Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KURDISH / ARABIC/ENGLSH MEDICAL DICTIONARY

KURDISH / ARABIC/ENGLSH MEDICAL DICTIONARY

Ratings:

4.86

(7)
|Views: 4,836|Likes:
Published by drhiwaomer
Medical dictionary in Alphabet i English/Arabic/ Kurdish language
this part help ou to find the term in kurdish alphabetic manner
Medical dictionary in Alphabet i English/Arabic/ Kurdish language
this part help ou to find the term in kurdish alphabetic manner

More info:

Published by: drhiwaomer on Apr 22, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Students Medical Dictionary Kurdish_arabic_English
 Assistant Professor dr. Hiwa Omer Ahmed
 
ïÙ“îq@ðÙäóèŠóÐŽîí‚@
 
óØóïîïÝåï÷
 
ñóØóïïiòŠóÈñóØóïîŠíØ
 
Organic
 
ñí›È
ôàa‡äó÷@LôäbŠü÷
Oxygen
 
µvØìa
µvïØü÷
Doctrine
 
kè‰à
ßü÷~pìòŠ
Speech
 
ãþØ
æmìb‚b÷
Zoophilic
 
çaíï¨bi@ËíÜì
Œaíƒ Üòˆb÷
ZO-
 
ðäaíïy
ô Üòˆb÷
Libido
 
Ë‹Ø
Žß†@ñììŒòŠb÷
Appetite
 
@ óïé’@L@óïèb’ãbÉÜa
熊aí‚@õìŒòŠb÷
Sudor
 
׋È
×òŠb÷
Sweat
 
׋È
×òŠb÷
Hidro-
 
ðÔ‹È
ðÔòŠb÷
Hidradenitis
 
@†‡ÍÜa@lbénÜa óïÔ‹ÉÜa
 ü@ò‡äþ@óÔòŠb÷~ üó厠îˆ ‹ÔòŠb÷
Hidradenoma
 
ðÔ‹È@ãì‡Ì
ÿüá@ò‡äþ@óÔòŠb÷
Anhidrotic
 
׋ÉÜa@Êäbà
ò‹ÔòŠb÷
Analgesic
 
æÙà
’@ŠaŒb÷掠ïÙ
Dolor
 
a
ŠaŒb÷~”Ž ï÷
Pain
 
a
ŠaŒb÷~çaˆ
Tenderness
 
ãþîa
ónóuŠói@ñŠaŒb÷
Costalgia
 
ÊÝ›Üa@a
ìíaŠóq@ñŠaŒb÷
Claudication
 
x‹È
Œíq@ñŠaŒb÷~¶ó’~ôäóÜ
Ulalgia
 
 órÝÜa@a
Ûìíq@ñŠaŒb÷
Dentalgia
 
æÜa@a
ça††@ñŠaŒb÷
ïÙ“îq@ðÙäóèŠóÐŽîí‚@
 
óØóïîïÝåï÷
 
ñóØóïïiòŠóÈñóØóïîŠíØ
 
Talalgia
 
ÞybÙÜa@a
óÜíÔ@ñŠaŒb÷Žðq
 
Mastalgia
 
ñ‡rÜa@a
Úàóà@õŠaŒb÷~Úàóàóäaˆ
 
Metralgia
 
ây‹Üa@ãýa
ça‡ Übåà@õŠaŒb÷
 
Horizontal
 
ðÕÐa
ôîüb÷
 
Facilitation
 
Þïém
ñŠbÙäbb÷
 
Normal
 
ñ†bïnÈa
ôîbb÷
 
Normo-
 
ñ†bïnÈa
ôîbb÷
 
Eu-
 
ñí~Þé
ðîbb÷
 
Homeostasis
 
lbjnnýa
òìóäìíi@ðîbb÷
 
Ortho-
 
ñí
ðîbb÷~òìóåm‹@LôvåÔ
 
Level
 
õínà
ob÷
 
Dermatoms of the body
 
@ óïj—ÉÜa@pbîín¾aâ§a@À
•óÜ@ðäbØóïîŠbàò†ónb÷
 
Dermatom C and T
 
@ óïj—ÉÜa@pbîín¾a Š‡—Üa@ì@ójÔ‹Üa@À
Âå@ì@Þà@ðäbØóïîŠbàò†ónb÷
 
Fe
 
‡î‡y
æb÷
 
Sideroblast
 
 óî‡î‡y@bîþ‚
óäb‚@óåb÷
 
Sidero-
 
‡î‡yñ
b÷
 
Lucid
 
|šaì~Àb–
a‹Ù’b÷
 
Impetigo
 
öbiíÕÜa
ò‹b÷
 
Stove
 
‡Ôíà
ça†‹b÷
 
Pruritis
 
 óÙy
@•üÜb÷~ ììŠí‚
 
Exchange
 
߆bjm
Šüí Üb÷
 
Reciprocal
 
߆bjnà
 Šüí Üb÷
 
 
Students Medical Dictionary Kurdish_arabic_English
 Assistant Professor dr. Hiwa Omer Ahmed
 
ïÙ“îq@ðÙäóèŠóÐŽîí‚@
 
óØóïîïÝåï÷
 
ñóØóïïiòŠóÈñóØóïîŠíØ
 
Tonsil
 
 òŒíÝÜa
ìí Üb÷
Tonsillitis
 
µmŒíÝÜa@lbénÜa
æmìóØ@ìí Üb÷
Addiction
 
çbà†ýa
çìíi@ò†ìí Üb÷~ ‚ ìí æm‹ò펠ïq~@çíi‹Ž ïÐ~çìíiò~æmbèaŠ@Žðq
Preparation,BP checking
 
@ÞjÔ@pa›¥ óïÝáÉÜa
ñŠóŠón’óä@”Ž ïq@ñŠbØò†bàb÷
Biopsy arrangment
 
 óȉ©a@›¥
@ñóàìí¹@ð䆋Øò†bàb÷ðîóäb’
Susceptability
 
†a‡Éna
üi@ôîò†bàb÷
Sign
 
 óàþÈ~ òöbºa
òˆbàb÷~óäb“ïä
Statistics
 
aöb—y
õ‹Ž ïàˆ@Šó@LŠbàb÷
Target
 
Ó‡è@L@óàþÈ
óäb“ïä@L@wäbàb÷
Device
 
@òa†a~ Œbéu
Œa ‹àb÷~ ‹Ž ïàb÷
Instruments,surgical
 
 óïya‹§a@pýa
ñŠóŠón’óä@ñŒa ‹àb÷
Apparatus
 
 Œbéu
‹Ž ïàb÷
Creche
 
 óäb›y
bäóîa†@ñ‹Ž ïàb÷
Diathermy
 
ñíÙÜa
掠ïmìí@ñ‹Ž ïàb÷
MRI
 
 bå;a@µä‹Üaðï 
ñóå@óïïmbåíà@ñ‹Ž ïàb÷
Elbow
 
ÖЋà
Ú“ïäb÷
Sigh
 
‡éåm
ëb÷~Žôu~óŽ ïu~掠îí’
Perfuse
 
ñì‹î 
pa†ó÷ìb÷
Hydrocephallus
 
 óïÌbà†@óÝïÔ
Šó@õ‡äóiìb÷
Hydrocele
 
 óï÷bà@óÝïÔ
çí@õ‡äóiìb÷
ïÙ“îq@ðÙäóèŠóÐŽîí‚@
 
óØóïîïÝåï÷
 
ñóØóïïiòŠóÈñóØóïîŠíØ
 
Meningocele
 
 óï÷bzóÝïÔ
ò†ŠóqóÙ“Ž ïà@ñ‡äóiìb÷
 
Hydatid cyst
 
ð÷bà@ïØ
@òìb÷Êüq~óØòŠímòìb÷
 
Cataract
 
†b
ìb›õròìb÷
 
Silk
 
 ‹î‹y
â“îŠìb÷
 
Conception
 
Þ¼
çìíi ‹q@Ú@Lçìíi@‘ìb÷
 
Gravid
 
ôÝjy~Þàby
‘ìb÷~ ‹rÙ
 
Gestation
 
Þ¼
õ ‹rÙ@Lôìb÷
 
Juice
 
 òŠb—È
Ãìb÷
 
Small pox
 
ñŠ‡u
ó Üìb÷
 
Ejaculation
 
ÖІ
òìóåmbèìb÷
 
Avian
 
ð÷bà
ñìb÷
 
Glucoma
 
׊Œ
ìbš@ô’òŠ@õìb÷~ ìb›õìb’òŠ
 
Combination
 
kïØ‹m
ónŽ îìb÷
 
Compound
 
kØ‹à
ónŽ îìb÷
 
Prism
 
 Ší’íà
òŽ îìb÷
 
Mirror
 
 ò@aö‹à
ó厠îìb÷
 
Stare
 
 óÕݼ
çìíi@×ó Ýió÷
 
Gaze
 
 óÕݼ
çìíi@×ó Ýió÷
 
Atmosphere
 
 íu
Ñü¸ó÷~•óØ
 
Dissolve
 
lì‰î 
òìónŽ ï厠îímó÷
 
Genu
 
 ójØŠ
üäˆó÷
 
Knee
 
 jØŠ ó
üäˆó÷
 
Meniscus
 
 óÜþè
óa ‹Ø ‹Ø@üäˆó÷
 
 
Students Medical Dictionary Kurdish_arabic_English
 Assistant Professor dr. Hiwa Omer Ahmed
 
ïÙ“îq@ðÙäóèŠóÐŽîí‚@
 
óØóïîïÝåï÷
 
ñóØóïïiòŠóÈñóØóïîŠíØ
 
Knock-knee
 
öbyìŠ@ójØŠ
Ûóîóåmbè@üäˆó÷
Test
 
˜zÐ
çíàŒó÷
Pachy-
 
æƒq
çìíiŠìínó÷
Astrocyte
 
 óïávåÜa@óïÝ©a
óäb‚@ò‹Ž ïnó÷
Cisterna
 
wî‹é–
ÚÝŽ ïnó÷
Pelvis
 
íy
Ú ÝŽ ïnó÷~ ˆüà
Louse
 
ÞáÔ
fró÷
Deloucing
 
ÞáÕÜa@ò†bia
Žðró÷ ‹Ž î‰i@~Žðró÷@ñüšýóÔ
Thumb
 
ãbéia
òˆíÙŽ ïró÷~ó ÜóØó−óq~ òŠìóó−óq
Scurvy
 
ÊrjÜa
pìíqŠóÙó÷
Patchair
 
 óÝvÉÜa
•ü‚óä@ñòìýí‚@ðÝïàóÙó÷~Ûü ÜìívõŠíØ
Chisel
 
ÞïàŒa
óäóÙó÷~•bm†Šói~Žõí’óm
Rotate
 
 Šì‡î 
òìónŽ î Šíó÷
Convert
 
 Íî 
 î Šüó÷
Incidence
 
ËíÔì
ñŠóó÷~ ìa†ììŠ
Contuse
 
‹î 
 î‹míØó÷
Amber coloured
 
 ójáÉÜa@çíÝi
ñŠójàó÷
Ambulance
 
ÓbÉýa@òŠbï
äýíjàó÷
Extremitas
 
Óa‹ýa~Ó‹
Šóìó÷ìŠóàó÷~çbØóÜóq
Ameba
 
bjïàa
bjïàó÷
Maceration
 
‘‹ém
çìíjå−ó÷
Organ
 
 í›È
ãa‡äó÷
ïÙ“îq@ðÙäóèŠóÐŽîí‚@
 
óØóïîïÝåï÷
 
ñóØóïïiòŠóÈñóØóïîŠíØ
 
Member
 
 í›È
ãa‡äó÷
 
Organell
 
ð›È
÷óÙšüàa‡äó
 
Organogenesis
 
öb›Èýa@çíÙm
õŒbàa‡äó÷
 
Genitalis
 
 óïÝbåm@öb›Èa
eŒìaŒ@ôàa‡äó÷
 
Genitalia
 
ÞbånÜa@öb›Èa
ŽñŒììaŒ@ðàa‡äó÷
 
Distal
 
ð–bÔ
ñ Šóqìó÷~ ŠóqŠó~ Šìì†
 
Zenith
 
 ò슈
ñŠóqìó÷~Úqû‹m~óÙmìíÜ
 
Itch
 
Ú±
f厠îŠí²ó÷
 
Extinguish
 
ùÑî 
òìónŽ ï厠îˆíÙîó÷
 
Pause
 
 óÝ–bÐ
ÚŽ ïnŽ ï÷
 
Spirit, rectified
 
 Š‹Ùà@ßízØ
üm‹rï÷
 
Cancellous
 
 óvåÑa
ô−óÑï÷
 
Sponge
 
wåÑa
wåÑï÷~Ûü−‹i
 
Bone
 
âÅÈ
ÚŽ ï÷
 
Radiogram
 
 óÉ’a
õŠa†Šói@Úï÷
 
Osteoblast
 
âÅÉÜa@óïäbi
òŠóÙn슆@ÚŽ ï÷
 
Ossicle
 
 óáïÅÈ
óØüÙŽ ï÷
 
Incus
 
çbåÜa
ôîbŒò†@õóØüÙŽ ï÷
 
Acromegaly
 
pbîbéåÜa@óàbƒš
@Lôšíy@Lóäbq@óÙŽ ï÷ôyýóiòŒ
 
Osteocyte
 
 óïáÅÈ@óïÝ‚
óäb‚@óÙŽ ï÷
 
Rickets
 
bÙÜa
óàŠóä@óÙŽ ï÷
 
Skeleton ,body
 
ðáÅÉÜa@ÞÙïa
ŠóÙîóqóÙŽ ï÷
 
Skeleton
 
ðáÅÉÜa@ÞÙïa
ŠóÙîóqóÙŽ ï÷~‡äójÙŽ ï÷
 

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
amatto9 liked this
amatto9 liked this
Aree Mohammad added this note
دةستت خؤش د. كيان من هةنديك تيبينيم هةية بؤ زياتر دةولَةمةند كردنى فةرهةنكةكة بؤ نموونة ناوى هةنديَك مصطلحم نةدؤزيةوة وةك الايض الغذائي و كؤمةليك جةمكى لةم شيوةية هةروةها ناوى فحوصاتى مختبريشى تيدا نية دةست خوشى زورتان ليدةكةم سوودى زؤرم ليبينى
Halat Hmed liked this
Kwra Nashrynaka added this note
ئه‌م فه‌ر هه‌نگه‌ جوانه‌ فری نیه‌ ؛) ئه‌م فه‌رهه‌نگه‌ به‌ پاره‌یه‌ هه‌رچه‌نه‌ پاره‌که‌ش که‌مه‌ به‌ڵام ده‌بێت کارتت هه‌بێت :)
scribd01010101 liked this
barzansul liked this
Sami Dedar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->