Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
79Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tap san

tap san

Ratings:

4.88

(1)
|Views: 23,579|Likes:
Published by baka-sama

More info:

Published by: baka-sama on Apr 08, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2013

pdf

text

original

 
  C  C  h h a a ø ø o om m ö  ö  ø ø n n g gn n g g a a ø ø y yn n h h a a ø øg g i  i  a a ù ù o o i  i  e e  ä  ä t t a a m m--
11 
Lôøi ngoû
Ñeán heïn laïi veà!Theá laø ngaøy 20-11 ñaõ veà, ngaøy teát coâ thaày ngaøy hoïc troø chuùng em mong chôøñeå ñöôïc toû baøy taám loøng thaønh kính, bieát ôn cuûa mình vôùi thaày coâ – nhöõng ngöôøicha, ngöôøi meï thöù hai cuûa chuùng em.Nhöõng lôøi baøy toû aáy ñöôïc gôûi gaém qua nhöõng lôøi thô tieáng haùt hay baøithuyeát trình hay nhöõng coá gaéng phaùt huy boâng hoa ñieåm 9, 10…Rieâng 12c2 chuùng em xin gôûi ñeán thaày coâ nhöõng lôøi thô, lôøi vaên, nhöõng maåu chuyeäncöôøi nhí nhaûnh, baáy nhieâu ñoù laø nhöõng boâng hoa töôi thaém nhaát maø chuùng em xin gôûiñeán thaày coâ.Tuy nhöõng trang vieát khoâng theå noùi heát nhöõng ñieàu chuùng em muoán noùi. Tìnhcaûm maø 12c2 giaønh cho thaày coâ laø nhöõng gì maø Taäp san ñaõ goïi leân hoâm nay!Chuùc thaày coâ moät ngaøy ñaày nieàm vui, roän tieáng cöôøi vaø traøn treà haïnh phuùc!
Taäp theå 12c2
 
  C  C  h h a a ø ø o om m ö  ö  ø ø n n g gn n g g a a ø ø y yn n h h a a ø øg g i  i  a a ù ù o o i  i  e e  ä  ä t t a a m m--
 
háng 7-1946 có m
t
ch
ứ 
Qu 
c
ế
các nhà giáo ti 
ế
n b
 
đượ 
c thành l 
 p
ở 
Paris (th
ủ 
 
đ 
ô n
ướ 
c Pháp)
đ 
ã
y tên là F.I.S.E (Fédertion International Syndicale des Enseignants - Liên hi 
 p qu 
c t 
ế
 các công 
đ 
oàn giáo d 
ụ 
c).
Sau ngày 
đấ
t n
ướ 
đượ 
c th
ng nh
t,giáo gi 
ớ 
i Vi 
t Nam
đ 
oàn k 
ế
t nh
t trí xây d 
ự 
ng n
n giáo d 
ụ 
c theo
đườ 
ng
i
ủ 
a
Đả
ng
ng s
n Vi 
t Nam, theo
đị 
nh h
ướ 
ng xã h
i ch
ủ 
 ngh
ĩ 
a. ý ngh
ĩ 
a
ủ 
a qu 
c
ế
hi 
ế
n ch
ươ 
ng các nhà giáo
đ 
ã hoàn thành s
ứ 
m
ng
 ị 
ch s
ử 
ớ 
giáo gi 
ớ 
i Vi 
t Nam.Song ngày 20-11
đ 
ãtr 
ở 
thành truy 
nth
ng
ớ 
i m
i n
dung c 
ủ 
a giáo gi 
ớ 
Vi 
t Nam và c 
ủ 
anhân dân Vi 
t Nam.
 
ǎ
m 1949 t 
i h
i ngh
 ị 
Vacsxava(Varsovie- th
ủ 
 
đ 
ô Ba Lan) t 
ch
ứ 
c FISE xâu 
ự 
ng m
t b
n "Hi 
ế
n ch
ươ 
ng các nhà giáo" 
m 15 ch
ươ 
ng
ớ 
i n
i dung ch
ủ 
ế
u
đấ
tranh ch
ng n
n giáo d 
ụ 
c t 
ư 
s
n, phong ki 
ế
n, xây d 
ự 
ng n
n giáo d 
ụ 
c ti 
ế
n b
" b
o v 
nh
ữ 
ng quy 
n l 
ợ 
i v 
t ch
t và tinh th
n chính
đ 
áng c 
ủ 
angh
y h
c và nhà giáo,
đề
cao tráchnhi 
m và v 
 ị 
trí c 
ủ 
a ngh
y h
c và nhà giáo.
 
Trong nh
ữ 
ng n
ǎ
m kháng hi 
ế
n ch
ng th
ự 
c dân Pháp xâm l 
ượ 
c, công 
đ 
oàn giáo d 
ụ 
Vi 
t Nam
đ 
ã quan h
ớ 
i FISE 
để
tranh th
ủ 
 các di 
n
đ 
àn qu 
c t 
ế
cáo âm m
ư 
u t 
i ác c 
ủ 
ab
n
đế
qu 
c xâm l 
ượ 
đố
i
ớ 
i nhân dân ta
ũ 
ng nh
ư 
 
đố
i
ớ 
i giáo viên và h
c sinh
đồ
ng th
ờ 
i gi 
ớ 
i thi 
u nh
ữ 
ng thành tích c 
ủ 
a n
n giáo
ụ 
c cách m
ng, tranh th
ủ 
s
ự 
 
đồ
ng tình
ủ 
ng h
 
ủ 
a giáo gi 
ớ 
i trên toàn th
ế
gi 
ớ 
đố
i
ớ 
i cu 
kháng chi 
ế
n chính ngh
ĩ 
a c 
ủ 
a nhân dân ta.
 
Sau khi thành l 
 p m
t th
ờ 
i gian ng 
n(thành l 
 p ngày 22-7-1951) Công 
đ 
oàn giáo
ụ 
c Vi 
t Nam
đ 
ã
đượ 
c k 
ế
t n
 p làm thành viên
ủ 
a FISE và
đượ 
c m
ờ 
i d 
ự 
h
i ngh
 ị 
ủ 
a FISE 
ở 
 Vienne (th
ủ 
 
đ 
ô n
ướ 
c áo) mùa xuân n
ǎ
m 1953.
Đ
oàn Vi 
t Nam do Th
ứ 
tr 
ưở 
ng B
giáo d 
ụ 
Nguy 
n Khánh Toàn làm tr 
ưở 
ng 
đ 
oàn.
 
ừ 
26 
đế
n 30-8-1957 t 
i th
ủ 
 
đ 
ôVacxava, h
i ngh
 ị 
FISE có 57 n
ướ 
c
ự 
. Công 
đ 
oàn giáo d 
ụ 
c Vi 
t Nam có tham gia quy 
ế
đị 
nh
y ngày 20-11-1958 ngày "Qu 
c
ế
hi 
ế
nch
ươ 
ng các nhà giáo" l 
n
đầ
u tiên
đượ 
c
 ch
ứ 
c trên toàn mi 
n B
c n
ướ 
c ta. Nh
ữ 
ng n
ǎ
msau 
đ 
ó còn
đượ 
c
ch
ứ 
ở 
các vùng gi 
 phóng 
ở 
mi 
n Nam. Hàng n
ǎ
m vào d 
 ị 
 p
ỷ 
 ni 
m 20-11 c 
ơ 
quan ti 
u ban giáo d 
ụ 
c th
ườ 
ng  xu 
t b
n, phát hành m
t s
 p san
đặ
c bi 
để
 
ũ 
tinh th
n
đấ
u tranh c 
ủ 
a giáo gi 
ớ 
i trong vùng t 
m chi 
ế
m,
độ
ng viên tinh th
n ch
ụ 
đự 
ng gian kh
ủ 
a anh ch
 ị 
em, giáo viên kháng chi 
ế
n.
 
Chính vì th
ế
 theo
đề
ngh
 ị 
ủ 
angành giáo d 
ụ 
c ngày 28-9-1982 H 
đồ
ng b
tr 
ưở 
ng (nay thu 
chính ph
ủ 
 )
đ 
ã banhành quy 
ế
đị 
nh s
 167-H 
Đ
BT
ngày nhà giáo Vi 
t Nam.
i dung quy 
ế
đị 
nhcó nh
ữ 
ng 
đ 
kho
n sau:
 
Đ
u 1
:
ừ 
 nay hàng n
ǎ
m s
ngày 20-11 là ngày nhà giáo Vi 
t Nam
 
Đ
u 2 
:
Để
ngày 20-11 có ý ngh
ĩ 
a thi 
ế
th
ự 
c hàng n
ǎ
m
ừ 
tháng 10 các c 
 p chínhquy 
n và toàn th
n h
 p
để
xem xét tìnhhình công tác và ho
độ
ng
ủ 
a
độ
i ng 
ũ 
giáoviên
ở 
 
đị 
a ph
ươ 
ng mình, ki 
m
đ 
mnh
ữ 
ng vi 
đ 
ã làm và
đề
ra nh
ữ 
ng vi 
c
 pti 
ế
 p t 
ụ 
c làm nh
m
độ
ng viên
độ
i ng 
ũ 
giáo viên phát huy truy 
n th
ng
đẹ
 p
ủ 
a giáo gi 
ớ 
Vi 
t Nam, rèn luy 
n ph
m ch
t và n
ǎ
ng
ự 
c,làm g 
ươ 
ng sáng cho h
c sinh noi theo. V 
  phía giáo viên, c 
n có nh
ữ 
ng ho
độ
ng phong  phú nh
m nâng cao nh
n th
ứ 
c
vinh d 
ự 
trách nhi 
m
ủ 
a ng 
ườ 
i giáo viên trong xã h
n
ướ 
c ta ngày nay, t 
ừ 
 
đ 
ó mà ra s
ứ 
c ph
n
đấ
làm t 
t nhi 
m v 
ụ 
cao c 
ủ 
a mình.
 
Đ
u 3 
: Vi 
c t 
ch
ứ 
c ngày 20-11 hàng n
ǎ
m do U 
ỷ 
ban Nhân dân và H 
đồ
ng các c 
 pch
ủ 
trì, có s
ự 
ph
i h
ợ 
 p các ngành giáo d 
ụ 
c vàcác 
đ 
oàn th
nhân dân. Các c 
 p các ngành
n phân công cán b
lãnh
đạ
o
đ 
i th
ǎ
m h
 
  C  C  h h a a ø ø o om m ö  ö  ø ø n n g gn n g g a a ø ø y yn n h h a a ø øg g i  i  a a ù ù o o i  i  e e  ä  ä t t a a m m--
 
giáo viên, t 
ch
ứ 
c các cu 
c
 p m
t thân m
ớ 
i giáo viên, nhân d 
 ị 
 p này có th
ch
ứ 
khen th
ưở 
ng các giáo viên có thành tích.
 
Vi 
c
ch
ứ 
c này nhà giáo Vi 
t Nam
n
đượ 
c ti 
ế
n hành tr 
ng th
và thi 
ế
t th
ự 
c,tránh hình th
ứ 
c phô tr 
ươ 
ng gây phi 
n hà choh
c sinh và cha m
h
c sinh.
 
Đ
u 4
: Trong ngày 20-11 các tr 
ườ 
ng có th
s
 p x 
ế
 p l 
i vi 
c h
c t 
 p và gi 
ng d 
để
 giáo viên
đượ 
c gnh
ỉ 
và th
ǎ
m gia các sinh ho
ủ 
a tr 
ườ 
ng và
đị 
a ph
ươ 
ng.Tóm l 
i: Ngày qu 
ế
hi 
ế
n ch
ươ 
ng các nhà giáo là m
t ho
độ
ng qu 
c t 
ế
ủ 
a công 
đ 
oàn giáo d 
ụ 
c Vi 
t Nam. Nóhoàn thành nhi 
m v 
ụ 
 ị 
ch s
ử 
ủ 
a nó. Ngày nhàgiáo Vi 
t Nam là ngày c 
ủ 
a toàn dân do nhàn
ướ 
c ban hành v 
ǎ
n b
n quy ph
m pháp lu 
quy 
đị 
nh ch
ủ 
trì t 
ch
ứ 
c
ỷ 
ni 
m là chínhquy 
n và h
đồ
ng giáo d 
ụ 
c các c 
 p. Chúng ta
n ph
i tuyên truy 
n cho m
i ng 
ườ 
i hi 
đ 
úng ý ngh
ĩ 
a ngànhà giáo Vi 
t Nam và t 
ch
ứ 
c th
ự 
hi 
n t 
t.
NNhhö ö   õ  õnngghhooaa  ï  ïttññoo  ä  ännggttrroonnggtthhaa  ù  ùnngg1111 
 
Hoäi dieãn vaên ngheä möøng ngaøy nhaø giaùo vieät nam20-11
 
Toå chöùc laøm taäp san vieát veà ngaøy Nhaø giaùoVieät Nam
 
Phaùt ñoäng phong traøo thi ñua giöõa caùc lôùp
 
Toå chöùc giaûi boùng ñaù nöõ caùc khoái 10, 11, 12
 
Tìm hieåu veà caùc ñieàu luaät hình söï veà teä naïn ma tuùy
Hoaït ñoäng cuûa lôùp:
 
Tham gia caùc tieát muïc vaên ngheä
 
Tham gia giaûi boùng ñaù nöõ do nhaø tröôøng toå chöùc
 
Thi ñua ñaêng kí tieát hoïc toát trong caùc tieát

Activity (79)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
luanhuy_592790325 added this note
huong dan download giup
thanhbeo85813189 liked this
Ha Tran Quang liked this
Urgo Free liked this
Belicop Hd liked this
Bảo Bảo liked this
Ku Vẹo liked this
Minhnguyet Nong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->