Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contoh Soalan PTK 41 Beserta Cadangan Jawapan[1]

Contoh Soalan PTK 41 Beserta Cadangan Jawapan[1]

Ratings: (0)|Views: 193|Likes:
Published by hisham_eyes

More info:

Published by: hisham_eyes on Jan 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2010

pdf

text

original

 
Contoh soalan PTK 41 beserta cadangan jawapanhttp://www.ilplabuan.gov.my/download/Contoh%20soalan%20PTK...1 of 829-Jul-07 4:19 PM
CONTOH SOALAN TK1 PLV41 BAHAGIAN II BESERTA CADANGAN JAWAPAN
 Disediakan olehSUDIRMAN SURATIN 
Soalan ini adalah soalan dijangka akan keluar pada peperiksaan TK1 Bahagian II menurut pandangan penulis. Jawapan pula adalah hasil rujukan daripadanota-nota kurus-kursus persediaan PTK. Penulis tidak bertanggungjawab jika soalan dan jawapan tidak membantu anda untuk menjawab soalan PTK anda.
 1.
 
Nyatakan elemen-elemen pada DACUM. (5 Markah)
 Dalam DACUM perlu ada elemen yang berikut: Hanya pekerja mahir yang layak mendefinasi dan menggambarkan bidang pekerjaan merekadaripada orang lain.
1.
Setiap kerja boleh digambarkan dalam bentuk tugasan (task) yang telah dilaksanakan oleh pekerjadengan jayanya.
2.
Setiap task mempunyai kaitan lansung dengan pengetahuan dan sikap yang mesti ada pada pekerjauntuk melaksanakan tugasan tersebut dengan betul.
3.
 
2.
 
Sebutkan jumlah keangotaan dan kelayakan Jawatankuasa DACUM. (5 Markah)
Sekurang-kurangnya 6-10 orang dan anggota jawatan kuasa ini mestilah mempunyai kretiriaberikut:a.
 
Pekerja dalam bidang berkenaan dan secara lansung menjadi penyelia dalam bidang pekerjaan yang berkenaan.b.
 
Pekerja yang diiktiraf oleh rakan dan penyelia sebagai pekerja mahir.c.
 
Orang yang hanya menumpukan kepada bidang pekerjaannya sahaja dan tidak memikirkantentang program latihan yang dirancangkan di sepanjang proses tersebut.d.
 
Orang yang suka bekerja dalam kumpulan dan menghormati pendekatan persetujuan ramaidalam membuat keputusan. 
3.
 
Huraikan proses DACUM dilaksanakan sehingga ianya lengkap dan boleh digunakan. (10 Markah)
Penerangan oleh fasilitator kepada ahli supaya setiap ahli mempunyai pendekatan yang samamengenai DACUM.
1.
 Ahli komuniti mengenal pasti ‘duty’ utama.
2.
 Ahli komuniti mengenal pasti ‘task’ setiap duty.
3.
 Ahli komuniti menyusun turutan duty dan task.
4.
 Ahli komuniti mengenal pasti tugas untuk digunakan dalam latihan dan komponen-komponen tugastersebut.
5.
 
4.
 
Huraikan langkah-langkah dalam merekabentuk dan penyediaan sesuatu program latihan. (6 Markah)
 Langkah-langkah yang perlu bagi membangun sesuatu program latihan adalah seperti berikut: Membuat analisa keperluan latihan.
1.è
 
Proses kenal pasti bidang pekerjaan yang berkaitan yang memerlukan latihan. Menyediakan objektif latihan.
2.è
 
Objektif arah tuju latihan. Apa yang pelatih akan perolehi selepas tamat latihan. Menyedia kandungan latihan.
3.è
 
 Menyedia komponen-komponen topik-topik yang perlu diajar.
è
 
 Menyenarai peralatan latihan yang diperlukan.
è
 
 Menyenarai bahan latihan yang diperlukan.Kenalpasti teknik latihan.
4.è
 
 Rancang strategi penyampaian latihan.
è
 
Kuliah / latihan amali / demo / tayangan video dan lain-lain teknik. Melaksanakan penilaian latihan.
5.è
 
 Bagi menilai keberkesanan latihan.
è
 
 Bagi mengenalpasi keterampilan pelajar.
 
Contoh soalan PTK 41 beserta cadangan jawapanhttp://www.ilplabuan.gov.my/download/Contoh%20soalan%20PTK...2 of 829-Jul-07 4:19 PM
è
 
Serahkan laporan kepada pihak atasan. 
5.
 
Terangkan kaedah mendapatkan maklumat bagi mengenalpasti latihan, penentuan kumpulan sasaranbidang kemahiran serta tahap kemahiran dalam perancangan program latihan. (8 Markah)
 Bagi mendapatkan maklumat bagi menenal pasti latihan, penentuan kumpulan sasaran bidangkemahiran serta tahap kemahiran dalam perancangan program latihan, empat analisa perludilakukan. Antara analisa tersebut adalah: Analisa daripada Rancangan Pembangunan Negara.
1.
-perlu mengambil kira keperluan negara dan matlamat jangka panjang pembangunan ekonomi.- Secara umum data boleh diperolehi daripada Rancangan Malaysia ke 9 (RMK9) atau Pelan Induk Perindustrian 3 (IMP). Analisa pasaran buruh.
2.
- Analisa di peringkat nasional bagi mendapatkan maklumat kekurangan atau lebihan tenagamahir dan separuh mahir di dalam industri dan bidang tertentu. Analisa bidang pekerjaan.
3.
- Memberi maklumat bagi mengenal pasti bidang pekerjaan baru.- Menyedia peluang kepada pekerja sediada meningkatkan kemahiran.Soal selidik.
4.
- Temuduga wakil majikan.- Temuduga wakil kesatuan sekerja- Hantar borang soal selidik ke industri.- Buat lawatan ke industri.- Perbincangan dengan pegawai latihan atau HR di industri. 
6.
 
Berikan 5 kebaikan sistem bertauliah dalam latihan kemahiran di negara ini. (6 Markah)è
 
Flaksibel dan praktikal.
è
 
Kos perlaksanaan lebih murah.
è
 
Perlaksaan latihan di agensi ini lebih menyeluruh.
è
 
 Latihan dilaksanakan secara modular.
è
 
 Bagi yang tidak dapat SKM, boleh melengkapkan sehingga berjaya.
è
 
 NOSS mengandungi generik modul, tidak perlu mengulang.
è
 
 Membuka peluang kepada yang berpengalaman untuk dapat SKM. 
7.
 
Berikan 4 kebaikan menyediakan pelan mengajar. (4 Markah)è
 
Pengajar dapat 
 menyusun tahap pelajaran
dari yang mudah ke yang lebih komplek bagimemudahkan pelajar memahami perkara-perkara yang diajarkan kepada mereka.
è
 
Pengajar dapat membuat 
 persiapan awal 
tentang penggunaan alat bantu mengajar bagi membantu pelajar mencapai keberkesanan yang tinggi.
è
 
 Membantu pengajar lebih
 tenang dan yakin
di bilik kuliah / bengkel dan juga pelajar yakin dengankemampuan pengajar tersebut.
è
 
Pengajar dapat menilai keberkesanan dan pengetahuan setakat mana pelajar telah mencapaiobjektif yang telah ditetapkan melalui penilaian yang telah ditetapkan di dalam pelan mengajar. 
8.
 
Terangkan teknik-teknik untuk menarik minat pelajar untuk mengikuti kelas pembelajaran. (4Markah)è
 
 Menggalakkan pemindahan pembelajaran “Knowledge Tranfer”.
è
 
 Mewujudkan motivasi.
è
 
 Mengekalkan ingatan.
è
 
 Menggalakkan berfikiran secara aktif.
è
 
 Memupuk nilai dan sikap positif.
è
 
 Mewujudkan interaktif dua-hala.
è
 
 Menjadi pendengar yang berkesan.
 
Contoh soalan PTK 41 beserta cadangan jawapanhttp://www.ilplabuan.gov.my/download/Contoh%20soalan%20PTK...of 829-Jul-07 4:19 PM
 9.
 
Tujuan utama Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 diperkenalkan. (6 markah)è
 
Untuk memastikan
 maklumat
keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedangbekerja terhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktivitiorang-orang yang sedang bekerja.
è
 
Untuk 
 melindungi
orang-orang ditempat kerja selain daripada orang-orang yang sedang bekerjaterhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yangsedang bekerja.
è
 
Untuk 
 menggalak
satu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja disesuaikandengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka.
è
 
Untuk 
 mengadakan cara yang menurutnya perundangan
keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkaitan boleh digantikan secara berperingkat-peringkat oleh sistem, peraturan dantataamalan industri yang diluluskan, yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan akta ini yang dimaksudkan untuk mengekalkan atau memperbaiki standard keselamatan dan kesihatan.
 10.
 
Sebutkan tanggungjawab pekerja dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994. (6 Markah)è
 
Untuk memberi
 perhatian
yang munasabah bagi
 keselamatan dan kesihatan dirinya
dan
 oranglain
yang mungkin terjejas oleh tindakan atau peninggalannya semasa bekerja.
è
 
Untuk 
 bekerjasama dengan majikannya
atau mana-mana orang lain
 dalam menunaikan apa-apa kewajipan
atau kehendak yang dikenakan ke atas majikan atau orang lain itu melalaui Akta iniatau mana-mana peraturan di bawahnya.
è
 
Untuk 
 memakai
atau menggunakan pada sepanjang masa apa-apa kelangkapan atau
 pakaian perlindungan
yang di adakan oleh majikan bagi maksud mencegah apa-apa risiko kepadakeselamatan dan kesihatannya.
è
 
Untuk 
 mematuhi apa-apa arahan atau langkah
tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diperkenalkan oleh majikannya atau mana-mana orang lain melalui atau dibawah akta iniatau mana-mana peraturan di bawahnya.
 11.
 
Fungsi Jawatankuasa keselamatan dan Kesihatan dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja1994. (8 Markah)è
 
 Memastikan
 pematuhan
kehendak Akta oleh pihak pengurusan dan pekerja.
è
 
 Menjalankan kegiatan
 galakan
kepada amalan keselamatan.
è
 
 Menyiasat kemalangan.
è
 
 Membuat 
 cadangan
supaya kemalangan tidak berlaku dan berulang.
è
 
 Merancang dan
 melaksana program kesedaran
keselamatan.
 12.
 
Terangkan matlamat Jawatankuasa Penyelenggaraan. (6 Markah)è
 
Untuk memastikan bahawa
 sumber-sumber fizikal 
sentiasa dalam keadaaan
 produktif dan boleh dipercayai
. 
13.
 
Terangkan fungsi dan jenis penyelenggaraan yang diperlukan. (6 Markah)è
 
Fungsi: fungsi penyelenggaraan ditafsirkan sebagai
 satu kombinasi tindakan
atau langkah yangdiambil untuk mengekal atau
 membaik pulih
sesuatu sumber fizikal dalam keadaan berfungsi danselamat.
è
 
 Jenis penyelenggaraan ada duaa.
 
Pemulihan (Corrective)
è
 
Tidakan yang diambil utnuk memebaiki dan menganti komponen atau sumber  fizikal itu supaya dapat berfungsi mengikut piawaian yang ditetapkanb.
 
Pencegahan
è
 
Kerja-kerja diambil untuk memeriksa, selenggara, baiki atau ganti komponen atausumber fizikal secara teratur mengikut jadual yang ditetapkan.
 14.
 
Senaraikan faktor-faktor yang menyebabkan masalah disiplin. (8 Markah)è
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Rini Damayanti liked this
Danie Farid liked this
Elly Ahsung liked this
fletrone liked this
fletrone liked this
puteri haliza liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->