Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Www.glassrpske.com

Www.glassrpske.com

Ratings:
(0)
|Views: 488|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jan 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2010

pdf

text

original

 
Srijeda
30. decembar 2009.
Broj12.098Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
KROZ RS SRBIJVIJESTI
[piri}:Vri jeme daodu stranesudi je itu`i oci
strana 12.
Za remontprugeKostajnica - Jo{avka 6,7miliona evra
strana 22.
Rasim Qaji}podnioostavkuMirkuCvetkovi}u
strana 2.
UO BHRT-a smijenio sa du`nosti generalnog direktora te ku}e
TrijumfKoflera uOberstdorfu
strana 54.
Novi skandal u Italiji
strana 7.
Turneja ~etiriskakaonice
Ministarspeci jalce  uporedio safa{istima
strana 26.
“[trabag“ treba da ka`e mo`e li da izvodi radove na toj relaciji. Ako to u~ini, mi nemamo ni{ta protiv da on i nastavi da radi, a ako ne, slobodni smo da u odre|enom periodu anga`ujemo lokalnu gra|evinsku operativu, rekao Dodik
Vlada RS u janu aru o~eku je potvrdu “[trabaga“ o uslovima za izgradwu pu ta Bawa Lu ka - Doboj
Po~e tak iz gradwe autopu  ta polovinom sqede }e go dine
 
Milorad Dodik, predsjednik Vlade RS
Atif Du  da ko vi}, Mir sad Sel ma no vi}, Hu sni ja  Av da gi}, Mu ha med De la li}, Zi jad Na ni}, Ibra him Na  da re vi}, Se nad [a ga no vi} i Se ad  Ju si} te re te se za ubis tva ci vi la i ra tnih  za robqeni ka u akci ji “Sa na 1995“  To kom akci je “Sa na 1995“ ubi je na su 132 ci vi la  gra na ti rawem, upo tre bom va tre nog i hla  dnog  oru `ja i na mjer nim na no {ewem tje le snih po vre  da  sa smrtnom posqedi com. Do pu na iz vje {ta ja  sa  dr`i 1.117 stra ni ca pi sa nog ma te ri ja la 
MUP RS dopu nio izvje{taj protiv osam pripadnika ARBiH 
Novi doka zi pro tiv Atifa Du  dakovi }a
 Agovi} smi jewenzbog brojnihmalverzaci ja
Agovi} smijewen zbog wegovih nezakonitih odluka i finansijskih malverzacija koje su potvr|ene revizorskim izvje{tajima, istakla Putica. Nermin Durmo v. d. general nog direktora BHRT-a
strana 6.
strana 3.
Obavi}emo popis 2011. godine, FBiH kada se osposobi godinu kasnije, i imamo podatke za BiH. Najavili smo da }emo, ako ne bude zakona o popisu na ni vou BiH, donijeti svoj zakon i to sada ~inimo, istakao Dodik
Srpska }e 2011.sprovesti popis stanovni{tva
strana 5.
 
 Atif Du dakovi}
   F   O    T   O  :   A   R   H   I   V   A
 
2
srijeda, 30. decembar 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA R JEVO- Odlukavi- sokogpredstavnika u BiH ValentinaIncka o produ-  `etkumandatastranihsu- di ja i tu `ilacani je najsre }ni jerje{ewe i vri-  jeme je da stranesudi je i tu-  `ioci odu iz BiH da bi serazvi jaovlastitikadar.
Izjavio je to ju~e u Sara je- vupredsjedava ju}iSavjetami- nistara BiH Nikola[piri} posli jesastanka sa predsje- dnikomSuda BiH MedyidomKreso i glavnimtu`iocem BiH MiloradomBara{inom. - Gotovo je sigurno da po- sli jeInckovihodluka situacijani jekakva je bila do sada i to tra`ipo ja~anan- ga`mandr`ave, u smislu da se obezbi jedebuyetskasredstva za pri jemnovihqudi- rekao  je [piri}. Istakao je da su u nacrtubuyetaBiH za Sud po-ve}anasredstva za 16 odsto i Tu`ila{tvo BiH za tri od- sto, tako da }e za Sud za sqede-}ugodinubitiizdvo jeno 12.220.000 KM, a za Tu`ila{- tvo 8.246.000 KM.- Po jamnezavisnost u BiH  je nakaradnoshva}en, jer ne posto jini jednazemqa u svi je- tuko japodrazumi jevatakvu vrstunezavisnosti kao {to ima junezavisneinstituci je u BiH ko je su reformisane  uglavnom uz pomo}me|unaro- dneza jednice. Pri tomegovo- rim o nezavisnosti pri dono{ewupresuda i odluka- rekao je [piri}.[piri}, Kreso i Bara- {inusaglasili su se da BiH na evroatlantskomputumora posti}isuverenost u pravosu- dnomsistemu.[piri} je naglasio da je pozici jastranaca u pravosu- dniminstituci jama BiH de- finisana na osnovu sporazumako ji jePredsje- dni{tvo BiH potpisalo sa nekada{wimvisokimpred- stavnikom u BiH Pedi jem E{da unom, {to je tuma~eno kao me|unarodnisporazum, is- takav{i da ne zna gdjeposto ji zakonskoupori{te za savjeto- davnufunkci jusudi ja i tu`i- laca.[piri} je istakao da je tokomsastanka sa Kreso i Bara{inomdogovoreno da je neop hodnopo ja~atikomuni- kaci jupravosudnihinstitu- ci ja i Savjetaminis tara, kao i da }e ovakvisastanci bitiodr`avanisvaka tri mjeseca.Kresoni jemoglada pre- cizirakoliko}e stranaca ostati u pravosudniminsti- tuci jama BiH u idu}ojgodi- ni, jer je u tokuizradaplanako ji}e bitiprosli-  je|enVSTS BiH i donato- rima.-Proceseko ji su zapo~eti na predmetimaratnihzlo~ina mora juzavr{itistranci, jer bi wihovazamjenazna~ila krenutiispo~etka- kazala je Kreso.Bara{in je rekao da je trenutno u Tu`ila{tvu BiH samojedanstranitu`ilacko-  jiradi na predmetimaratnih zlo~ina i da me|unarodni stru~waciko ji bi ostali u Tu`ila{tvu BiH i radili kao savjetnici to moguradi- ti, ali pod kontrolomtu`i- oca.-Ni jedantu`ilacne}e potpisatine{to u {tani je siguranstoprocentno-kazao  je Bara{in.
OSTA NAK 
stranaca zahtijeva i vi{e para
BAWALU KA 
- Vi je}e zaza{tituvitalnognacional- noginteresaUstavnogsuda RS utvrdilo je ju~e da su pri-  hvatqivizahtjeviKlubadele- gatabo{wa~kognaroda u Vi je}unaroda RS za pokre- tawepostupka za utvr|ivawe za{titevitalnognacional- noginteresaBo{waka. Zahtjev za za{tituvital- noginteresaBo{waci su upu- tilizbogodluke ousva jawu Strategi jerazvo jalokalnesa- mouprave RS od 2009. do 2015.godine, Zakona o dopunamaZa- kona o premjeru i katastrune- pokretnosti i Zakona o izmjenama i dopunamaZakona o odr`avawupremjera i katas- trazemqi{ta u NSRS.Vi je}eUstavnogsudaut- vrdiloje da su u konkretnim predmetimaispuwenepro- cesnepretpostavkepropisa- neZakonom o ustavnomsudu RS i Poslovnikom o radu Ustavnogsuda RS i da }e u roku od 30 danadoni jetime- ritornuodluku. U saop{tewu se po-  ja{wava da Klubdelegata bo{wa~kognarodasmatra da Strategi jomrazvo ja, ko juospo- rava ju, ni jeobezbi je|enapro- porcionalnazastupqenost konstitutivnihnaroda i osta- lih,u organima i slu`bamaje- dinicalokalnesamouprave. @. B.
ODLU KA 
}e biti donesena za 30 dana
Ne vidim razlog za{to se u BiH di`e pra{ina o slobodnoj voqi gra|ana RS da se izjasne o najva- `nijim pitawima na referendumu, kada se u [vaj- carskoj, koja je po svojoj strukturi slo`ena dr`ava, referendum raspisuje ~ak i o pitawu komunalnih poslova.
Ema l: mi an.pet@ho ma l.com
Koliko su tri konstitutivna naroda u BiH razli~ita najboqe se vidi na primjeru himne BiH, obiqe`ja, simbola koji treba da objedine sve razli~itosti tri naroda na dr`avnom nivou.
Ema l: simona_85@yahoo.com
www.glassrpske.com
BAWALU KA-
VladaRepu- blikeSrpskedanas}e razma- tratiNacrtstrategi je reformepenzijskogsistema  u RS, kao i pri jedlogreba- lansafinansijskogplana Fonda PIO za ovu godinu i pri jedlogfinansijskogpla- naovogfonda za idu}ugodi- nu, javila je Srna.Vlada bi trebalo da razma- trapri jedlogeodluka o odo- brewu 713.276 KM izProgramasoci jalnogzbri- wavawaradnikako ji su pro- cesomste~a jaostali bez po- sla, te o kori{}ewu sara~unaposebnihnamjena2,93 miliona KM radirealiza- ci jeprogramastambenog zbriwavawaporodicapogi- nulihboraca i ratnihvojnih invalida za ovu godinu. Ministri}e razmatrati i informaci ju o aktivnostima na izradiStrategi jerazvo ja RS za period2010 - 2015. go- dina.
Vlada Repu blike Srpske
Rasprava o reformi penzijskog sistema
Neosporno je da je svima nama, pa i Bo{wacima, put u ujediwenu Evropu zna~ajan ne samo politi~ki nego, ~ini mi se, i biolo{ki. Is to ta ko i za{tita pod
NA TO
ki{obranom, da se za{titimo od klawa. Me|utim, to ko{ta.
 Adib \ozi}, poslanik SBiH u Narodnoj skup{tini RS
Bara{in je izjavio da su pre- dmet “Tuzlanska kolona“ i predmet vezan za zlo~ine nad Srbima na podru~ju op{tine Kowic tokom 1992. godine jo{ aktivni, uprkos odluci oobustavqawu istrage. - Ako do|e do prigovora u tim predmetima, kona~nu odluku treba da donese gla- vni tu`ilac BiH. U tom slu~a- ju, moraju se primijeniti odredbe Zakona o krivi~nom postupku - rekao je Bara{in. Dodao je da }e o prigovori- ma na odluku u obustavqawuistrage mo}i da govori kada ih dobije od MUP-a RS.
 AKTIVNI PREDMETI
Neboj{a Radmanovi}
Raditi na ukidawu viza u 2010. godini
SA R JEVO- ^lanPredsjedni{tva BiH Neboj{aRadmano- vi}~estitao je ju~esvim
gra|anima BiH novu2010. godinu, izra`ava ju}inadu da }e bitiboqa i uspje{ni ja od protekle. Radmanovi} je izraziouvjerewe da }e BiH u 2010. godininas- taviti da napredu je u procesuevropskih i evroatlantskihinte- graci ja, ko je}e dovesti do ukidawaviznogre`ima, sticawa kandidatskogstatusa za ~lanstvo u EU, {to bi doprini jelo boqem`ivotusvihgra|ana u BiH, prenosiSrna. - Ovagodinaosta}eupam}ena kao godinavelikeekonomske krize, ko jani jemimoi{la ni BiH. Nadam se da }e nova2010. go- dinabitiboqa i uspje{ni ja od protekle, za sve gra|ane u BiH, kao i za dr`avu u cjelini- navodi se u ~estitki.
Vije}e za za{titu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda RS
Pri hvatqivi zah tjevi Bo{waka
Sulejman Tihi}
Ne uspjesi u rje{avawu va`nih pitawa za BiH 
SA R JEVO- PredsjednikStrankedemokratskeakci jeSu- lejmanTihi}rekao je ju~eu Sara jevu
da }e ova godina u BiHbitizapam}ena po brojnimpoku{a jima i ne uspjesimadoma}ih i me|unarodnihzvani~nika da ri je{eva`napitawa. On je na novogodi{wojkonferenci ji SDA za novinareu te poku{a je i ne uspje he, izme|uostalih, nabro jao“prudski proces“, “butmirskipaket“, neispuwavaweuslova za uki- daweviznogre`imagra|anima BiH, odbi jaweaplikaci je BiH za Akcioniplan za ~lanstvo u
NA TO
, velikoka{wewe i neispuwavaweuslova iz Sporazuma o stabiliza- ci ji i pridru`ivawu EU, zbog~ega je onemogu}ena i apli- kaci ja BiH za kandidatskistatus u EU. - Ovakvomstawudoprini jela je i me|unarodnaza jednica zastupqena u formiUpravnogodboraSavjeta za sprovo|ewe mira u BiH, odnosno
OHR
-
ako jini jepokazaodovoqno odlu~nosti u sprovo|ewuDejtona- smatraTi hi}.
Pojam nezavisnost u BiH je nakaradno shva}en, jer ne postoji nijedna zemqa u svijetu koja podrazu mijeva takvu vrstu nezavisnosti kao {to imaju nezavisne institucije u BiH koje su reformisane uglavnom uz pomo} me|unarodne zajednice, rekao [piri}
Nikola [pi ri} razgovarao sa Medxidom Kreso i Miloradom Bara{inom
Vri jeme da odu stra ne
s di je i tu  `ioci iz BiH 
F O  O : G   L  S  S  S 
Sastanak [piri}a, Bara{ina i Kreso
 
GLAS SRPSKE
srijeda, 30. decembar 2009.
3
SARAJEVO - Savjet ministara BiH razmatra}e danas na sjedni- ci u Sarajevu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o za{titi tajnih podataka, kao i Nacrt zakona o `igu, javila je ju~e Srna.Ministri }e, izme|u ostalog, razmatrati i Nacrt zakona o za- {titi topografije integrisanog kruga, Nacrt zakona o patentu i Nacrt zakona o industrijskom dizajnu, saop{teno je iz Savjeta ministara BiH.
 Agovi}: UO BHRT-aismi java Sud BiH 
SA R JEVO
- Me hmedAgovi}, generalnidirektorBHRT-a ko jeg je ju~esmi jenioUO BHRT-a, za
Sve vi jesti.ba
izjavio je da je tajpotez UO “ismi javaweSuda BiH ko ji je pri jenekoliko danapotvrdiowegovupret hodnunezakonitusmjenu.“ - Radi se o odbranivlastitog, nezakonitogintegriteta od stranepo jedinih~lanovaUpravnogodbora. Oni konstantno ve}tri i pogodinepotkrada ju RTV BiH. Samisebi su odre- diliprimawedvi jeparalelnenaknade za pet radnihdana u mjesecu - istakao je Agovi}.Dodao je da je to potpunonezakonito i to je razlogkrivi~ne pri javeupu}eneprotivwih.
OHR 
: Zakqu~ciNSRS kr{e Dejton
SA R JEVO
- Kancelari javisokog predstavnika u BiH saop{tila jeju~e da stavoviVlade RS od 14. decembra i zakqu~ciNarodneskup{tine RS, ko jima se odbacu jespro- vo|ewezakona BiH ko je je doniovisokipredstavnik, kr{e Dejtonskisporazum, javila je Srna. - RS morapo{tovatiDejtonskisporazum u cjelosti - saop- {teno je iz
OHR
-ai dodato da }e informisatiUpravni odbor
PIC
-a i Savjetbezbjednosti UN da su se ovimposqed- wimzakqu~cimaVlada i NSRSupustile u negiraweodre- dabaDejtonskogsporazuma.
Tomislav Tomqanovi}: Vri jeme za odlazak
OHR 
-a
BAWALU KA 
- PredsjednikKlubaHrvata u Vi je}unaroda RSTomislavTomqanovi}oci jenio je ju~eda je iz svega{to se de{ava u RSvidqivo da je po~eoobra~un s
OHR
-ompre-noseagenci je. Tomqanovi} je izjavionovinarima u BawojLuci da jeste vri jeme za odlazak
OHR-
a ali to ne}ezna~itiprestanakis- puwavawauslovaza put BiH ka Evropskojuni ji. On isti~e da za Hrvateri je~referendumni jesporna, ali je pitawe{ta }e bitireferendumskopitawe, odnosno o ~emu}e se gra|aniizja{wavati i na ko jina- ~in.
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI]
ntomasevic@glassrpske.com
BAWALU KA- Minis- tarstvounutra{wihposlo- vaRSdostavilo jeju~e drugudopunuizvje{ta jaTu-  `ila{tvu BiH protivosam pripadnikaArmi jeRBiH zbogposto jawaosnovasu- mwe da su po~iniliratni zlo~inprotivcivilnog stanovni{tvai ratnihza- robqenikanapodru~juBi- ha }a, BosanskeKrupei SanskogMosta.
“GlasSrpske“ sazna je da jeri je~ opripadnicima5. korpusaArmi jeRBiHAtifu Dudakovi}u, MirsaduSelma- novi}u, Husni jiAvdagi}u, Mu hameduDelali}u, Zi jadu Nani}u, Ibra himuNadarevi- }u, Senadu[aganovi}u i Se- aduJusi}u.Premaizvje{ta ju MUP-a RS, sumwa se da suoni tokomvojneakci je“Sana1995“ pla- nirali, naredili ipokrenu- lanapade na civilnostano- vni{tvo.- Tokom te akci jeubi jena su132 civilagranatirawem,  upotrebomvatrenogihla- dnogoru`jainamjernimna- no{ewemtjelesnihpovreda sasmrtnomposqedicom. Do-punaizvje{ta jasadr`i1.117 stranicapisanogmateri ja- la,aaktivnostinaotkri- vawukrivi~nihdjelau vezi sa ratnimzlo~inimasenas- tavqajukontinuirano- saop- {teno je ju~e iz MUP-a RS.MUP Srpske je protivDudakovi}a, Selimovi}a,  Avdagi}a, Nadarevi}a, [a- ganovi}a, kao iNi jazaMi- qkovi}a, AmiraAvdi}a i SakibaFori}adostavio Tu`ila{tvu BiH dopunuiz- vje{ta ja ipo~etkomokto- brako jom ih sumwi~ida supo~inilizlo~inprotiv~o- vje~nosti na podru~juzapa- dno-kra ji{kihop{tina u tokuakci ja“Grme~ 94” i“Sana95”.Prema tom izvje{ta ju, oni su 1995. godineplani- rali, naredili, pokrenuli i podstrekivalinapade na srpskocivilnostanovni{- tvo i naseqa na podru~juBo- sanskogPetrovca i Kqu~a. Premaprikupqenimpoda- cimatadasunestala i ubi-  jena63 srpskacivila na podru~juBosanskogPetrov- ca i 27 srpskihcivila sapodru~jaKqu~a.Televizi je u RS u julusu objavilesnimke na ko jima Dudakovi}svo jimvojnicima nare|u je da ubi ju dva za- robqenavojnikaNarodneod- braneAutonomnepokra jine ZapadnaBosna, ko jom je ko- mandovaoFikretAbdi}. Ovi snimcinastali su 9.  jula1994. godine na podru~ju Iza~i}a. Dudakovi}, ko ji je li~nokomandovaoakci jom, okru`envojnicima, pita gdje su dva zarobqenika, akad dobi jeodgovor da su u kampawoli, izda jenaredbu: “Stri jeqati na licumjesta“. Zatim je sli jedilopitawe: “Jeste li ih po ubi jali?” Na snimcima se vidika- koDudakovi}predstavqa svo jeglavneoficireko ji su, kako sam ka`e, u~estvova- li u “filmu, ~i ji je on re- `iser, a oni glumci“.- Ovajfilm je zavr{en.Glavniglumac je Hamdi ja  Abdi}. ^estitam ti pri ja- tequ, izvr{io si zadatak sa ovomgrupom. Operativac je Me hura i re`iser sam ja - go- voripredkameromDudako- vi}.ProtivDudakovi}a jo{ pri je tri godinekrivi~nu pri javuTu`ila{tvu BiH po- dni jeli su tada{wipred sje- dnik i premi jer RS Dragan ^avi} i MiloradDodik. Ta pri javapodnesena je po{to su televizi je u RS emitovalesnimkekakoDuda- kovi}nare|u  jeubi jawesrp-skihvojnika i civila. Kqu~niqudi u akci jiko je je Dudakovi}predsta- vio su komandantvojnepo- lici jeHamdi jaAbdi}zvani Tigar i Me huraSelimovi}, referent za vojno-policij- skeposlove i referent za kontraobavje{tajneposlove Petogkorpusa. Nezvani~niizvori iz Tu`ila{tva BiH rani je su “GlasuSrpske“ rekli da jeistraga u ovomslu~a judavno gotova, ali da niko ne smi je da potpi{enalog za ha- p{eweDudakovi}a.
Savjet ministara o za{titi tajnih podataka
U AKCIJI
“Sana 1995“ubijena 132 civila
Dopuna izvje{taja tereti Atifa Dudakovi}a, Mirsada Selmanovi}a, Husniju Avdagi}a, Muhameda Delali}a, Zijada Nani}a, Ibrahima Nadarevi}a, Senada [aganovi}a i Seada Jusi}a za ubistvo civila i ratnih zarobqenika na podru~ju Biha}a, Bosanske Krupe i Sanskog Mosta u akciji “Sana 1995“
MUP RS dostavio Tu`ila{tvu BiH dopunu izvje{taja protiv osam pripadnika Armije RBiH
No vi doka zi pro tiv Atifa Du  dakovi }a
Sud BiH potvrdio je pro-tiv Selimovi}a optu`nicu za ratne zlo~ine krajem aprila i sudski postupak je u toku. Prema toj optu- `nici, Selimovi} se ne tereti za ubistva, ve} za mu~ewe civila i za- robqenika i wihovo odvo- |ewe u logo re. Hamdija Abdi} Tigar nije procesu- iran.Portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i} ju~e je rekao da }e najnoviji iz- vje{taj MUP-a RS kadastigne biti dodijeqen na- dle`nom tu`iocu u ovom predmetu. On je “Glasu Srpske“ rekao da je is-traga protiv Dudako vi}a u toku i da ne mo`e dati vi- {e detaqa.
Snimci na kojima Atif Du dakovi} nare|uje ubistvo dva zarobqena vojnika Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna
FOTO: ARHIVA
Selimovi} i Abdi}

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->