Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geschiedenis Van Nederland / Dutch History

Geschiedenis Van Nederland / Dutch History

Ratings: (0)|Views: 360|Likes:
Published by Dennis Fingerhut
Een persoonlijke samenvatting van het boek 'Nederlandse geschiedenis in een notendop'.
Een persoonlijke samenvatting van het boek 'Nederlandse geschiedenis in een notendop'.

More info:

Published by: Dennis Fingerhut on Jan 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2012

pdf

text

original

 
Geschiedenis van Nederland (samenvatting boek)
13.000 jaar geleden – ijstijd ten einde – ijs begint te smelten – lage landenveranderen in toendragebied en Noordzee stroom vol
1
e
mensen hier –Rendierjagers.10.000 jaar geleden – 2
e
klimaatverandering – temperatuur stijgt – toendraverandert in moerassen en bossen (eerst berken en wilgen, dan dennebomen enuiteindelijk loofbomen).Een deel van de rendierjagers vertrekt, anderen passen hun jacht- eneetgewoonten aan.4.500 V.C. – eerste tekenen van landbouw op de lossgronden in Zuid-Limburg –1000-2000 jaar later ook meer Noordelijk.Over deze bevolking is weinig bekend, doordat deze landbouwers geen schriftkende. Kennis puur gebaseerd op vondsten. Volkeren zijn ook genoemd naar hetaardewerk dat de archeologen gevonden hebben (
bandkeramiekers,trechterbekers, standvoetbekers, klokbekers, Hunebedbouwers
).Alle materialen van hout en steen.1.700 V.C. – Brons deed zijn intrede. Dit duidde op handel over grote afstanden(denk aan halssnoer van Exloo, kralen uit Engeland, Egypte en Oostzeegebied)700 V.C. – IJzer – betere handwerktuigen – doden werden gecremeerd –Germaanse en Keltische stammen.58 V.C. – Caesar , verovering van Gallie. In het zuiden van het huidige Nederlandnog weinig te merken van de Romeinen. Door de tochten wel veel stammenuitgedund en uitgeroeid.50 V.C. – Bataven komen Nederland binnen. Buffer tegen de opstandige Friezen. Tussen de Bataven en de Romeinen moest een goede verstandhouding zijngeweest, want ze werden vrijgesteld van belastingplicht. Wel leverden zesoldaten voor het Romeinse leger.In 69, na de dood van Nero, komen de Bataven in opstand tegen de Romeinen,geleidt door Julius Civilis, een Bataaf die 25 jaar had gediend in het Romeinseleger.Sinds de 3
e
eeuw grote volksverhuizingen:
Frankische Germanen uit het oosten het Romeinse Rijk binnen
Angelen en Saksen trokken in de 5
e
eeuw via Groningen en Friesland naarwesten (Engeland)
Friezen breidden uit naar het Zuiden tot aan het Zwin (Brugge)
Franken vestigden zich tot ver in huidige Noord-Frankrijk. Assimileerden metGallo-Romeinen.Een scherpe grens tussen Romaanse en Germaanse dialecten ontstond in de 9
e
eeuw…de huidige taalgrens door België.Vertrek van de Romeinen had ook tot gevolg dat de handel afnam en hetChristendom verdween. Steden verschrompelden en handelswegen werden nietmeer onderhouden. Alleen Friezen bleven handelen met Engeland, Zweden enDenemarken.Een belangrijke handelsvestiging was Dorestad (Wijk bij Duurstede) in het
 
grensgebied van de Friezen en de Franken. Deze hebben er lang om gestredenen uiteindelijk zijn de Friezen door de Franken in 695 onderworpen. Dit had groteconsequenties voor het geloof.
Christendom kwam weer terug in ons gebied.De Frankische koning Pippijn II stichtte in datzelfde jaar het bisdom Utrecht. DeAngelsaksische monnik Willibrord werd de 1
e
bisschop. Hij bouwde verscheidenekerkjes en probeerde de Friezen te bekeren, maar dit ging niet gemakkelijk. In716 kreeg hij hulp van een andere Angelsaksische monnik, Bonifatius. In 754werd Bonifatius in Dokkum vermoord.De zoon van Pippijn II, Karel de grote (768 – 814) zette de veroveringspolitiekvoort. Karel de Grote is van grote invloed geweest op de verspreiding van hetChristendom. Het schrift en de studie van het Latijn kwamen tot bloei. Ook isonder zijn bewind het drieslagstelsel in de landbouw ingevoerd (zomergraan,wintergraan, braak), dat wel pas na het jaar 1000 algemeen werd.Van grote invloed was ook het leenstelsel. Hij ontwierp dit leenstelsel terhandhaving van zijn gezag. Eerst moest hij telkens rondreizen door zijn land (hof voornamelijk in Aken en Nijmegen). Nu werd het gecentraliseerd bestuurd.Na de dood van Karel de Grote werd zijn Rijk verdeeld onder zijn 3 zonen;Lodewijk de Duitser kreeg Oost Frankenand, Karel de Kale kreeg West-Frankenland en Lotharius kreeg het Middenrijk. Lotharius verdeelde hetMiddenrijk weer onder zijn zonen. Ook het leenstelsel werd misbruikt. OnderKarel de Grote was er onder de leenheren geen familiair erfrecht. Nu eigenden deleenheren zich dit recht wel toe. Ook werd er weer gewerkt met onderleenheren.Zo viel het rijk van Karel de Grote uiteen.Het volk protesteerde niet omdat ze wat anders aan hun hoofd hadden, deplunderingen van de Vikingen (Noormannen) die tot even na het jaar 1000duurden.Het volk was verdeeld over 3 standen, geestelijken, adel en burgers
Bidden,vechten, werken.De geestelijken waren onderverdeeld in 2 soorten; de reguliere geestelijken(
kloosterlingen die geloften aflegden waarin ze afzagen van bezit en seksueleomgang
) en de seculiere geestelijken (
deze leefden tussen het volk en legdendeze geloften niet af 
).De edelen waren de beschermers van het volk.De werkers waren alle anderen, zowel de vrijen als de horigen.Rond het jaar 1000 vond er langzaamaan een omslag plaats in Europa. Debevolking groeide, handel herleefde en er ontstonden steden, die langzaamaansteeds meer macht kregen. Door de bevolkingsgroei waren delandbouwopbrengsten niet meer voldoende. Er waren wat technischeverbeteringen (trekpaarden, betere ploegen, drieslagstelsel) maar die konden hettekort niet compenseren. De oplossing vond men in een groteontginningsactiviteit, die van het waterlandschap landbouwgrond zou maken. Zoontstonden ook de waterschappen, die we nu nog kennen.Er ontstonden steeds meer kleine en grote machtsgebieden, formeel onderbewind van de Duitse en Franse vorsten, maar geleid door een bisschop,edelman of abt. De vorsten probeerden in de eeuwen na 1000 weer grip tekrijgen op hun landgebieden. De adel verzette zich hier tegen. De Duitse koningOtto I kwam daarom met het Ottoonse stelsel, waarbij zoveel mogelijk land werdtoevertrouwd aan bisschoppen. Dit omdat het erfrecht dan zou vervallen, maarvooral omdat de Duitse koningen het benoemingsrecht van de bisschoppen inhand hadden. De Paus verzette zich hiertegen en maakte aanspraak op hetbenoemingsrecht. Na een lange machtsstrijd (
De Investituurstrijd
) werd in
 
1122 in het concordaat van Worms vastgelegd dat de Duitse koning niet langerals enige zeggenschap had over kerkpolitieke zaken.De graaf van Vlaanderen had rond het jaar 1000 zijn gebied het bestegeorganiseerd. Met zijn directe macht stichtte hij steden en kanalen en liet deeconomie opbloeien. Rond 1300 werd hij teruggefloten door de Franse koning,Filips de Schone. Gwijde, graaf van Vlaanderen, zegde daarom in 1297 zijnleenmanschap op. Filips de Schone accepteerde dit niet en stuurde er eenridderleger op af. Hierop legde de Engelse koning de wolhandel met Vlaanderenstil. De steden protesteerden en in 1302 kwam Gent in opstand. Weer stuurdeFilips de Schone een leger maar dit werd genadeloos afgemaakt (GuldenSporenslag bij Kortrijk). De graven van Vlaanderen realiseerde zich toen dat eensamenwerking met de steden noodzakelijk was om een rol van betekenis tekunnen blijven spelen.Ook Brabant werd een belangrijk machtsgebied,met name door de belangrijkehandelsrouteKeulen
Maastricht
Leuven
Brussel
Brugge. In 1204 verwierf Brabantoverheidsrechten op Maastricht en in 1288 behaalde het een belangrijkeoverwinning op de hertog van Gelre. Hierdoor werd de Graaf van Brabant tevensde Graaf van Limburg. Eind 13
e
eeuw was Brabant een machtsfactor vanbetekenis.Een andere belangrijke machtsconcentratie lag in Holland. Vooral Floris V wist ditsterk te vergroten. Hij veroverde in 1282 West-Friesland en riep zich uit tot graaf van Zeeland. In 1296 werd hij door zijn eigen edelen in Muiderbergdoodgeslagen.In de 14
e
eeuw stierf het huis van Floris uit, waardoor het graafschap Holland enZeeland bij Henegouwen werd gevoegd. Margaretha van Henegouwen trouwdedaarop met Keizer Lodewijk IV, hertog van Beieren. Na het overlijden vanLodewijk, vertrok zij naar Beieren om haar man op te volgen en liet haar zoonWillem achter. Toen ze vervolgens terugkwam om haar plaats weer op te eisen,weigerde Willem. Dit leidde tot een verdeeldheid binnen het volk, de aanhangersvan Willem (Kabeljauwen) en de aanhangers van Margaretha (Hoeken). Telkenslaaide deze tweestrijd weer op, tussen adel en steden.In de 13
e
eeuw werden de steden steeds machtiger en verkregen stadsrechten,waarin het bestuur, de rechtspraak en de relatie tot de landheer werd geregeld.Het stadsbestuur bestond uit de schout en schepenen. De schoutvertegenwoordigde de landheer, de schepenen werden door de burgerijaangewezen als haar vertegenwoordigers. De belangrijkste taak was derechtspraak, daarnaast het dagelijkse bestuur. Als gevolg van toenemendewerkzaamheden kozen schepenen en raden na verloop van tijd burgemeesters.De belangrijkste steden waren Brugge, Gent en Ieper. Brugge had een sterkepositie bij de Duitse Hanze, die de handel op de Oostzee monopoliseerde. EenHanze was een organisatie van handelaren die zich gezamenlijk probeerde in tedekken tegen de risico’s van het vak. Ze probeerden voorrechten in steden tekrijgen en troffen maatregelen van bescherming tegen vijandige overheden enrovers.De stedelijke burgers verenigden zich in gilden. Gilden boden bescherming tegenhet patriciaat , hielden toezicht op de kwaliteit van producten en verzorgde deopleiding van leerlingen en gezellen. Daarnaast had een gilde ook een socialefunctie. Naarmate de rijkdom binnen de gilden steeg, imiteerden ze steeds meerde adellijke levenswijze. Op den duur zou de stedelijke burgerij de adelovervleugelen.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Radoine Charh liked this
tech5 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->