Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aintinai Aimbadu transliterated

Aintinai Aimbadu transliterated

Ratings: (0)|Views: 87|Likes:
Published by Kalavati
Aintinai Aimbadu transliterated text.
Aintinai Aimbadu transliterated text.

More info:

Published by: Kalavati on Apr 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

 
Page 1 of 6Aintinai Aimbadu transliterated.rtf2008.04.21. 17:09
Ainti
ai AimpatuM
āṟ
a
Po
 ṟ
aiya
ṉā
r aru
iyatu (k
ā
lam - ki. pi. n
āṉ
k
ā
m n
ūṟṟāṇṭ
u) 
 p
ā
 yiram
pa
pu
ḷḷ
i ni
ṉṟ
a periy
ā
r paya
teriyava
pu
ḷḷ
i m
āṟ
a
po
 ṟ
aiya
pu
arttiy
ā
ttaainti
ai aimpatum
ā
rvatti
 
ō
t
ā
t
ā
rcentami
 ḻ 
c
ē
r
ā
tavar.
1. mullai
i
am - k
āṭ
um k
āṭ
u c
ē
rnta i
amumo
 ḻ 
ukkam -
āṟṟ
i iruttalum iruttal nimittamum.mallark ka
ant
āṉ
ni
 ṟ
amp
ō
l tira
ṇṭ
e
 ḻ 
untucelvak ka
ampam
ā
rnt
āṉ
v
ē
lmi
ṉṉ
i - nall
ā
 yiya
keyil eytava
a t
ā
rp
ū
ppa
 ī 
t
ō
maya
ki vala
ṉē
ru
k
ā
r. 1a
ini
 ṟ
a maññai akava ira
kima
ini
 ṟ
a m
ā
malaim
ē
l t
āḻ 
ntu - pa
imo
 ḻ 
i !k
ā
rn
 ī 
rmai ko
ṇṭ
a kaliv
āṉ
am k
āṇ
to
 ṟ
ump
 ī 
rn
 ī 
rmai ko
ṇṭ
a
a t
ōḷ
. 2mi
ṉṉ
um mu
 ḻ 
akkum i
iyumma
 ṟ
 
 ṟ
i
ṉṉ
akolaippa
ai c
ā
lap parappiya mullaimukaive
ṉṟ
a palli
ṉā
 y! illaiy
ō
? ma
 ṟṟ
unamarce
ṉṟ
a n
āṭṭ
u
ik k
ā
r. 3u
ḷḷā
rkol k
ā
talar o
ṇṭ
o
i namti
 ṟ
amva
v
ā
r muraci
kuralp
ō
l i
ittura
 ṟ
inall
ā
r ma
a
kavarat t
ōṉṟ
ip pa
imo
 ḻ 
iyaikkolv
āṅ
kuk k
ū
rnta(tu)ik k
ā
r. 4k
ōṭ
uyar t
ōṟṟ
am malaim
ē
l iru
ko
m
ū
kk
ūṭ
i nirantu talaipi
a
ki -
ōṭ
iva
ikalantu vantu
 ṟ
aikkum v
āṉ
amk
āṇ
t
ōṟ
umtu
ikalantu v
 īḻ 
taru
ka
. 5mullai na
 ṟ
umalar
ū
ti iruntumpicelc
ā
r vu
aiy
ā
rk ki
iyav
ā
 y - nall
ā
 yma
 ṟ
(
 ṟ
u) y
ā
rumil neñci
ṉē
m
ā
ki yu
 ṟ
aiv
ē
mai
 ī 
rum iru
m
ā
lai vantu. 6t
ē
r
ōṉ
malaima
 ṟ
ainta cekkarko
pu
m
ā
lai
ā
r
āṉ
api
 
ā
 ya
uvant
ū
tum - c
 ī 
rc
ā
lci
 ṟ
uku
 ḻ 
ala
ō
cai ce
 ṟ
ito
i! v
ē
lko
(
u)e
 ṟ
ivatu p
ō
lum e
akku. 7pirintavar m
ēṉ
ip
ō
l pulle
ṉṟ
a va
ḷḷ
iporunti
ar m
ēṉ
ip
ō
l po
 ṟ
pat - tirunti
 ḻā
 yav
āṉ
am po
 ḻ 
iyavum v
ā
r
ā
rkol i
ṉṉā
k
āṉ
am ka
antuce
 
 ṟā
r. 8varuvar vaya
ki
 ḻā
 y v
āḷ
o
ka
n
 ī 
rko
(
u)uruki yu
a
ṉṟ
a
 ḻ 
iya v
ēṇṭā
- teritiy
ē
l
 
Page 2 of 6Aintinai Aimbadu transliterated.rtf2008.04.21. 17:09
pai
ko
i mullai avi
 ḻ 
arum(pu)
 īṉṟ
a
avampa ma
 ṟ
aiyu
 ṟ
ak k
ēṭṭ
u. 9n
ū
lni
ṉṟ
a p
ā
ka! t
ē
r novvit
ā
c ce
ṉṟī 
kat
ēṉ
navi
ṉṟ
a k
āṉ
attu e
 ḻ 
iln
ō
kkit - t
āṉ
navi
ṉṟ
aka
 ṟ
putt
āḻ 
v
 īḻ 
ttuk kavu
micaik kaiy
ūṉṟ
ini
 ṟ
p
āḷ
nilaiyu
arkam y
ā
m. 10
2. ku
 ṟ 
iñci
i
am - malaiyum malai c
ā
rnta i
amumo
 ḻ 
ukkam - pu
artalum pu
artal nimittamumpo
ṉṉ
i
ar v
ēṅ
kai cavi
iya p
ū
mpo
 ḻ 
ilu
na
malai n
āṭ
a
nalampu
aiya -me
mulaiy
ā
 yp
ō
 yi
a ci
ṉṉāḷ
pu
attu ma
 ṟ
aiyi
ṉā
l
ē
 yi
ṉā
r i
ṉṟ
i i
itu. 11m
ā
lavarai ve
 ṟ
pa! va
a
ku kural
ēṉ
alk
ā
val iya
 ṟ
kai o
 ḻ 
int
ē
mem - t
ū
aruvip
ū
kka
ka
 ḻū
um pu
 ṟ
avi
 ṟṟā
 yp po
vi
aiyump
ā
kkam ituem i
am. 12k
āṉ
aka n
āṭ
a
kalav
āṉ
e
t
ōḷ
e
ṉṟ
um
āṉ
amar ka
ṇṇā
 y! maya
kaln
 ī 
- n
āṉ
amkalanti
 ḻ 
iyum na
malaim
ē
l v
ā
laruvi y
āṭ
appulampum aka
ṉṟ
unil l
ā
. 13pu
aip
ū
n ta
 ḻ 
aiyalkul po
ṉṉ
a
ṉṉā
 y! c
ā
ralti
aik
ā
t tirumt
ē
my
ā
m
ā
ka - vi
aiv
ā
 yttum
ā
vi
avu v
ā
rp
ō
la vantavar namm
āṭṭ
utt
ā
mvi
ava lu
 ṟṟ
ato
 
 ṟ
u
ṇṭ
u. 14v
ēṅ
kai na
 ṟ
umalar ve
 ṟ
pi
ai y
āṅ
koytum
ā
nta
ir m
ēṉ
i viyarppama
 ṟ
(
 ṟ
u) -
āṅ
(ku) e
aittump
ā
 yntaruvi
āṭ
i
ṉē
m
ā
kap pa
imo
 ḻ 
ikkucc
ē
nta
av
ā
m c
ē
 yarikka
t
ā
m. 15ko
uvari v
ēṅ
kai pi
 ḻ 
aittuk k
ōṭ
pa
ṭṭ
uma
icevi v
ēḻ 
am ir
 ī 
i - a
iy
ō
caiañci otu
kum ataru
ḷḷ
i
ā
riru
tuñc
ā
cu
artto
i ka
. 16mañcivar c
ō
lai va
amalai na
ṉṉāṭ
a !eñc
ā
tu n
 ī 
varuti ye
ṉṟ
e
ṇṇ
i - añcittiruo
u
kum me
c
ā
 yal t
ēṅ
k
ō
tai m
ā
taruruo
u
kum u
ḷḷ
uruki ni
ṉṟ
u. 17e
 ṟ
intemar t
ā
mu
 ḻ 
uta
 ī 
r
kural
ēṉ
alma
 ṟ
antum ki
iya
amum v
ā
r
ā
- ka
 ṟ
a
karuvim
ā
malai n
āṭ
a! ma
amo
 ḻ 
i ta
k
ēṇ
main
 ī 
ma
 ṟ
aval neñcattuk ko
ṇṭ
u. 18ne
umalai na
ṉṉāṭ
a! n
 īḷ
v
ē
l tu
aiy
ā
kaka
uvicai v
ā
laruvi n
 ī 
nti - na
uiru
i
ṉṉā
atarvara
 ī 
r
k
ō
tai m
ā
tar
āḷ
 
Page 3 of 6Aintinai Aimbadu transliterated.rtf2008.04.21. 17:09
e
ṉṉā
v
āḷ
e
ṉṉ
ume
neñcu. 19ve
 ṟ
ikama
 ḻ 
ve
 ṟ
pa
e
meynn
 ī 
rmai ko
ṇṭ
a(tu)a
 ṟ
iy
āṉ
ma
 ṟ
(
 ṟ
u) a
ṉṉō
! a
a
(ku) a
a
ki
 ṟ
(
 ṟ
u) e
ṉṟ
uma
 ṟ
i
 ī 
rt(tu) utiramt
ū
 y v
ē
la
tar
 ī 
ive
 ṟ
iy
ō
(
u) alamvarum y
ā
 y. 20
 3. marutam
i
am - vayalum vayal c
ā
rnta i
amumo
 ḻ 
ukkam -
ūṭ
alum
ūṭ
al nimittamumko
ṇṭ
u
 ḻ 
ip pa
ṇṭ
am vilaiyor
 ī 
ik kolc
ē
rinu
tu
ait tu
ṉṉū
vi
 ṟ
p
ā
ri
- o
ṉṟāṉ
umv
ēṟ
allai p
āṇ
a! viyal
ū
ra
v
ā
 ymo
 ḻ 
iyaitt
ēṟ
a emakkuraipp
ā
 y n
 ī 
. 21p
ō
t
ā
rva
(
u)
ū
tum pu
alvayal
ū
ra
 ṟ
kutt
ū
t
ā
 yt tiritarum p
āṇ
maka
ṉē
- n
 ī 
t
āṉ
a
 ṟ
i(vu)ayarn(tu) emillu
e
ceyya vant
ā
 yne
 ṟ
iatuk
āṇ
e
kaiyar i
 ṟ
ku. 22 y
āṇ
ar akalvayal
ū
ra
aru
utalp
āṇ
a! parinturaikka v
ēṇṭ
um
ō
- m
āṇ
aa
 ṟ
iva(tu) a
 ṟ
iyum a
 ṟ
ivi
ṉā
r k
ēṇ
maine
 ṟ
iy
ē
uraiy
ā
t
ō
ma
 ṟṟ
u. 23k
ō
lac ca
 ṟ
ukuruki
kut(tu)añci
 ī 
rv
āḷ
ain
 ī 
lattup pukko
ikkum
ū
ra
 ṟ
ku - m
ē
lel
ā
mc
ā
rta
 ṟ
kuc canta
acc
ā
n(tu)
ā
 yi
ṉē
m ipparuvamk
ā
ratti
veyyaem t
ōḷ
. 24a
 ḻ 
alavi
 ḻ 
t
ā
marai
ā
 yvaya l
ū
ra
vi
 ḻ 
aitaru m
ā
rpam u
 ṟ
un
ō
 y - vi
 ḻ 
aiyi
ku
 ḻ 
alum ku
umie
p
ā
laka
k
ūṟ
umma
 ḻ 
alaiv
ā
 y ka
ṭṭ
urai y
ā
l. 25peyva
aik kaiy
ā
 y! perunakai
ā
ki
ṉṟ
aceyvaya l
ū
ra
vatuvai vi
 ḻ 
a(vu)iyampakkaipu
ai t
ē
r
ēṟ
ic celv
āṉ
aic ce
ṉṟ
iva
eyti i
aru
 ṟṟ
a v
āṟ
u. 26ta
avayal
ū
ra
pulakkum takaiyam
ō
nu
ṇṇ
u
 ṟ
al p
ō
la nu
a
kiya ai
k
ū
ntalve
maral p
ō
la ni
 ṟ
antirintu v
ēṟā
 yava
ṇṇ
am u
aiy
ē
mma
 ṟ
(
 ṟ
u) y
ā
m. 27olle
(
 ṟ
u) olikkum olipu
al
ū
ra
 ṟ
kuvalle
(
 ṟ
u) e
neñcam v
āṭ
ka
ṇṇā
 y - nille
ṉṉā
(tu)
ē
kka
 ṟṟāṅ
(ku) e
maka
t
āṉ
ni
 ṟ
pa e
ṉṉāṉ
umn
ō
kk
āṉ
t
ē
r
ū
rntu ka
ṇṭ
u. 28olle
olipu
al
ū
ra
viya
m
ā
rpampull
ēṉ
 y
āṉ
e
p
ēṉ
pu
aiyi
 ḻ 
aiy
ā
 y! - pull
ēṉ
e
akk
ō
r ku
 ṟ
ippum u
aiya
ṉō
 
ū
ra
ta
ak(ku)
ē
val ceyto
 ḻ 
uku v
ēṉ
. 29

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->