Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
92Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1. Pojam i Osnovne Karakteristike Poreza Porez

1. Pojam i Osnovne Karakteristike Poreza Porez

Ratings:
(0)
|Views: 10,080|Likes:
Published by Karmennita
Porezi
Porezi

More info:

Published by: Karmennita on Jan 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2015

pdf

text

original

 
1. Pojam i osnovne karakteristike poreza
Porez predstavlja instrument javnih prihoda kojim država od subjekata pod svojom poreskom vlašću prinudno uzima novčana sredstva, bez neposredne protivusluge, radi podmirenja svojih finansijskih potreba i postizanja socijalnih, ekonomskih i drugihciljeva.Osnovne karakteristike poreza su:1.Derivativnost poreza – pošto poreski prihodi nisu rezultat ekonomske aktivnostidržave oni su derivativni;2.Prisilnost poreza – ako poreski obveznik ne izmiri svoje poreske obaveze uredovnom postupku pribegava se prinudnoj naplati, koju država obezbeđuje primenom svog aparata sile;3.Porezima se finansiraju javni rashodi – značajan deo nacionalnog dohotka seuzima putem poreza od privatne privrede (fizičkih i pravnih lica) i usmerava na javnu potrošnju;4.Odsustvo neposredne protivnaknade – korist koju imaju lica koja su platila porez je opšteg karaktera;5.Porez je novčano davanje – porezi se u savremenim tržišnim ekonomijamautvrđuju u novčanim jedinicama i ubiraju u novcu.
2. Klasifikacije poreza
1. Neposredni i posredni porezi – neposredni porezi pogađaju neposredno bogatstvo ili prihode obveznika, dok su posredni u vezi sa radnjama proizvodnje, potrošnje i razmenedobara;2. Analitički i sintetički porezi – analitički porezi su oni koji pogađaju samo jedanelemenat poreskog događaja, dok sintetički obuhvataju celinu neke poreske situacije;3.
 Ad valorem
i specifični porezi
 
 – 
ad valorem
porezi (porezi po vrednosti) su oni kodkojih se poreska osnovica izražava u novčanim jedinicama, dok se kod specifičnih onaiskazuje u nekim mernim jedinicama;4. Fundirani i nefundirani porezi – fundirani porezi su oni koji pogađaju fundirane prihode (prihodi od imovine i to od: nepokretnosti, hartija od vrednosti i opreme), dok nefundirani porezi pogađaju nefundirane prihode (prihodi ostvareni ličnim radom);5. Reparticioni i kvotitetni porezi – reparticioni porezi su oni kod kojih poreska vlasttačno utvrdi iznos poreskih prihoda koje treba prikupiti, dok se kod kvotitetnih unapredzna samo “kvota” tj. visina poreske stope;6. Objektni (realni) i subjektni (personalni) porezi;
 
7. Opšti i namenski porezi;8. Pretpostavljeni i faktički porezi;9. Redovni i vanredni porezi;10. Centralni i lokalni porezi;11. Klasifikacija poreza OECD (org. za ekonomsku saradnju i razvoj) – svi porezi su prema Klasifikaciji OECD svrstani u 6 velikih grupa: porezi na dohodak, doprinosi nasoc. osiguranje, porezi na platni spisak i radnu snagu, porezi na imovinu, porezi na dobrai usluge, ostali porezi.
3. Poreski poverioci i poreski dužnici
Poreski poverioci (aktivni poreski subjekti) su nosioci subjektivnog poreskog prava naosnovu kojeg, od subjekata koji su pod njihovom poreskom vlašću, obezbeđujufinansijska sredstva bez neposredne protivusluge, radi pokrivanja svojih finansijskih potreba. Prema nekim autorima samo država može biti poreski poverilac, a u složenimdržavama to mogu biti i federalne jedinice.Poreski dužnici (pasivni poreski subjekti) su pravna i fizička lica koja su dužna da izvršedugovanu radnju iz poreskopravnog odnosa. Fizičko lice kao poreskopravni subjekt ječovek. On stiče poreskopravnu sposobnost rođenjem, a prestaje njegovom smrću. Ugrađanskom pravu pravno lice predstavlja organizaciju koja je imalac prava i obaveza,koja je pravno sposobna. Prema strukturi pravnog lica razlikujemo: 1. udruženje koje činečlanovi koji su se udružili radi ostvarivanja nekog zajedničkog cilja (dele de na lična ikorporativna udruženja); 2. ustanovu koja u svom sastavu nema članove, a čiji učesniciostvaruju cilj koji je odredio osnivač. Prema cilju delatnosti pravnog lica razlikujemo: 1. profitna pravna lica koja obavljaju delatnost prvenstveno radi ostvarivanja dobiti; 2.neprofitna pravna lica koja ne vrše delatnost uz naknadu.Vrste poreskih dužnika su:1.Poreski obveznik – lice koje je dužno da plati porez;2.Poreski platac – lice koje zakon obavezuje da obračuna i uplati dugovani porez;3.Poreski destinatar – lice koje je po intenciji poslodavca pozvano da snosi poreskiteret;4.Poreski jemac – lice koje odgovara za poresku obavezu drugog lica (poreskogobveznika);5.Ostali poreski dužnici – lica koja su imaoci isključivo obaveza iz poreskogupravnog odnosa.
4. Pravna lica (preduzeća) – poreski obveznici
 
Porez na dobit pravnog lica uvek pogađa fizička lica (akcionare koji su suvlasnicikorporacija). Deo dohotka akcionara koji potiče od dividendi je dva puta oporezovan(prvi put na nivou korporacije – porezom na dobit korporacija, a drugi put na nivouakcionara – porezom na dohodak fizičkih lica). U teoriji su se razvila dva različita pristupa:1.Integracionistički pristup insistira na okolnosti da porez na dobit korporacijakonačno plaćaju fizička lica;2.Klasični (apsolutni) pristup polazi od ideje da pravno lice u obliku korporacije predstavlja posebno telo, a u akcionarskom društvu se krije zaseban poreskikapacitet koji bi trebalo oporezovati posebnim porezom, ne vodeći računa
o
dejstvima drugih poreza.
5. Poreska stopa i poreska osnovica – pojam i vrste
Poreska stopa je iznos poreza u odnosu prema poreskoj osnovici. Ako je osnovicaizdeljena na više poreskih jedinica, poreska stopa označava iznos poreza u odnosu prema poreskoj jedinici. Poreska stopa se najčešće iskazuje u procentima.Vrste poreskih stopa:1.Proporcionalne poreske stope ostaju iste kada se menja poreska osnovica.2.Progresivne poreske stope se uvećavaju kada se uvećava poreska osnovica. Porast progresivnih stopa može biti ravnomeran, ubrzan i usporen u odnosu na rastosnovice.3.Regresivne poreske stope se smanjuju kada se uvećava osnovica.Poreska osnovica je u novcu izražena vrednost poreskog objekta. Kada se utvrdi njenaveličina i kada se na nju primeni poreska stopa dobija se vrednost poreskog duga. Onamože biti faktička i pretpostavljena. Faktička (stvarna) osnovica utvrdjuje se na bazi podataka koji treba da odraze stvarnu ekonomsku snagu poreskog obveznika.Pretpostavljena osnovica se utvrđuje na osnovu pretpostavke da je poreski obveznik ostvario, odnosno mogao ostvariti prihod ili dohodak, odnosno da poseduje imovinuodređene veličine. Javlja se u dva oblika: kao ex officio i paušalna osnovica.
6. Dvostruko oporezivanje – pojam i elementi
Dvostruko oporezivanje postoji kada se isto lice u vezi sa istim objektom oporezuje istimili sličnim porezima za isti period od
 
strane
više poreskih vlasti koje su istog ranga.Potrebno je da postoje dve različite poreske vlasti koje sprovode oporezivanje, kao iidentičnost četiri elementa: poreskog obveznika, objekta oporezivanja, poreza i perioda.

Activity (92)

You've already reviewed this. Edit your review.
Leposav Ubavkic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Velimir Đokić liked this
Velimir Đokić liked this
to_netiks liked this
Dragana M. Miljkovic liked this
Milica Jovanovic liked this
Dalibor Milojic liked this
Jelena Marinkovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->