Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mastika Hadis - jilid Pertama

Mastika Hadis - jilid Pertama

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,164|Likes:
Published by Rusli Abdullah
Koleksi hadis berkaitan rukun iman dan syarah ringkas
Koleksi hadis berkaitan rukun iman dan syarah ringkas

More info:

Published by: Rusli Abdullah on Jan 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2014

pdf

text

original

 
MUSTIKA HADIS
JILID PERTAMA
BAB PERTAMABERIMAN KEPADA ALLAH TA'ALAFasal Pertama:Mengenal Allah dan MengEsakan-Nya
Firman Allah Taala, ertinya: Demi sesungguhnya Tuhan kamu hanya satu." (4, Surah as-Saaffaat).
Sifat-sifat Ketuhanan:
" .. dan tidak ada yang bersifat ketuhanan
(1)
melainkan Allah, Yang Maha Esa, lagi Yang mengatasi kekuasaan-Nyasegala-galanya." (65, Surah Sad).
Ilmu Dan Martabat-martabatnya:
"Maka hendaklah engkau berusahamendapatilmu
(2)
yang meyakinkanmu: "Bahawatidak adayang bersifatketuhananmelainkan Allah (19, Surah Muhammad)." .. (kerana) sesungguhnyasangkaan(zan) tak dapatmemenuhikehendakmenentukansesuatu dari kebenaran(i'tiqad) (36, Surah Yunus). ____________________________ 
(1) Yang bersifat ketuhanan ialah yang terhimpun padanya duasifatyang menjadi sebagaiibubagi segalasifatkesempurnaanTuhaniaitu: Pertama - terkayanya daripada segala yang lain. tidakberhajatkepada sesuatu apapun danKedua - menjadi tumpuan bagi sekalianmakhluk.Yakni iasentiasadituju dan dihajati oleh tiap-tiap yang lain untuk memohon -samaada dengan tutur kata atau dengankeadaan semula jadiataupun dengan persediaan yangazali- akan segalakeperluandan kesempurnaan masing-masing (2) Sayugia diketahui bahawa:(a)Pendapatyang terbukti kepastian tepatnya dengan hakikat yang sebenar dinamakan
ilmu.
 (b)Pendapatyang buktinyamemberikankuatanggapantepatnya dengan hakikat yang sebenar dinamakan:
Zan.
 (c) Pendapat yang buktinyamemberikanhanyasangkaanyang lemah tentang tepatnya dengan hakikat yang sebenar dinamakan:
Waham.
 (d) Pendapat yang buktinya tidak memberiketetapanadakah tepat atau tidaknya. dinamakan:
Syak.
 
 
(e) Pendapat yang terbukti tidak tepatnya dengan hakikat yang sebenar dinamakan:
"Jahl"
(kejahilan) dan orang yang berpendapat demikiandinamakan
"jahil"
atauorang yang tidak berpengetahuan. Pendapat yang pertama: Dituntut untukakidahkepercayaan dan juga untuk hukum-hakam sedapat-dapatnya; dan pendapat yang keduasahdipakai hanya bagi menentukan hukum hakam, tidak untukakidah kepercayaan.  Ada pun pendapat yang ketiga; tidakharusdipakai untuk apa-apa pun, lebih-lebih lagi yang keempat.
 
1
-
َ َ َو
 
ِ ْ َ َ 
 
ُ
 
 َ 
 
ِ
 
ُلُ َر
 
َلَ 
 
َلَ 
 
َ ُ ْ َ 
 
ُ
 
َِ َر
 
ٍس َ 
 
ِْ ا
 
ْَ 
 
ٍَ ْ َ 
 
ِ َأ
 
ْَ ِْ 
 
ِذَ ُ ِ 
 
َ َ ْ ا
 
َ ِإ
 
ُ َ َ َ 
 
َِ 
 
ٍَ َ ُ
 
ِإ
 
َ َ ِإ
 
َ
 
ْنَأ
 
اوُَ ْ َ 
 
ْنَأ
 
َ ِإ
 
ْُ ُ ْدَ 
 
ْُ َ ْ ِ 
 
اَذِَ 
 
ٍبَ ِ 
 
َْ ھَأ
 
ً ْَ 
 
ِ ْَ َ 
 
َ ِإ
 
ِ
 
ِ
 
ُلُ َر
 
اً َ ُ 
 
نَأَو
.
1- Dari Abu Ma'bad dari Ibn Abbas r.a., katanya:Rasulullahs.a.w. bersabda kepada Mu'az bin Jabal ketika Bagindas.a.w mengutusnya ke negeriYaman".. Sebenarnya engkau akan sampai kepada suatukaum: Ahlikitab, kemudian apabila engkau menemui mereka, maka serukanlah supaya mereka meyakini bahawa sesungguhnya tiadaTuhanyangberhakdisembah melainkan Allah dan bahawa sesungguhnyaNabiMuhammad ialah pesuruh Allah ."
ٍ َ اَوِر
 
ِ َو
)
َ َ َ 
 
َ
 
اوُ َُ 
 
ْنَأ
 
َ ِإ
 
ْُ ھُ ْَ 
 
َ 
 
َلوَأ
 
ْُ َ ْ َ 
(
Menurut saturiwayatyang lain (Baginda s.a.w. bersabda): ..."Maka hendaklahdakwahyang mula-mula engkau kemukakan kepada mereka ialah supaya merekamengakuikeEsaan Allah Taala..."
ٍ َ اَوِر
 
ِ َو
)
ِ
 
ُةَدَ ِ 
 
ِ ْ َ ِإ
 
ْُ ھُ ْَ 
 
َ 
 
َلوَأ
 
ْُ َ ْ َ 
(
Dan pada saturiwayatpula, (Baginda s.a.w. bersabda) "...Maka hendaklah perkara yang mula-mula sekali engkaumengajak mereka kepadanya ialah (tunjang atau asas)ibadatkepadaAllah..."
 )
و
 
يرا
(
(Bukhari dan Muslim)Hadis yang pertama ini mengandungi tentang:(1) Islamberkembangdengan jalandakwah. (2) Pemilihan Baginda s.a.w. tentang orang-orang yang ditugaskan berdakwah.(3) Dakwah Islamiahwajibdisampaikan kepadaumatmanusia termasukkaum YahudidanNasrani.  (4)Asasagama ialah Ma'rifat Allah.Huraiannya:
(1) Islamberkembangdengan jalan dakwah. 
Islam - sebagaimana yang sedia maklum - adalahagamayang berasaskan i'tiqad atau kepercayaanmengenal perkara-perkara yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, yangwajibdipegangteguholeh setiap penganutnya.
 
Untuk meresapkan sesuatukepercayaanke dalam hati, tak dapat tidak berkehendakkankebijaksanaandancarayang sebaik-baiknya dalammasamenjalankan dakwah dengan memberipenerangan yang jelasdan berkesan, sesuaidengankeadaan zamandankeadaanorang-orang yang ditujukan dakwah Islamiah itu kepadanya. Aqidah kepercayaan tidak akan dapat dimasukkan ke dalam jiwa seseorang dengan jalankekerasanataupaksaandan Islam tidak dikirasahjika seseorang itu pura-pura Islam pada zahirnya sedang hatinya kosong dari aqidah kepercayaan yang diakui dan diyakininya.Dengan itu nyatalah tidak benarnyaorang-orang yang mengatakan bahawaNabi Muhammad s.a.w.telah menyebarkan Islam denganpedangkeranakuasapedang tidak dapat memasukkan kepercayaan ke dalam hati seseorang.PeperanganJihadyang pernah dilancarkan oleh Baginda s.a.w. adalah untuk membela Islam dan umatIslam daripencerobohanmusuh.
(2) Pemilihan Baginda s.a.w. tentang orang-orang yang ditugaskan berdakwah.
Dakwah adalah satu tugas yang penting dalam Islam kerana kepadanyalah bergantungmajumundurnyaperkembangan Islam.Oleh itu maka pihak yang berkuasa bertanggungjawab melantik orang-orang yang layakmenjayakannya.Rasulullahs.a.w. telah melantik orang-orang yang menjalankan tugas ini dari kalangan guru-guruagama,pegawai- pegawai daerah dan lain-lainnya. Di antaranya ialah Mu'az bin Jabal yang tersebut perihalnya dalamhadisini.Mu'az diutuskan oleh Baginda s.a.w. ke negeriYamanpada tahun yang kesepuluhhijrah- sebelum daripada Baginda berangkat keMekahuntuk menunaikan "Haji Wadaa".Mu'az dipilih oleh Baginda s.a.w. menjalankan tugas dakwah Islamiah di negeri Yaman bukan sahaja keranakelayakannya sebagai seorangahliagama yang pengetahuannya mendalam tentang Islam tetapi juga kerana ia berasal dari Yaman yangmengetahuiselok belok negeri itu dantabiatsertaadatresam penduduknya. Mu'az ditugaskan menjalankan dakwah kepada sekalianpendudukdaerah Yaman yang masih belum Islam dan oleh kerana di antaranyagolonganahli kitab (kaum Yahudi) yang pada umumnya berilmupengetahuan,maka Baginda s.a.w. mengingatkan Mu'az supaya ia bersedia menghadapi mereka dengancarayang lain dari cara menghadapi orang-orang yang tidak berilmupengetahuan. 
(3) Dakwah Islamlah wajib disampaikan kepada umatmanusiatermasuk kaum Yahudi dan Nasrani.
NabiMuhammad s.a.w.diutus oleh Allah Taala kepada umatmanusiaseluruhnya. Tiap-tiap seorang yang hidup dalamzamanBaginda s.a.w. atau yangdatang kemudian,samaada iaYahudi,atauNasrani,atau penyembah berhalaatau lain-lainnya, wajibberiman kepadaBaginda s.a.w. dan menerimaagama Islamyang dibawanya. Tiap-tiapseseorangtidak sahimannya kepada Allah Taala selagi ia tidakberimankepada sekalian Rasul-Nya - mulai dari NabiAdamhinggalah kepada Nabi Muhammad s.a.w.Kaum Yahudi dan Nasr ani yang dipanggildengan nama "Ahli Kitab" (pengikut kitab-kitabTauratdan Injil), bukan sahaja telahmengubahdan merosakkanajarankitab-kitab mereka tetapi telahmenyelewengdari i'tiqadTauhidyang sebenar.Merekamendakwabahawa merekaberibadatkepada. Allah Taala, tetapi "Allah" menurut fahaman mereka yang telah rosak itu hanyalah nama sahaja bukanlah Allah yang bersifat dengansifat-sifatyang diterangkan oleh Allah sendiri didalam al-Qur'an dan diterangkan oleh rasul-Nya. MahaSuciAllah dari apa yang mereka katakan itu.
(4) Asasagama ialah Ma'rifat Allah.

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ahmad Zulkarnain liked this
abdulmubijn liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Muhammad Adib liked this
Rozaini Zainol liked this
Ku Mahkota Tawang liked this
Zahirul Nukman liked this
Silver Gold liked this
Zainalarifin Min liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->