Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Vilnius 2010-01-27

15min Vilnius 2010-01-27

Ratings:
(0)
|Views: 220|Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2010-01-27
15min - nemokamas dienraštis, 2010-01-27

More info:

Published by: 15min PDF on Jan 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

K A N \u0172 \u017d IU R I
KAN\u0172 \u017dIURI
V A D O V A U S
VADOVAUS
T.B U R T O N A S
T.BURTONAS
12 psl.
GERUMO PLI\u016aPSNIS

VILNIE\u010cI\u0172
LAUKIA \u0160ILUMOS
KAIN\u0172 SM\u016aGIS

3 psl.
SPORTAS
APKLAUSTAS
IR MINISTRAS
A.\u010cAPLIKAS
7 psl.
AKTUALIJOS
ORAI
-16 \u00b0C
-20 \u00b0C
AKTUALIJOS
PREZIDENT\u0116:
LUKI\u0160K\u0116S
LYG \u017dAIZDA
7 psl.
VILNIUS
PRAMOGOS
ATRADO
SUPERFILMO
RECEPT\u0104
10 psl.
GARSENYB\u0116S
VILNIUS
\u0160OKOLADU
PASALDINTAS
VAKARAS
4 psl.
ISSN 1822\ue00027492.
Numeris 6 (954).2010 M . S AU S I O 27 D., T R E \u010c I A D I E N I S
VILNIUS
Nepritekli\u0173 prispausti lietuviai u\u017ejau\u010dia nelai-
m\u0117lius ir Haityje, ir savo \u0161alyje. AFP/Scanpix,
\u0160.Ma\u017eeikos, A.Ufarto/BFL, \u201e15min\u201c arch. nuotr.
V .\u0160 V E D U I G E R IA U S IA
V.\u0160VEDUI GERIAUSIA
DOVANA B\u016aT\u0172 W RC
DOVANA B\u016aT\u0172 WRC
A U T O M O B IL
AUTOMOBILIS
9 psl.
I\u0161kelta pirma byla \u201eLinkomanijos\u201c vartotojui
skaitomiausi:
Nors Lietuva jau kur\u012f laik\u0105 skau-
d\u017eiai i\u0161gyvena sunkmet\u012f, o dau-
guma lietuvi\u0173 n\u0117ra patenkin-
ti savo fnansine pad\u0117timi, tau-
tie\u010diai toliau noriai aukoja \u012f dar
sunkesn\u0119 pad\u0117t\u012f patekusiems
\u017emon\u0117ms.
Vienas i\u0161 populiariausi\u0173
b\u016bd\u0173 apskai\u010diuoti, kaip var-
totojai vertina savo\ufb01 nansin\u0119
pad\u0117t\u012f ir bendr\u0105 ekonomin\u0119 si-
tuacij\u0105, yra vartotoj\u0173 pasitik\u0117-
jimo rodiklis. Pasak sociologo,
bendrov\u0117s \u201eVilmorus\u201c direkto-
riaus Vlado Gaid\u017eio, Lietuvoje
gruod\u012f \u0161is rodiklis siek\u0117 -48.
Blogesnis indeksas tarp Euro-
pos S\u0105jungos \u0161ali\u0173 tebuvo tik
Vengrijoje ir Latvijoje. Geriau-
sias Lietuvos rezultatas buvo
2007 met\u0173 gegu\u017e\u0117s m\u0117nes\u012f,
kai min\u0117tas rodiklis siek\u0117 +9.
Lietuvos Raudonojo Kry\u017eiaus
draugija, nemokamai dalinan-
ti maist\u0105 skurd\u017eiai gyvenan-
tiems \u017emon\u0117ms, 2008-\u0173j\u0173 pa-
baigoje maitino 35 t\u016bkst. \u017emo-
ni\u0173, o\ufb01 ni\u0161uojant 2009 metams
\u0161is skai\u010dius \u0161oktel\u0117jo iki 101
t\u016bkst. Tai \u2013 tik kelios situaci-
jos iliustracijos.
Ta\u010diau\u012fvair\u016bs labdaros
projektai Lietuvoje stebina sa-
vo gausa ir s\u0117kme. \u0160tai ir pra-
\u0117jusi\u0105s av a it\u0119U N IC E F L ie t u-
voje surengta akcija, per kuri\u0105
organizatoriai siek\u0117 surink-
ti 273 t\u016bkst. Lt, mat tiek kai-
nuoja mokyklos statybos Af-
ganistano Goro provincijoje.
Ta\u010diau buvo surinkta beveik
dukart daugiau \u2013 524 t\u016bkst. Lt.
2009-\u0173j\u0173 rugs\u0117jo viduryje star-
tavusio aukojimo portalo au-
kok.lt k\u016br\u0117jai tik\u0117josi iki met\u0173
pabaigos sukaupti 50 t\u016bkst. Lt
sum\u0105. Ta\u010diau sulauk\u0117 penkis
kartus daugiau \u2013 250 t\u016bkst. Lt.
Abejing\u0173 nepaliko ir nuo \u017ee-
m\u0117s dreb\u0117jim\u0173 Haityje nu-
kent\u0117jusieji. Vien Raudonojo
Kry\u017eiaus draugijai lietuviai
paaukojo 53 t\u016bkst. Lt. Aukas
s\u0117kmingai renka ir kitos or-
ganizacijos.
\u201eTokia tendencija yra ne
tik Lietuvoje, bet visame pa-
saulyje. \u017dinoma, per sunkmet\u012f
labai krenta did\u017ei\u0173j\u0173 donor\u0173
\u2013\u012fmoni\u0173 \u2013 aukos. Tuo tarpu
\u017emon\u0117s aukoja palyginus ma-
\u017eas sumas, bet masi\u0161kiau. Tai
neleid\u017eia suma\u017e\u0117ti bendram
biud\u017eetui, netgi j\u012f vir\u0161ija\u201c, \u2013
sak\u0117 UNICEF padalinio Lie-
tuvoje vykdomoji direktor\u0117
Jovita Majauskait\u0117.
Nukelta \u012f 6 psl.
T\ue002p\ue00a p\ue002pr\ue002\ue00b\u010d\ue005\ue002\ue00c
pr\ue005\ue00b\ue005p\ue005rkt\ue005 \u017e\ue004\ue008\ue000\ue00b
\ue001
2010 sausio 27 d.,t r e \u010d i a d i e n i s
/vilnius
www.15min.lt/\ue00d\ue005\ue007\ue009\ue005\ue00c\ue00b
Vilniaus centre kelias dienas m\u0117-
t\u0117si kr\u016bvos i\u0161ardyt\u0173 kartonini\u0173
d\u0117\u017ei\u0173. Nors \u201e15min\u201c niekas taip
ir neprisipa\u017eino d\u0117l \u0161io \u0161iuk\u0161lyno
\u201eautoryst\u0117s\u201c, ta\u010diau ant kai kuri\u0173
d\u0117\u017ei\u0173 buvo matyti lipdukai, liudi-
j\u0119, jog jos ka\u017ekada priklaus\u0117 \u0161alia
veikian\u010diai parduotuvei.
Sostin\u0117s Mindaugo gatv\u0117-
je esan\u010dios vis\u0105 par\u0105 veikian-
\u010dios parduotuv\u0117s \u201eMaxima\u201c
darbuotojai teig\u0117 patys d\u0117\u017ei\u0173
ant \u0161alia esan\u010dio kalno nei\u0161-
met\u0119. \u201e15min\u201c kalbinta preky-
bos tinklo \u201eMaxima LT\u201c ats-
tov\u0117 spaudai Renata Saulyt\u0117
tvirtino, kad d\u0117\u017ees \u0161alia laip-
t\u0173, kurie i\u0161 Mindaugo gatv\u0117s
veda buvusio kino teatro \u201eLie-
tuva\u201c link, gal\u0117jo atne\u0161ti \u0161a-
lia parduotuv\u0117s esan\u010di\u0173 mo-
kykl\u0173 moksleiviai. \u201eParduo-
tuv\u0117s darbuotojai pasteb\u0117jo,
kad d\u0117\u017ei\u0173, kurios specialiuose
konteineriuose laikomos pa-
\u010dioje parduotuv\u0117je ir lauke,
da\u017enai ateina pasiimti vai-

kai. Apsaugos darbuotojams paklausus, kam jiems reikia kartonini\u0173 pakuo\u010di\u0173, vaikai pasiteisino, jog j\u0173 pra\u0161\u0117 mo-

kytojai dail\u0117s ir darb\u0173 pamo-
koms\u201c, \u2013 pasakojo R.Saulyt\u0117.
Jos tvirtinimu, \u0161iaip \u0161ios kar-
tonin\u0117s d\u0117\u017e\u0117s yra skirtos pir-
k\u0117jams, kad \u0161ie nepirkdami
preki\u0173 mai\u0161elio vietoj jo ga-
l\u0117t\u0173 panaudoti d\u0117\u017e\u0119. Tas d\u0117-
\u017ees, kuri\u0173 neprireikia pirk\u0117-
jams, parduotuv\u0117 atiduoda
makulat\u016brai.
Gyn\u0117 moksleivius
Prie\u0161ais parduotuv\u0119 esan-
\u010dios Mindaugo vidurin\u0117s mo-
kyklos direktor\u0117 Ramut\u0117 Pi-
lauskait\u0117, paklausta, ar moks-
leiviai gal\u0117jo pra\u0161yti parduo-
tuv\u0117je d\u0117\u017ei\u0173, o paskui jas
i\u0161lankst\u0119 \u010diuo\u017eti nuo kalno,
i\u0161 karto puol\u0117 ginti savo au-
kl\u0117tinius. \u201eAplink yra ir dau-
giau mokykl\u0173, gal j\u0173 moks-
leiviai taip pasielg\u0117. Nema-
nau, kad m\u016bs\u0173 mokiniai b\u016b-
t\u0173 i\u0161m\u0117t\u0119 d\u0117\u017ees, nes paprastai

jei jie k\u0105 nors tokio planuoja, tai dalinasi \u012fsp\u016bd\u017eiais, taria- si. Tod\u0117l mes i\u0161 karto apie tai

su\u017einotume, dabar to negir-
d\u0117jome\u201c, \u2013 sak\u0117 R.Pilauskait\u0117.
Nors mokykla per pertraukas
n\u0117ra rakinama, direktor\u0117 tei-
g\u0117, kad j\u0173 metu moksleiviai ne-
gal\u0117jo \u010diuo\u017ein\u0117ti nuo kalniu-
ko d\u0117l per trumpo laiko tarpo:

\u201ePertraukos per trumpos. Jei kas ir pra\u0161\u0117 d\u0117\u017ei\u0173, tai nebent eidami namo, po pamok\u0173\u201c, \u2013 tvirtino R.Pilauskait\u0117.

Kiek toliau, T.\u0160ev\u010denkos
gatv\u0117je esan\u010dios Naujamies-
\u010dio vidurin\u0117s mokyklos direk-
tor\u0117s pavaduotoja Irina Gulu-
beva neatmet\u0117 galimyb\u0117s, kad
vaikai, neskubantys po pamo-
k\u0173 namo ir einantys pro Min-
daugo \u201eMaxim\u0105\u201c, gal\u0117jo \u201ei\u0161-
kr\u0117sti tok\u012f pok\u0161t\u0105\u201c. Vis d\u0117lto
direktor\u0117s pavaduotoja pa-
steb\u0117jo, kad daugum\u0105 j\u0173 mo-
kykl\u0105 lankan\u010di\u0173 vaik\u0173 namo
savo automobiliais parsive\u017ea
t\u0117vai, kiti namo keliauja tro-
leibusais, o pro minim\u0105 par-
duotuv\u0119 p\u0117s\u010diomis eina ne-
didel\u0117 dalis moksleivi\u0173.
Naugarduko gatv\u0117je \u012fsi-
k\u016brusios Simono Daukanto
pagrindin\u0117s mokyklos di-
rektor\u0117 J\u016brat\u0117 Kalibatien\u0117
u\u017etikrino, kad pamok\u0173 me-
tu moksleiviai tikrai ne\u010diuo-
\u017ein\u0117jo, nes per pertraukas jie
n\u0117ra i\u0161leid\u017eiami i\u0161 mokyk-
los. \u201eJei po pamok\u0173 ir \u010diuo-
\u017ein\u0117jo, tai mokytojai negali
j\u0173 sukontroliuoti. K\u0105 veikia

po pamok\u0173 moksleiviai \u2013 tai jau t\u0117v\u0173 atsakomyb\u0117\u201c, \u2013 sak\u0117 J.Kalibatien\u0117.

Atid\u017eiau dalins d\u0117\u017ees
Nors nei vienos aplink
esan\u010dios mokyklos vadovai
neprisipa\u017eino, kad b\u016btent j\u0173
aukl\u0117tiniai pa\u010diuo\u017ein\u0117j\u0119 ga-
l\u0117jo nesusirinkti d\u0117\u017ei\u0173, ka\u017e-
kam teko sutvarkyti ap\u0161nerk\u0161-
t\u0105 plot\u0105. \u201eMaxima LT\u201c atstov\u0117
R.Saulyt\u0117 patikino, kad d\u0117\u017ees
surinks prekybos tinklo atsto-
vai. \u201eD\u0117\u017ees i\u0161ve\u0161ime, ta\u010diau
labai sunku garantuoti, kad
tokia situacija nebepasitai-
kys\u201c, \u2013 sak\u0117 ji. \u201eBe abejon\u0117s,
vaikams d\u0117\u017ees dalinsime ati-
d\u017eiau, ta\u010diau labai sunku su-
kontroliuoti, kur d\u0117\u017e\u0117s, paim-
tos i\u0161 parduotuv\u0117s, panaudo-
jamos v\u0117liau\u201c, \u2013 apgailestavo
R.Saulyt\u0117.
Nuo \u0161i\u0173 met\u0173 gyventojams, norin-
tiems prisipirkti valstybin\u0117s \u017ee-
m\u0117s prie turimo sklypo, taikoma
paprastesn\u0117 tvarka. I\u0161 gyventoj\u0173
nebereikalaujama tur\u0117ti detaliojo
plano, o pripirkimo proced\u016bra \u012fvyk-
doma per kelet\u0105 m\u0117nesi\u0173.
Vilniaus miesto savival-
dyb\u0117 d\u017eiaugiasi supaprastin-
tos \u017eem\u0117s pripirkimo tvarkos
duodamais rezultatais. \u201ePer-
nai per visus metus \u017eem\u0117s pri-
sipirkti panoro 140 \u017emoni\u0173.
\u0160iemet, supaprastinus tvark\u0105
ir nebereikalaujant detali\u0173j\u0173
plan\u0173, vien per nepiln\u0105 sau-
sio m\u0117nes\u012f sulauk\u0117me 89 pra-
\u0161ym\u0173 pripirkti \u017eem\u0119\u201c, \u2013 pasa-
kojo sostin\u0117s meras Vilius Na-
vickas. Anot jo, pernai laisvos
valstybin\u0117s \u017eem\u0117s buvo par-
duota u\u017e 8 mln. Lt, o skai\u010diuo-
jant pagal dabartin\u0119 kain\u0105,
\u0161iemet planuojama parduoti
10\u201320 kart\u0173 daugiau \u017eem\u0117s ir
u\u017e j\u0105 gauti 30\u201340 mln. Lt.
Nebereikia
detaliojo plano
Pra\u0117jusi\u0173 met\u0173 pabaigoje
Vyriausyb\u0117 patvirtino tvark\u0105,
pagal kuri\u0105 nuo 2010-\u0173j\u0173 norint
prisipirkti \u017eem\u0117s iki 6 ar\u0173, ne-
bereikia pateikti detaliojo pla-
no, u\u017etenka tik \u017eem\u0117tvarkinio
plano. Anot Vilniaus miesto sa-
vivaldyb\u0117s Miesto pl\u0117tros de-
partamento direktoriaus Ar-
t\u016bro Blotnio, d\u0117l paprastes-
ni\u0173 reikalavim\u0173 anks\u010diau iki
pusantr\u0173 met\u0173 u\u017etrukdavu-
si \u017eem\u0117s pripirkimo proced\u016b-
ra dabar sutrump\u0117jo iki kele-
to m\u0117nesi\u0173.
\u201eGyventojai gali ra\u0161yti pra-
\u0161ymus arba kreiptis \u012f savival-
dyb\u0119 internetu. Mes, gav\u0119 do-
kumentus, juos i\u0161nagrin\u0117jame,
parengiame gra\ue000n\u0119 med\u017eiag\u0105,
kuri\u0105 i\u0161siun\u010diame apskrities
vir\u0161ininkui. Jeigu jis pritaria
\u017eem\u0117s sklypo padidinimui pri-
perkant laisv\u0105 valstybin\u0119 \u017eem\u0119,
turim\u0105 gra\ue000n\u0119 med\u017eiag\u0105 v\u0117l i\u0161-
siun\u010diame gyventojui. Jis pats
u\u017esisako kadastrinius matavi-
mus, o juos atlik\u0119s, rezultatus
perduoda mums. Pagal mata-
vimus mes parengiame bylas,
rengiame savivaldyb\u0117s admi-
nistracijos direktoriaus projek-
t\u0105 ir tvirtiname pra\u0161ym\u0105 mies-

to taryboje. V\u0117liau Apskrities vir\u0161ininko administracija tu- ri \u012fforminti pirkimo-pardavi-

mo sutart\u012f\u201c, \u2013 proced\u016br\u0105 ai\u0161-
kino A.Blotnys. Jo tvirtinimu,
nuo liepos pirmosios, kuomet
bus panaikintos apskritys, su-
tarties \u012fforminimai bus atlie-
kami savivaldyb\u0117je.
A.Blotnio paskai\u010diavimais,
visame Vilniuje yra 220 ha, ku-
riuos b\u016bt\u0173 galima parduoti kaip
laisv\u0105 valstybin\u0119 \u017eem\u0119. Skai-
\u010diuojant pagal \u0161iandienos \u017ee-
m\u0117s kain\u0105, u\u017e \u0161itok\u012f plot\u0105 b\u016bt\u0173
galima gauti 320 mln. Lt. \u201eBe
abejon\u0117s, tokie pinigai miest\u0105
pasiekt\u0173 tik geriausiu atveju\u201c,
\u2013 prid\u016br\u0117 A.Blotnys.
Gyventojai tur\u0117s rinktis
Vilniaus miesto savivaldy-
b\u0117 d\u0117l galutini\u0173 naujos tvarkos
patvirtinim\u0173 kreip\u0117si \u012f Aplin-
kos ministerij\u0105, kuri turi \u201esud\u0117-
lioti paskutinius ta\u0161kus\u201c. \u201ePa-
pra\u0161\u0117me ministerijos \u012fvertinti
reali\u0105 gatvi\u0173 plo\u010di\u0173 pad\u0117t\u012f. Kai
kur pagal normatyvus gatv\u0117ms
ir \u0161alia j\u0173 esantiems in\u017eineri-
niams tinklams buvo numa-
tyti ir 25 metrai plo\u010dio, ta\u010diau
tiesiant gatves jos buvo nuties-
tos siauresn\u0117s, o likusius \u017eem\u0117s
sklypus savo poreikiams prad\u0117-
jo naudoti gyventojai\u201c, \u2013 kalb\u0117-
jo A.Blotnys. Jo tvirtinimu, su-
ma\u017einus gatvi\u0173 plo\u010dius, gyven-
tojams, kurie naudoja valstybi-
n\u0119 \u017eem\u0119 savo reikm\u0117ms, bus
si\u016bloma i\u0161sipirkti \u017eem\u0119 arba j\u0105
atiduoti valstybei.

Nuo sausio taikant pa-
prastesn\u0119 \u017eem\u0117s pripir-
kimo tvark\u0105 vilnie\u010diai
prie turimo sklypo prisi-
pirkti valstybin\u0117s \u017eem\u0117s
gal\u0117s per 2\u20133 m\u0117nesius.
J.Kalinsko nuotr.

aisT\u0117
almanaiT\u0117
\ue000.\ue000lm\ue000n\ue000\ue002te
@15m\ue002n.lt
aisT\u0117 almanaiT\u0117
\ue000.\ue000lm\ue000n\ue000\ue002te@15m\ue002n.lt
\ue004k\ue00a\ue007\ue00ag\ue005\ue006\ue002
\u0160iuk\u0161lyn\u0105 suk\u016br\u0117 vaikai
Nauja
rubrika
Vilniuje
yra 220 ha, ku-

riuos b\u016bt\u0173 ga-
lima parduoti
kaip laisv\u0105 vals-

tybin\u0119 \u017eem\u0119.
\ue000
TRe\u010ciadienis
\ue015
\ue016
\ue00f
\ue012
\ue039\ue01c \ue024\ue02d\ue024
\ue000
\ue036 \ue024\ue029 \ue02a \ue000
\ue000
\ue026 \ue01d \ue020
\ue000
\ue025 \ue024
\ue000
\ue02e\ue021 \ue029
\ue000
\ue023 \ue02c \ue02a \ue025\ue01d \ue000
\ue000
\ue027\ue02f \ue028 \ue02f \ue02d
\ue000
\ue030 \ue01d \ue02c \ue020 \ue024\ue025\ue02a
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue01d \ue02c \ue02e \ue024\ue02d \ue02e \ue01d \ue02d \ue002
\ue000
\ue02e\ue02f \ue026 \ue02d \ue02e\ue01d \ue029 \ue02e\ue024\ue029 \ue021 \ue028 \ue024\ue02d
\ue000
\ue02d\ue02f \ue028 \ue02a\ue028 \ue024\ue02d\ue002
\ue000
\ue016 \ue02a \ue02c\ue02d
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e \ue030 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue01d \ue02c \ue02e \ue024 \ue02d \ue02e \ue01d \ue024
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue02e\ue02a \ue020 \ue021 \ue027
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue029 \ue021 \ue027\ue021 \ue029 \ue020 \ue01d \ue002
\ue000
\ue01c \ue024\ue021 \ue02e\ue02a \ue02d
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021 \ue001
\ue018 \ue01d \ue02e\ue024
\ue000
\ue01d \ue026 \ue02a \ue02c \ue020 \ue021 \ue02a \ue029 \ue02f
\ue000
\ue023 \ue02c\ue02a \ue025\ue01d \ue029 \ue02e\ue024
\ue000
\ue039 \ue018 \ue01d \ue02b \ue02c\ue01d \ue02d \ue02e\ue01d \ue024
\ue000
\ue025 \ue024 \ue021
\ue000
\ue02b \ue02c\ue02a \ue02e\ue024\ue029 \ue023 \ue01d \ue024
\ue000
\ue02b \ue01d \ue001
\ue026 \ue02a \ue030 \ue02a \ue025\ue01d
\ue000
\ue020 \ue021 \ue027
\ue000
\ue030 \ue024\ue021 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue018 \ue024\ue027\ue024\ue021 \ue02d
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021 \ue025\ue021 \ue000
\ue000
\ue025 \ue021
\ue000
\ue030\ue024\ue02d\ue024\ue021\ue028 \ue02d
\ue000
\ue02f \ue036 \ue02e\ue021 \ue029 \ue026 \ue01d
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue029 \ue021 \ue028 \ue01d \ue02e\ue01d \ue02f \ue000
\ue000
\ue028 \ue021\ue02c\ue023\ue024\ue029\ue01d\ue000
\ue000
\ue02b \ue01d \ue026 \ue01d \ue027\ue01e \ue024\ue029 \ue02e\ue01d
\ue000
\ue036\ue02f \ue02c\ue029 \ue01d
\ue001
\ue02d \ue024\ue02c \ue021 \ue029 \ue026 \ue01d
\ue000
\ue030 \ue024\ue021 \ue02e\ue01d \ue02d
\ue000
\ue023 \ue02c \ue02a \ue025\ue024\ue028 \ue02f \ue024\ue000
\ue000
\ue026 \ue02f \ue02c
\ue000
\ue025 \ue02f
\ue000
\ue029 \ue021 \ue02c\ue01d
\ue000
\ue02e\ue024\ue021 \ue026
\ue000
\ue020 \ue01d \ue02f \ue023
\ue000
\ue026 \ue024\ue021 \ue026
\ue000
\ue02f \ue036 \ue02d \ue024\ue021 \ue029 \ue024\ue02a
\ue000
\ue026 \ue02a
\ue000
\ue01f \ue024\ue01d
\ue000
\ue02c\ue021 \ue024\ue026 \ue021 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue020 \ue02c \ue01d \ue02d \ue026 \ue031 \ue02e\ue024\ue02d \ue038 \ue000
\ue000
\ue001
\ue000
\ue02d \ue024\ue001
\ue027\ue024\ue02d \ue02e\ue02f \ue000
\ue000
\ue026 \ue01d
\ue000
\ue029 \ue02a \ue02c\ue02d
\ue000
\ue026 \ue02a \ue028 \ue021 \ue029 \ue02e\ue02f \ue02a \ue02e\ue024
\ue000
\ue029 \ue021 \ue02c\ue01d
\ue000
\ue023 \ue031 \ue030 \ue021 \ue029 \ue02e\ue02a \ue025\ue02f
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue02b \ue01d \ue029 \ue01d \ue035 \ue024\ue01d \ue024\ue002
\ue000
\ue02d \ue02a \ue02d \ue02e\ue024\ue029 \ue021 \ue02d \ue021 \ue002
\ue000
\ue02e\ue02f \ue01d \ue01f \ue024\ue025\ue01d
\ue000
\ue030 \ue021 \ue02c \ue02e\ue024\ue029 \ue02a
\ue000
\ue02d \ue02e\ue02f \ue020 \ue021 \ue029 \ue02e\ue01d \ue02d
\ue000
\ue01d \ue02e\ue02d \ue024\ue02d \ue01d \ue026 \ue021 \ue002
\ue000
\ue034 \ue024\ue021 \ue028 \ue021 \ue02e
\ue000
\ue020 \ue01d \ue02c
\ue000
\ue029 \ue021 \ue02e\ue021 \ue026 \ue02a
\ue000
\ue029 \ue02f \ue01e \ue01d \ue02f \ue02d \ue02e\ue024
\ue000
\ue039 \ue011 \ue035
\ue000
\ue02e\ue02f \ue02c\ue024\ue02d\ue02e\ue02f
\ue000
\ue02e\ue024\ue026 \ue02c\ue01d \ue024
\ue000
\ue029 \ue021 \ue02d \ue02f
\ue000
\ue023 \ue024\ue02c \ue020 \ue021 \ue001
\ue018 \ue01d \ue02f \ue027\ue024\ue02f \ue02d \ue002
\ue029 \ue021
\ue000
\ue030 \ue024\ue021 \ue029 \ue02a
\ue000
\ue01d \ue02c \ue02e \ue024\ue02d \ue02e \ue02a \ue002
\ue000
\ue012\ue021 \ue024
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue02d \ue026 \ue024 \ue02c \ue024 \ue01d
\ue001
\ue025\ue02f \ue02d \ue024
\ue000
\ue029 \ue02f \ue02d \ue024\ue02d \ue026 \ue02f \ue029 \ue020 \ue024\ue028 \ue02f \ue000
\ue000
\ue025 \ue024 \ue021
\ue000
\ue02b \ue02c\ue024\ue021
\ue000
\ue013 \ue02a \ue029 \ue026 \ue02f \ue02c \ue021 \ue029 \ue01f \ue024\ue029 \ue021
\ue000
\ue026 \ue02a \ue030 \ue01d
\ue000
\ue02e \ue01d \ue02c \ue02b
\ue000
\ue01b \ue01d \ue01f \ue024\ue01d \ue02f \ue000
\ue000
\ue01d \ue029 \ue02a \ue02e
\ue000
\ue025\ue02a \ue000
\ue000
\ue026 \ue02a \ue029 \ue026 \ue02f \ue001
\ue028 \ue02a\ue02d
\ue000
\ue01e \ue01d \ue02f \ue020 \ue02a \ue02d \ue000
\ue000
\ue025\ue02a \ue02d
\ue000
\ue02b \ue01d \ue02b \ue02c\ue01d \ue02d \ue02e\ue01d \ue024
\ue000
\ue02e\ue02a \ue026 \ue024\ue02f
\ue000
\ue020 \ue01d \ue027\ue031 \ue026 \ue02f
\ue000
\ue024\ue02b \ue02c\ue01d \ue02e\ue021 \ue002
\ue000
\ue015 \ue02f\ue032\ue024\ue001
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue027\ue01d \ue01e \ue024\ue01d \ue02f \ue02d \ue024\ue01d \ue024
\ue000
\ue02c \ue021 \ue029 \ue01f \ue024\ue025\ue01d
\ue000
\ue020 \ue021 \ue027
\ue000
\ue039 \ue02b \ue021 \ue027\ue029 \ue024\ue029 \ue023 \ue021 \ue02d \ue029 \ue024\ue02f \ue038
\ue000
\ue01e \ue02f \ue029 \ue01d
\ue000
\ue004 \ue003 \ue003
\ue001\ue000
\ue005 \ue003 \ue003
\ue000
\ue027\ue024\ue02e\ue02f \ue002
\ue000
\ue00e \ue024\ue020 \ue021 \ue02d \ue029 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue02e\ue024\ue026 \ue02c\ue01d \ue024
\ue000
\ue029 \ue021 \ue02c\ue01d
\ue000
\ue02e\ue024\ue021 \ue026
\ue000
\ue020 \ue01d \ue02f \ue023 \ue000
\ue000
\ue025\ue01d \ue02f \ue01f \ue024\ue01d
\ue000
\ue035 \ue024\ue01d
\ue000
\ue039 \ue026 \ue01d \ue02c \ue025\ue021 \ue02c \ue01d \ue038
\ue000
\ue02b \ue02c\ue01d \ue020 \ue021 \ue001
\ue030 \ue024\ue021 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue023 \ue02c \ue02a \ue025\ue024\ue028 \ue02f \ue024
\ue000
\ue031 \ue02c \ue01d \ue002
\ue000
\ue01e \ue01d \ue02f \ue020 \ue02a \ue02d
\ue000
\ue02e\ue024\ue021 \ue02d \ue024\ue02a \ue023
\ue000
\ue02b \ue02c\ue01d \ue02d \ue024\ue027\ue021 \ue029 \ue026 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue02d \ue02f
\ue000
\ue026 \ue024\ue021 \ue026
\ue000
\ue02f \ue036 \ue02d \ue024\ue021 \ue029 \ue024\ue02a
\ue000
\ue02d \ue02a \ue02d \ue02e\ue024\ue029 \ue021 \ue02d \ue021 \ue038 \ue000
\ue000
\ue001
\ue000
\ue020 \ue01d \ue029 \ue02e\ue031 \ue02d
\ue000
\ue025\ue01d \ue02f \ue029 \ue02f \ue02a \ue027\ue024\ue01d \ue024\ue002
\ue000
\ue012\ue024\ue021 \ue028 \ue02d
\ue000
\ue027\ue01d \ue001
\ue010 \ue01d\ue02e\ue030\ue021\ue02d
\ue000
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue01d \ue028 \ue02d
\ue000
\ue027\ue021 \ue024\ue020 \ue024\ue001
\ue02d \ue030 \ue021 \ue024\ue026 \ue02f
\ue000
\ue02b \ue02c\ue02a \ue02e\ue02f \ue038\ue000
\ue000
\ue001
\ue000
\ue039 \ue004 \ue007 \ue028 \ue024\ue029 \ue038
\ue000
\ue02d \ue01d \ue026 \ue021
\ue000
\ue01c \ue024\ue027\ue029 \ue024\ue01d \ue02f \ue02d
\ue000
\ue02e\ue02f \ue02c\ue024\ue032\ue028 \ue02a
\ue000
\ue024\ue029 \ue022\ue02a \ue02c\ue001
\ue01e \ue024\ue01d \ue02f \ue02d \ue024\ue01d \ue024
\ue000
\ue026 \ue027\ue024\ue02f \ue030 \ue01d
\ue000
\ue029 \ue02f \ue02a
\ue000
\ue02d \ue021 \ue029 \ue01e \ue02f \ue030 \ue024\ue02f \ue002
\ue000
\ue028 \ue02f
\ue000
\ue035 \ue024\ue01d \ue024
\ue000
\ue030 \ue021 \ue024\ue026 \ue027\ue01d \ue024
\ue000
\ue029 \ue021 \ue02c \ue021 \ue024\ue026 \ue024\ue01d \ue000
\ue000
\ue02e\ue01d \ue01f \ue024\ue01d \ue02f
\ue000
\ue02e\ue024\ue026 \ue024\ue029 \ue02a
\ue000
\ue01c \ue024\ue027\ue029 \ue024\ue01d \ue02f \ue02d
\ue000
\ue006
\ue001
\ue024\ue02a \ue02d \ue024\ue02a \ue02d
\ue000
\ue028 \ue01d \ue01f \ue024\ue025\ue02a \ue02d
\ue000
\ue01f \ue021 \ue029 \ue02e\ue02c \ue02a
\ue000
\ue02b \ue02c\ue02a \ue025\ue021 \ue026 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue030 \ue01d \ue020 \ue02a
\ue001
\ue039 \ue01c \ue01d \ue024\ue026 \ue01d \ue024
\ue000
\ue02b \ue01d \ue029 \ue02a \ue02c\ue02a
\ue000
\ue02f \ue036 \ue02d \ue024\ue020 \ue024\ue02c\ue01e \ue02e\ue024
\ue000
\ue025 \ue024 \ue021
\ue000
\ue02b \ue02c \ue024\ue030 \ue01d \ue027\ue02a
\ue000
\ue027\ue01d \ue024\ue026 \ue031 \ue02e\ue024\ue02d
\ue000
\ue015 \ue024\ue021\ue02d\ue02e\ue02a
\ue000
\ue035 \ue030 \ue01d \ue001
\ue02b \ue02a \ue027\ue024\ue01f \ue024\ue025\ue02a \ue02d
\ue000
\ue029 \ue02f \ue02a \ue030 \ue01d \ue020 \ue02a \ue02d
\ue000
\ue030 \ue024\ue02c \ue035 \ue024\ue029 \ue024\ue029 \ue026 \ue02a
\ue000
\ue030 \ue021
\ue000
\ue01c \ue024\ue027\ue028 \ue01d
\ue000
\ue00e \ue01d \ue02f \ue01e \ue01d \ue02c\ue024\ue021 \ue029 \ue021 \ue002
\ue000
\ue02b \ue024\ue029 \ue024\ue023 \ue02f
\ue000
\ue023\ue02c\ue02a\ue020\ue01d\ue028 \ue024
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021 \ue025\ue021 \ue002
\ue000
\ue019 \ue031 \ue02e\ue021
\ue000
\ue02c\ue02a \ue02d
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue02e\ue030\ue01d\ue02c\ue026\ue031\ue028 \ue02a
\ue000
\ue02e\ue01d \ue024\ue02d \ue031 \ue026 \ue027\ue024\ue02f \ue000
\ue000
\ue02e\ue01d \ue024\ue02b
\ue000
\ue02b \ue01d \ue030 \ue01d \ue020 \ue02f \ue02a \ue02e\ue02a \ue025\ue01d \ue02d
\ue000
\ue010 \ue021 \ue020 \ue024\ue028 \ue024\ue029 \ue01d \ue02d
\ue000
\ue01c \ue01d \ue020 \ue02a \ue030 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue02e\ue021 \ue024\ue023 \ue024\ue028 \ue02f \ue000
\ue000
\ue02e \ue02f \ue02c \ue024\ue02d \ue02e \ue01d \ue024
\ue000
\ue025\ue024\ue021 \ue028 \ue02d
\ue000
\ue02b \ue02c \ue01d \ue020 \ue021 \ue025\ue02f \ue02d
\ue000
\ue023 \ue02c\ue02a \ue02e\ue024\ue000
\ue000
\ue029 \ue021 \ue02e\ue02c\ue02f \ue026 \ue02f \ue02d
\ue000
\ue02b \ue01d \ue02e
\ue000
\ue026 \ue024\ue02e\ue02f
\ue000
\ue024\ue02d\ue02e\ue01d\ue02e\ue031\ue028 \ue02f \ue000
\ue000
\ue020 \ue02c\ue01d \ue02f
\ue001
\ue01c \ue024\ue020 \ue036 \ue024\ue02f \ue029 \ue01d \ue02d \ue002
\ue000
\ue01d \ue02e\ue030 \ue01d \ue036 \ue024\ue02f \ue02a \ue025\ue01d
\ue000
\ue02b \ue01d \ue024\ue027\ue02d \ue021 \ue02e\ue024
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue023 \ue02c \ue01d \ue036 \ue024\ue01d \ue024
\ue000
\ue02b \ue02c \ue024\ue02d \ue024\ue02d \ue02e \ue01d \ue02e \ue021
\ue000
\ue028 \ue021\ue02c\ue023\ue024\ue029\ue01d
\ue000
\ue02d \ue02f
\ue000
\ue01d \ue026 \ue02a \ue02c\ue001
\ue020 \ue036 \ue024\ue01d \ue029 \ue01f \ue024\ue02f
\ue000
\ue02e\ue02c\ue024\ue02f \ue026\ue035\ue028 \ue01d\ue02f \ue02e\ue024
\ue000
\ue02b \ue02a
\ue000
\ue005 \ue006
\ue000
\ue030 \ue01d \ue001
\ue018 \ue01d \ue02d \ue01d \ue026
\ue000
\ue02b \ue01d \ue035 \ue029 \ue021 \ue026 \ue02a \ue030 \ue02a \ue000
\ue000
\ue028 \ue024\ue021\ue02d\ue02e\ue021
\ue000
\ue023 \ue02c \ue02a \ue025\ue01d \ue029 \ue02e\ue024\ue021 \ue028 \ue02d
\ue000
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue01d \ue028 \ue02d
\ue000
\ue020 \ue021 \ue02a \ue029 \ue02f \ue002
\ue000
\ue018 \ue02c\ue024\ue021 \ue025\ue02f \ue02d \ue024
\ue000
\ue025 \ue024
\ue000
\ue02e\ue024\ue026 \ue024\ue029 \ue02a \ue000
\ue000
\ue026 \ue01d \ue020
\ue000
\ue027\ue01d \ue029 \ue020 \ue02a \ue02d \ue002
\ue000
\ue018 \ue02c\ue024\ue021 \ue035
\ue000
\ue006
\ue000
\ue028 \ue021 \ue02e\ue02f \ue02d
\ue000
\ue028 \ue024\ue021\ue02d\ue02e\ue02a
\ue000
\ue020\ue02c\ue01d\ue02f\ue020\ue036\ue024\ue01d\ue028 \ue01d
\ue000
\ue02b \ue02c \ue01d \ue035 \ue031 \ue02e\ue024
\ue000
\ue024\ue035\ue028 \ue01d\ue027\ue020\ue02a\ue02d\ue000
\ue000
\ue029 \ue021 \ue02b \ue01d \ue023 \ue01d \ue024\ue027\ue024
\ue000
\ue026 \ue021 \ue027\ue024\ue02f
\ue000
\ue027\ue024\ue02e\ue02f \ue002
\ue01f \ue024\ue01d
\ue000
\ue025 \ue024
\ue000
\ue030 \ue024\ue02d \ue01d \ue020 \ue01d
\ue000
\ue023 \ue02c \ue02a \ue025\ue01d
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue026 \ue01d \ue02d \ue020 \ue024\ue021 \ue029
\ue000
\ue02e\ue01d \ue02c \ue031 \ue01e \ue01d
\ue000
\ue024
\ue000
\ue02e\ue01d \ue024\ue02d \ue031 \ue026 \ue027\ue021 \ue02d
\ue000
\ue024\ue02e\ue02c\ue01d \ue02f \ue026 \ue021
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue02e\ue01d \ue01f \ue024\ue01d \ue02f
\ue000
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue01d \ue024
\ue000
\ue01d \ue029 \ue02e
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue01d \ue02e\ue021 \ue024\ue02d
\ue000
\ue02e\ue02f \ue02a
\ue000
\ue02b \ue01d \ue01f \ue024\ue02f
\ue000
\ue027\ue01d \ue024\ue026 \ue02f \ue038 \ue000
\ue000
\ue001
\ue000
\ue02b \ue02f \ue029 \ue026 \ue02e\ue01d \ue000
\ue000
\ue020 \ue02c\ue01d \ue02f \ue020 \ue036 \ue024\ue01d \ue029 \ue02e\ue024
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue02b \ue01d \ue02d \ue024\ue020 \ue021 \ue020 \ue01d
\ue000
\ue026 \ue021 \ue02b \ue02f \ue02c\ue021
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue02e\ue02a \ue026 \ue02d
\ue000
\ue01d \ue02f \ue026 \ue02a \ue001
\ue02b \ue01d \ue02d \ue01d \ue026 \ue02a \ue025\ue02a
\ue000
\ue039 \ue004 \ue007 \ue028 \ue024\ue029 \ue038
\ue000
\ue02d \ue026 \ue01d \ue024\ue02e\ue031 \ue02e\ue02a \ue025\ue01d
\ue000
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue01d \ue028 \ue02d
\ue000
\ue039 \ue02b \ue02c \ue024\ue021 \ue026 \ue01d \ue01e \ue024\ue01d \ue024
\ue000
\ue025\ue024\ue028 \ue01d \ue02d
\ue000
\ue031 \ue02c \ue01d
\ue000
\ue039 \ue02d \ue01d \ue030 \ue01d \ue029 \ue02a \ue02c \ue024\ue035 \ue026 \ue01d \ue02d \ue000
\ue000
\ue02a
\ue000
\ue029 \ue021
\ue000
\ue000
\ue00e \ue02a \ue028 \ue01d \ue029 \ue02e\ue021 \ue002
\ue02b \ue02c\ue01d \ue035 \ue024\ue029 \ue021 \ue02e\ue024
\ue000
\ue02b \ue024\ue029 \ue024\ue023 \ue02f \ue038 \ue002
\ue000
\ue02b \ue021 \ue02c
\ue000
\ue02b \ue02c \ue024\ue021 \ue030 \ue01d \ue02c \ue02e\ue01d \ue038 \ue000
\ue000
\ue02e\ue02a \ue020 \ue021 \ue027
\ue000
\ue02b \ue02c \ue024\ue026 \ue024\ue01e \ue02e\ue024
\ue000
\ue018 \ue01d \ue02d \ue01d \ue026
\ue000
\ue025\ue02a \ue02d\ue000
\ue000
\ue030 \ue01d \ue024\ue026 \ue01d \ue024
\ue000
\ue028 \ue021\ue02c\ue023\ue024\ue029\ue01d\ue024
\ue000
\ue039\ue00e \ue01d\ue036\ue029\ue01d\ue024
\ue000
\ue01e \ue02f \ue029 \ue01d \ue000
\ue000
\ue026 \ue01d \ue020
\ue000
\ue030 \ue024\ue021 \ue029 \ue01d \ue02d
\ue000
\ue02b \ue02c\ue024\ue021
\ue000
\ue02e\ue01d \ue024\ue02b
\ue000
\ue02b \ue024\ue029 \ue024\ue023 \ue02f \ue02d
\ue000
\ue02c \ue021 \ue029 \ue026 \ue01d \ue029 \ue01f \ue024\ue02f
\ue000
\ue01d \ue02e\ue02d \ue024\ue02d \ue01d \ue026 \ue021
\ue000
\ue02f \ue036 \ue027\ue021 \ue024\ue02d \ue02e\ue024
\ue000
\ue030 \ue024\ue021 \ue02e\ue01d \ue000
\ue000
\ue02e\ue01d \ue01f \ue024\ue01d \ue02f
\ue000
\ue035 \ue024
\ue000
\ue023 \ue02c \ue02a \ue025\ue01d \ue000
\ue000
\ue02a
\ue000
\ue01d \ue02b \ue027\ue024\ue029 \ue026
\ue000
\ue007
\ue000
\ue027\ue01d \ue026 \ue02d \ue02e\ue02a
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue02b \ue02c\ue01d
\ue001
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue02b \ue01d \ue02c\ue021 \ue024\ue023 \ue02f \ue029 \ue01d \ue024
\ue000
\ue029 \ue021 \ue023 \ue01d \ue027\ue024\ue002
\ue000
\ue021 \ue02d \ue01d
\ue000
\ue021\ue028 \ue02f\ue02d\ue024
\ue000
\ue023 \ue02c \ue01d \ue02d \ue024 \ue029 \ue02e \ue024 \ue000
\ue000
\ue026 \ue01d \ue020
\ue000
\ue039 \ue02d \ue02f \ue02c \ue01d \ue02d
\ue000
\ue035 \ue024\ue029 \ue021 \ue025\ue01d
\ue000
\ue02b \ue024\ue029 \ue024\ue023 \ue02f \ue002
\ue000
\ue01b \ue02a \ue026 \ue024\ue021 \ue028 \ue02d
\ue000
\ue029 \ue02f \ue001
\ue026 \ue01d \ue02d
\ue000
\ue030 \ue01d \ue024\ue026 \ue02f \ue02d
\ue000
\ue025\ue021 \ue023 \ue01d
\ue000
\ue024\ue035 \ue030 \ue021 \ue035 \ue038 \ue002
\ue000
\ue028 \ue01d\ue02e\ue031\ue02e\ue01d
\ue000
\ue01e \ue01d \ue02f \ue020 \ue01d
\ue000
\ue024\ue026 \ue024
\ue000
\ue005
\ue000
\ue02e\ue02f \ue026 \ue02d \ue02e\ue002
\ue000
\ue027\ue024\ue02e\ue02f \ue002
\ue000
\ue039 \ue01a \ue02a \ue027\ue024\ue020 \ue01d \ue02f \ue02d
\ue000
\ue01d \ue028 \ue036 \ue024\ue01d \ue02f \ue02d
\ue000
\ue028 \ue021\ue02c\ue023\ue024
\ue001
\ue01b \ue030 \ue01d \ue02c\ue026 \ue01d
\ue000
\ue02e\ue02f \ue02c\ue021 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue02f \ue036 \ue02e\ue024\ue026 \ue02c\ue024\ue029 \ue02e\ue024
\ue000
\ue028 \ue02f \ue02d\ue02f
\ue000
\ue029 \ue01d
\ue000
\ue023 \ue01d \ue027\ue021 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue021 \ue027\ue023 \ue02e\ue024\ue02d
\ue000
\ue01d \ue02e\ue024\ue02e\ue024\ue029 \ue026 \ue01d \ue028 \ue01d \ue024\ue002
\ue000
\ue02d \ue026 \ue031 \ue02c \ue024\ue02f \ue02d
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue02b \ue02a \ue027\ue024\ue01f \ue024\ue025\ue02a \ue02d
\ue000
\ue02b \ue01d \ue02c\ue021 \ue024\ue023 \ue02f \ue001
\ue016 \ue021\ue023\ue024
\ue000
\ue023 \ue01d \ue024\ue027\ue01d \ue000
\ue000
\ue026 \ue01d \ue020
\ue000
\ue030 \ue01d \ue024\ue026 \ue01d \ue024
\ue000
\ue023 \ue02c \ue02a \ue025\ue01d \ue00b \ue038
\ue000
\ue001
\ue000
\ue029 \ue01d \ue024\ue038 \ue000
\ue000
\ue001
\ue000
\ue02d \ue01d \ue026 \ue021
\ue000
\ue02d \ue01d \ue030 \ue024\ue030 \ue01d \ue027\ue020 \ue031 \ue01e \ue021 \ue02d
\ue000
\ue02c \ue021 \ue02e \ue02a \ue02c \ue024\ue035 \ue026 \ue01d \ue024
\ue000
\ue026 \ue027\ue01d \ue02f \ue02d \ue021
\ue000
\ue030 \ue024\ue027\ue029 \ue024\ue021 \ue02e\ue021
\ue000
\ue01c \ue024\ue021 \ue035 \ue02a \ue02d \ue024\ue02a \ue02d
\ue000
\ue02e\ue030 \ue01d \ue02c\ue026 \ue02a \ue02d
\ue000
\ue02d \ue026 \ue031 \ue02c \ue024\ue01d \ue02f \ue02d
\ue000
\ue030 \ue021
\ue001
\ue00e \ue02a \ue028 \ue01d \ue029 \ue02e\ue021 \ue002
\ue000
\ue020 \ue021 \ue025\ue01d \ue02d
\ue000
\ue010 \ue024\ue029 \ue02e\ue01d \ue02c\ue01d \ue02d
\ue000
\ue01b\ue01d\ue028 \ue02a\ue035\ue024\ue02f\ue029\ue01d\ue02d\ue002
\ue000
\ue018 \ue01d \ue02d \ue01d \ue026
\ue000
\ue02d\ue021\ue029\ue01d\ue028 \ue024\ue021\ue02d\ue01f\ue024\ue02a
\ue000
\ue028 \ue02f\ue032\ue024
\ue001
\ue039 \ue00c \ue02b \ue01d \ue01f \ue024\ue02a \ue025\ue021
\ue000
\ue018 \ue024\ue027\ue024\ue021 \ue02d
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021
\ue000
\ue02d \ue024\ue01d \ue02f
\ue001
\ue018 \ue02a \ue027\ue024\ue01f \ue024\ue029 \ue024\ue029 \ue026 \ue01d \ue024
\ue000
\ue02b \ue02c \ue024\ue02b \ue01d \ue036 \ue024\ue02d \ue02e \ue01d \ue000
\ue000
\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue02f \ue000
\ue000
\ue018 \ue024\ue027\ue024\ue021 \ue02d
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021
\ue000
\ue024\ue027\ue023 \ue01d
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue025 \ue024 \ue021
\ue000
\ue02c \ue021 \ue02d \ue029 \ue021 \ue000
\ue000
\ue02e\ue021 \ue029
\ue000
\ue020 \ue01d \ue02f \ue023 \ue024\ue01d \ue02f
\ue000
\ue026 \ue01d \ue030 \ue024\ue029 \ue024\ue02f \ue000
\ue000
\ue026 \ue01d \ue020
\ue000
\ue029 \ue02f \ue02d \ue024\ue02d \ue026 \ue02f \ue029 \ue020 \ue024\ue028 \ue02f
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e \ue030 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue030 \ue024\ue021 \ue029 \ue024
\ue000
\ue026 \ue024\ue02e\ue024\ue021 \ue028 \ue02d
\ue000
\ue020 \ue01d \ue036 \ue029 \ue024\ue01d \ue02f \ue02d \ue024\ue01d \ue024
\ue000
\ue029 \ue021 \ue001
\ue02e\ue02a \ue020 \ue021 \ue027
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue036 \ue028 \ue02a \ue029 \ue024\ue02f
\ue000
\ue020 \ue01d \ue02f \ue023 \ue024\ue01d \ue02f \ue000
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue02b \ue024\ue001
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue01d \ue024\ue02d
\ue000
\ue029 \ue021 \ue02c\ue01d
\ue000
\ue020 \ue01d \ue02f \ue023 \ue000
\ue000
\ue02a
\ue000
\ue025\ue021 \ue024
\ue000
\ue02e\ue02c\ue02f \ue026 \ue020 \ue02a \ue002
\ue029 \ue024\ue023 \ue01d \ue024
\ue000
\ue023 \ue021 \ue02c \ue021 \ue02d \ue029 \ue024\ue038 \ue000
\ue000 \ue001\ue000
\ue030 \ue024\ue021 \ue02e\ue02a \ue02d
\ue000
\ue02b \ue02c\ue024\ue030 \ue01d
\ue001
\ue025 \ue024 \ue021
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue01e \ue01d \ue02f \ue020 \ue036 \ue024\ue01d \ue028 \ue024\ue000
\ue000
\ue02e\ue024\ue026 \ue02c\ue01d \ue024
\ue000
\ue029 \ue021
\ue000
\ue005 \ue00f \ue01c\ue01e \ue020 \ue01b
\ue000
\ue00f \ue01a \ue01c \ue013\ue01b \ue01c \ue024
\ue000
\ue015 \ue018 \ue01e \ue00f
\ue0017
\ue00ar\ue002\ue005
l\ue005\ue004t\ue00c\ue00d\ue00a\ue006\ue004\u0160iandien
RyToj
PoRyT
\ue001\ue002en\u0105
n\ue000kt\u012f
\ue001\ue002en\u0105
n\ue000kt\u012f
\ue001\ue002en\u0105
V\ue002ln\ue002\ue005\ue004
-16 \u00b0C
-20 \u00b0C
-8 \u00b0C
-8 \u00b0C
-4 \u00b0C
K\ue000\ue005n\ue000\ue004
-15 \u00b0C
-19 \u00b0C
-6 \u00b0C
-7 \u00b0C
-4 \u00b0C
Kl\ue000\ue002p\u0117\ue001\ue000
-12 \u00b0C
-14 \u00b0C
-4 \u00b0C
-6 \u00b0C
+4 \u00b0C

s\ue002\ue00c\ue007\ue000 t\ue004k\ue002 08:17
s\ue002\ue00c\ue007\ue000 \ue007\ue004\ue005\ue003\u017e\ue005\ue002\ue00b\ue005 16:47
d\ue005\ue004\ue009\ue00a\ue00b \ue005\ue007g\ue00c\ue008\ue002\ue00b 08:30
m\ue000\ue009\ue00c\ue007\ue005\ue00a f\ue002z\ue000 \u2013 Pr\ue005\ue004\u0161p\ue005\ue007\ue009\ue005\ue00b.

\ue00d\ue002r\ue003\ue002\ue003\ue005\ue004\ue009\ue005\ue002\ue005
anel\u0117, angel\u0117, il\ue003n\ue000, J\ue003g\ue005n\ue001\ue000\ue004,
N\ue000t\ue000l\ue002\ue004, Vyten\ue002\ue004, V\ue002t\ue000l\ue002j\ue003n\ue000\ue004.
e\ue00cr\ue00ap\ue00a\ue006\ue004
at\u0117n\ue000\ue002
+8 \u00b0C
Berlyn\ue000\ue004
-13 \u00b0C
L\ue003n\ue001\ue003n\ue000\ue004
+3 \u00b0C
M\ue000\ue001r\ue002\ue001\ue000\ue004
+4 \u00b0C
M\ue000\ue004kv\ue000
-17 \u00b0C
P\ue000ry\u017e\ue002\ue005\ue004
+1 \u00b0C
Pr\ue000h\ue000
-13 \u00b0C
Ryg\ue000
-19 \u00b0C
R\ue003m\ue000
+12 \u00b0C
T\ue000l\ue002n\ue000\ue004
-18 \u00b0C
Giedra
Ma\u017eai
debesuota
Debesuota Trumpalaikis
lietus
Lietus Lietus su
perk\u016bnija
\u0160lapdriba Sniegas
sausio
\ue000
\ue010 \ue023 \ue01e \ue021
\ue002
\ue019
\ue018\ue015
\ue016\ue012\ue01f
\ue000
\ue018\ue011
\ue012\ue017
\ue01c \ue017
\ue039 \ue018 \ue01d \ue023 \ue01d \ue027
\ue000
\ue024\ue02d\ue02e\ue01d\ue02e\ue031\ue028 \ue01d\ue000
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue01d \ue024
\ue000
\ue023 \ue01d \ue027\ue024
\ue000
\ue01d \ue02e\ue027\ue024\ue026 \ue02e\ue024
\ue000
\ue02e \ue024 \ue026
\ue000
\ue02d \ue01d \ue030 \ue02a
\ue000
\ue026 \ue02f \ue02c \ue031 \ue01e \ue02a \ue02d
\ue000
\ue020 \ue01d \ue024\ue029 \ue01d \ue02d\ue000
\ue000
\ue029 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue02e\ue02a \ue026 \ue02d
\ue000
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue030 \ue024\ue028 \ue01d \ue02d
\ue000
\ue031 \ue02c \ue01d
\ue000
\ue030 \ue024\ue021 \ue035 \ue01d \ue02d
\ue000
\ue01d \ue02e\ue027\ue024\ue026 \ue024\ue028 \ue01d \ue02d \ue002
\ue000
\ue010 \ue01d\ue02e\ue030\ue021\ue02d
\ue000
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue01d \ue024\ue000
\ue000
\ue023 \ue02c \ue02a \ue025\ue01d \ue029 \ue02e\ue031 \ue02d
\ue000
\ue026 \ue024\ue02e\ue02f
\ue000
\ue01d \ue02f \ue02e\ue02a \ue02c\ue024\ue02f
\ue000
\ue020 \ue01d \ue024\ue029 \ue01d \ue02d\ue000
\ue000
\ue02b \ue01d \ue036 \ue021 \ue024\ue020 \ue036 \ue024\ue01d
\ue000
\ue01d \ue02f \ue02e\ue02a \ue02c\ue024\ue02f
\ue000
\ue02e \ue021 \ue024\ue02d \ue021 \ue02d \ue000
\ue000
\ue02e\ue01d \ue01f \ue024\ue01d \ue02f
\ue000
\ue029 \ue02f \ue02d \ue024\ue02d \ue026 \ue02f \ue029 \ue020 \ue024\ue028 \ue02f \ue000
\ue000
\ue020 \ue021 \ue027
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue01d \ue02e\ue027\ue024\ue021 \ue026 \ue01d \ue028 \ue02f
\ue000
\ue026 \ue02f \ue02c \ue024\ue029 \ue024\ue02f \ue000
\ue000
\ue029\ue021\ue02d\ue01d\ue028 \ue021
\ue000
\ue023 \ue01d \ue030 \ue021 \ue038 \ue000
\ue000
\ue001
\ue000
\ue02d \ue01d \ue026 \ue021
\ue000
\ue014 \ue024\ue021 \ue02e\ue02f \ue030 \ue02a \ue02d
\ue000
\ue01d \ue02f \ue02e\ue02a \ue02c\ue024\ue02f
\ue000
\ue02e \ue021 \ue024 \ue02d \ue024 \ue02f
\ue000
\ue023 \ue031 \ue029 \ue024\ue028 \ue02a
\ue000
\ue01d \ue02d \ue02a \ue01f \ue024\ue01d \ue01f \ue024\ue025\ue02a \ue02d
\ue000
\ue01d \ue023 \ue021 \ue029 \ue02e\ue02f \ue02c \ue02a \ue02d
\ue000
\ue025\ue02f \ue02c\ue024\ue02d\ue02e\ue021
\ue000
\ue014 \ue01d \ue02f \ue02c \ue01d
\ue000
\ue015 \ue01d \ue029 \ue024\ue026 \ue01d \ue024\ue02e\ue021 \ue002
\ue002 \ue00f\ue009 \ue006 \ue00a\ue00f\ue004
\ue000
\ue008 \ue013
\ue000
\ue001
\ue000
\ue00d \ue00e\ue00a\ue000
\ue000 \ue008\ue007 \ue00a\ue004
\ue000
\ue006 \ue004\ue003 \ue005 \ue001 \ue009
\ue000
\ue006 \ue003 \ue002 \ue008 \ue001 \ue00b \ue002 \ue00c \ue004\ue001
\ue00e
\ue00f
\ue012\ue013
\ue012\ue014
\ue019
\ue012
\ue01e \ue015
\ue01a
\ue01c
\ue000
\ue01d
\ue000
\ue01a
\ue011
\ue012\ue010
\ue01b
\ue01a \ue01d \ue030 \ue01d \ue024\ue02e\ue023 \ue01d \ue027\ue024
\ue000
\ue01c \ue024\ue027\ue029 \ue024\ue02f \ue025\ue021
\ue000
\ue035 \ue02f \ue030 \ue024\ue02f
\ue000
\ue024
\ue000
\ue030 \ue021 \ue024\ue020 \ue01d
\ue000
\ue02d \ue02f \ue036 \ue01d \ue027\ue02a \ue02e\ue01d \ue02d
\ue000
\ue025\ue01d \ue02f \ue029 \ue02f \ue02a \ue027\ue024\ue02d \ue002
\ue000
\ue034 \ue021 \ue035 \ue02e\ue01d \ue020 \ue024\ue021 \ue029 \ue024\ue02a
\ue000
\ue030 \ue01d \ue026 \ue01d \ue02c \ue01d
\ue000
\ue02b \ue02c\ue024\ue021
\ue000
\ue039\ue01a\ue024\ue021\ue028 \ue021\ue029\ue02d\ue038
\ue000
\ue01d \ue02c\ue021 \ue029 \ue02a \ue02d
\ue000
\ue017 \ue032\ue02a
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021 \ue025\ue021
\ue000
\ue029\ue021\ue02b\ue01d\ue036\ue024\ue02d\ue02e\ue01d\ue028 \ue024
\ue000
\ue01d\ue02d\ue028 \ue021\ue029\ue031\ue02d
\ue000
\ue005 \ue006
\ue000
\ue028 \ue021\ue02e\ue02f
\ue000
\ue030 \ue01d \ue024\ue026 \ue024\ue029 \ue02f \ue024
\ue000
\ue035 \ue02a \ue030 \ue021
\ue000
\ue024
\ue000
\ue030 \ue021 \ue024\ue020 \ue01d \ue002
\ue000
\ue018 \ue01d \ue02c\ue021 \ue024\ue023 \ue02f \ue029 \ue02f
\ue000
\ue029\ue02f\ue02a\ue028 \ue02a\ue029\ue021\ue000
\ue000
\ue035 \ue01d \ue02f
\ue001
\ue02e \ue01d
\ue000
\ue023 \ue01d \ue027\ue021 \ue025\ue02a
\ue000
\ue01e \ue02f \ue02e\ue024
\ue000
\ue024 \ue035
\ue000
\ue035 \ue02c \ue01d \ue02e \ue024 \ue029 \ue024 \ue02a
\ue000
\ue02b \ue024\ue02d \ue001
\ue02e\ue02a \ue027\ue021 \ue02e\ue02a \ue002
\ue000
\ue01b \ue024\ue026 \ue02d \ue027\ue021 \ue02d \ue029 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue024\ue030 \ue031 \ue026 \ue024\ue02a
\ue000
\ue01d \ue02b
\ue001
\ue027\ue024\ue029 \ue026 \ue031 \ue01e \ue021 \ue02d
\ue000
\ue02e \ue024 \ue02c \ue024 \ue01d
\ue000
\ue01c \ue024\ue027\ue029 \ue024\ue01d \ue02f \ue02d
\ue000
\ue008 \ue001 \ue01d \ue02d \ue024\ue02d
\ue000
\ue02b \ue02a \ue027\ue024\ue01f \ue024\ue025\ue02a \ue02d
\ue000
\ue026\ue02a\ue028 \ue024\ue02d\ue01d\ue02c\ue024\ue01d\ue02e\ue01d\ue02d\ue002
\ue000
\ue01c \ue031 \ue02c \ue024\ue01d \ue02f \ue02d \ue024\ue02a \ue025\ue02a
\ue000
\ue02b \ue02a \ue027\ue024\ue01f \ue024\ue025\ue02a \ue02d
\ue000
\ue026\ue02a\ue028 \ue024
\ue001
\ue02d \ue01d \ue02c \ue024\ue01d \ue02e \ue02a
\ue000
\ue020 \ue02f \ue02a \ue028 \ue021 \ue029 \ue024\ue028 \ue024\ue02d \ue000
\ue000
\ue02d \ue02f \ue036 \ue01d \ue027\ue02a \ue001
\ue02e\ue01d \ue02d
\ue000
\ue025\ue01d \ue02f \ue029 \ue02f \ue02a \ue027\ue024\ue02d
\ue000
\ue02b \ue01d \ue02e\ue02d
\ue000
\ue029 \ue02f \ue030 \ue031 \ue026 \ue02a
\ue000
\ue024
\ue000
\ue027\ue024\ue023 \ue02a \ue029 \ue024\ue029 \ue021 \ue000
\ue000
\ue02e\ue01d \ue01f \ue024\ue01d \ue02f
\ue000
\ue02d \ue02f \ue036 \ue01d \ue027\ue02a \ue025\ue024\ue028 \ue01d \ue02d
\ue000
\ue029 \ue021 \ue01e \ue02f \ue030 \ue02a
\ue000
\ue02c\ue024\ue028 \ue02e\ue01d\ue02d
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue02b \ue02a
\ue000
\ue01d \ue02b \ue036 \ue024\ue02f \ue02c\ue02a \ue02d
\ue000
\ue025 \ue024 \ue02d
\ue000
\ue024\ue035 \ue027\ue021 \ue024\ue02d \ue02e\ue01d \ue02d
\ue000
\ue023 \ue031 \ue020 \ue031 \ue02e\ue024\ue02d
\ue000
\ue024
\ue000
\ue029\ue01d\ue028 \ue02f\ue02d\ue002
\ue000
\ue003\ue001
\ue002
\ue005
\ue000
\ue009\ue003\ue008
\ue006
\ue002
\ue004
\ue003\ue007
\ue002
\ue000\ue000\ue000\ue000\ue000\ue000\ue000\ue000
\ue000
\ue00c \ue02b \ue01d \ue01f \ue024\ue02a \ue025\ue021
\ue000
\ue018 \ue024\ue027\ue024\ue021 \ue02d
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021
\ue000
\ue02d \ue024\ue01d \ue02f \ue02c \ue021 \ue02d \ue029 \ue021 \ue000
\ue000
\ue02e\ue021 \ue029
\ue000
\ue020 \ue01d \ue02f \ue023 \ue024\ue01d \ue02f
\ue000
\ue026 \ue01d \ue030 \ue024\ue029 \ue024\ue02f \ue000
\ue000
\ue02e\ue02a \ue020 \ue021 \ue027
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue036 \ue028 \ue02a \ue029 \ue024\ue02f
\ue000
\ue020 \ue01d \ue02f \ue023 \ue024\ue01d \ue02f \ue000
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue02b \ue024\ue029 \ue024\ue023 \ue01d \ue024
\ue000
\ue023 \ue021 \ue02c \ue021 \ue02d \ue029 \ue024\ue002
\ue002 \ue00f\ue00e\ue009 \ue00a\ue006 \ue008\ue005 \ue006
\ue000
\ue007 \ue004 \ue00f\ue011 \ue006 \ue00e
\ue000
\ue00b \ue010 \ue012 \ue008\ue009 \ue004 \ue00c \ue00f\ue004 \ue00e
\ue000
\ue003 \ue004 \ue010 \ue00a\ue008\ue010 \ue00e\ue000
\ue000\ue000\ue000\ue000\ue000\ue000\ue000
\ue013 \ue01d \ue02c\ue02e\ue01d \ue024\ue02d
\ue000
\ue020 \ue02f \ue02a \ue020 \ue02f
\ue000
\ue020 \ue02f \ue000
\ue000
\ue02e \ue02c \ue024 \ue02d
\ue000
\ue01d \ue02c
\ue000
\ue026 \ue021 \ue02e\ue02f \ue02c\ue024\ue02d
\ue000
\ue027\ue024\ue02e\ue02f \ue02d\ue000
\ue000
\ue02b \ue02c \ue024\ue026 \ue027\ue01d \ue02f \ue02d \ue02a \ue000
\ue000
\ue026 \ue024\ue021 \ue026
\ue000
\ue02e\ue02f \ue02a
\ue000
\ue028 \ue021\ue02e\ue02f
\ue000
\ue02e\ue02f \ue02c\ue024\ue02f
\ue000
\ue02d \ue028 \ue02f \ue027\ue026 \ue024\ue02f \ue025\ue02f \ue002
\ue00b \ue029\ue02a\ue01b\ue000
\ue000
\ue029 \ue02a\ue02b
\ue01d
\ue01e
\ue025 \ue02a\ue02f
\ue002 \ue016
\ue000
\ue009 \ue019 \ue010 \ue014 \ue00f\ue009 \ue018\ue00c
\ue000
\ue00d \ue009 \ue018\ue01a \ue01c \ue017
\ue000
\ue012 \ue019\ue01b\ue00e\ue010\ue009\ue013\ue018\ue009\ue012 \ue017\ue001
\ue000
\ue000
\ue000
\ue000
\ue000
\ue000
\ue000
\ue010 \ue01d\ue02e\ue030\ue021\ue02d
\ue000
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue01d \ue028 \ue02d
\ue000
\ue01d \ue02f \ue026 \ue02a \ue025\ue02f
\ue000
\ue02c\ue021 \ue02e\ue01d \ue024\ue002
\ue000
\ue018 \ue01d \ue02b \ue02c\ue01d \ue02d \ue02e\ue01d \ue024
\ue000
\ue020 \ue02f \ue02a \ue020 \ue02f
\ue000
\ue01d \ue02b \ue024\ue021
\ue000
\ue030 \ue024\ue021 \ue029 \ue01d
\ue000
\ue027\ue024\ue02e\ue01d \ue002
\ue00e \ue02c \ue01e
\ue023 \ue021\ue025 \ue01b \ue000
\ue000
\ue029\ue027 \ue01e
\ue01c \ue021\ue01b\ue023 \ue021\ue029 \ue02a\ue02f
\ue000
\ue000
\ue000
\ue000
\ue000
\ue000
\ue000
\ue018 \ue024\ue029 \ue024\ue023 \ue02f
\ue000
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue01d \ue028 \ue02d
\ue000
\ue020 \ue02f \ue02a \ue020 \ue02f
\ue000
\ue02c\ue021 \ue02e\ue01d \ue024\ue002
\ue000
\ue00e \ue01d \ue036 \ue029 \ue024\ue01d \ue02f \ue02d \ue024\ue01d \ue024
\ue000
\ue001
\ue000
\ue027 \ue024 \ue02e \ue01d
\ue000
\ue01d \ue02c
\ue000
\ue020 \ue02f \ue002
\ue00c \ue021\ue028\ue02b
\ue02a\ue02f \ue000
\ue000
\ue02c \ue021\ue023 \ue025 \ue021\ue01e
\ue02a\ue02f
\ue013 \ue01d \ue027\ue01e \ue024\ue029 \ue02a
\ue000
\ue00f \ue002\ue010 \ue021 \ue02c \ue02f \ue027\ue01d \ue024\ue02e\ue031 \ue02e\ue021 \ue000
\ue012\ue002\ue013 \ue01d \ue027\ue024\ue029 \ue02d \ue026 \ue02a
\ue000
\ue029 \ue02f \ue02a \ue02e\ue02c\ue002
\ue010 \ue00f \ue016\ue01b \ue00f \ue01b
\ue009 \ue006\ue008 \ue003 \ue002
\ue000
\ue008 \ue004 \ue00d \ue002 \ue00a \ue003 \ue00b \ue002 \ue006\ue00c \ue01f
\ue024 \ue002\ue023\ue01e \ue02b \ue01b \ue025 \ue01d \ue027 \ue01b \ue021\ue029 \ue02f
\ue00c \ue004 \ue007 \ue024 \ue021\ue025 \ue002\ue023\ue029
\ue003
\ue002
\ue007
\ue002
\ue009
\ue004
\ue020 \ue006\ue00a
\ue000
\ue00b
\ue006\ue00c
\ue008
\ue002
\ue004
\ue006\ue005
\ue009
\ue006\ue00d
\ue000
\ue001
\ue007 \ue013 \ue00e\ue00c \ue00d \ue009 \ue017
\ue01d \ue011\ue009 \ue015 \ue00b \ue016 \ue00e\ue00a \ue009
\ue005 \ue00e\ue00c \ue018\ue019 \ue017
\ue000
\ue017 \ue019
\ue015 \ue00c \ue016\ue010 \ue01e \ue013 \ue00e\ue00f\ue009
\ue005 \ue00e\ue00c \ue018\ue019 \ue017
\ue008
\ue002
\ue019 \ue012 \ue015 \ue009 \ue011\ue009 \ue00e\ue010 \ue00e\ue017
\ue000
\ue011\ue00e\ue00c \ue018 \ue019 \ue017
\ue004 \ue00e\ue00c \ue00b \ue016\ue009
\ue006 \ue009\ue01f\ue009\ue00e
\ue00b \ue00c \ue00a \ue00c \ue017 \ue019 \ue014 \ue018\ue009
\ue003 \ue00c \ue00a \ue00c \ue017\ue019 \ue014 \ue018\ue009
\ue008 \ue013\ue012 \ue01c\ue01d \ue01e \ue018 \ue014\ue012
\ue004 \ue01d \ue01a\ue018 \ue019 \ue018 \ue014\ue012
\ue00d \ue029\ue02f \ue025 \ue01b \ue021
\ue000 \ue005 \ue008
\ue000
\ue02d \ue00f
\ue000
\ue00e \ue01e \ue027\ue023\ue02c \ue025 \ue01b \ue028
\ue000 \ue005 \ue005
\ue000
\ue02d \ue00f
\ue010 \ue02a \ue01c \ue023\ue021\ue025 \ue01b \ue028
\ue000 \ue004 \ue00a
\ue000
\ue02d \ue00f
\ue012 \ue01e \ue027\ue01b \ue022 \ue023\ue021\ue026 \ue025 \ue01b \ue028
\ue000 \ue005 \ue008
\ue000
\ue02d \ue00f
\ue014 \ue021\ue028 \ue01b \ue01c \ue026 \ue025 \ue01b
\ue000 \ue005 \ue00b
\ue000
\ue02d \ue00f
\ue014 \ue026 \ue025 \ue01d \ue026 \ue025 \ue01b \ue028
\ue000 \ue004 \ue00b
\ue000
\ue02d \ue00f
\ue017 \ue01d \ue01e \ue028\ue01b
\ue000 \ue005 \ue009
\ue000
\ue02d \ue00f
\ue018 \ue01b \ue027 \ue02c \ue032 \ue021\ue02a \ue028
\ue000 \ue005 \ue005
\ue000
\ue02d \ue00f
\ue018 \ue027\ue01b \ue020 \ue01b
\ue000 \ue004 \ue00b
\ue000
\ue02d \ue00f
\ue019 \ue02c \ue01f \ue01b
\ue000 \ue005 \ue005
\ue000
\ue02d \ue00f
\ue019\ue026\ue024 \ue01b
\ue000 \ue006 \ue004
\ue000
\ue02d \ue00f
\ue01a\ue01b \ue023\ue021\ue025 \ue01b \ue028
\ue000 \ue004 \ue006
\ue000
\ue02d \ue00f
\ue01d \ue021\ue01e \ue025 \ue02e
\ue000
\ue025 \ue01b \ue022 \ue029\ue030
\ue000
\ue01d \ue021\ue01e \ue025 \ue02e
\ue000
\ue025 \ue01b \ue022 \ue029\ue030
\ue000
\ue01d \ue021\ue01e \ue025 \ue02e
\ue01a
\ue021\ue023 \ue025 \ue021\ue02b
\ue029
\ue000 \ue002 \ue005
\ue000
\ue008 \ue007
\ue000
\ue000 \ue001 \ue004
\ue000
\ue008 \ue007
\ue000
\ue000 \ue002 \ue001
\ue000
\ue008 \ue007
\ue000
\ue000 \ue001 \ue003
\ue000
\ue008 \ue007
\ue000
\ue000 \ue001 \ue006
\ue000
\ue008 \ue007
\ue000
\ue011 \ue01b \ue02b
\ue025 \ue01b \ue029
\ue011 \ue023 \ue01b \ue021\ue027 \ue02f \ue01d
\ue01b
\ue000
\ue015 \ue00f\ue016 \ue013 \ue00b \ue00d \ue00f\ue00e \ue014 \ue030
\ue000
\ue000\ue000
\ue00b \ue014 \ue018 \ue016 \ue00b \ue00d \ue00f\ue00e \ue014 \ue030
\ue000
\ue000
\ue018 \ue016 \ue00e \ue02e \ue00f\ue00b \ue00d \ue00f\ue00e \ue014 \ue030
\ue017 \ue01b \ue02b
\ue023\ue02f
\ue000
\ue02a\ue01e
\ue022
\ue01b
\ue000
\ue003 \ue008 \ue00a\ue006 \ue008
\ue017 \ue01b \ue02b
\ue023\ue02f
\ue000
\ue023\ue01e
\ue021\ue01d
\ue031 \ue021\ue01b \ue029 \ue021
\ue000
\ue005 \ue004 \ue00a\ue004 \ue007
\ue00d \ue021\ue01e
\ue025 \ue026
\ue029
\ue000
\ue021\ue023 \ue020 \ue02b
\ue024 \ue01b\ue029
\ue000
\ue004 \ue008 \ue00a\ue006 \ue009
\ue000
\ue013 \ue02f\ue025\ue02b
\ue023\ue021\ue026
\ue000
\ue01f\ue01b \ue02d \ue02f
\ue000
\ue001
\ue000
\ue010\ue01b \ue02b
\ue025 \ue01b \ue02a\ue021\ue029 \ue002
\ue01e \ue00f \ue01a \ue011 \ue00f \ue011 \ue013\ue012 \ue017 \ue013\ue00f \ue013
\ue010 \ue026\ue024 \ue01b\ue025\ue029\ue01b\ue028\ue001
\ue000
\ue010 \ue026 \ue024 \ue021\ue025 \ue02c \ue022 \ue01b \ue028 \ue001
\ue000
\ue011 \ue01e\ue027\ue021\ue024 \ue01b\ue025\ue029\ue01b\ue028\ue001
\ue000
\ue013\ue027 \ue029 \ue01b \ue001
\ue000
\ue015 \ue021\ue023\ue01f \ue01e \ue01d \ue02f \ue002
\ue005 \ue00e \ue00d \ue004 \ue00a \ue007 \ue006\ue009 \ue004
\ue000
\ue022 \ue006\ue008\ue00c \ue002 \ue006
\ue000 \ue002 \ue005
\ue000
\ue008 \ue007
\ue000
\ue000 \ue001 \ue004
\ue000
\ue008 \ue007
\ue000
\ue000 \ue002 \ue001
\ue000
\ue008 \ue007
\ue000
\ue000 \ue001 \ue003
\ue000
\ue008 \ue007
\ue000
\ue000 \ue001 \ue006
\ue000
\ue008 \ue007
\ue000
\ue000 \ue002 \ue005
\ue000
\ue008 \ue007
\ue000
\ue000 \ue001 \ue004
\ue000
\ue008 \ue007
\ue000
\ue000 \ue002 \ue001
\ue000
\ue008 \ue007
\ue000
\ue000 \ue001 \ue003
\ue000
\ue008 \ue007
\ue000
\ue000 \ue001 \ue006
\ue000
\ue008 \ue007
\ue000
\ue034 \ue024\ue01d \ue029 \ue020 \ue024\ue021 \ue029
\ue000
\ue020 \ue01d \ue02f \ue023
\ue000
\ue026\ue02f \ue02c
\ue000
\ue02e\ue02c\ue02f \ue028 \ue02b \ue01d \ue024
\ue000
\ue02b \ue01d \ue027\ue024\ue02d \ue000
\ue000
\ue02a \ue02c\ue02a
\ue000
\ue02e\ue021\ue028 \ue02b\ue021\ue02c\ue01d\ue02e\ue02f\ue02c\ue01d
\ue000
\ue005 \ue006 \ue001 \ue005 \ue007
\ue000
\ue033 \ue00d
\ue000
\ue035\ue024\ue027\ue02f \ue028 \ue02a \ue02d\ue000
\ue000
\ue013 \ue027\ue01d \ue024\ue02b \ue021 \ue020 \ue02a \ue025\ue021
\ue000
\ue030 \ue021 \ue02d \ue024\ue01d \ue02f
\ue000
\ue037
\ue000
\ue01d \ue02b \ue024\ue021
\ue000
\ue004 \ue00a
\ue000
\ue033\ue00d \ue002
\ue00c \ue02e\ue021 \ue024\ue029 \ue01d \ue029 \ue01f \ue024\ue01d
\ue000
\ue029 \ue01d \ue026 \ue02e\ue024
\ue000
\ue004 \ue006 \ue001 \ue004 \ue008
\ue000
\ue033 \ue00d
\ue000
\ue035\ue024\ue027\ue02f \ue028 \ue02a\ue02d\ue002
\ue000
\ue019 \ue031 \ue02e\ue02a \ue025
\ue000
\ue020 \ue024\ue021 \ue029 \ue01d
\ue000
\ue02b \ue02c\ue02a \ue023 \ue029 \ue02a
\ue001
\ue032 \ue02f \ue02a \ue025\ue01d \ue028 \ue01d \ue02d
\ue000
\ue027\ue024\ue021 \ue02e\ue02f \ue02d\ue000
\ue000
\ue01e \ue02f \ue02d
\ue000
\ue004 \ue009 \ue001 \ue005 \ue005
\ue000
\ue033 \ue00d
\ue000
\ue035\ue024\ue027\ue02f \ue028 \ue02a\ue02d\ue002
\ue010 \ue01d\ue02e\ue030\ue021\ue02d
\ue000
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue01d \ue024
\ue000
\ue018 \ue024\ue027\ue024\ue021 \ue02d
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021 \ue025\ue021
\ue000
\ue02b \ue021 \ue02c
\ue000
\ue030 \ue01d \ue026 \ue01d \ue02c\ue01d
\ue000
\ue02d\ue02f \ue02c\ue021 \ue029 \ue026 \ue01d
\ue000
\ue024\ue026 \ue024
\ue000
\ue004 \ue003 \ue003
\ue000
\ue027\ue024 \ue02e \ue02f
\ue000\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue020 \ue01d \ue02f \ue023 \ue024\ue01d \ue02f \ue002
\ue000
\ue000\ue000\ue000
\ue012\ue002\ue013 \ue01d \ue027\ue024\ue029 \ue02d \ue026 \ue02a
\ue000
\ue029 \ue02f \ue02a \ue02e\ue02c\ue002
\ue000\ue02c \ue021\ue023 \ue025 \ue021\ue02b
\ue029\ue000
\ue005 \ue003 \ue003 \ue00a
\ue000
\ue015 \ue002
\ue000
\ue00e \ue00d \ue014 \ue00d \ue016 \ue010 \ue031 \ue013\ue017
\ue000
\ue005 \ue00a
\ue000
\ue010 \ue002\ue001
\ue000
\ue015 \ue00f\ue016 \ue013 \ue00b \ue00d \ue00f\ue00e \ue014 \ue00f\ue017
\ue000 \ue001
\ue000\ue000\ue000\ue000\ue000\ue000
\ue01a
\ue00f\ue012 \ue014 \ue00f\ue019 \ue017
\ue000\ue018 \ue01a\ue00f \ue013 \ue000
\ue001\ue008\ue00d\ue003\ue00b\ue002\ue005\ue00d\ue010\ue00f\ue00e\ue00c\ue000 \ue00a\ue002\ue00c\ue002\ue00e\ue006\ue004\ue009\ue000 \ue009\ue00b\ue012\ue000 \ue013\ue003\ue007\ue011\ue006\ue002\ue00a\ue004\ue00c
\ue001\ue003
\ue004
\ue001\ue002
\ue001
\ue014
\ue015
\ue00e
\ue011
\ue039\ue01c \ue024\ue02d\ue024
\ue000
\ue036 \ue024\ue029 \ue02a \ue000
\ue000
\ue026 \ue01d \ue020
\ue000
\ue025 \ue024
\ue000
\ue02e\ue021 \ue029
\ue000
\ue023 \ue02c \ue02a \ue025\ue01d \ue000
\ue000
\ue027\ue02f \ue028 \ue02f \ue02d
\ue000
\ue030 \ue01d \ue02c \ue020 \ue024\ue025\ue02a
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue01d \ue02c \ue02e \ue024\ue02d \ue02e \ue01d \ue02d \ue002
\ue000
\ue02e\ue02f \ue026 \ue02d \ue02e\ue01d \ue029 \ue02e\ue024\ue029 \ue021 \ue028 \ue024\ue02d
\ue000
\ue02d\ue02f \ue028 \ue02a\ue028 \ue024\ue02d\ue002
\ue000
\ue016 \ue02a \ue02c\ue02d
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e \ue030 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue01d \ue02c \ue02e \ue024 \ue02d \ue02e \ue01d \ue024
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue02e\ue02a \ue020 \ue021 \ue027
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue029 \ue021 \ue027\ue021 \ue029 \ue020 \ue01d \ue002
\ue000
\ue01c \ue024\ue021 \ue02e\ue02a \ue02d
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021 \ue001
\ue018 \ue01d \ue02e\ue024
\ue000
\ue01d \ue026 \ue02a \ue02c \ue020 \ue021 \ue02a \ue029 \ue02f
\ue000
\ue023 \ue02c\ue02a \ue025\ue01d \ue029 \ue02e\ue024
\ue000
\ue039 \ue018 \ue01d \ue02b \ue02c\ue01d \ue02d \ue02e\ue01d \ue024
\ue000
\ue025 \ue024 \ue021
\ue000
\ue02b \ue02c\ue02a \ue02e\ue024\ue029 \ue023 \ue01d \ue024
\ue000
\ue02b \ue01d \ue001
\ue026 \ue02a \ue030 \ue02a \ue025\ue01d
\ue000
\ue020 \ue021 \ue027
\ue000
\ue030 \ue024\ue021 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue018 \ue024\ue027\ue024\ue021 \ue02d
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021 \ue025\ue021 \ue000
\ue000
\ue025 \ue021
\ue000
\ue030\ue024\ue02d\ue024\ue021\ue028 \ue02d
\ue000
\ue02f \ue036 \ue02e\ue021 \ue029 \ue026 \ue01d
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue029 \ue021 \ue028 \ue01d \ue02e\ue01d \ue02f \ue000
\ue000
\ue028 \ue021\ue02c\ue023\ue024\ue029\ue01d\ue000
\ue000
\ue02b \ue01d \ue026 \ue01d \ue027\ue01e \ue024\ue029 \ue02e\ue01d
\ue000
\ue036\ue02f \ue02c\ue029 \ue01d
\ue001
\ue02d \ue024\ue02c \ue021 \ue029 \ue026 \ue01d
\ue000
\ue030 \ue024\ue021 \ue02e\ue01d \ue02d
\ue000
\ue023 \ue02c \ue02a \ue025\ue024\ue028 \ue02f \ue024\ue000
\ue000
\ue026 \ue02f \ue02c
\ue000
\ue025 \ue02f
\ue000
\ue029 \ue021 \ue02c\ue01d
\ue000
\ue02e\ue024\ue021 \ue026
\ue000
\ue020 \ue01d \ue02f \ue023
\ue000
\ue026 \ue024\ue021 \ue026
\ue000
\ue02f \ue036 \ue02d \ue024\ue021 \ue029 \ue024\ue02a
\ue000
\ue026 \ue02a
\ue000
\ue01f \ue024\ue01d
\ue000
\ue02c\ue021 \ue024\ue026 \ue021 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue020 \ue02c \ue01d \ue02d \ue026 \ue031 \ue02e\ue024\ue02d \ue038 \ue000
\ue000
\ue001
\ue000
\ue02d \ue024\ue001
\ue027\ue024\ue02d \ue02e\ue02f \ue000
\ue000
\ue026 \ue01d
\ue000
\ue029 \ue02a \ue02c\ue02d
\ue000
\ue026 \ue02a \ue028 \ue021 \ue029 \ue02e\ue02f \ue02a \ue02e\ue024
\ue000
\ue029 \ue021 \ue02c\ue01d
\ue000
\ue023 \ue031 \ue030 \ue021 \ue029 \ue02e\ue02a \ue025\ue02f
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue02b \ue01d \ue029 \ue01d \ue035 \ue024\ue01d \ue024\ue002
\ue000
\ue02d \ue02a \ue02d \ue02e\ue024\ue029 \ue021 \ue02d \ue021 \ue002
\ue000
\ue02e\ue02f \ue01d \ue01f \ue024\ue025\ue01d
\ue000
\ue030 \ue021 \ue02c \ue02e\ue024\ue029 \ue02a
\ue000
\ue02d \ue02e\ue02f \ue020 \ue021 \ue029 \ue02e\ue01d \ue02d
\ue000
\ue01d \ue02e\ue02d \ue024\ue02d \ue01d \ue026 \ue021 \ue002
\ue000
\ue034 \ue024\ue021 \ue028 \ue021 \ue02e
\ue000
\ue020 \ue01d \ue02c
\ue000
\ue029 \ue021 \ue02e\ue021 \ue026 \ue02a
\ue000
\ue029 \ue02f \ue01e \ue01d \ue02f \ue02d \ue02e\ue024
\ue000
\ue039 \ue011 \ue035
\ue000
\ue02e\ue02f \ue02c\ue024\ue02d\ue02e\ue02f
\ue000
\ue02e\ue024\ue026 \ue02c\ue01d \ue024
\ue000
\ue029 \ue021 \ue02d \ue02f
\ue000
\ue023 \ue024\ue02c \ue020 \ue021 \ue001
\ue018 \ue01d \ue02f \ue027\ue024\ue02f \ue02d \ue002
\ue029 \ue021
\ue000
\ue030 \ue024\ue021 \ue029 \ue02a
\ue000
\ue01d \ue02c \ue02e \ue024\ue02d \ue02e \ue02a \ue002
\ue000
\ue012\ue021 \ue024
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue02d \ue026 \ue024 \ue02c \ue024 \ue01d
\ue001
\ue025\ue02f \ue02d \ue024
\ue000
\ue029 \ue02f \ue02d \ue024\ue02d \ue026 \ue02f \ue029 \ue020 \ue024\ue028 \ue02f \ue000
\ue000
\ue025 \ue024 \ue021
\ue000
\ue02b \ue02c\ue024\ue021
\ue000
\ue013 \ue02a \ue029 \ue026 \ue02f \ue02c \ue021 \ue029 \ue01f \ue024\ue029 \ue021
\ue000
\ue026 \ue02a \ue030 \ue01d
\ue000
\ue02e \ue01d \ue02c \ue02b
\ue000
\ue01b \ue01d \ue01f \ue024\ue01d \ue02f \ue000
\ue000
\ue01d \ue029 \ue02a \ue02e
\ue000
\ue025\ue02a \ue000
\ue000
\ue026 \ue02a \ue029 \ue026 \ue02f \ue001
\ue028 \ue02a\ue02d
\ue000
\ue01e \ue01d \ue02f \ue020 \ue02a \ue02d \ue000
\ue000
\ue025\ue02a \ue02d
\ue000
\ue02b \ue01d \ue02b \ue02c\ue01d \ue02d \ue02e\ue01d \ue024
\ue000
\ue02e\ue02a \ue026 \ue024\ue02f
\ue000
\ue020 \ue01d \ue027\ue031 \ue026 \ue02f
\ue000
\ue024\ue02b \ue02c\ue01d \ue02e\ue021 \ue002
\ue000
\ue015 \ue02f\ue032\ue024\ue001
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue027\ue01d \ue01e \ue024\ue01d \ue02f \ue02d \ue024\ue01d \ue024
\ue000
\ue02c \ue021 \ue029 \ue01f \ue024\ue025\ue01d
\ue000
\ue020 \ue021 \ue027
\ue000
\ue039 \ue02b \ue021 \ue027\ue029 \ue024\ue029 \ue023 \ue021 \ue02d \ue029 \ue024\ue02f \ue038
\ue000
\ue01e \ue02f \ue029 \ue01d
\ue000
\ue004 \ue003 \ue003
\ue001\ue000
\ue005 \ue003 \ue003
\ue000
\ue027\ue024\ue02e\ue02f \ue002
\ue000
\ue00e \ue024\ue020 \ue021 \ue02d \ue029 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue02e\ue024\ue026 \ue02c\ue01d \ue024
\ue000
\ue029 \ue021 \ue02c\ue01d
\ue000
\ue02e\ue024\ue021 \ue026
\ue000
\ue020 \ue01d \ue02f \ue023 \ue000
\ue000
\ue025\ue01d \ue02f \ue01f \ue024\ue01d
\ue000
\ue035 \ue024\ue01d
\ue000
\ue039 \ue026 \ue01d \ue02c \ue025\ue021 \ue02c \ue01d \ue038
\ue000
\ue02b \ue02c\ue01d \ue020 \ue021 \ue001
\ue030 \ue024\ue021 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue023 \ue02c \ue02a \ue025\ue024\ue028 \ue02f \ue024
\ue000
\ue031 \ue02c \ue01d \ue002
\ue000
\ue01e \ue01d \ue02f \ue020 \ue02a \ue02d
\ue000
\ue02e\ue024\ue021 \ue02d \ue024\ue02a \ue023
\ue000
\ue02b \ue02c\ue01d \ue02d \ue024\ue027\ue021 \ue029 \ue026 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue02d \ue02f
\ue000
\ue026 \ue024\ue021 \ue026
\ue000
\ue02f \ue036 \ue02d \ue024\ue021 \ue029 \ue024\ue02a
\ue000
\ue02d \ue02a \ue02d \ue02e\ue024\ue029 \ue021 \ue02d \ue021 \ue038 \ue000
\ue000
\ue001
\ue000
\ue020 \ue01d \ue029 \ue02e\ue031 \ue02d
\ue000
\ue025\ue01d \ue02f \ue029 \ue02f \ue02a \ue027\ue024\ue01d \ue024\ue002
\ue000
\ue012\ue024\ue021 \ue028 \ue02d
\ue000
\ue027\ue01d \ue001
\ue010 \ue01d\ue02e\ue030\ue021\ue02d
\ue000
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue01d \ue028 \ue02d
\ue000
\ue027\ue021 \ue024\ue020 \ue024\ue001
\ue02d \ue030 \ue021 \ue024\ue026 \ue02f
\ue000
\ue02b \ue02c\ue02a \ue02e\ue02f \ue038\ue000
\ue000
\ue001
\ue000
\ue039 \ue004 \ue007 \ue028 \ue024\ue029 \ue038
\ue000
\ue02d \ue01d \ue026 \ue021
\ue000
\ue01c \ue024\ue027\ue029 \ue024\ue01d \ue02f \ue02d
\ue000
\ue02e\ue02f \ue02c\ue024\ue032\ue028 \ue02a
\ue000
\ue024\ue029 \ue022\ue02a \ue02c\ue001
\ue01e \ue024\ue01d \ue02f \ue02d \ue024\ue01d \ue024
\ue000
\ue026 \ue027\ue024\ue02f \ue030 \ue01d
\ue000
\ue029 \ue02f \ue02a
\ue000
\ue02d \ue021 \ue029 \ue01e \ue02f \ue030 \ue024\ue02f \ue002
\ue000
\ue028 \ue02f
\ue000
\ue035 \ue024\ue01d \ue024
\ue000
\ue030 \ue021 \ue024\ue026 \ue027\ue01d \ue024
\ue000
\ue029 \ue021 \ue02c \ue021 \ue024\ue026 \ue024\ue01d \ue000
\ue000
\ue02e\ue01d \ue01f \ue024\ue01d \ue02f
\ue000
\ue02e\ue024\ue026 \ue024\ue029 \ue02a
\ue000
\ue01c \ue024\ue027\ue029 \ue024\ue01d \ue02f \ue02d
\ue000
\ue006
\ue001
\ue024\ue02a \ue02d \ue024\ue02a \ue02d
\ue000
\ue028 \ue01d \ue01f \ue024\ue025\ue02a \ue02d
\ue000
\ue01f \ue021 \ue029 \ue02e\ue02c \ue02a
\ue000
\ue02b \ue02c\ue02a \ue025\ue021 \ue026 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue030 \ue01d \ue020 \ue02a
\ue001
\ue039 \ue01c \ue01d \ue024\ue026 \ue01d \ue024
\ue000
\ue02b \ue01d \ue029 \ue02a \ue02c\ue02a
\ue000
\ue02f \ue036 \ue02d \ue024\ue020 \ue024\ue02c\ue01e \ue02e\ue024
\ue000
\ue025 \ue024 \ue021
\ue000
\ue02b \ue02c \ue024\ue030 \ue01d \ue027\ue02a
\ue000
\ue027\ue01d \ue024\ue026 \ue031 \ue02e\ue024\ue02d
\ue000
\ue015 \ue024\ue021\ue02d\ue02e\ue02a
\ue000
\ue035 \ue030 \ue01d \ue001
\ue02b \ue02a \ue027\ue024\ue01f \ue024\ue025\ue02a \ue02d
\ue000
\ue029 \ue02f \ue02a \ue030 \ue01d \ue020 \ue02a \ue02d
\ue000
\ue030 \ue024\ue02c \ue035 \ue024\ue029 \ue024\ue029 \ue026 \ue02a
\ue000
\ue030 \ue021
\ue000
\ue01c \ue024\ue027\ue028 \ue01d
\ue000
\ue00e \ue01d \ue02f \ue01e \ue01d \ue02c\ue024\ue021 \ue029 \ue021 \ue002
\ue000
\ue02b \ue024\ue029 \ue024\ue023 \ue02f
\ue000
\ue023\ue02c\ue02a\ue020\ue01d\ue028 \ue024
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021 \ue025\ue021 \ue002
\ue000
\ue019 \ue031 \ue02e\ue021
\ue000
\ue02c\ue02a \ue02d
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue02e\ue030\ue01d\ue02c\ue026\ue031\ue028 \ue02a
\ue000
\ue02e\ue01d \ue024\ue02d \ue031 \ue026 \ue027\ue024\ue02f \ue000
\ue000
\ue02e\ue01d \ue024\ue02b
\ue000
\ue02b \ue01d \ue030 \ue01d \ue020 \ue02f \ue02a \ue02e\ue02a \ue025\ue01d \ue02d
\ue000
\ue010 \ue021 \ue020 \ue024\ue028 \ue024\ue029 \ue01d \ue02d
\ue000
\ue01c \ue01d \ue020 \ue02a \ue030 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue02e\ue021 \ue024\ue023 \ue024\ue028 \ue02f \ue000
\ue000
\ue02e \ue02f \ue02c \ue024\ue02d \ue02e \ue01d \ue024
\ue000
\ue025\ue024\ue021 \ue028 \ue02d
\ue000
\ue02b \ue02c \ue01d \ue020 \ue021 \ue025\ue02f \ue02d
\ue000
\ue023 \ue02c\ue02a \ue02e\ue024\ue000
\ue000
\ue029 \ue021 \ue02e\ue02c\ue02f \ue026 \ue02f \ue02d
\ue000
\ue02b \ue01d \ue02e
\ue000
\ue026 \ue024\ue02e\ue02f
\ue000
\ue024\ue02d\ue02e\ue01d\ue02e\ue031\ue028 \ue02f \ue000
\ue000
\ue020 \ue02c\ue01d \ue02f
\ue001
\ue01c \ue024\ue020 \ue036 \ue024\ue02f \ue029 \ue01d \ue02d \ue002
\ue000
\ue01d \ue02e\ue030 \ue01d \ue036 \ue024\ue02f \ue02a \ue025\ue01d
\ue000
\ue02b \ue01d \ue024\ue027\ue02d \ue021 \ue02e\ue024
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue023 \ue02c \ue01d \ue036 \ue024\ue01d \ue024
\ue000
\ue02b \ue02c \ue024\ue02d \ue024\ue02d \ue02e \ue01d \ue02e \ue021
\ue000
\ue028 \ue021\ue02c\ue023\ue024\ue029\ue01d
\ue000
\ue02d \ue02f
\ue000
\ue01d \ue026 \ue02a \ue02c\ue001
\ue020 \ue036 \ue024\ue01d \ue029 \ue01f \ue024\ue02f
\ue000
\ue02e\ue02c\ue024\ue02f \ue026\ue035\ue028 \ue01d\ue02f \ue02e\ue024
\ue000
\ue02b \ue02a
\ue000
\ue005 \ue006
\ue000
\ue030 \ue01d \ue001
\ue018 \ue01d \ue02d \ue01d \ue026
\ue000
\ue02b \ue01d \ue035 \ue029 \ue021 \ue026 \ue02a \ue030 \ue02a \ue000
\ue000
\ue028 \ue024\ue021\ue02d\ue02e\ue021
\ue000
\ue023 \ue02c \ue02a \ue025\ue01d \ue029 \ue02e\ue024\ue021 \ue028 \ue02d
\ue000
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue01d \ue028 \ue02d
\ue000
\ue020 \ue021 \ue02a \ue029 \ue02f \ue002
\ue000
\ue018 \ue02c\ue024\ue021 \ue025\ue02f \ue02d \ue024
\ue000
\ue025 \ue024
\ue000
\ue02e\ue024\ue026 \ue024\ue029 \ue02a \ue000
\ue000
\ue026 \ue01d \ue020
\ue000
\ue027\ue01d \ue029 \ue020 \ue02a \ue02d \ue002
\ue000
\ue018 \ue02c\ue024\ue021 \ue035
\ue000
\ue006
\ue000
\ue028 \ue021 \ue02e\ue02f \ue02d
\ue000
\ue028 \ue024\ue021\ue02d\ue02e\ue02a
\ue000
\ue020\ue02c\ue01d\ue02f\ue020\ue036\ue024\ue01d\ue028 \ue01d
\ue000
\ue02b \ue02c \ue01d \ue035 \ue031 \ue02e\ue024
\ue000
\ue024\ue035\ue028 \ue01d\ue027\ue020\ue02a\ue02d\ue000
\ue000
\ue029 \ue021 \ue02b \ue01d \ue023 \ue01d \ue024\ue027\ue024
\ue000
\ue026 \ue021 \ue027\ue024\ue02f
\ue000
\ue027\ue024\ue02e\ue02f \ue002
\ue01f \ue024\ue01d
\ue000
\ue025 \ue024
\ue000
\ue030 \ue024\ue02d \ue01d \ue020 \ue01d
\ue000
\ue023 \ue02c \ue02a \ue025\ue01d
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue026 \ue01d \ue02d \ue020 \ue024\ue021 \ue029
\ue000
\ue02e\ue01d \ue02c \ue031 \ue01e \ue01d
\ue000
\ue024
\ue000
\ue02e\ue01d \ue024\ue02d \ue031 \ue026 \ue027\ue021 \ue02d
\ue000
\ue024\ue02e\ue02c\ue01d \ue02f \ue026 \ue021
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue02e\ue01d \ue01f \ue024\ue01d \ue02f
\ue000
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue01d \ue024
\ue000
\ue01d \ue029 \ue02e
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue01d \ue02e\ue021 \ue024\ue02d
\ue000
\ue02e\ue02f \ue02a
\ue000
\ue02b \ue01d \ue01f \ue024\ue02f
\ue000
\ue027\ue01d \ue024\ue026 \ue02f \ue038 \ue000
\ue000
\ue001
\ue000
\ue02b \ue02f \ue029 \ue026 \ue02e\ue01d \ue000
\ue000
\ue020 \ue02c\ue01d \ue02f \ue020 \ue036 \ue024\ue01d \ue029 \ue02e\ue024
\ue000
\ue023 \ue01d \ue02e\ue030 \ue021 \ue02d
\ue000
\ue02b \ue01d \ue02d \ue024\ue020 \ue021 \ue020 \ue01d
\ue000
\ue026 \ue021 \ue02b \ue02f \ue02c\ue021
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue02e\ue02a \ue026 \ue02d
\ue000
\ue01d \ue02f \ue026 \ue02a \ue001
\ue02b \ue01d \ue02d \ue01d \ue026 \ue02a \ue025\ue02a
\ue000
\ue039 \ue004 \ue007 \ue028 \ue024\ue029 \ue038
\ue000
\ue02d \ue026 \ue01d \ue024\ue02e\ue031 \ue02e\ue02a \ue025\ue01d
\ue000
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue01d \ue028 \ue02d
\ue000
\ue039 \ue02b \ue02c \ue024\ue021 \ue026 \ue01d \ue01e \ue024\ue01d \ue024
\ue000
\ue025\ue024\ue028 \ue01d \ue02d
\ue000
\ue031 \ue02c \ue01d
\ue000
\ue039 \ue02d \ue01d \ue030 \ue01d \ue029 \ue02a \ue02c \ue024\ue035 \ue026 \ue01d \ue02d \ue000
\ue000
\ue02a
\ue000
\ue029 \ue021
\ue000
\ue000
\ue00e \ue02a \ue028 \ue01d \ue029 \ue02e\ue021 \ue002
\ue02b \ue02c\ue01d \ue035 \ue024\ue029 \ue021 \ue02e\ue024
\ue000
\ue02b \ue024\ue029 \ue024\ue023 \ue02f \ue038 \ue002
\ue000
\ue02b \ue021 \ue02c
\ue000
\ue02b \ue02c \ue024\ue021 \ue030 \ue01d \ue02c \ue02e\ue01d \ue038 \ue000
\ue000
\ue02e\ue02a \ue020 \ue021 \ue027
\ue000
\ue02b \ue02c \ue024\ue026 \ue024\ue01e \ue02e\ue024
\ue000
\ue018 \ue01d \ue02d \ue01d \ue026
\ue000
\ue025\ue02a \ue02d\ue000
\ue000
\ue030 \ue01d \ue024\ue026 \ue01d \ue024
\ue000
\ue028 \ue021\ue02c\ue023\ue024\ue029\ue01d\ue024
\ue000
\ue039\ue00e \ue01d\ue036\ue029\ue01d\ue024
\ue000
\ue01e \ue02f \ue029 \ue01d \ue000
\ue000
\ue026 \ue01d \ue020
\ue000
\ue030 \ue024\ue021 \ue029 \ue01d \ue02d
\ue000
\ue02b \ue02c\ue024\ue021
\ue000
\ue02e\ue01d \ue024\ue02b
\ue000
\ue02b \ue024\ue029 \ue024\ue023 \ue02f \ue02d
\ue000
\ue02c \ue021 \ue029 \ue026 \ue01d \ue029 \ue01f \ue024\ue02f
\ue000
\ue01d \ue02e\ue02d \ue024\ue02d \ue01d \ue026 \ue021
\ue000
\ue02f \ue036 \ue027\ue021 \ue024\ue02d \ue02e\ue024
\ue000
\ue030 \ue024\ue021 \ue02e\ue01d \ue000
\ue000
\ue02e\ue01d \ue01f \ue024\ue01d \ue02f
\ue000
\ue035 \ue024
\ue000
\ue023 \ue02c \ue02a \ue025\ue01d \ue000
\ue000
\ue02a
\ue000
\ue01d \ue02b \ue027\ue024\ue029 \ue026
\ue000
\ue007
\ue000
\ue027\ue01d \ue026 \ue02d \ue02e\ue02a
\ue000
\ue024 \ue02c
\ue000
\ue02b \ue02c\ue01d
\ue001
\ue028 \ue02f \ue032 \ue024\ue026 \ue01d \ue029 \ue02e\ue02f
\ue000
\ue02b \ue01d \ue02c\ue021 \ue024\ue023 \ue02f \ue029 \ue01d \ue024
\ue000
\ue029 \ue021 \ue023 \ue01d \ue027\ue024\ue002
\ue000
\ue021 \ue02d \ue01d
\ue000
\ue021\ue028 \ue02f\ue02d\ue024
\ue000
\ue023 \ue02c \ue01d \ue02d \ue024 \ue029 \ue02e \ue024 \ue000
\ue000
\ue026 \ue01d \ue020
\ue000
\ue039 \ue02d \ue02f \ue02c \ue01d \ue02d
\ue000
\ue035 \ue024\ue029 \ue021 \ue025\ue01d
\ue000
\ue02b \ue024\ue029 \ue024\ue023 \ue02f \ue002
\ue000
\ue01b \ue02a \ue026 \ue024\ue021 \ue028 \ue02d
\ue000
\ue029 \ue02f \ue001
\ue026 \ue01d \ue02d
\ue000
\ue030 \ue01d \ue024\ue026 \ue02f \ue02d