Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Temel Elektronik Devre Elemanları Ve Çalışma İlkeleri

Temel Elektronik Devre Elemanları Ve Çalışma İlkeleri

Ratings: (0)|Views: 6,753 |Likes:
Published by ozez

More info:

Published by: ozez on Jan 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

 
 
1 
Temel Elektronik Devre Elemanlar 
ı
 veÇal
ı
ş
ma
İ
lkeleri
Derleyen: Dr. Tayfun Demirtürk E-mail:tdemirturk@pau.edu.tr  
 
 
2
Yar
ı
 
İ
letkenli Elektronik Devre Elemanlar
ı
 1 - Diyot:
Diyot tek yöne elektrik ak 
ı
m
ı
n
ı
ileten bir devre eleman
ı
d
ı
r. Diyotun P kutbuna "Anot", Nkutbuna da "Katot" ad
ı
verilir. Genellikle AC ak 
ı
m
ı
DC ak 
ı
ma dönü
ş
türmek için Do
ğ
rultmaçdevrelerinde kullan
ı
l
ı
r. Diyot N tipi madde ile P tipi maddenin birle
ş
iminden olu
ş
ur. Bumaddeler ilk birle
ş
tirildi
ğ
inde P tipi maddedeki oyuklarla N tipi maddedeki elektronlar ikimaddenin birle
ş
im noktas
ı
nda bulu
ş
arak birbirlerini nötrlerler ve burada "Nötr" bir bölgeolu
ş
turulur. Yandaki
ş
ekilde Nötr bölgeyi görebilirsiniz. Bu nötr bölge, kalan di
ğ
er elektron veoyuklar 
ı
n birle
ş
mesine engel olur. Yandaki
ş
ekilde diyotun sembolünü görebilirsiniz.
Ş
imdidediyotun do
ğ
ru ve ters polarmalara kar 
ş
ı
tepkilerini inceleyelim.
Diyot Çe
ş
itleri
 
Kristal Diyot
 
Zener Diyot
 
Tünel Diyot
 
I
ş
ı
k Yayan Diyot (Led)
 
Foto Diyot
 
Ayarlanabilir Kapasiteli Diyot (Varaktör - Varikap)
 
 
3
Di
ğ
er Diyotlar
 
Mikrodalga Diyotlar 
ı
 
 
Gunn Diyotlar 
ı
 
 
Impatt (Avalan
ş
) Diyot
 
Baritt (Schottky) Diyot
 
Ani Toparlanmal
ı
Diyot
 
Pin Diyot
 
Büyük Güçlü Diyotlar 
Diyodun Temel Yap
ı
s
ı
 Diyot Nedir?
Diyotlar, yaln
ı
zca bir yönde ak 
ı
m geçiren devre eleman
ı
d
ı
r. Di
ğ
er bir deyimle, bir yöndekidirençleri ihmal edilebilecek kadar küçük, öbür yöndeki dirençleri ise çok büyük olanelemanlard
ı
r. Direncin küçük oldu
ğ
u yöne "do
ğ
ru yön" ,büyük oldu
ğ
u yöne "ters yön" denir.Diyot sembolü, a
ş
a
ğ
ı
da görüldü
ğ
ü gibi, ak 
ı
m geçi
ş
yönünü gösteren bir ok 
ş
eklindedir.Diyot Sembolü:Ayr 
ı
ca, diyodun uçlar 
ı
pozitif (+) ve negatif (-) i
ş
aretleri ile de belirlenir."+" ucu anot, "-" uca katot denir. Diyodun anaduna, gerilim kayna
ğ
ı
n
ı
n pozitif (+) kutbu,katoduna kayna
ğ
ı
n negatif (-) kutbu gelecek 
ş
ekilde gerilim uyguland
ı
ğ
ı
nda diyot iletime geçer.
Diyodun kullan
ı
m alanlar
ı
:
Diyotlardan, elektrik alan
ı
nda redresör (do
ğ
rultucu), elektronikte ise; do
ğ
rultucu, detektör,modülatör, limitör, anahtar olarak çe
ş
itli amaçlar için yararlan
ı
lmaktad
ı
r.

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
Kaan44 added this note
Nice , and Thank you
1 thousand reads
1 hundred reads
Onur Kerse liked this
Aykut Kazar liked this
Melek Derman liked this
Merve Ceylan liked this
Bozkurt Uğur liked this
sinan_candan_1 liked this
Elif Tokgöz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->