Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Www.glassrpske.com

Www.glassrpske.com

Ratings:
(0)
|Views: 269|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jan 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2010

pdf

text

original

 
Utorak 
5. januar 2010.
Broj12.101Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
KROZ RS SVIJETVIJESTI
Za zastojkrivi oniko ji ne `eledogovor saSrpskom
strana 9.
Kruna ciganskog cara zasi jala na glaviSinanaBa{i}a
strane 22. i23.
Srpska mafi jazauzela osmomjesto po ja~ini usvi jetu
strana 2.
Sa portala
www.putvjernika.com
prijetise Predsjedni{tvu BiH i Sel mi Cikoti}u Bawa Luka
strana 19.
Boravak uvrti }uposkupiona 180 KM
strana 29.
U dokumentu su se na{li podaci o zlo~inima po~iwenim u Gospi}u, Sisku, Pakra~koj poqani, Karlovcu, Osijeku, Paulinom Dvoru, Meda~kom xepu, na Maslenici i tokom operacija “Bqesak“ i “Oluja“
Novi proces pred Me |u narodnim su dom pravde u Hagu 
Srbi ja tu  `ila Hrvatsku   za genocid nad Srbima
 
Posjetiocima na olimpijskoj qepotici na usluzi vertikalni transport
Is 
 
ta 
 
cem
 
ar 
 
ki 
pen 
 
 
ja 
 
po 
 
 
 
 
po 
 
ne 
  d 
je 
q
ak 
ve 
 
ko 
 
ri 
 
ni 
 
ke 
 
rp 
koj 
 
 
van we.
Vl 
  d 
RS 
 zb 
 
je 
  d 
 
12 
mi 
 
 
ona 
 
ma 
 
ra 
 
ka 
 
 
tu 
 
ra 
 
ko 
g d 
  d 
at 
 
ka 
2009 
.
  d 
 
nu 
, ~ 
 
ji ni 
 
vo 
 
ta 
 
ko 
 
 
ne 
 }
 
ti 
 
ro 
 
en 
,
ka 
 
ao 
  d 
ik 
Vl 
  d 
RS 
 
pro 
 
te 
 
om
 
pe 
 
ri 
 
 d 
 
 
ni 
 
 
po 
 
 
ti 
 
vne 
 
po 
 
ma 
 
ke 
 
ta 
 
 
 
 
ci 
 
ji 
 
pen 
 
ij 
 
ko 
te 
 
ma 
 
rp 
koj.
vi 
 
pro 
 bl 
 
mi 
 
ni 
 
 
ri 
 
je 
 
 
ni 
,
 
pre 
 d 
to 
 
ji 
 
va 
 
jawe 
tra 
 
te 
 
 
je 
 
 
ra 
  d 
no 
 
vo 
g z 
 
ko 
 
na 
 
PIO RS,
ta 
 
kao 
 
ku 
q
Vlada Srpske za penzije obezbijedila 38,6 miliona KM
Sigurna isplata
Muxahedini pri jete novim ratom u BiH 
Na radikalno-islamisti~kom internet sajtu u~estale i prijetwe opasne po mir u BiH, a nisu po{te|eni ni miroqubivi Bo{waci. Abdulaziz Ahmetovi} navodi da “o~ekuje drugo poluvrijeme u BiH koje }e sigurno do}i“
strana 5.
strana 3.
Posjetiocima je na raspolagawu nekoliko ski-liftova i to bebi lift, Poqice lift, Poqice dvosjed i Ogorjelica 2. Radno vrijeme ovog vertikalnog transporta bi}e svaki dan, dokle to vremenski uslovi budu dozvoqavali, kazala Stojanovi}eva
Na Ja horini pu{teni  u pogon ski-liftovi
strana 8.
Sanaderizba~eniz HDZ-a
Konferencija za novinare u Bawoj Lu ci
   F   O    T   O  :   M .   R   A   D   U   L   O    V   I   ]
strana 20.
 
2
utorak, 5. januar 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
^lanstvo BiH u Savjetu bezbjednosti UN je prilika da poka`e- mo da i mi mo`emo odlu~ivati o svjetskim, evropskim i regi- onalnim pitawima.
Ivan Barbali}, {ef misije BiH pri UN
BRA TU NAC-
Parasto- somucrkviSvetihapostola PetraiPavlaipolagawem cvi je}anaspomen-obiqe`je  uKravicidanas}ebiti obiqe`ena17.godi{wicaodstradawa158 srpskihci-vilaivojnikaovogbratu- na~kogsela, odko jihjewih 49 ubi jeno7.januara1993. godine.Najve}esrpskoselou Bir~ute{kojepostradalo napravoslavniBo`i}pri je 17godina, kadasujakesnage  Armi jeRBiHizSrebrenice  upaleuKravicuitridese- takzaselakauko jimasupo- bilestanovni{tvo. Togdanapopaqenoje688 ku}ai27 dru{tvenih objekata, abezjednogili obaroditeqaostaloje101 di jete.VelikogstradawaSrba sje}a se stanovnikKravice DragomirMiladinovi} (78) ko ji je tadaizgubio dva sina i ko jika`e da je ogor- ~enzbogtoga{tozazlo~i- neutombratuna~komselu  jo{ nikoni jeodgovarao. -OstradawuSrbauKravicisvjedo~iosamuHa- {komtribunaluuprocesu ko jisevodioprotivratnog komandantaArmi jeRBiHu SrebreniciNaseraOri}a, ali, pravdejo{ nema-ogor- ~enjeMiladinovi}. Unapadumuslimanskih snagaizSrebrenicena Kravicuu~estvovaoje, pre- masvje do~ewupre`ivjelih mje{tana, velikibroj Bo{waka, ko jisuseposli je ratavratiliu tu op{tinu. Me|uwimajeiOri}evzamjenikZulfoTursunovi} ko jije, premari je~imazato- ~enikaRatkaNikoli}a, mu- ~ioSrbeusrebreni~kim logorima. K. ].
SNA GA MA 
Armije RBiHkomandovao Naser Ori}
Stiven Mejer
Referendum pravo naroda u Srpskoj
VA [INGTON- Profesorva{ingtonskogUniverziteta za nacionalnuodbranuStivenMe jer
izjavio je Srni da jereferendumlegitimandemokratskime hanizam, ali i legi- timanna~in da se testira justavovime|unarodneza jednice. Me jer je istakao da ameri~ki i mnogievropskizvani~ni- citvrde da RS nemapravo na referendum o svo jojbudu}nos- ti, ali oni ko ji to ka`uvi{erazmi{qaju o svo jim agendama, a ne o dobrobitina roda RS, jer qudiko jizaista vodera~una o budu}nosti RS pri hvati}ereferendum kao demokratskopravonaroda u RS. Me jersmatra da odluka da se zadr`i
OHR
, ko ju su name- tnuleuglavnom SAD, predstavqadjelo iz o~a ja i da je sada vri jeme da se
OHR,
 jednostavno, ignori{e. On je dodao da nametaweodlukavisokogpredstavnika u BiH o produ`ewu mandatastranimsudi jamajestenepo{tovawelokalnihin- stituci ja, naroda i wegovihlidera.
BE^ -
PredsjednikHrvat- skeStjepanMesi}upozorio  je da bi eventualnimraspa- domsada{we BiH u srcuEvropenastalaislamska dr`avako ja bi mogla da se odr`ijedino uz pomo}fun- damentalisti~kogre`ima,  javila je Srna.Mesi}smatra da bi u slu- ~a juosamostaqewaRepubli- keSrpskesada{wu BiHna-pustili i Hrvati, te da bi na preostalojteritori ji sa bo{wa~kimstanovni{tvom idu}ih 50 do 70 godinanas- talinovicentriterori- zma.- To bi bilanovaPalesti- na u srcuEvrope- izjavio jeMesi}austrijskojnovinskoj agenci ji APA.
BEOGRAD- [ef diplomati jeSrbi je Vuk Jeremi}rekao je  ju~eda je za Srbi junajva `ni jikom{i ja BiH,
~i jisustabil- nost i prosperitetkqu~ni za zapadniBalkan, javila je Srna. Jeremi} je na ambasadorskojkonferenci ji u Beogradu, ko joj  je prisustvovao i gr~ki{ef diplomati jeJorgosPapandreu, rekao da }e Srbi janastaviti da ohrabru jepredstavnike sva tri konstitutivnanaroda u BiH da postignusaglasnost oko neop hodnihreformi, ko je}e ubrzati put BiH ka EU. On je jasnoponovio da }e Srbi japodr`atibiloko jido- govorpri hvatqiv za sve strane u BiH, isti~u}ipotrebu za pragmatizmom i kompromisom. Jeremi} je rekao da je konsenzusosnova za 21. vi jek, {to potvr|u je i Lisabonskisporazum.
www.glassrpske.com
BiH ne treba da bje`i od popisa stanovni{tva i da u EU u|e sa podacima o broju i nacionalnoj strukturi stanovnika, jer bilo koji od tri naroda u BiH ne treba da krije svoj vjerski i nacionalni identitet u demokratskom dru{tvu.
Ema l: tihomir.ku nic@gma l.com
Lijepo je ~uti da je izmiren dio potra`ivawa pre- ma radnicima “Magli}a“ i da se radnicima ne da- ju samo la`na obe}awa.
Ema l: niko a_grgic@yahoo.com
Stjepan Mesi}, predsjednik Hrvatske
Raspadom BiH nastali bi teroristi~ki cen tri
RAZGOVARAO: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
Najve}ikrivci za to {to BiH ne napredu jedovoqnobrzo su oni ko jipoku{ava ju da pod pla{tompristupa EU u zakone stavqaju sve i sva{ta i oni ko jisu odbili da u dogovoru s pred- stavnicima iz RS napravene- op hodnepromjeneUstava BiH. Rekao je to predsjedava ju}i Predstavni~kogdomaParla- menta BiH Milorad@ivko- vi} u intervjuu za “GlasSrpske“ .- Oni `ele da je sve powihovom i da se odluke u BiHdonose po principu sve ili ni{ta, a ne korak po korak. Ima jumaksimalisti~kezahtje- ve- ka`e@ivkovi}.
GLAS: Kakva je Va{aprocjenamo gu }nostinastav- kapregovorastrana~kihli- dera i kakokomentari{ete inici jativu[pani je kao predsjedava ju }eg EU da se oni pozovupo~etkomfebruara na razgovor?@IVKOVI]:
Posto jipo- treba i voqa da se krene u usta- vnureformu u smisluda se to  uradirealno. Ali nekestranke iz FBiH, posebnoSBiH, `ele da drasti~nopromi jeneUstav BiH ulaze}i i u ono oko ~ega smo svi mi iz RS rekli da ne-}emo ni pregovarati, a to je  ukidaweentitetskogglasawa. Tako te strankespre~ava jubilo kakavdogovor. Nadam se da }e poziviz [pani jebiti osmi{qen da se postignere- zultat. Treba se dogovarati oko onog oko ~ega se mo`emodogo- voriti u BiH,a sve ostaloos- taviti za drugovri jeme. Vreme- naponesta je i o~igledno je da ni jedovoqnouskladitiUstav BiH u domenuqudskihprava s evropskompoveqom, nego je to potrebnouraditi i sa entitet- skimustavima. Za to trebavre- menako je ne bi moglo da prati izmjeneIzbornogzakona. A  wegane vri jedimi jewatisamo za nivo BiH, negotreba i za ni`enivoe. To u pitawedovo- diizboreko ji idu ove godine. Dakle, ponestalo je vremena za bilokakveozbiqni jerazgovore oko reformeustava.
GLAS: Vremena, tako |e, ponesta je i za popisstano- vni{tva?@IVKOVI]:
Ta~no. Bi-lokakvaozbiqni jaaktivnost za hti jevala je da je zakontreba- lodoni jeti jo{u pro{lojgo- dini da bi se u ovojgodini napraviopilot-pro jekatpopi- sa. PredstavnicimaBo{waka ponesta jeargumenataza{to su protivpopisa sa istaknutim karakteristikamajezika, na- ci jei vjeroispovi jesti jer to su ustavnekategori je. RS u ta- kvojatmosferi ne preosta je ni{tadrugonego da sama ide u popisstanovni{tva, {to je le- galan i legitiman~in.
GLAS:Ko je najve }ikri- vac za odbi jawedogovarawa, odnosno za zastoj BiH na putu kaevroatlantskimintegra- ci jama?@IVKOVI]:
Oni ko jipoku{ava ju da pod pla{tom pristupa EU u zakonestavqaju sve i sva{ta su najve}ikrivci za to {to BiH ne napredu jedo- voqnobrzo. Trebalo je da namEvropskakomisi jada negati- vnuocjenujer nismouradili nekezakonskepro jekte da bi se ti qudiosvi jestili i da bi pri hvatilipri jedlogSNSD-a da se ne usva ja ono {to ni je uslov za liberalizaci juviznog re`ima i da se to ostavi za ne- kadrugavremena. Takvi su naj- ve}ikrivci. Istovremeno,i Sud u Strazburu je staviopra- ksu uBiH na stubsramapovo- domkr{ewaKonvenci je o qudskimpravima. To se moglo izbje}i.Iz ta dva primjera je  jasno da su oni ko ji`ele da je sve po wihovom, ko jiima juma- ksimalisti~kezahtjeve i ko ji su za to da se odluke u BiH do-nosepo principu sve ili ni- {ta,a ne korak po korak,najve}ikrivci za to {to BiH ni jedobilaliberalizaci ju viznogre`ima i za to {to je stavqena na stubsrama u vezisa kr{ewemqudskihprava.
NESTA LO
vremena za ozbiqnerazgovore o reformi Ustava
Obiqe`avawe 17. godi{wice od stradawa 158 Srba u Kravici
 U napa du 101 di je te os talo bez ro di teqa
Vuk Jeremi}, {ef srpske diplomatije
Stabilna BiH kqu~za zapadni Balkan
U Odjeqewu Tu`ila{tvaBiH za ratne zlo~inenalazi se vi{e predmeta uvezi sa stradawem srpskogstanovni{tva u selima okoSrebrenice, izjavio je ju~eSrni portparolTu`ila{tva BorisGrube{i}. On je pre-cizirao da je, uglavnom,rije~ o predmetima kojitretiraju zlo~ine nad Sr-bima u ovom krajupo~iwene 1993. godine.
TU@ILA[TVO BiH 
Stiven Mejer
FOTO: GLAS SRPSKE
Milorad @ivkovi}, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma PS BiH
Za zas toj krivioni ko ji ne `ele dogo vorsa Srpskom
Neke stranke iz FBiH, posebno SBiH, `ele da drasti~no promijene Ustav BiH ulaze}i i u ono oko ~ega smo svi mi iz RS rekli da ne}emo ni pregovarati, a to je ukidawe entitetskog glasawa, istakao @ivkovi}
Popis imovine
GLAS: Kakvim ocjewujete popis imovine u BiH  koji je obavio stru ~ni tim
OHR
-a? @IVKOVI]:
To je jo{ jedan od nedovoqno stru~no odra|enih poslova
OHR 
-a u BiH. To }e stanovnicima BiH da napravi problem u budu}nosti ~ega }e oni biti svje- sni tek poslije odlaska
OHR 
-a. To nisu trebali da rade jer }e se posqedice dugo osje}ati. Uradili su to na po- gre{an na~in, napravili su put onima koji su zahtijevali da se sve kwi`i na nivou BiH a onda dijeli entitetima. To je bila jo{ samo jedna varka visokog predstavnika ka- ko bi me|unarodnoj zajednici rekao da oni moraju tu da ostanu i da su uradili posao politi~ara.
Milorad @ivkovi}
F O  O : G   L  S  S  S 
 
GLAS SRPSKE
utorak, 5. januar 2010.
3
BAWA LUKA - Vlada Republike Srpske odlu~ila je da pe- tak, 8. januar, u Srpskoj bude neradni dan za republi~ke organe i organizacije, organe jedinica lokalne samoupra- ve, javna preduze}a i ustanove. U Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Srpske ju~e je saop{teno da su rukovodioci obavezni da odrede ko je od zaposlenih du`an da radi da bi bile zadovoqene potrebe gra|ana.
Petak neradni dan u Republici Srpskoj
Vojislav Mili{i}
Ucjewiva~kaizjavaBelki }a
BAWALU KA-
Predsje-dnikAsoci jaci jeudru- `ewaraseqenihlica,izbjeglica i povratnika u RS Vo jislavMili{i} smatraucjewiva~komizjavu potpredsjednikaSBiHBe- rizaBelki}a u ko joj se na- vodi da je ova stranka“spremna da podr`ipopis stanovni{tva BiH sqede}e godine, akoSavjetminis- tara BiH provedezakqu~ak Parlamenta BiH i obezbi-  jedikredit od 400 miliona KM za pomo}povratku“, prenosiSrna.
PDP pozvao Vladu RS
Ci jenu stru je vratiti nastaro
BAWALU KA-
Parti jademokratskogprogresapo- zvala je ju~eVladuRepu- blikeSrpske da stavi vansnageodluku o pove}awu ci jeneelektri~neenergi-  je i takoza ustavilanac poskupqewa, javila je Srna. ^lanIzvr{nogodbora PDP-a IgorCrna-dakrekao je da bi sma-wewemplata i posku-pqewima bio stvorenam-bi jentneizdr`iv za ku}ne buyete.
RAK BiH
Oduzetadozvola TVBalkanu
SA RA  JEVO-
RAK BiHoduzela je preduze}u“Bal- kanpres - TV Balkan“ do-zvolu za emitovawe i izreklanov~anekazneTe- levizi ji“Vikom“ i Radio- stanici“[irokiBri jeg“ zbogkr{ewapravila ipropisaAgenci je, javila  je Srna. Pismenaupozo- rewaizre~ena su RTRS-u iFTV-u.
Sud BiH
Imenovawe jo{ devetsudi ja
SA RA  JEVO-
Sud BiHpozdravio je usva jawebu- yeta BiH za 2010. godinu, jer je timeomogu}enoime- novawe jo{ devetsudi ja, kao {to je predvi|eno tranzicionimplanom, ja- vila je Srna. U saop{t- ewu iz Suda BiH navodi se da }e usva jawebuyeta uvelikodoprini jetiefi- kasnostirada ove insti- tuci je.
Vijesti
Pqa~ka{i odni jeli milione evra u Francuskoj
@EMENO-
Dvanaestmaskiranihnaoru`anih pqa~ka{aodni jeli su ju~e~etirimilionaevra iz kombi ja za prevoznovca u selu na juguFran- cuske, nakon{to su otvorilivoziloupotrebom eksploziva, javila je Srna. Banda je iskoristilanekolikoautomobila za blo- kaduputa pri nailaskukombi jakompani je“Sazi ja sekjuriti“ u selu@emeno. Oni su prvoispalili raketu na blindiranovozilo, a potom su aktivira- lieksploziv da bi stigli do novca. Kombi je prevo- ziovi{e od osammilionaevra, ali su napada~i  uspjeli da se probi ju u samo dva od ~etirisefa.
Kod Zvornika u~enik pucao sebi u glavu
ZVORNIK-
B.M. (18) ju~e je u pomo}nomobje- ktuporedporodi~neku- }e u Jardanu kod Zvor-nikaizvr{iosamo-  ubistvo, nezvani~nosa- zna je“GlasSrpske“.Motiv je za sadanepoznat, a nezvani~no se sazna-  je da je B.M, u~eniktre}egrazredasredwe{ko- le,iz pi{toqapucaosebi u glavu. Tragi~an doga|ajpri javqen je u Stanicujavnebezbjednosti Zvornik u 13.50 ~asova, a istraga je u toku.S. S.
Potreban konsenzus politi~kih aktera u BiH 
BEOGRAD-
[ef gr~kediplomati jeJorgosPa- pandreurekao je da svi politi~kiakteri u BiH mora ju da postignujednunacionalnustrategi ju zasnovanu na konsenzusuko ji}e usmjeriti tu dr`avu ka EU.Papandreu je, obra}a ju}i se prisutnim na amba- sadorskojkonferenci ji u Beogradu, rekao da su evropskiizgledi za BiHkqu~ni, prenosiSrna. On je istakao da je potrebanpoliti~ki i naci- onalnikonsenzus u BiH za mir, stabilnost i re- forme. U Beogradu je ju~epo~elagodi{wa ambasadorskakonferenci ja.
Isplata decembarskih penzija po~ela u ponedjeqak za sve korisnike u Srpskoj i izvan we. Vlada RS obezbijedila 12 miliona maraka za isplatu bora~kog dodatka za 2009. godinu, ~iji nivo tako|e ne}e biti ugro `en, istakao Dodik
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
BAWALU KA- Isplata penzi ja u RepubliciSrpskoj  u 2010. godinibi }esigurna i na dosada{wemnivou, a ne }ebitiugro `ena ni is- platabora~kogdodatka.
Izjavio je to ju~e u Ba-wojLucipremi jer RS Mi- loradDodikposli jerazgo- vora sa predsjednikomUdru- `ewapenzionera RS Radom Rakuqem i predsjednikom Bora~keorganizaci je RS Panteli jom]urguzom. Dodik je nazvaospeku- laci jamatvrdwepo jedinih medi jaiopozici je o ugro- `enostipenzijskogsistema Srpske.- Isplatadecembarskih penzi japo~ela je u ponedje- qakzasvekorisnikeiuRS iizvanRS, iakojeobaveza10. umjesecu, itonaistom nivoukaoidosada. Nemare- dukci jeuisplatipenzi ja- rekaojeDodik.Premawegovimri je~ima, zaisplatupenzi jaVladaRS obezbi jedilaje38,6 miliona KMizsopstvenihsredstava, ~imejevra}enrani jidug VladeFonduPIORS, te16,6 milionaKMizredovne tran{ebuyetaRSko jaovegodineiznosi200 miliona KMzapenzijskisistem. - U{lismouizmjeneza- konai krozstrategi juPIO, oko joj}emojavnuraspravu sprovestiujanuarudabismo ve} ufebruaruu{liuparla- mentarnuproceduru iutoku ~itavegodinezadr`a}emo nivoiredovnostpenzi ja- kazaojeDodik.Naglasio je dajeVlada RSve} obezbi jedila12 mi- lionamarakazaisplatubo- ra~kogdodatkaza2009. go- dinu~i jinivotako|ene}e bitiugro`en.- Isplatasesprovodiu ovojgodini, aodnosisena pravaiz2009. itako}esei ubudu}edodatakzateku}ugo- dinuispla}ivatiujanuaru idu}egodine- naglasioje Dodik, napomiwu}idazato predsto jiobavezaizmjene pravilnika. Dodik je kazao da je Vla- daRS obezbi jedilai12,7 milionaKMzavojneici- vilneinvalidnineidaje tajnovactrebalo da bude u bankamaipo{tamaod ju~e posli jepodne. - Nastavi}emo i sa pro- gramomstambenogzbriwa- vawaporodicapoginulih boraca i ratnihvojnihin- valida od prve do ~etvrtego- dine. Za ove namjene do sada  je ispla}eno30 miliona, a u ovojgodinibi}eispla}eno  jo{ 20 milionamaraka- na- veo je Dodik.Vlada RS }e posredstvom Investiciono-razvojneban- ke RS odobritiborcimade- setmilionamaraka za kre- dite za pokretawesopstvenog ili porodi~nogbiznisa. RadeRakuqkazao je da je VladaRSuproteklomperi- oduu~inilapozitivnepoma- keustabilizaci jipenzijskog sistemauSrpskoj.- Premi jerDodikje pozi- tivnoreagovaonaprobleme penzionera- rekao je Rakuq i dodaodasviprobleminisu ri je{eni, alidapredsto ji  usva jawestrategi jeiizrada novogzakonaoPIO RS. - Pada juplateidosta qudiosta jebezposlauRS, a penzi jesunedirnuteuprkos stalnomrastubro japenzi- onera, zbog~eganemoguda budemnezadovoqanonim{to se~iniupenzijskomsektoru - oci jenio je Rakuq. Panteli ja]urguzizra- ziojeza hvalnostVladii premi jeruDodiku{toje ispo{tovanrani jidogovor sarukovodstvomove organi- zaci je da}ebora~kidodatak za2009. godinubitiispla- }endoBo`i}aovegodine.
TVRDWE
o ugro`enosti penzijskog sistema spekulacije
Pantelija ]urguz, Milorad Dodik i Rade Rakuq
FOTO: M. RADULOVI]
Vlada Republike Srpske za penzije obezbijedila 38,6 miliona maraka
Si gurna ispla ta pen zi ja i bora~kog do datka u 2010.
Preduze}a
Milorad Dodik je rekao da je Vlada RS isplatila sve obaveze za preduze}e “Sava“ iz Bijeqine, koje je bilo u ste~aju. - Za obaveze prema ra- dnicima ovog bijeqin- skog preduze }aispla}eno je 819.000 maraka. Vlada RS je sa 878.000 KM izvr{ila iobaveze u preduze}u “Magli}“ iz Fo~e, a zapokretawe proizvodwe u preduze}u “Nova Borja“ iz Tesli}a ulo`eno je dva miliona maraka - rekao je Dodik.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->