Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Www.glassrpske.com

Www.glassrpske.com

Ratings:
(0)
|Views: 627|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Jan 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

 
8, 9. i 10. januar 2010.
Broj12.103Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
 HRONIKA REGIONVIJESTI
MUP KantonaSara jevo  “o~i{}en“od Srba iHrvata
strana 4.strana 17.
Ispaqenihi ci na ku}una~elnika op{tinePetrovo
strana 22.
Predsjednik Hrvatskepomilovao ratnogzlo~inca
SPC i vjernici u RS i FBiH proslavili Bo`i}
DANAS
   F   O   T   O  :   A   G   E   N   C   I   J   E
Bo `i} je pra znik obi ~a ja, ali i put i  po ziv pre ma vje ~nos ti. U bu  du }nos ti  po tre bno da vjer ni ci u {to ve }em bro ju  sa ra  do{ }u do ~e ku ju Hris to vo ro |ewe i  os ta le ve li ke pra zni ke, is ta kao  mi tro po lit Ni ko laj  Vla  di ka Va si li je po ru ~io svim pra vo sla vnim vjer ni ci ma da se  “Hris tos stal no i do vi je ka ra |a u  srci ma i du {a ma na {im“, te da ~u va ju  to pli nu po ro  di ~nog ogwi {ta i imo vi nu  ko ju su ste kli 
strana 7.
 
Doma }instva poplavqena,odroni ote`ali saobra }aj
Srpsku spremamo da ostavimo u bu du  }nosti kao trajnu  kategoriju, za koju nikome ne }e pasti na pamet da je  ukine. Srpska nastavqa da se bori za svoj politi~ki status, poru ~io Dodik 
Zvani~nici Republike Srpske povodom 18. godi{wice wenog postojawa
Politi~kim jedinstvomi usagla{enim radomo~uvati Srpsku 
strana 3.
strana 5.
Obilne ki{e uzrokovale brojne probleme u op{tinama {irom RS i BiH
 
2
8 - 10. januar 2010.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
PRIREDIO:MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
BAWALU KA- Izvr{nisekretarSNSD-aRajkoVa- si}izjaviojedajeneprimje- renoineprihvatqivodau predve~er jeBo `i }aKance- lari javisokogpredstavnika (
OHR
) u BiH pri jetiRepu- bliciSrpskoj.
Naglasio je dajetoprovo- kaci japravoslavnomnarodui vjernicima, idabivisoki predstavnikuBiHValentin Inckouime
OHR
-atrebalodaimseizvini.- Visokipredstavnikni je  usituaci jidapri jetiRS, jer izawesto jesvevelikesile ko jesupotpisaleDejtonski mirovnisporazum- rekao je Vasi}, preni jela je Srna.
OHR
 jeu sri jeduuve~e saop{tioda“SNSD, orga- nizovawemreferenduma, manipuli{eglasa~imauRS dabiskrenuopa`wusastvar-nihekonomskihproblemasa ko jimasesuo~ava jugra|anii da su“takveradwesuprotne vladavinizakonaiugro`ava-  jureputaci juRS“.
OHR
 jepodsjetiodajeIn- ckotokomprotekleposjete BawojLucinaglasioda “odbi jawena josnovni jih principaDejtonskogsporazu- ma, kaoistandardame|unaro- dnogprava, zna~idaSNSDvodiRSnaopasanputpravne neizvjesnosti“. - Visokipredstavniki
OHR
naovajna~innastavqajupolitikujednostranoggle- dawanaBiH- rekaojeVasi}.Onjenaglasiodauzako- nodavstvuRSposto jirefe- rendumidaSrpskojni jepotrebnodadobi jeodnekog ovla{}ewazato, jerjerefe- rendumuniverzalnopravno demokratskonasqedstvo. - Visokipredstavnikmo- `esamodasepozivanaAneks 10, aninakakvaovla{}ewaoreferendumunitidrugena- dle`nostiSavjetazaprimje- numira u BiH, kaoninadeklaraci juUNzato{tone- mapravnupodloguzato, jerda  jeima, pozvaobisenatajaneks- istakao je Vasi}. Onsmatradaovo
OHR
-ovosaop{tewedovodiido nestabilnosti, jerseuwemu pomiweisintagma“opasan putpravneneizvjesnosti“, ko jinavodnopreduzi- maRS, odnosnoVladaiNarodnaskup{ti- naRS, stavqaju}iuproceszapripremu referendumao odlukamavisokog predstavnika. - VladaRSupotpunostijeopredi jeqenaza po{tivaweUstavaBiHiDej- tonskogsporazuma, alijeVa- lentinInckogrubonasrnuo napravniporedakuBiHi prekr{ioiUstaviDejton- rekli su u Vladi RS.Dodali su da,ako
OHR
imapravoilida jesebipravo dakr{ime|unarodnispora- zumiUstavBiH, ondagra|ani RSima jupravodaka`udali `elevi{edatrpetakvopona- {aweuzemqi.- Ta~nojedaUstavBiHnepozna jerefe- rendum, aligapozna jeUstav RS- naglasili su u Vladi.
VLA DA RS:
Incko nasrnuo napravni poredak zemqe
ROGTICA 
- NagrobquPa{i}Kulau Rogaticiporo- dicaAbazovi}iwihovipri-  jateqi, ro|aciipoznanici zapalilisusvi je}eipolo`i- licvi je}enagrobRadeAba- zovi}(47) ko jusu 5. januara 2006.godineubilipripadni- ci
EUFOR
-a. Abazovi}i su napomenuli da jo{niko za wenusmrtni jeodgovarao i da, po svemusude- }i,ne}e ni odgovarati. -Na`alost, i advokatisu odustaliod na{egpredmeta i mi smo sadabespomo}ni. Os- talismo sami,materi jalnoi stru~nonemo}ni da tra`imo satisfakci ju-ka`eGoran  Abazovi}, najstari ji sin Aba- zovi}a.Pripadnici
EUFOR
-a 5. januara2006. godinenamjera- valisu dauhapsesuprugastra- daleDragomiraAbazovi}a, osumwi~enogzanavodneratne zlo~inepo~iweneuposqe- dwemratu, a u tokuakci jeRa- du je kur{umizpi{toqanekogoditali janskihkara- biwerapogodiosale|ai us- mrtio.Utojakci jite{ketje- lesnepovredeopasnepo `ivotzadobilisuiDrago- mir itadawihov12 godi{wisinDragoqub. Ionjepogo|en kur{umomsale|a.
EUFOR
 je saop{tiodasuRadaiDragoqubAbazovi}pu- calinaitali janskekara- biwere, adaseDragomirsam upucaopripoku{a jusamo-  ubistva, ali je Okru`nojavno tu`ila{tvoIsto~noSara je- vo, jula2006. godineutvrdilo daRadaiDragoqubnisupuca- liidajeDragomirrawenuglavuzrnomizpi{toqakali- bradevetmilimetaraizna- oru`awapripadnika
EUFOR
-a.Izaubi jeneRade, uz sinoveGoranaiDragoquba, ostalojejo{ tro jedjece- k}erkeGordanaiSwe`anai sinNovak.S.M.
U AKCIJI
EUFOR
-a te{korawen DragomirAbazovi}
Tu`no je i bolno prisjetiti se zlo~ina koji su musli- manske snage pod komandom Nasera Ori}a po~inile srpskom narodu na Bo`i}, a da pri tome ba{ nije- dan zlo~inac nije procesuiran. Kako onda vjerovati da su sudovi nepristrasni.
Ema l: ve jko.75@ho ma l.com
Pozdravqam dogovor crkve i vlasti da se otvore pravoslavne gimnazije jer }e omogu}iti mla|im ge- neraci jama da sa~uvaju svoj identitet, vjeru, duho- vnost i okrenu se vjeri, a ne lo{im stvarima.
Ema l: zo a_markovi@gmx.de
www.glassrpske.com
SA R JEVO
- PredsjednikUdru`ewa“PovratakSrba u Sara jevo“ Milivo je^avar- kapazabrinut je zbog smaweneaktivnosti na po- vratkusrpskognarodau KantonSara jevo. ^avarkapa je u razgovoru sa ministrom za qudskapra- va i izbjeglice BiH Safe- tomHalilovi}emistakao da se Srbi na podru~juKan- tonaSara jevosusre}u sa po- te{ko}ama u ostvarivawu zdravstveneza{tite, obra- zovawa i soci jalneza{tite, saop{teno je iz Ministar- stva za qudskaprava i izbje- glice BiH.^avarkapa je posebnona- glasiopotrebuza ustavqawa zlo upotreba u procesuobno- ve i nedovoqanmedijski prostorko ji se Srbimaos- tavqa za iskazivawewiho- vihstavova u vezi sa povratkom. On je napomenuo da je bezbjednosnasituaci ja zadovoqava ju}a. M. K.
Milivoje ^avarkapa
Usporen povratak  Srba u Sara jevo
Referendum
OHR
je saop{tio da pla- nirani referendum koji je predlo`ila Vlada RS, predvo|ena SNSD-om, izlazi izvan djelokruga ustavnih nadle`nosti RS.
Daniel Ser ver
SAD `ele da visoki predstavnik ostane
SA R JEVO- DirektorAmeri~koginstituta za mir Da- nielServerizjavio je za RadioSlobodnaEvropa
da Sje-diweneAmeri~keDr`ave`ele da visokipredstavnik ostane u BiH dok se ne ostvariustavnareforma. - Amerikanci sutako|e i za {tap, ako to za hti jeva juokol- nosti, a ne samo za {argarepu. U smisluciqanesankci je protivkonkretnihlidera- naveo je Server. Dodao je da bi imenovawespeci jalnihizaslanikaza BiH predstavqalonazadovawe u odnosuna procesko ji je bio u tokupri jesamonekolikomjeseci.
Obiqe`ene ~etiri godine otkako su pripadnici
EUFOR
-a ubili Radu Abazovi}
Poro dica nemo }na da tra `i prav du 
Ministarstvo odbrane BiH
Bez posla osta je ve }i broj vojnih lica u OS
SA R JEVO- Ministarstvoodbrane BiH saop{tilo je u ~etvrtakda je u buyetu za 2010. godinu
planiralomilion maraka za zbriwavaweve}egbro javojnihlica, ko ji}e mo- ratida napustevojskutokomtranzici je i prestankavojne slu`be OS BiH zbogzakonskihograni~ewa. - Zakonom o slu`bi u OS BiH odre|ena je maksimalna du- `ina tra jawa vojne slu`be u Oru`animsnagama i to ofi- cira30 godina do 55 godinastarosti, podoficira30 godina, ali do 50. godinestarosti. Slu`ewevojnikaogra- ni~eno je na 15 godina do35 godina`ivota- is takli su uMinistarstvuodbrane BiH.Dodali su da je za taj proces dobi jenapodr{kaPredsjedni{tva, Parlamentarneskup- {tine i Savjetaministara BiH.N. T.
Visoki predstavnik nije u situaciji da prijeti RS, jer iza we stoje sve velike sile koje su potpisale Dejtonski sporazum, rekao Vasi}
Reagovawa na izjave
OHR 
-a da vlasti Srpske djeluju antiustavno
Nepri hvatqivo da
OHR
pri je ti Srpskoj
 
F O  O : G   L  S  S  S 
Kancelarija visokog predstavnika
Referendum u Srpskoj nije ustavan, ali je o~igledno da, kao i za vrijeme rata, imaju podr{ku u me|unarodnim krugovima.
 Haris Silajxi},lider SBiH 
Pripadnici Oru  `anih snaga BiH 
FOTO: GLAS SRPSKE
Rajko Vasi}
 
GLAS SRPSKE
8 - 10. januar 2010.
3
BAWA LUKA - Poslanici Predstavni~kog doma Parlamenta BiH 12. januara }e razmatrati Prijedlog zakona o izmjena- ma i dopunama Krivi~nog zakona BiH kao i Prijedlog zako- na o izmjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH. Na dnevnom redu je i izvje{taj o radu
SIPA 
za period januar - septembar 2009. godine i izja{wavawe o odre|enim pi- tawima sa mi{qewem Zajedni~ke komisije za odbranu i bezbjednost Parla menta BiH.@. B.
Parlament BiH raspravqa o izmjenama Krivi~nog zakona
Sarajevo
Fa{isti~ke parole utramva ju
SA R JEVO-
U jednom odsara jevskihtramva jais- crtani su kukastikrsto- vi i ispisanefa{isti~- keparolepoput“No`, ku- ka, BawaLuka“ i “No` -kolac- Jasenovac“. Ratno-  hu{ka~ke i nacionalisti- ~keparolepo javile su se u tramva juko ji je Holandi ja nedavnodoniralasara jev- skompreduze}u“Gras“. M. K.
Latifa Akharbah
Sa BiH uborbi protivtero rizma
SA RA  JEVO-
Dr`avnisekretar za spoqnepo- sloveMarokaLatifa  Ak harbahoci jenila je  u ~etvrtaku Sara jevuda su Maroko i BiH par- tneri u borbiprotiv radikalizma i terorizma ko ji ne pozna jegranice,  javila je Srna. Ona je is- kazalapodr{kusvo je zemqe BiH na putu ka EUi
NA TO
-u.
MIP BiH
Pred sjedavaKomitetu za Liberi ju
SA RA  JEVO-
Savjetbez-bjednostiusvo jio je dne- vni red za januar,tako da su poznatetemeko je}e se razmatrati. Usagla- {eno je da BiH predsjeda- vaKomitetuuspostav- qenimRezoluci jom1521, ko ja se odnosi na Libe- ri ju i ima ulogupotpred- sjedava ju}e u jo{dva ko- mitetako ji se odnose na Si jeraLeone i Liban, saop{teno je u ~etvrtak iz Ministarstvainostra- nihposlova BiH.
HDZ BiH i HDZ 1990
Podr{kaMilanuBandi }u
BAWALU KA-
HDZ BiHi HDZ 1990 pozvalesu svo-  je~lanove, simpatizere i ostalegra|ane BiH sa pravomglasa u Hrvatskoj, da se u {to ve}embro juodazovu na drugikrughr- vatskihpredsjedni~kih izbora i da jusvojglasne- zavisnomkandidatu za predsjednikaHrvatske MilanuBandi}u, javila je Srna.
Vijesti
U FBiH ~etiri osobe zara`ene virusom
H1N1
SA R JEVO-
^etirilica, dva iz Sara jeva i dva iz Tuzle, novooboqeli suod novoggripa
H1N1
, saop-{teno je u ~etvrtak iz Klini~kogcentraSara jevo. - U Klinikuza mikrobiologi juKlini~kogcentra  u Sara jevupristiglo je devetuzoraka za testirawe na gripi testovima je utvr|eno da su ~etiripoziti- vna. Od preostalih pet negativnihuzoraka,tri su iz Tuzle i dva iz Mostara- istakli su u ovomcentru, prenoseagenci je. Dodali su da je pod sumwom ili sapotvr|enimvi- rusom
H1N1
na Klinici za infektivnebolesti u Sara jevuhospitalizovano16 paci jenata.
Zbog prebrze vo`wekazna 200.000 evra
CIRIH
- [vajcarskimilionerka`wen je sa200.000 evrazbogvo`webrzinom od 100 kilometa- ra na ~as u svom“ferari-  jutestarosi“ krozselo u kantonuSentGalen, preni jela je Srna. Kantonalni sud u SentGalenuizrekao je kaznuko ja prema{u jedosada{wirekord od 75.000 evra, kolikoje 2008. godinemorao da plativoza~“por{eau Ciri hu zbogseri jesaobra}ajnihprekr{a ja. Ka`wenimu{ka- racposjedu jebogatstvo od preko15 milionaevra.
EU uvodi navigacijski sistem “Galileo“
BRISEL-
Evropskauni jau ~etvrtakjesklopila  ugovorvri jedan566 milionaevra sa wema~ko-britan- skimkonzorci jumom o izgradwisistema za satelitsku navigaci ju“Galileo“. Kompani je
OHB
i “Satelit- skate hnologi jaSari“ napravi}e14 komunikacionih satelita u okviruovogpro jekta. “Galileo“ je evropska verzi jaameri~kogsistema za globalnunavigaci ju
GPS
“, ali je znatnopoboq{an. Napredni jate hnolo- gi jatrebalo bi da br`edostavqaprecizni jepodatke i omogu}iodre|ivawepozici je uz marginugre{ke od  jednogmetra, u pore|ewu sa sada{wommarginom od nekolikometara na “
GPS
“ sistemu, prenoseagenci je.
Republika Srpska i daqe }e ja~ati, jer je poslije 18 godina i silnih nastojawa da je degradiraju, ponosna na sebe, poru~io Dodik. [piri} kazao da su gra|ani svjesni da sa Repu blikom Srpskom imaju sve, a da je bez RS i sve ni{ta
PI[U: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
BAWALU KA- Republika Srpska je steklasvo jepu- noqetstvo, zbog~egamoramo da o~uvamo i oja~amowen us- tavnopravnipolo `aj, eko- nomski i soci jalniprosperi- tet, a posebno da o~uvamona- cionalni, kulturni i jezi~ki identitetsrpskognaroda.
IzjaviojeovoGlasuSrpske“ predsjednikRSRajko Kuzmanovi}povodom9. januara - DanaikrsneslaveSrpske,Svetogar hi|akonaStefana. - Potrebno nam je politi- ~kojedinstvo i usagla{eno djelovawekada su u pitawu kqu~nientitetski i naci- onalniinteresi i evropska perspektivaSrpske, kao kon- stitutivnogdi jela BiH- ista- kaojeKuzmanovi}. Dodaojeda18. go di{wicaposto jawa i razvo jaSrpske obavezu jesveda ozbiqno, zrelo, mudro i promi{qenoodlu~u je- mo o svimbitnimpitawima.Premi jer RSMiloradDo- dikpovodom18. godi{wice posto jawaSrpskekazao je da je RSzadr`alapoliti~kusta- bilnostipostalazna~a jan faktoruBiH.On je naglasio dajeuvjerendajeprilikompo- tpisivawaDejtonskogsporazu- manekorekaoBo{wacimada gapotpi{u, ada}ekasni jedo- }idodegradaci jeRSipre- no{ewawenihovla{}ewanaBiH.- Stali smo na taj put i onne mo`e da budenastavqen. On mora da ima drugismjer, a to je jaka RS, u okvirudejtonske BiH. Ako to ne mo`e da budepri hva}eno, `elimo da gradi- modrugi put, a to je da refe- rendumom, kada za to bude vri jeme, odlu~imo o svomsta- tusu- kazao je Dodik. On je naglasioda }e RS idaqeja~ati, jer je posli je18 godina i silnihnasto jawa da  je degradira ju, ponosna na sebe. Predsjedava ju}iSavjeta ministara BiH Nikola[pi- ri}kazao je da su gra|anisvje- sni da sa RepublikomSrpskom ima ju sve, a da je bez RS i sveni{ta.Predsjedava ju}iPredsta- vni~kogdomaParlamenta BiH Milorad@ivkovi}oci jenio  je da RS svakegodine sve vi{e napredu je. - RS je organizovani jacje- lina u odnosu na ~itavu BiH. Ta ~iwenica me radu je i poz- dravqamnasto jawe i posaoko-  jiradevlasti RS, a i svi miza jedno. @ao mi je {to ostali dio BiH ne pratitakavrazvoj RS. Me|utim, mi ne mo`emoda budemotaocikomplikovanog  ure|ewaFBiH, nitimo`emo da zbogtogazapostavimorazvoj RS - rekao je @ivkovi}. Predsjednik PDP-aMla -denIvani}kazao je da je, po- sli je18 godinaposto jawa, RS ~iwenicako juvi{eniko ne mo`e da poni{ti. - To se potpunoshvatilo i na me|unarodnojsce ni, tako da vi{eniko i ne poku{ava da  ukine RS. Kqu~wenebudu}e odbrane je ekonomskostawe, vi{enegopoliti~ko- rekao je Ivani}.Lider DNS-a MarkoPa- vi}kazao je da su borci i po- rodicepoginulihboraca naj~vr{}i~uvariSrpske kao trajnekategori jestvorene u ratu, a ovjereneDejtonskimmi- rovnimsporazumom. Pavi} je rekao da RS i po- sli je18 godinaposto jawamno- giugro`ava ju i priti{}u da putemizmjenaUstavaizgubi ono {to je dobilaDejtonom. Srpska je osnovana je 9. ja- nuara1992. godine, kada je Skup{tinasrpskognaroda u BiH usvo jilaDeklaraci ju o progla{ewuSrpskeRepublike BiH, ~ime je RS postalasu- bjekt, prvointernog, a zatim i me|unarodnogprava. Prvius- tavdobila je 28. februara 1992, a ime u RepublikaSrpska zvani~no je promi jeweno12. avgusta1992. godine. Me|una- rodnopriznawe RS jedobila 21. novembra1995. potpisi- vawemDejtonskogmirovnog sporazumako jim je odre|eno da RS obu hvata49 odstoteritori-  je BiH. Srpskadanas ima po-vr{inu od 25.053 kilometra kvadratna, na ko joj`ivioko 1,47 milionastanovnika.
 @IVKOVI]:
Srpska svake godine sve vi{e napreduje
Zvani~nici Republike Srpske povodom 18. godi{wice wenog postojawa
 Jedinstvom i usagla{enim djelovawem o~uvati RS
Predsjednik RS Rajko Kuzmano- vi} u petak }e u okviruobiqe`avawa 9. januara na bawolu~kom grobqu “SvetiPantelija“ polo`iti vijenac na spomenik poginulim borcima Vojske RS. Vijence }e polo`iti i Milorad Dodik, ministar ra- da i bora~ko- invalidske za- {tite Rade Ristovi} i ministar unutra{wih poslova Stanislav ^a|o. Vijenci }e biti polo`eni i na spomenik poginulim borci- ma NOR-a, kao i na spomen-kos-turnicu na Novom grobqu i na spomenik 12 beba. Kuzmanovi} }e, tim povodom, uprili~iti prijeme za delegacije. Potpred- sjednik RS Davor ^orda{ u Mo- dri~i }e polo`iti vijenac na grob pokojnog predsjednika RS Milana Jeli}a.
OBIQE@A VAWE
Sa pro{logodi{weg obiqe`avawa Dana Republike Srpske
FOTO: GLAS SRPSKE

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Petar Martinovic liked this
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->