Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
8Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BSA vs. Ministry of Culture CR

BSA vs. Ministry of Culture CR

Ratings: (0)|Views: 2,153|Likes:
Published by Hutko
First instace decision of Prague City Court.
First instace decision of Prague City Court.

More info:

Published by: Hutko on Jan 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
MĚSTSKÝ SOUD V
PRAZE
 pracoviště Hybernská
 
Hybernská 18, 111 21 Praha 1
Spr 229/2010V Praze dne 19.1.2010
Martin HusovecKounicova 50602 00 Brno
Věc:
 
poskytnutí 
informace dle z.č. 106/1999 Sb.
 
Dobrý den,v
 příloze zasíláme k 
 
Vaší žádosti podané podle zákona o svobodném přístupu
k
informacím, rozsudek zdejšího soudu ze dne 9.ledna 2008 č.j. 9 Ca 224/2005
-131, kterýnabyl právní moci dnem 4.3.2008 a jehož text byl poskytnut po tzv. anonymizaci provedenépodle ust. § 12 cit.zákona.
Žádáme o potvrzení přijetí textu.
 V Praze dne 19.1.2010.2009
JUDr. Jan Ryba, CSc., v.r.
místopředseda Městského soudu v Praze
 
 pro věci správního soudnictví
 Za správnost vyhotovení:Šárka Leinweberová
tel.:
 
221 931 111,
 fax:
221 939 490,
e-mail:
tel.:
420 221 939 314,
e-mail:
info@msoud.pha.justice.cz
ŠárkaLeinweberová
Digitáln
ě
podepsal ŠárkaLeinweberováDN: c=CZ, o=M
Ě
STSKÝ SOUD VPRAZE [I
Č
00215660],
 
ou=soudní odd
ě
lení, ou=18450,cn=Šárka Leinweberová,serialNumber=P144772,title=vedoucí kancelá
ř
eDatum: 2010.01.27 10:17:15+01'00'
 
 
9 Ca 224/2005 – 131
ČESKÁ REPUBLIKA
 
ROZSUDEKJMÉNEM REPUBLIKY
Městský soud v
Praze rozhodl v
senátě složeném z
 
 předsedkyně JUDr. NaděždyŘehákové a soudců JUDr. Ivanky Havlíkové a Mgr. Martina Kříže v
 
 právní věci žalobce:
Bezpečnostní softwarová asociace
– Svaz softwarové ochrany
, se sídlem Trávníčkova
1765,
Praha 5, IČO: 26516217, zastoupen JUDr. Ivanem Juřenou, advokátem, Advokátníkancelář se sídlem Nábřeží 599, Zlín, proti žalovanému:
Ministerstvo kultury ČR,
se
sídlem Maltézské nám. 471/1, Praha 1, o přezkoumání rozhodnutí ministra kultury ze dne6.6.2005, č.j. 8610/2005,
t a k t o :I.
 
Žaloba se z a m í t á .II.
 
Žádný z
účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
O d ů v
 
o d n ě n í
 
Žalobce se podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí ministra kultury ze dne6.6.2005, č.j. 8610/2005,
kterým byl zamítnut jeho rozklad, a potvrzeno rozhodnutí 
Ministerstva kultury ze dne 27.1.2005, č.j. 6407/2001/61/05, jímž byla žalobci podle § 98zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským
a o změně
 
některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), zamítnuta jeho žádost ze dne9.4.2001 změněná podáním ze dne 12.6.2001 o udělení oprávnění k 
výkonu kolektivní správy
majetkových práv autorů počítačových programů.
V
odůvodnění svého rozhodnutí vyšel žalovaný ze zjištění, která vyplývala
z
dosavadního průběhu řízení o žádosti. Zrekapituloval, že žalobce původně podal žádostdne 9.4.2001 o udělení předmětného oprávnění podle § 96 odst. 1 písm. b) a c) zákona
 
o právu autorském k výko
nu správy práv povinně kolektivně spravovaných a dále podle § 12
odst. 4 písm. e) a f), k
výkonu správy práv dobrovolně kolektivně spravovaných. Podáním zedne 12.6.2001 svou žádost změnil tak, že ohledně správy práv povinně kolektivně
spravovaných omez
il svou žádost na právo na užití díla kabelovým přenosem dle § 96 odst. 1 písm. c) autorského zákona a ohledně správy práv dobrovolně kolektivně spravovaných požádal o povolení ke správě práva na pronájem počítačových programů jakožto autorskýchděl dle § 12 odst. 4 písm. c) autorského zákona a práva na sdělování díla veřejnosti
dle § 12odst. 4 písm. f) autorského zákona, a to:1.
 
 práva na zpřístupňování počítačových programů, jakožto autorských děl způsobem,že kdokoliv může mít k 
 
nim přístup v
 
místě a čas
e podle své vlastní volby, zejména
 počítačovou nebo obdobnou sítí podle § 18 odst. 2 autorského zákona,
 2.
 
 práva na vysílání počítačových programů, jakožto autorských děl televizí podle § 21
autorského zákona,3.
 
 práva na provozování rozhlasového či televizního vysílání u počítačových programů, jakožto autorských děl podle § 23 autorského zákona,
4.
 
 práva na vystavování počítačových programů, jakožto autorských děl.
 V
 původním rozhodnutí žalovaného ze dne 20.7.2001 ve znění rozkladového rozhodnutí
ministra kultury ze dne 31.10.2001 byla žádost žalobce zamítnuta z
důvodu neúčelnostikolektivní správy počítačových programů. Toto rozhodnutí bylo rozsudkem Nejvyššíhosprávního soudu ze dne 10.12.2003, č.j. 6 A 136/2001
80 zrušeno a věc byla vrácena
k
dalšímu řízení. Rozhodnutí žalovaného bylo zrušeno především pro vady procesníhocharakteru, ohledně hmotně právních námitek souhlasil Nejvyšší správní soud se žalobcem ,že výkon práv povinně kolektivně spravovaných dle § 96 autorského zákona je vždy účelný a
žádost k
udělení oprávnění k 
 
výkonu kolektivní správy práv povinně kolektivně spravovaných
tak již nelze z
 pohledu účelnosti jejich kolektivního výkonu přezkoumávat. Po odstranění procesních vad rozhodlo znovu Ministerstvo kultury jako prvoinstanční orgán rozhod
nutím ze
dne 14.4.2004, jímž opět žádost žalobce zamítlo s
 
odůvodněním, že práva ze zákona povinněkolektivně spravovaná nepřipadají u počítačových programů v
úvahu a u zbylých práv není 
dobrovolný výkon účelný a dále také z
 
důvodu, že žalobce nesplňuje př 
edpoklady pro
zajištění řádného výkonu kolektivní správy. V
 
řízení o rozkladu proti uvedenému rozhodnutí
rozhodl ministr kultury svým rozhodnutím ze dne 22.7.2004 tak, že toto rozhodnutí zrušil,
vrátil věc k 
 
novému projednání a rozhodnutí, přičemž uložil prvostupňovému orgánu, abyzadal zpracování odborného, případně znaleckého posudku, který by definoval pojem počítačový program, vymezil a specifikoval jeho kategorie a objasnil, zda a v
 
 jaké míře jsou jednotlivá majetková práva vůbec reálně a fakticky vykonavatelná individuálně a kolektivně,a jaký užitek může kolektivní výkon těchto práv přinášet autorům, distributorům a dalším
osobám ve srovnání s jejich individuálním výkonem.
 Následně v
 
řízení správní orgán 1. stupně opatřil odbo
rný posudek JUDr. Ji
řího Č.
,s
nímž byla seznámena zástupkyně žalobce, žalobce se vyjádřil k 
tomuto podkladu pro
rozhodnutí a navrhl ustanovení znalce Prof. Ing. V. Smejkala. Současně žalobce zajistilodborný posudek Mgr. Ing. Zdeňka
S., který nechal vypracovat jako reakci na odborný
 posudek JUDr. Jiřího Č.. Správní orgán 1. stupně se také v
 
řízení vypořádával s
námitkamižalobce k
osobě JUDr. Jiřího Č.
vznesených žalobcem v dopisech ze dne 24.11.2004 a

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
flowerless liked this
adlk1987 liked this
mencl liked this
Hutko liked this
Jan Vaněček liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->