Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CARN 129 - Spring 2005

CARN 129 - Spring 2005

Ratings: (0)|Views: 140 |Likes:
Published by Celtic League
Carn is a 24 page high quality magazine produced by the Celtic League and published quarterly. Its contents are submitted by the separate branches and independent contributors. Articles cover a broad range of topics from current affairs, political reporting and news on the Celtic nationalist movements to the Celtic languages, wider cultural matters and the related campaigns of the League across the political, language and rights issues.
Carn is a 24 page high quality magazine produced by the Celtic League and published quarterly. Its contents are submitted by the separate branches and independent contributors. Articles cover a broad range of topics from current affairs, political reporting and news on the Celtic nationalist movements to the Celtic languages, wider cultural matters and the related campaigns of the League across the political, language and rights issues.

More info:

Published by: Celtic League on Jan 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
No. 129 Spring 2004/5
3.00 Stg£2.50
SNP ElectionCampaign
‘Property Fever’on Breizh
The Declarationofthe Bro Gymraeg
Istor ar C’herneveg
Irish Language News
Strategy for Cornish
Police Bug Scandalin Mann
EU Constitution  Vote No!
 
2 Carn
Alba
Abajr gun robh sinn toilichte cluinntinngun bidh faclan Gàidhlig ar na ceadan-siubhail no passports again nuair a thig …ceann na bliadhna seo no a dh’ aithgheor 2000. Dìreach
mar 
a tha sinn a’ dol thairisair Caulas na Frainge le bàta no le trèantaing don tuneil eadar Sasunn is an Fhraingchì sinn a h-uile cail sa chànaindùthchasach Fraingeis agus tha iad a’ bruidhin na Fraingeis agus sa Phòlainn sa phòlais no Portagaileis ann an Portagailagus mar sin air adhart. Chan eil rìoghachdfeadh Roinn Corpa far a bheil daoine aLeagasy tre na Beurla idir.Ach is docha gum bi ar cànain againnfhin, a’ Ghàidhlig cho làidir ri cànainEorpach sam bith fhathast. Sa chiad dol a-mach tha Pàr1amaid Albannach again a-risan deidh faisg air tri ceud bliadhna aqus thaBile Gàidhlig d’am b’ainm “GaelicLanguage (Scotland) Bill” a dol troimhpe.Sa chiad dol n-mach, tha am Bile seo agamass air buidheann a stèidheachadh d’am b’ainm … Bòrd na Gàidhlig www.bord-na-gaidhlig.org.uk agus bithidh am Bòrdseo a’ cur na Gàidhlig air adhart, gacomhairleachadh agus ga brosnachadh.Mar eisirnpleir, bidh am Bòrd a’ cur taicris a h-uile buidheann Ghàidhlig le taic adh’ionnsaigh deich mìle not. ma bhios iar-rtasan a’ tighinn a-steach don Bhòrd ro 28den Ghearran 2005. Taobh a-staigh na bli-adhna feumaidh am Bòrd innleachd no plana a dhealbhadh agus ga chur gus noMinistearan Albannach (se sin ri ràdh ar Riaqhaltas Albannach).Tha sia miosan aca airson freagairtfhaighinn bhuapa. Ach, mur eil ughdarrasionadail toilichte le iarrtas a Bhòrd chan eilach 28 làithean aca airson ath-agairt noappeal.Ach de tha sin a’ciallachadh? Cothrumna Féinne air son na Gàidhlig? ‘S dochagum bidh chan eil fois againn fhathast.Ach tha dà rud feumail a bhi teagasg a h-uile cuspair tre na Gàidhlig feadh Alba uilegu leir …agus cluich sa Gàidhlig ro aoisdol don sgoi1. Nuair a thig sinn a-staigh don t-saoghalseo; chan eil facal sam bith again. Uima sintha a faumail gum bheil gach leanabh a’cluich sa Gàidhlig roimh dol don sgoil.Taing do Chomhairle nan Sgoiltean Araich(CNSA) 53 sraid na h-eaglais,
TEACASG TRE NA GÀIDHLIG
 
Inbhirnis/Inverness B IV1 1DR… fon01463-225 469 e-mail derek@cnaa.org.uk tha cobhair is fiosrachadh ri fhaighinn athaobh cluich sa Gàidhlig ro aois dol dosgoil, Bithidh an t-ughdar is ionadai1 noCNSA Loilichte fiosrachadh a thoirt modheidhinn sgoiltean far a bheil teagasg treno Gàidhlig, mar’ eisimpleir bun-sgoilToll-cross ann an DunÉidean no bunsgoilis ard sgoil Gàidhlig ann an Glaschu agus bun sgoil Gàidhlig ann an Inbhirnis.Fad iomadach ginealachan tha an cànanSasunnach, a’ Bheurla, a’ bagairt ar cànainAlbannach again fhin a’ Ghàidhlig. Ach ro briseadh a-mach a’ Chogaidh CeudBliadhna cadar Sasunn is an Fhraing sa bli-adhna 1337, bha an, Fhraingis a’ bagairt naBeurla Shasunnach
mar 
a tha Beurlea’maoidh a’ chànan Albannach againn fhinan diugh. Mar eisimplair, sa bhliadhna1332 dh’òrdaich Achd Phàrlamaid gum biodh an Fhraingis air a’ teagasg gu gachleanabh feodh Sasunn. Trì bliadhna andeidh sin sa bhliadhna 1335 thàinig an t.-òrdugh a-macg ann an Oxford nach robhcomhradh ceadaichte mur eil e sa Laideannno san Fhraingis. An sin, cò thàinig “thairis
air 
an Tomar a-steach do Shasunn” achIain Trevisa, à Cracadun, St Mellion, a’Chòrn a’ dh’ionnsachadf ann an oilthighOxford. Sna 1àithean seo bhathar teagasga’ Bheurla Shasunnach air a teagasg tre naBeurla, fada nos fhèarr na tre an Fhraingis.Ghabh cairdean na Beurla ris a sin agus bha a’ chànan aca buadhmhor. Dhearbh egun robh e feumail Lheagasg tre na Beurlama bhios tu air son a Beurla a shàbhaladh.Uime sin, feumaidh sinn croileagan stèid-heach feadh Alba gu leir fosmachd.Comhairle nan Sgoilteen Araich far a bhiodh gagh loanabh feadh Alba a’ cluich
 
tre na Gàidhlig gus an robh e no I a’ doldon sgoil.. An sin bhiodh a’ huile teasgagtre na Gàidhlig air son gach pàiste ann anAlba- Mur eil sinn fhaighinn sin bidh amBile Gàidhlig gun fheum.Thuig Iain Trevisa gun robh e feumail sina dhèanamh. Seo mar a sgrìohh e sa bhli-adhna 1365, “…dh’atharraich Iain à Còrn,maighstir gramair, ionnsachadh is tuigsinngramair sna sgoiltean o’n Fhraingis guBeurla agus dh’ionnsaich RichardPencrych an aon scòrsa theagaisg agusfeadhainn eile à Pencrych; leis a sin, sa bhliadhna don Thjghearna Againn” 1385,an naodhamh bliadhna do’n Righ Richardan dèidh a’Cheannsachaidh anns a h-uilesgoil gràmair feadh Sasunn, tha na leana- ban a trèigainn na Fraingis agus a’c1each-dadh gràmair agus ag iannsachadh naBeurla Shaasunnach.”Chan eil rìoghachd san Roinn Eorpa far a bheil teagasg tre Beurla ach tre a’ chànanduthchasac …. mar Daineis anns anDanmarc, no Fineis ann am Fionlainn noPòileis ann am Pòlainn agus mas sin air adhart.Tha fios againn gum bheil Gàidhlig air TV is radio, sna paipearan is leabhraicheanis club nan Gàidheal is soidhnean agussoidhnean-rathaid (mar air an
 Eilean
Sgitheanach), …. Ach chan eil iad deata-mach no feumail. Tha fios againn gum bheil cluich sa Ghàidhlig ro sgoil agus tea-gasg tre na Gàidhlig anns gach sgoil, feu-mail
air so
n aiseirigh na cànan Albannachagainn fhin.
SUMMARY
The Gaelic Language (Scotland) Bill hasbeen a long time dragging itself throughthe Scottish Parliament. Now its contentsare available one is left wondering how it will set patterns for the future. It beginswith setting up Bòrd na Gàidhlig, the mainduties are to advise and promote the lan- guage. The Bòrd then has to make a lan- guage plan which the Scottish Ministers(that is the Scottish Executive) have sixmonths to consider. Local authorities, onthe other hand, have 28 days to appeal against demands to which they cannot agree. Though the bill, on the face of it;may only be setting out the rights and theduties of Bòrd na Gàidhlig and the Scottish Ministers (i.e. the Scottish Executive) and the local authorities as time goes on wemay find it the best legislative structure toallow the revival of our language so that it can be used throughout Scotland in the same way that other languages throughout  Europe, as is Polish to Poland or as Dutchto the Netherlands.
Gilleasbuig MacMhuirichGilleasbuig Lachlainn ‘Illeasbuig.
 Bòrd na Gàidhlig – Working for the language.
 
It has to be said, this is one of thestrangest books you will ever read aboutthe
Celtic scene
. The title refers to the onlything the ancient Celts were supposed to beafraid of. It will by turn infuriate, educate,then have you in stitches.Rob Penn achieves what many of uswould love to do – that is, spend thegreater part of the year visiting and fully participating in Pan – Celtic music and fes-tivals.His method of achieving this rather expensive feat is by using journalisticexperience to make the whole undertaking
research
for the book he would write.Make no mistake though; our Rob is noordinary journalist. He was no more spec-tator, but took his task so seriously that herisked liver damage and collisions withwalls, kerbs and flying fists by over indulging in the alcoholic beverages asmuch as the most enthusiastic festivalgoers.It is all the more remarkable when heinforms us that his year of festival goingmeant long absences from his pregnant partner! I must try that
researching a book 
line sometime.Rob’s journey is a search for his identityand leads him and us to question the wholenotion of being Celts and what exactly areour similarities and differences. His obser-vations at times makes uncomfortable ashe reveals aspects of our six nations char-acteristics that many would prefer to keephidden.Examples of this would be drinking toexcess, punch-ups and boorish, insulting behaviour to people with English accents.He is fair though and mentions the many positive aspects of Celtic society such asthe friendliness, helpfulness of people, thegreat music and poetry etc.Rob’s method of being accepted into theCeltic festival scene is by using his alter ego – Ned Clague.After a vision when climbing Cadair Idris in mid Cymru he decided he would become a poet under his assumed Manksname. Rob’s search for his Celtic roots wasdue to him being half enlish, half Manks, but being unaware of his Celtic side havinglived mainly in England. Ned’s many adventures at several festi-vals in all six Celtic countries see himgaining confidence to stand up beforeaudiences to deliver his self penned Manks/ English poems. To his own surprise, andthe reader, this proves fairly successful, but there are some hilarious situations
The Sky is Falling on our Heads –
 A Journey to the Bottom of the Celtic Fringe By Rob Penn Published by Sceptre / Hodder & Stoughton.
2004, £14.99. ISBN 0-340827521.
Carn 3
Interested in Gaelic? Make it part of your  future too…
Quote this publication for afree info pack from:
Cli, North Tower,The Castle, Inverness,IV2 3EE Scotland
+44(0)1463 226710
www:cli.org.uk Email: cli@cli.ort.uk
Cli Gàidhlig
 
where his cover could be blown at anytime.His year of festivals starts at the Beltane,May Day, festivities in Edinburgh andwind up back there at Samhain.He first explores the ScottishGhaidhealtachd of the Outer Hebrides andafter finding out that
nothing 
in the island’scapitol of Storeornabhagh on the Sabbath,he surprisingly declines the invitation to a party in the wee small hours of Sundaymorning!In mid-summer he makes the long tripdown to the Golowan Festival in Penzance,Kernow and soon realises that many of the people there are proud to be Celts and notEnglish.The history of each country is wellresearched and Ned describes the effectthat sites such as Holy Walls and StandingStones have on him.From being sceptical about Pan-Celticism he becomes drawn in and evendefends the notion forcefully to a non-Celtic Irish lass at a fleadh in Listowel!This book has to be read to be believed.
Les Mac an Ultaigh.
The MacRaeInquiry
Background 
Twenty years ago on the 6 April theGlasgow lawyer Willie MacRae was foundunconscious in his car by the side of LochLoyne in the Scottish Highlands. At firstseemingly the unfortunate victim of a carcrash it later transpired that MacRae had infact been killed by a gunshot wound to thehead. Just one of a series of strange eventsthat set the backdrop to MacRae’s lastfateful journey.Willie MacRae had been an activecampaigner for Scottish independencesince the 1940s and a ‘thorn in the flesh’ ofthe British State. At the time of his death,and for some years beforehand, MacRaehad been heavily involved in variouscampaigns to prevent nuclear dumping inScotland, including defeating Thatcher’splans for nuclear dumping at Mullwharchar.The authorities have consistently refused torelease any information about the case.Furthermore the results of the post-morteminvestigation, and an alleged secondinternal police inquiry, have never beenreleased. Had this ‘accident’ happened inEngland it would have been subject to aFatal Accident Inquiry. However theScottish establishment has simply brushedaside all such requests. For many this onlyraises more questions as to what theycould possibly be trying to cover up.
The MacRae Inquiry
The MacRae Inquiry has been formed toresurrect the campaign for an independentPublic Inquiry into the circumstancessurrounding MacRae’s death. Twenty yearsis far too long to wait to get to truth.Our plans for the immediate future include:* A Public launch at Holyrood with a cross-party group of MSPs,* Motions been laid down in Parliamentconcerning this matter* Launch of an e-petition to the Parliament.More information can be obtained from ourwebsite at http://ceartas.port5.com/ 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Castelmore liked this
Ingledsva liked this
frcogr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->