Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant van Bodegraven, 29 januari 2010

De Krant van Bodegraven, 29 januari 2010

Ratings: (0)|Views: 540|Likes:
Published by goudamediagroep
De Krant van Bodegraven, jaargang 3 - nummer 4 - 29 januari 2010
De Krant van Bodegraven, jaargang 3 - nummer 4 - 29 januari 2010

More info:

Published by: goudamediagroep on Jan 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
 jaargang 4 - nummer 13 - 7 maart 2008
Extra service:
advertenties wordengratis doorgelinkt naarde eigen website!
 
Egel Mode
Kortingen tot 70%zie pagina 18
 
Roze lintje voor GHZ
 Het GHZ voldoet aan de gestelde achttien criteria van borstkankerzorg.
Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Goudaheeft van de BorstkankerVereniging Neder-land het roze lintje ontvangen voor de goedekwaliteit van zorg aan borstkankerpatiënten.Met het roze lintje geeft de BorstkankerVer-eniging aan dat het GHZ voldoet aan de doorhen gestelde achttien criteria op het gebiedvan borstkankerzorg. Die achttien verschillen-de criteria worden ook wel monitor genoemd.
Met die monitor kunnen borstkankerpatiën-ten inzien hoe de borstkankerzorg in het GHZis georganiseerd, welke zorg het biedt en hoede ervaringen van andere patiënten met hetGHZ zijn. De Borstkankermonitor geldt alsondersteuning voor patiënten in hun keuzevoor een ziekenhuis. De uiteindelijke keuze blijft natuurlijk aan de patiënt zelf. De Borst-kankerVereniging Nederland kijkt vooral naar hoogwaardige voorzieningen voor screeningen diagnostiek, snelle toegangstijd tot de poli-kliniek, snelle uitslag van onderzoeken, multi-disciplinair overleg en optimale ondersteuningaan de patiënten. Op deze punten heeft hetGHZ goed gescoord. Zo kunnen bijvoorbeeld alle diagnostische borstkankeronderzoeken opéén dag plaatsvinden en is de uitslag vaak opdiezelfde dag bekend. Verder worden de vasteafspraken van het GHZ, die met andere disci- plines rondom borstkankerzorg zijn gemaakt,als zeer goed beoordeeld.
Uitreiking onder-nemerstrofeeInbraak woning
Dit jaar wordt voor de vijfde keer de verkie-zing van de ‘Ondernemer van het jaar’ gehou-den. Uit een groot aantal inzendingen zijnnegen bedrijven geselecteerd, verdeeld overde categorieën detailhandel/horeca, agrarischen handel/industrie. Op dinsdag 16 februarizal de Ondernemerstrofee in het Evertshuisworden uitgereikt door burgemeester Lokker.
De avond begint om 20.00 uur en de deuren vande zaal gaan om 19.30 uur open. Degene die deuitreiking wil bijwonen, kan gratis kaarten aan-vragen bij Marcel Meijer van ERA MakelaarsVreeken & Meijer aan de Prins Hendrikstraat45-47 en telefonisch te bereiken onder num-mer (0172) 619 325. Genomineerd zijn voor desector detailhandel/horeca restaurant de Florijnuit Nieuwerbrug. de Egel Mode uit Bodegravenen Tol 14 uit Bodegraven. Voor de agrarischesector staan Zorgboerderij Nieuw Oostvliet uit Nieuwerbrug, Melvin Stolwijk uit Bodegravenen Zorgboerderij Java Rust uit Bodegravenop de lijst. Voor de sector handel, industrie endienstverlening zijn genomineerd Peek Auto-service, WEKU Kunststofkozijnen en VDSLogistics, alledrie uit Bodegraven.
In de vroege ochtend van dinsdag 26 januariis er op de Emmakade in Bodegraven ingebro-ken in een woning. De dader is vermoedelijkde woning toegetreden door middel van ’hen-gelen of flipperen’ en heeft diverse goederenuit de woning weggenomen.
‘Hengelen’ en ‘flipperen’ zijn eenvoudig tegente gaan door de deur op slot te draaien. Zeker als je gaat slapen maar ook als je even weggaatom bijvoorbeeld een boodschap te doen. ‘Flip- peren’ betekent dat de inbreker een stuk plastictussen de deurpost en de deur schuift waarmeehij de schoot wegduwt waarna de deur open-valt. ‘Hengelen’ is door de brievenbus de klink aan de binnenkant van de deur proberen naar  beneden te halen of de sleutel die in het zichtligt, proberen te bemachtigen.GroenLinks begint zaterdag 30 januari eenhandtekeningenactie voor dubbelspoor tussenUtrecht en Leiden. Er zullen in alle plaatsenlangs dit spoor handtekeningen worden opge-haald door lijsttrekkers en fractievoorzittersvan de afdelingen, de twee provinciale staten-fracties en Tweede Kamerlid Kees Vendrik. Degroep begint om 9.30 uur in Utrecht en zal om14.00 uur in Leiden aankomen waar een korteslotmanifestatie zal worden gehouden. Hetdoel van de handtekeningenactie, die nog dehele gemeenteraadscampagne zal duren, is omeen petitie aan te bieden aan de Tweede Kamer voor dubbelspoor op dit traject voor 2015.
,
-
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK BODEGRAVEN 
IRENA SABIC 



 



Groen Links wil dubbelspoor
 
VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP VRIJDAG HUIS AAN HUIS IN BODEGRAVEN EN OMSTREKEN EN OP INTERNET
BodegravenBodegravenKrantKrant
VAN
VAN
DEDE
www.dekrantvanbodegraven.nl
 jaargang 3 - nummer 4 - 29 januari 2010
031913
Renovatie buitenbad zwembad De KuilAmber Oost kwam, zag en overwonDJ Ruud de Wild als vuilnismanVoorjaarsuitvoering Kunstpuntgouda
11
 
Op dinsdag 19 januari zijn de medewerkersvan zwembad de Kuil begonnen met hetwater uit het buitenbad te pompen. Met dezeactie is officieel gestart met de grootscheepserenovatie van het buitenbad van zwembadde Kuil, die de gemeente Bodegraven laat uit-voeren.
Vanaf eind januari zal aannemersbedrijf Vanden Oudenrijn beginnen met het verwijderenvan al het tegelwerk van de beide baden en hetuitgraven van het leidingenwerk onder de grond zodat dit vervangen kan worden. Tevens zal er een extra bufferkelder in het gazon wordeningegraven, zodat het bad bij grote drukte het‘overtollige’ water goed kan opslaan. Als allesvolgens plan verloopt zal de (verlate) openingvan het buitenbad eind mei plaatsvinden enkunnen de inwoners van Bodegraven en wijdeomgeving vanaf komende zomer genieten vaneen enorm mooi en opgeknapt buitenbad.
Renovatie buitenbadzwembad de Kuil
 Na de renovatie heeft Bodegraven weer een schitterend buitenzwembad (foto: Pancras Kuipers).
Dinsdag 2 februari wordt van 19.30 tot21.30 uur een bewonersbijeenkomst in hetWierickehuis aan de Graaf Albrechtstraat 1 inNieuwerbrug gehouden. Tijdens deze bijeen-komst krijgen de aanwezigen informatie overde toekomstplannen voor het Venster, hetopen gebied tussen Bodegraven en Woerden.
De gezamenlijke overheden willen dekarakteristieke openheid van het gebied graag behouden, zonder het op slot te doenvoor nieuwe ontwikkelingen. Daarover zijnde afgelopen tijd plannen ontwikkeld diezijn besproken met maatschappelijke par-tijen en, tijdens de inloopdag op 10 februari2009, met bewoners en geïnteresseerden.Tijdens de bijeenkomst lichten bestuurdersde laatste stand van zaken toe, en zal wordengeorganiseerd door de betrokken overheden,gemeenten Bodegraven, Woerden en Reeuwijk en de provincies Zuid-Holland en Utrecht.Iedereen die geïnteresseerd is in de toekomstvan het Venster is welkom. Vooraf aanmelden isniet nodig. Voor meer informatie kan men bel-len met mevrouw W. Bloem van de provincieZuid-Holland, (070) 441 76 46, of een e-mailsturen aan wmm.bloem@pzh.nl.
De politie stelt een onderzoek in naar demishandeling van een achttienjarige jongenen heeft twee Bodegravers van zeventien entwintig jaar aangehouden.
De jongen werd zaterdagochtend 23 januari, naeen ruzie, met een glas in zijn gezicht geslagenwaardoor hij letsel opliep. Het slachtoffer wasin een café aan de Van Tolstraat tussen zijnnichtje en een ander meisje in gaan staan toenzij ruzie met elkaar kregen. Kort daarop werd hij door meedere personen aangesproken engeslagen. Het slachtoffer voelde daarna dat er een glas in zijn gezicht werd kapot geslagen.
De jaarlijkse scholenzondag vindt dit keerplaats op zondag 31 januari en heeft alsthema ‘Bidden: is God online?’. Leerlingenvan de protestants-christelijke scholen inBodegraven en Nieuwerbrug hebben dan eengrote inbreng tijdens de kerkdiensten.
De Verhoeff-Rollmanschool is verbonden aande Dorpskerk en aan de Bethelkerk. De kinderenen leerkrachten van de Brug zijn tijdens descholenzondag in de Bethlehemkerk. DePr. Beatrixschool is verbonden aan deDorpskerk en aan de pinkstergemeenteMorgenstond. De Da Costaschool werkt dit jaar samen met de Gereformeerde kerk. DeGoede Herderschool zal de diensten verzorgenin de Ichtuskerk en de Salvatorkerk. In de week voorafgaande aan de scholenzondag is er op descholen al verteld en gezongen over dit thema.Ook zijn er werkstukken gemaakt, die te zienzijn tijdens de scholenzondag in de kerken. Niet alleen ouders en leerlingen van de scholenzijn welkom in de diensten, maar iedereen iswelkom. De diensten beginnen om 9.30 uur. Dediensten in de Bethelkerk en in het Evertshuis(Morgenstond) beginnen om 10.00 uur.
Bijeenkomst over het VensterOnderzoek naar mishandelingScholenzondagAfronding weg-werkzaamhedenCircusdagLampionnen-optocht
Nu de weersomstandigheden het weer toe-laten zullen de werkzaamheden afgerondworden aan de Wilhelminastraat.
Daarom is de kruising Wilhelminastraat/Burg.Le Coultrestraat inclusief parkeerplaats Emma-kade afgesloten voor alle verkeer vanaf dinsdag19 januari tot en met vrijdag 5 februari 2010.Voor nadere informatie kan men bellen met degemeente Bodegraven op (0172) 630 202.
Alle scholen die vallen onder het overkoepe-lende bestuur De Vier Windstreken krijgeneen circusdag aangeboden in verband met hettienjarig bestaan.
De Goede Herderschool in Bodegraven krijgtdeze dag op donderdag 11 februari. De kinde-ren gaan die dag van 9.15 tot 14.30 uur naar school. De kinderen van de onderbouw hebben‘s ochtends een programma in de Sporthoeven,waarna de ouders van 11.00 tot 11.30 uur kunnen komen kijken naar de kunsten van hunkind in een soort ‘circusmarkt’. De kinderenvan de bovenbouw gaan in groepjes verdeeld schmincken en goochelen op school. ‘s Mid-dags wordt het programma omgedraaid. Aan-sluitend gaat de school de hele week werkenover het circus en dat afsluiten met een kijk-avond voor ouders en belangstelleden opdonderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.
Koningin Beatrix is op zondag 31 januari ‘echt’ jarig. Ter ere hiervan houdt oranjevereniging‘Prinses Juliana’ op zaterdag 30 januari eenlampionnenoptocht.
De organisatie hoopt dat er weer veel kinderenal dan niet verkleed mee komen lopen of mee-doen met hun versierde fietsen, buggy, wagensof skelters. Voor de mooist verklede kinderen of het leukste voertuig zijn er weer leuke prijzente winnen. De deelnemers verzamelen zich om18.15 uur bij het Wierickehuis waar de optochtstart om 18.30 uur.
BodegravenBodegravenKrantKrant
VANVAN
DEDE
3
Nummer 429 januari 2010
GEMEENTE / ACTUEEL
 Colofon
Uitgever:
Gouda Media Groep B.V.Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456F (0182) 322 466
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Druk:
Wegener NieuwsDruk Gelderland 
Verspreiding:
Interlanden Den Haag
Redactie-adres:
Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456E redactie@dekrantvanbodegraven.nl
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.T (0182) 322 456E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips:
Tips voor de redactie, een redactioneletekst of een persbericht kunt u mailen naar redactie@dekrantvanbodegraven.nl
Verspreiding/oplage:
De Krant van Bodegraven verschijnt wekelijks opvrijdag huis-aan-huis in Bodegraven, Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen en op versprei-dingpunten in Bodegraven (boekhandel Karssenen bibliotheek Julianastraat) in een oplage van10.000 exemplaren.
Webkrant:
Zie: www.dekrantvanbodegraven.nl
Bezorging:
Bezorgklachten: info@goudamediagroep.nl of  bel (0182) 322 456 (op werkdagen).
Stelling van de Week 
 
Het Nationaal Gezondheidsonderzoek is eeninitiatief van WellnessClubs en het NIPEDPreventieKompas. Met dit groots opgezetteonderzoek moet worden bevestigd dat regel-matig trainen tijdens een periode van vierweken leidt tot significante verbeteringenvan gezondheid en welzijn.
Aan het onderzoek kan ook bij Green HealthCenter in Bodegraven worden deelgenomen.Voor het onderzoek worden honderd test- personen gezocht. Alle deelnemers krijgentegen een geringe vergoeding een begintesten einddtest en sporten vier weken lang onder  begeleiding van gekwalificeerde instructeurs.Het doel van het onderzoek is de effectiviteitvan fitnesstraining met harde cijfers aan tetonen opdat het belang hiervan aandacht krijgtvan beleidsmakers en verantwoordelijken ophet gebied van gezondheidzorg en preventie.Er worden bewijzen gezocht dat regelmatigedoelgerichte training al binnen vier wekeneen duidelijke verbetering brengt voor delichamelijke fitheid, de gezondheidstoestand enhet algemene welbevinden. Bovendien wordende resultaten van de deelnemende steden on-derling vergeleken. De onderzoeksresultatenzullen door een wetenschapper van het NIPEDgeanalyseerd worden. “Ik ben er erg trots opdat het onderzoek bij onze club plaatsvindt”,zegt eigenaar Gerrit van Dijk. “Ik weet zeker dat de deelnemers niet alleen hun algehelegezondheid zullen verbeteren maar hier ook veel plezier in zullen hebben.
Hoe gezond is Bodegraven?
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hunkinderen en moeten dus ook opdraaien voor door henveroorzaakte schade.
Toelichting
Minderjarigen veroorzaken jaarlijks schade die in demiljoenen euros loopt. Het CDA wil een wet die regeltdat slachtoffers voortaan de schade op de ouders vande minderjarigen kunnen verhalen.
Geef uw mening op:www.dekrantvanbodegraven.nlDe stelling van vorige week luidde:
In café’s horen geen kinderen en jongelui onder deachttien jaar, die horen om één uur ’s nachts allang in bed te liggen.Eens 80,6 %Oneens 18,3 %Geen mening 1,1 %

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->