ 
 
ﻰﻟﺍ
 
ﺓﺭﺴﻤﻟﺍ
 
ﺕﻠﺨﺩﺃﻭ 
.
ﻰﻨﻜﻟ 
,
ﻕﻴﻤﻋ
 
ﻕﻠﻘﺒ 
 
ﺔﻅﺤﻠﻟﺍ
 
ﻙﻠﺘ 
 
ﻰﻓ 
 
ﺕﺭﻌﺸ 
 
ﻙﻟﺫ 
 
ﻊﻤ 
.
ﻰﺘﻴﺍﻭﺭ 
 
ﻥﺃ 
 
ﻑﺭﻋﺃ 
 
ﺕﻨﻜ 
"
11
ﺔﻘﻴﻗﺩ 
 "
ﺔﻤﺩﺼ 
 
ﺉﺭﺎﻘﻟﺍ
 
ﻯﺩﻟ 
 
ﺙﺩﺤﻴ 
 
ﺂﺴﺎﺴﺤ 
 
ﺂﻋﻭﻀﻭﻤ 
 
لﻭﺎﻨﺘﺘ 
 
ﺔﺠﻋﺯﻤﻭ 
 
ﺔﻔﻴﻨﻋ
.
ﻟﺍ
 
ﻥﻤ 
 
لﻴﻠﻘﻟﺍ
 
ﻰﻠﻋ
 
لﺼﺤﻷ
 
ﻉﻭﺒﻨﻴﻟﺍ
 
ﻰﻟﺍ
 
ﺕﻴﺸﻤ ﺔﻴﺒﺌﺎﺠﻌﻟﺍ
 
ﻩﺎﻴﻤ 
.
ﺕﻟﺄﺴ 
 
ﻡﺜ 
 
ﻪﺘﻤﺎﻗﺃ 
 
ﻥﺎﻜﻤ 
 
ﻥﻋ
 
لﺠﺭﻟﺍ
)
ﺎﻜﻴﺠﻠﺒ 
 
ﻊﻤ 
 
ﺩﻭﺩﺤﻟﺍ
 
ﻥﻤ 
 
ﺂﺒﻴﺭﻗ 
 
ﺎﺴﻨﺭﻓ 
 
لﺎﻤﺸ 
(
ﻰﻓ 
 
ﻪﻤﺴﺍ
 
ﺕﻠﺠﺴﻭ 
 
ﻰﺘﺭﻜﻔﻤ 
. 
ﻙﻴﻟﺍ
 
ﻯﺩﻬﻤ 
 
ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ
 
ﺍﺫﻫ
 
ﻥﻴﻠﻓﺍﺭﻏ
 
ﺱﻴﺭﻭﻤ 
.
ﻩﺎﺠﺘﻭ 
 
ﻙﺘﺩﻴﻔﺤﻭ 
 
ﻙﺘﺠﻭﺯ 
 
ﻩﺎﺠﺘﻭ 
 
ﻙﻫﺎﺠﺘ 
 
ﺏﺠﺍﻭ 
 
ﻯﺩﻟ 
 
ﻰﺴﻔﻨ 
,
ﻪﻋﺎﻤﺴ 
 
ﺱﺎﻨﻟﺍ
 
ﺩﻭﻴ 
 
ﺎﻔﻋ
 
ﺱﻴﻟﻭ 
 
ﻰﻨﻠﻐﺸﻴ 
 
ﺎﻤﻋ
 
ﺙﺩﺤﺘﻟﺍ
.
ﺘ 
 
ﺏﺘﻜﻟﺍ
 
ﺽﻌﺒ 
 
ﻥﺍﻡﻠﺤﻨ 
 
ﺎﻨﻠﻌﺠ 
 
ﻊﻗﺍﻭﻟﺎﺒ 
 
ﺎﻨﺭﻜﺫﻴ 
 
ﺭﺨﻷﺍ
 
ﺎﻬﻀﻌﺒﻭ 
,
ﻪﺘﺒﺎﺘﻜﻟ 
 
ﻯﺭﻫﻭﺠ 
 
ﻭﻫ
 
ﺎﻤﻤ 
 
لﺼﻨﺘﻴ 
 
ﻥﺃ 
 
ﺏﺘﺎﻜ 
 
ﻯﻻ
 
ﻥﻜﻤﻴ 
 
ﻻ
 
ﻥﻜﻟ 
,
ﺎﻬﺒ 
 
ﺏﺘﻜﻴ 
 
ﻰﺘﻟﺍ
 
ﺔﻫﺍﺯﻨﻟﺍ
 
ﻭﻫﻭ 
 
ﻻﺍ
. * * * * * 
 
 
ﺓﺭﻴﺨﻷﺍﻭ 
 
ﻰﻟﻭﻷﺍ
 
ﻰﻨﻨﻷ
 
ﺓﺭﻘﺘﺤﻤﻟﺍﻭ 
 
ﺔﻠﺠﺒﻤﻟﺍ
 
ﻰﻨﻨﻷ
 
ﺀﺍﺭﺫﻌﻟﺍﻭ 
 
ﺔﺠﻭﺯﻟﺍ
 
ﺔﻨﺒﻷﺍﻭ 
 
ﻡﺃﺍ
 
ﻰﻤﺍ
 
ﺎﻋﺍﺭﺫ 
 
ﻰﻨﻨﻷ
 
ﺎﻌﻟﺍ
 
ﻰﻨﻨﻷﻥﻭﺼﺤﻴ 
 
ﻻ
 
ﻯﺩﻻﻭﺍ
 
ﻥﻷﻭ 
 
ﺭﻗ 
 
ﺀﺎﺒﺯﻌﻟﺍﻭ 
 
ﺔﺠﻭﺯﻟﺍ
 
ﺔﺠﻭﺯﻟﺍ
 
ﻰﻨﻨﻷ
 
ﺓﺩﻻﻭﻟﺍ
 
ﻡﻷﺍ
 
ﻰﻓ 
 
ﺀﺍﺯﻌﻟﺍ
 
ﻰﻨﻨﻻ
 
ﺝﻭﺯﻟﺍﻭ 
 
ﺔﺠﻭﺯﻟﺍ
 
ﻰﻨﻨﻷ
 
ﻰﻨﻘﻠﺨ 
 
ﻯﺫﻟﺍ
 
ﻭﻫ
 
ﻰﻠﺠﺭ 
 
ﻰﻨﻷﻭ 
 
ﻰﺒﺃ 
 
ﻡﺍ
 
ﻰﻨﻨﻷ
 
ﻰﺠﻭﺯ 
 
ﺕﺨﺃ 
 
ﻰﻨﻨﻷ
 
ﻪﻨﻋ
 
ﺕﻴﻠﺨﺘ 
 
ﻯﺫﻟﺍ
 
ﻰﻨﺒﺍ
 
ﻭﻫ
 
ﻰﺠﻭﺯ 
 
ﻥﻻﻭ 
 
ﻙﻟﺫ 
 
لﻜ 
 
ﻰﻨﻨﻷ
 
ﻡﺍﻭﺩﻟﺍ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻡﺍﺭﺘﺤﻷﺍ
 
ﻰﻟ 
 
ﺍﻭﻤﺩﻗ 
 
ﻨﺃﻭ 
 
ﺓﺭﺠﺎﻔﻟﺍ
 
ﺎﻨﺄﻓ ﺔﻠﻴﺒﻨﻟﺍﺓﺃﺭﻤﻟﺍ
 
ﺎ 
... 
ﺱﻴﺯﻴﺃ 
 
ﻥﻤ 
 
ﺩﻴﺸﻨ 
,
ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ
 
ﻭﺃ 
 
ﻯﺩﻼﻴﻤﻟﺍ
 
ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ
 
ﻥﺭﻘﻟﺍ
,
ﻯﺩﺎﻤﺤ 
 
ﻊﺠﻨ 
 
ﻰﻓ 
 
ﻑﺸﺘﻜﺍ
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->