Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Mathematical Patterns in Nature

Mathematical Patterns in Nature

Ratings: (0)|Views: 961|Likes:
Published by John
Mathematics in Nature
(From the book of the same name by John Adam ) Two of the most fundamental and widespread phenomena that occur in the realm of nature are (i) the scattering of light and (ii) wave motion. Both may occur almost anywhere given the right circumstances, and both may be described in mathematical terms at varying levels of complexity. it is, for example, the scattering of light both by air molecules and the much larger dust particles (or more generally, aerosols)that combine to give the amazing range of color,
Mathematics in Nature
(From the book of the same name by John Adam ) Two of the most fundamental and widespread phenomena that occur in the realm of nature are (i) the scattering of light and (ii) wave motion. Both may occur almost anywhere given the right circumstances, and both may be described in mathematical terms at varying levels of complexity. it is, for example, the scattering of light both by air molecules and the much larger dust particles (or more generally, aerosols)that combine to give the amazing range of color,

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: John on Jan 26, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

 
Khpfakhpidt il Lhpqza
&jy Omfl H`hk )Pwm me pfa kmtp eql`hkalphc hl` wi`atrzah` rfalmkalh pfhp mddqz il pfa zahck me lhpqza hza &i)pfa tdhppazilg me cigfp hl` &ii) whua kmpiml, Jmpf khy mddqz hckmtp hlywfaza giual pfa zigfpdizdqktphldat# hl` jmpf khy ja `atdzija` il khpfakhpidhc pazkt hp uhzyilg cauact me dmkrcavipy,ip it# emz avhkrca# pfa tdhppazilg me cigfp jmpf jy hiz kmcadqcat hl` pfa kqdf chzgaz `qtp rhzpidcat&mz kmza galazhccy# hazmtmct)pfhp dmkjila pm giua pfa hkhilg zhlga me dmcmz# fqat hl` pilpt hptqlzita mz tqltap pfhp giua qt tm kqdf rcahtqza, Pfa `aar jcqa tny hjmua hl` pfa za` gcmw lahz pfa tql hp pfa al` me pfa `hy hza `qa pm kmcadqchz tdhppazilg me cigfp,Pfa zhiljmw it emzka` jy tqlcigfp tdhppaza` il rzaeazalpihc `izadpimlt jy lahz+trfazidhczhil`zmrt? tdhppazilg il pfit dmlpavp kahlt zaezhdpiml hl` zaecadpiml, Qtilg h tikrca khpfakhpidhc`atdzirpiml me pfit rfalmkalml# @atdhzpat il 8547 wht hjca pm *fhlg pfa zhiljmw il pfa tny*&i,a, `a`qda ipt cmdhpiml zachpiua pm pfa tql hl` mjtazuaz)> pm *rhilp* pfa zhiljmw zaxqiza` pfagaliqt me Lawpml tmka pfizpy yahzt chpaz, Pfa jzigfp rzikhzy hl` ehilpaz tadml`hzy jmwt hzawacc+`atdzija` jy acakalphzy khpfakhpidt# jqp pfa kmza tqjpca mjtazuhjca eahpqzat zaxqiza tmkame pfa kmtp tmrfitpidhpa` padflixqat me khpfakhpidhc rfytidt pm avrchil pfak, H zachpa` rfalmkalml it pfhp me pfa –gcmzy‛# wfidf it h tap me dmcmza`# dmldalpzid zhiljmw+cina zilgttqzzmql`ilg# emz avhkrca# pfa tfh`mw me hl hizrchla ml h dcmq` jacmw, Pfit# cina pfa zhiljmw#it hctm h –jhdntdhppaz‛ aeeadp# hl` ilpzigqilgcy# jmpf pfa zhiljmw hl` pfa gcmzy fhua pfaiz dmqlpazrhzpt il hpmkid hl` lqdcahz rfytidt> khpfakhpidt it h qlieyilg eahpqza japwaal pfata pwmwi`acy+`ieeazilg dmlpavpt, Pfa jahqpieqc dizdqchz hzdt nlmwl ht fhcmt# taal jatp il hzdpid dcikat#hza emzka` jy pfa zaezhdpiml me tqlcigfp pfzmqgf ida dzytphct me uhzimqt tfhrat il pfa qrraz hpkmtrfaza, Tql`mgt# pfmta dmcmza` trcmpdfat me cigfp# mepal taal ml jmpf ti`at me pfa tql wfalfigf dizzqt dcmq`t hza rzatalp# hza tikichzcy emzka`,Cina pfa tdhppazilg me cigfp# whua kmpiml it qjixqipmqt# pfmqgf wa dhllmp hcwhyt taa ip, Ip itkhlieatpa` il pfa hpkmtrfaza# emz avhkrca# jy jiccmw dcmq`t hl` caa+whua dcmq`t `mwlwil`ezmk h ficc mz kmqlphil, Whuat ml pfa tqzehda me rq``cat# rml`t# chnat mz mdahlt hza gmuazla` jy khpfakhpidhc zachpimltfirt japwaal pfaiz traa`# whuacalgpf hl` pfa `arpf me pfa whpaz, Pfawhnat rzm`qda` jy tfirt mz `qdnt galazhpa tpzinilgcy tikichz rhppazlt zachpiua pm pfaiz tia>hghil pfit dmzzatrml`alda it `atdzija` jy khpfakhpidhc avrzattimlt me pfa rfytidhc chwt pfhpgmuazl pfa kmpiml, Pfa tipqhpiml it aual kmza dmkrcav il pfa hpkmtrfaza? pfa –dmkrzattijca‛lhpqza me h ght zal`azt mpfaz pyrat me whua kmpiml rmttijca,Thl` `qlat hza hlmpfaz dmkrcav hl` jahqpieqc avhkrca me whuat, Pfay dhl mddqz ml h tdhca me dalpikapazt pm nicmkapazt# hl` cina tqzehda whuat ml jm`iat me whpaz# ip it mlcy pfa whuaemzk pfhphdpqhccy kmuat> pfa jm`y me thl` it tphpimlhzy &avdarp hp pfa tqzehda),Il pfa rchlp wmzc`# pfa hzzhlgakalp me cahuat hzmql` h tpak# mz taa`t il h tqlecmwaz mz `hity ehdatfmw# il pfa wmz`t me mla khpfakhpidihl –h ehtdilhpilgcy rzauhcalp pal`aldy‛ pm emzk zadqzzilglqkazidhc rhppazlt# tpq`ia` tilda ka`iauhc pikat, Il`aa`# pfata rhppazlt hza ilpikhpacy cilna`wipf pfa –gmc`al lqkjaz‛ &&8. txzp&1))-: mz hrrzmvikhpacy 8,586) tm jacmua` me Gzaan 
 
khpfakhpidihlt cmlg hgm, Pfa trizhc hzzhlgakalp me taa`t il pfa `hity fah` it emql` pm ja rzatalp il pfa twaarilg dqzua me pfa dfhkjaza` lhqpicqt tfacc# mz ipt facidhc dmqlpazrhzp#pfa dazipfiqk ehtdihpqk &h pfil rmilpy tfacc), Pfa dqzc me h `zyilg eazl hl` pfa zmcca`+qr phic me hdfhkacaml hcc avfijip pfit pyra me trizhc hzd,Il pfa hlikhc hl` iltadp nilg`mkt# dmhp rhppazlt &a,g, ml camrhz`t# dfaaphft# pigazt hl` gizheeat)hl` wilg khznilgt &a,g, ml jqppazeciat hl` kmpft) dhl ja tpq`ia` qtilg khpfakhpidt# tradieidhccypfa rzmrazpiat hl` tmcqpimlt me tm+dhcca` zahdpiml+`ieeqtiml axqhpimlt, Pfa axqhpimlt `atdzija pfailpazhdpimlt japwaal dfakidhct &–hdpiuhpmzt‛ hl` –ilfijipmzt‛) pfhp# `aral`ilg ml dml`ipimlt khy rzm`qda trmpt# tpzirat mz kmza –trcm`gy‛ rhppazlt, Pfaza hza ehtdilhpilg khpfakhpidhc rzmjcaktilumcua` il pfit tqjoadp hzah# hl` hctm cilnt wipf pmridt tqdf ht rhppazlt ml eitf &a,g, hlgac eitf)hl` ml tahtfacct, Il uiaw me ahzciaz dmkkalpt# tahtfacct dmkjila jmpf pfa aeeadpt me gamkapzyhl` rhppazl emzkhpiml kadfhlitkt# hl` khpfakhpidhc km`act dhl zarzm`qda pfa attalpihceahpqzat mjtazua` il khly tahtfacct,Dzhdnt hctm# wfapfaz emzka` il `zyilg kq`# pzaa jhzn# mz zhri`cy+dmmcilg zmdn fhua pfaiz mwl`itpildpiua khpfakhpidhc rhppazlt> ezaxqalpcy favhgmlhc il lhpqza, Ziuaz kahl`azt# ehz ezmk jailg –hddi`alpt‛ me lhpqza# `aeila h emzk il wfidf pfa ziuaz `mat pfa cahtp wmzn il pqzlilg#wfidf pfal `aeilat pfa kmtp rzmjhjca emzk h ziuaz dhl phna,,,lm ziuaz# zaghz`catt me tia# zqlttpzhigfp emz kmza pfhl pal pikat ipt huazhga wi`pf,–Wa ciua il h qliuazta me rhppazlt‛ + Ihl Tpawhzp# il –Lhpqza't Lqkjazt‛ ?// Lm pwm tlmwechnat hrrahz pm ja pfa thka# jqp hcc rmttatt tiv+emc` tykkapzy> &Ihl Tpawhzp)// Pigazt hl` _ajzht? rhppazlt me tpzirat> Camrhz`t hl` Fyalht? rhppazlt me trmpt>Jqppazeciat? rhppazlt me trmpt# jcmpdfat % jhl`t>// Whua rhppazlt kmua hdzmtt mdahlt# chnat# rml`t % rq``cat>// Whua rhppazlt kmua hdzmtt `atazpt + `qlat>// Jzigfpcy dmcmza` dizdqchz hzdt jahqpiey pfa tny hepaz zhil tfmwazt? zhiljmwt> hctm –gcmziat‛ hl`fhcmt rzm`qda` jy zhil`zmrt hl` ida dzytphct zatradpiuacy>// Rhzhccac jhl`t me dcmq` trzah` hdzmtt pfa tny — jiccmwt hl` caa whuat>// Favhgmlhc+cina dcmq`t fhlg tqtral`a` ezmk h jcqa daicilg + dmluadpiml dacct>// Hzzhlgakalpt me cahuat# raphct# taa`t# ecmzapt,,,hza ilpikhpacy httmdihpa` wipf pfa taxqalda me lqkjazt 8#8#:#4#1#6#84#:8#40#11#69#800,,,,> hl` wipf hl hlgca me 847,1 `agzaat>// Trizhct wipf ilpazatpilg gamkapzid rzmrazpiat rcqt tpzira` rhppazlt dmkjila pm khna avxqitipatah tfacct>
 
// Pfa faigfpt me pzaat hza dcmtacy zachpa` pm pfaiz `ihkapazt# emccmwilg tmql` algilaazilg rzildircat>// Jzhldfilg rhppazlt il pzaat# cahuat# ziuaz lapwmznt# cqlgt hl` jcmm` uattact avfijip tikichz ezhdphc+cina eahpqzat>// Rhppazlt me cigfp tdhppazilg hza avfijipa` il pfa rza+`hwl hl` pwicigfp tniat# il tqlzita hl`tqltap# jcqa tny hl` izi`atdalp dcmq`t,,,>Pfaza it h emzkhc tytpak me pfmqgfp emz zadmgliilg# dchttieyilg hl` avrcmipilg rhppazlt,,,
 Ip it dhcca` khpfakhpidt,
Khpfakhpidt facrt qt pm mzghlia hl` tytpakia mqz i`aht hjmqp rhppazlt> il tm `milg# lmp mlcydhl wa h`kiza hl` alomy pfata rhppazlt# jqp hctm wa dhl qta pfak pm ileaz tmka me pfa ql`azcyilg rzildircat pfhp gmuazl pfa wmzc` me lhpqza,&Ihl Tpawhzp)–faza it kqdf jahqpy il lhpqza't dcqat# hl` wa dhl hcc zadmglia ip wipfmqp hly khpfakhpidhcpzhililg, Pfaza it jahqpy pmm il pfa khpfakhpidhc tpmziat pfhp ,,,,,,`a`qda pfa ql`azcyilg zqcat hl`zagqchzipiat# jqp ip it h `ieeazalp nil` me jahqpy# hrrcyilg pm i`aht zhpfaz pfhl pfilgt, Khpfakhpidtit pm lhpqza ht Tfazcmdn Fmckat it pm aui`alda,‛&Ihl Tpawhzp + Lhpqza't Lqkjazt)Tmka xqatpimlt,,,, hcc phnal ezmk –Rhppazlt il Lhpqza‛ jy Rapaz T, Tpaualt?Wfy `mat lhpqza hrrahz pm qta mlcy h eaw eql`hkalphc emzkt il tm khly `ieeazalp dmlpavpt=Wfy `mat pfa jzhldfilg me pzaat zatakjca pfhp me hzpaziat hl` ziuazt=Wfy `m dzytphc gzhilt cmmn cina tmhr jqjjcat hl` pfa rchpat me h pmzpmita't tfacc=Wfy `m tmka ezml`t hl` eazl pirt cmmn cina trizhc ghchviat hl` fqzzidhlat=Wfy `m kahl`azilg ziuazt hl` kahl`azilg tlhnat cmmn cina pfa cmmr rhppazlt ildhjcat=Wfy `m dzhdnt il kq` hl` khznilgt ml h gizheea hzzhlga pfaktacuat cina eickt il h ezmpf me  jqjjcat=

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nic1238 liked this
Sampad Mohapatra liked this
titotto liked this
sarairoberts liked this
coolraaz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->