Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bławatska Helena - Doktryna Tajemna tom 1 i 2

Bławatska Helena - Doktryna Tajemna tom 1 i 2

Ratings: (0)|Views: 1,783 |Likes:
Published by wedrowiec

More info:

Published by: wedrowiec on Jan 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
HELENA B
 Ł
AWATSKADOKTRYNA TAJEMNA, TOM 1 i 2
(?? / wyd. orygin.: ?)Inne ksi
ąż
ki H.B
ł
awackiej wydane dotychczas w Polsce: 
SPIS TRE
Ś
CI
 
PRZEDMOWA
Prawdy, zawarte w Doktrynie tajemnej w
ż
adnym sensie nie s
ą 
podawane jako objawienia. Wiedz
ę
 zawart
ą 
w tej ksi
ąż
ce mo
ż
na znale
źć
w tysi
ą 
cach tomów
ś
wi
ę
tych pism wielkich azjatyckich iwczesnych europejskich religii. Faktem jednak jest, i
ż
tam jest ona rozproszona, zapisana tysi
ą 
camifragmentów i ukryta pod glifami oraz symbolami, które, oderwane od siebie, s
ą 
odczytywaneinaczej, ni
ż
powinny by
ć
. Po d
ł
ugiej i
ż
mudnej pracy, dzi
ę
ki pomocy mistrzów, powsta
ł
a ta ksi
ąż
ka,zbieraj
ą 
ca prastare twierdzenia i
łą 
cz
ą 
ca je w harmonijn
ą 
ca
ł
o
ść
.Zb
ę
dn
ą 
rzecz
ą 
jest t
ł
umaczenie, i
ż
nie jest to ca
ł
okszta
ł
t tajemnej doktryny, ale jedynie jejokre
ś
lone fragmenty, wybrane z podstawowych za
ł
o
ż
e
ń
, które o
ś
wiec
ą 
szukaj
ą 
cych prawdy,wska
żą 
 
ś
cie
ż
k
ę
w
ę
drowcom, podtrzymaj
ą 
w
ą 
tpi
ą 
cych. Nale
ż
y jasno podkre
ś
li
ć
,
ż
e nauki zawarte wtych tomach nie s
ą 
w
ł
asno
ś
ci
ą 
hinduskiej, zoroastria
ń
skiej, chaldejskiej czy egipskiej religii, taksamo jak nie przynale
żą 
do buddyzmu, islamu, judaizmu czy chrze
ś
cija
ń
stwa. Doktryna tajemna jest istot
ą 
ich wszystkich. Wytrys
ł
y z niej ró
ż
ne systemy religijne teraz dopiero mog
ą 
by
ć
ponowniezanurzone w rodzimym
ż
ywiole, z którego wyros
ł
y wszystkie tajemnice oraz dogmaty, rozwin
ęł
y si
ę
 i uleg
ł
y zmaterializowaniu. Cel tej pracy mo
ż
e by
ć
uj
ę
ty w nast
ę
puj
ą 
cy sposób
 –
chodzi owykazanie, i
ż
przyroda nie jest przypadkowym zbiorowiskiem atomów, i wyznaczenie cz
ł
owiekowiprzynale
ż
nego mu miejsca w schemacie wszech
ś
wiata; o wybawienie z poni
ż
enia i zapomnieniaprastarych prawd, stanowi
ą 
cych podstaw
ę
wszystkich religii oraz o udowodnienie podstawowej jedno
ś
ci ich
ź
ród
ł
a; o wykazanie, i
ż
nauka wspó
ł
czesnej cywilizacji
 –
jak dotychczas
 –
jeszcze niedotar
ł
a do ukrytej dziedziny przyrody. Doktryna tajemna jest ksi
ąż
k
ą 
w s
ł
u
ż
bie ludzko
ś
ci i tylko onamo
ż
e j
ą 
ocenia
ć
. De minimis non curat lexH. P. B
ł
awatska[Uwaga! W poprzednich ksi
ąż
kach lej serii nazwisko autorki by
ł
o zapisane m wersji spolszczonej
 –
 Blawacka; przyp. wyd.], Londyn 1888.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
annaris liked this
Jarek Orszanski liked this
piotrkrupa liked this
piotrkrupa liked this
sonnenwelt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->