Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Islami Sanskriti by Sane Guruji

Islami Sanskriti by Sane Guruji

Ratings:
(0)
|Views: 2,217|Likes:
Published by Vikram Ghatge
islamik sanskruti by sane guruji
islamik sanskruti by sane guruji

More info:

Published by: Vikram Ghatge on Jan 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2015

pdf

text

original

 
( <º±ÉɨÉÒ ºÉƺEÞòiÉÒ )( <º±ÉɨÉÒ ºÉƺEÞòiÉÒ )( <º±ÉɨÉÒ ºÉƺEÞòiÉÒ )( <º±ÉɨÉÒ ºÉƺEÞòiÉÒ )( <º±ÉɨÉÒ ºÉƺEÞòiÉÒ )
 ¨ÉÖ ½Æ  þ¨Énùù {Éè MÉÆ  ¤É®úÉÆ  SÉäVÉÒ´ÉxÉ - ºÉÉxÉäMÉÖ°üVÉÒ - 01
ºÉÉxÉäMÉÖ ¯ VÉÒ 
|ɺiÉÉ´ÉxÉÉ:
+ÉSÉɪÉÇÊ´ÉxÉÉä¤ÉÉVÉÒ ¦ÉÉ´Éä¨ÉÉVÉÒ ®úɹ]Å õ{ÉiÉÒ b÷Éì. ZÉÉEòÒ®ú½Ö  þºÉèxÉ 
¨ÉÖ½Æþ¨Énù {ÉèMÉƤɮúÉÆSÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÖ½Æþ¨Énù {ÉèMÉƤɮúÉÆSÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÖ½Æþ¨Énù {ÉèMÉƤɮúÉÆSÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÖ½Æþ¨Énù {ÉèMÉƤɮúÉÆSÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÖ½Æþ¨Énù {ÉèMÉƤɮúÉÆSÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÖ½Æþ¨Énù {ÉèMÉƤɮúÉÆSÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÖ½Æþ¨Énù {ÉèMÉƤɮúÉÆSÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÖ½Æþ¨Énù {ÉèMÉƤɮúÉÆSÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÖ½Æþ¨Énù {ÉèMÉƤɮúÉÆSÉä VÉÒ´ÉxÉ ¨ÉÖ½Æþ¨Énù {ÉèMÉƤɮúÉÆSÉä VÉÒ´ÉxÉ ( <º±ÉɨÉÒ ºÉƺEÞòiÉÒ )( <º±ÉɨÉÒ ºÉƺEÞòiÉÒ )( <º±ÉɨÉÒ ºÉƺEÞòiÉÒ )( <º±ÉɨÉÒ ºÉƺEÞòiÉÒ )( <º±ÉɨÉÒ ºÉƺEÞòiÉÒ )
¨½þhÉVÉä
www.al-islamforall.orgPlease visit our web sites:www.prophetmuhammadforall.org www.quranforall.org
 
+ÉìʨÉ]õÒ {ÉΤ±ÉEä ò¶ÉxÉ, EòÉä±½þÉ{ÉÖ ®ú, ¨É½þÉ®úɹ]Å  õ, ªÉÉÆxÉÒ <º±ÉɨÉÒ ºÉƺEÞ òiÉÒ ¨½þhÉVÉä ¨ÉÖ ½Æ þ¨ÉnùèƤɮúÉÆäVÉÒ´ÉxÉ ½ä þÖ ºiÉEò <Æ]õ®úä]õ´É®úVÉÉ®ú Ò Eò®úhªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ Ênù±ÉÒ, iªÉÉÆä¨ÉxÉ:{ÉÖ ´ÉÇEò +ɦÉÉ®ú!
 ¨ÉֽƠ þ¨Énùù {ÉèMÉÆ  ¤É®úÉÆ  SÉäVÉÒ´ÉxÉ - ºÉÉxÉäMÉÖ °üVÉÒ 
+ɦÉÉ® 
 ú
www.al-islamforall.orgPlease visit our web sites:www.prophetmuhammadforall.org www.quranforall.org
 
 ¨ÉÖ ½Æ  þ¨Énùù {Éè MÉÆ  ¤É®úÉÆ  SÉäVÉÒ´ÉxÉ - ºÉÉxÉäMÉÖ°üVÉÒ - 02
|ÉɺiÉÉÊ´ÉEò SÉÉ®ú¶É¤nù:
ºÉÉxÉä MÉÖ°üVÉÓSªÉÉ {Éè MÉÆ ¤É®ú SÉÊ®újÉɱÉÉ ¨ÉÒ |ɺiÉÉ´ÉxÉÉ°ü{É SÉÉ®ú ¶É¤nù ʱɽþÉ´Éä  , +¶ÉÒ ¸ÉÒ. ªÉnÖùxÉÉlÉ lÉkÉä ªÉÉxÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eä ò±ÉÒ +ÉÊhÉ ¨ÉÒ ºÉ½þVÉSÉ iÉÒ ¨ÉÉxªÉ Eä ò±ÉÒ. +±ÉÒEòbä ÷ ¨ÉÒ +¶ÉÒ MÉÉä ¹]õ ºÉ½þºÉÉ º´ÉÒEòÉ®úiÉ xÉɽþÒ; {ÉhÉ MÉÖ°üVÉÓSÉÒ ¨ÉÖ®ú´ÉiÉ iÉÖ]ä õxÉÉ. MÉÖ°üVÉÒxÉÒ ½ä þ SÉÊ®újÉ ¦ÉÉÊ´ÉEò{ÉhÉÉxÉä Ê±Éʽþ±Éä +ɽä þ, VªÉÉ ¦ÉÉÊ´ÉEò{ÉhÉÉSÉÒ +{Éä IÉÉ  BJÉÉtÉ Êxɹ`öÉ´ÉÆ iÉ ¨ÉֺɱɨÉÉxÉÉEòbÚ÷xÉ Eò®úiÉÉ ªÉä  <Ç ±É.
ºÉ´ÉÇ vɨÉÔ ºÉ¨ÉÉxÉi´É 
½þÒ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ MÉÖ°üVÉÓSªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ ¨ÉÖ®ú±Éä ±ÉÒ ½þÉä iÉÒ; ªÉɨÉÖ³ä ý ½ä þ ¶ÉCªÉ ZÉɱÉä . SÉÊ®újÉOÉÆ lÉÉSªÉÉ ´ÉÉSÉEòÉSªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ BEò Ê´É´Éä Eò ±ÉÉMÉiÉÉä . +É{ɱªÉɱÉÉ lÉÉä ®úÉÆ SªÉÉ  SÉÊ®újÉÉSÉä +xÉÖEò®úhÉ Eò®úɪÉSÉä xɺÉiÉä  , iªÉÉÆ SÉä SÉÉÊ®újªÉ PªÉɪÉSÉä +ºÉiÉä - ½þÉ iÉÉä Ê´É´Éä  ½þÉä ªÉ; +ÉÊhÉ |ÉÉSÉÒxÉ {ÉÖ°ü¹ÉÉÆ SªÉÉ SÉÊ®újÉɱÉÉ iÉÉä Ê´É¶Éä ¹ÉSÉ ±ÉÉMÉÚ+ºÉiÉÉä . EòÉ®úhÉ iÉä  +É{ɱªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ EòɱÉiÉ: nÚù®ú +ºÉiÉÉiÉ; ¨½þhÉÚxÉ 
iÉÖEòÉ ¨½þhÉä ºÉÉ®ú vÉ®úÒ.
 <º±ÉɨÉSªÉÉ Êxɹ`ä öiÉ +´ÉiÉÉ®ú´ÉÉnù ªÉä iÉ xÉɽþÒ. Eä ò´Éfø¬É ¨ÉÉä `ö¬É {ÉÖ°ü¹ÉɱÉÉ <Ç ·É®úÉSªÉÉ  VÉÉä  b÷Ò±ÉÉ ¤ÉºÉ´ÉhÉä ªÉÉä MªÉ xÉɽþÒ, +ºÉä <º±ÉɨÉSÉ䠺ɨÉÆ VÉºÉ ¨ÉiÉ +ɽä þ. ªÉÉ =±É]õ, ºÉ´ÉÇ SÉ <Ç ·É®ú¨ÉªÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ä ý, ªÉºªÉ nä ù´Éä {É®úÉ ¦ÉÊH : ªÉlÉÉ nä ´Éä iÉlÉÉ  MÉÖ®úÉè +¶ÉÉ ºÉ¿nùªÉ ÊSÉkÉɱÉÉSÉ YÉÉxÉ|ÉEòÉ¶É ±ÉɦÉɪÉSÉÉ, +ºÉÉ ´Éè  ÊnùEòÉÆ SÉÉ MÉÚfø +ʦÉ|Éɪɠ +ɽä þ. ¨ÉMÉ +¶ÉÉ ´ÉÉnùÉÆ iÉ +ɨ½þÒ EòÉªÉ Eò®úÉ´Éä ? ÊxÉnùÉxÉ ¨ÉֽƠþ¨ÉnùÉÆ ¤ÉɤÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉxÉÉ <º±ÉɨÉSÉä ¨ÉiÉ OÉÁ ºÉ¨ÉVÉÉ´Éä .ºÉ¤ÉÆ vÉ EÖò®úÉhÉ ´ÉÉSÉÚxÉ ¨ÉֽƠþ¨ÉnùÉÆ SªÉÉ VÉÒ´ÉxÉSÉÊ®újÉÉʴɹɪÉÒ ¡òÉ®ú¶ÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ={ɱɤvÉ  ´½þɪÉSÉÒ xÉɽþÒ. EÞò¹hÉSÉÊ®újÉÉʶɴÉÉªÉ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉ +ÉÊhÉ ÊLɺiÉSÉÊ®újÉÉζɴÉÉªÉ xÉ´ÉÉ Eò®úÉ®ú,+ºÉÉ ½þÉ |ÉEòÉ®ú +ɽä þ ! iªÉÉÆ iÉÒ±É MÉÉä  b÷Ò ±ÉIÉÉiÉ PÉä > xÉ ´ÉÉSÉEòÉxÉä |ɺiÉÖiÉ SÉÊ®újÉ   Ê´É´Éä Eò{ÉÚ´ÉÇ Eò ´ÉÉSÉÉ´Éä .  Ë½þnÚù +ÉÊhÉ ¨ÉֺɱɨÉÉxÉ ½þVÉÉ®ú ´É¹ÉÉÈ {ÉɺÉÚxÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ BEòjÉ ®úɽþiÉ +ɽä þiÉ. iÉlÉÉÊ{É  BEò¨Éä EòÉÆ SªÉÉ lÉÉä ®ú {ÉÖ°ü¹ÉÉÆ  Ê´É¹ÉªÉÒ +ÉÊhÉ vɨÉÇ OÉÆ lÉÉÆ  Ê´É¹ÉªÉÒ BEò¨Éä EòÉÆ xÉÉ, {ÉÖ®ä ú¶ÉÒ EòɪÉ, ¡òÉ®ú¶ÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ xɺÉiÉä . iÉÒ +ºÉhÉä VÉ°ü®ú +ɽä þ; EòÉ®úhÉ +¨½þÉÆ ±ÉÉ BEòjÉ xÉÉÆ nùɪÉSÉä  +ɽä þ +ÊhÉ BEòjÉ xÉÉÆ ùxÉ, Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉä iÉ BEòiÉÉ Eò¶ÉÒ ®úÉJÉiÉÉ ªÉä iÉä  , <iÉEä òSÉ xÉ´½ä þ,  Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉä xÉä SÉ BEòiÉÉ Eò¶ÉÒ JÉÖ±ÉiÉä  , ½ä þ VÉMÉɱÉÉ nùÉJÉ´ÉɪÉSÉä +ɽä þ. ªÉÉ q¹]õÒxÉä |ɺiÉÖiÉ {ÉÖºiÉEò ʴɶÉä ¹É º´ÉÉMÉiÉɽǠþ +ɽä þ. B´Éfø¬É SÉÉ®ú ¶É¤nùÉÆ iÉ, ªÉnÖùxÉÉlɺiÉÞ{ªÉiÉÖ.
¥É½þ®úÊ{ÉtɨÉÆ  Ênù®ú, {É´ÉxÉÉ®úÊ´ÉxÉÉä ¤ÉÉSÉÉ VÉªÉ VÉMÉiÉ 11-10-64
www.al-islamforall.orgPlease visit our web sites:www.prophetmuhammadforall.org www.quranforall.org

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Atul Sawarkar added this note
like
rksp99999 liked this
sandeep liked this
Atul Sawarkar liked this
Sanjay Rao liked this
bhush_w2003 liked this
deepaksalunke liked this
snilkanth liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->