Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CV Nop Thua Nop Nham GTGT

CV Nop Thua Nop Nham GTGT

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by dangthanhson1705

More info:

Published by: dangthanhson1705 on Jan 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2010

pdf

text

original

 
C«ng v¨n
cña Bé tµi chÝnh sè 5249/TC-CST ngµy 29 th¸ng 04 n¨m 2005vÒ viÖc khÊu trõ, hoµn thuÕ GTGT ®· nép thõa,nép nhÇm ë kh©u nhËp khÈu
KÝnh göi: Côc h¶i quan c¸c tØnh, liªn tØnh, thµnh phètrùc thuéc Trung ¬ngCôc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng
Thêi gian võa qua, Bé tµi chÝnh nhËn ®îc ph¶n ¸nh víng m¾cliªn quan ®Õn khÊu trõ, hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ®· népthõa, nép nhÇm ®èi víi hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. VÒ vÊn ®Ò nµy,Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau:
1. §èi tîng ®îc khÊu trõ, hoµn thuÕ
 Tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu hµng ho¸ (sau ®©y gäi lµ ngêinhËp khÈu) ®· nép thuÕ GTGT ë kh©u nhËp khÈu mµ sè thuÕ ®·nép lín h¬n sè thuÕ ph¶i nép theo luËt ®Þnh (sau ®©y gäi lµ népthõa) hoÆc ®· nép thuÕ GTGT ë kh©u nhËp khÈu nhng theo luËt®Þnh kh«ng ph¶i nép (sau ®©y gäi lµ nép nhÇm) lµ ®èi tîng ®îckhÊu trõ, hoµn thuÕ GTGT theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n nµy.
2. Tr×nh tù, thñ tôc khÊu trõ, hoµn thuÕ
2.1. Trêng hîp ngêi nhËp khÈu lµ ®èi tîng ®¨ng ký nép thuÕGTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ th× sè thuÕ GTGT ®· nép thõa,nép nhÇm ë kh©u nhËp khÈu ®îc tÝnh vµo sè thuÕ GTGT ®Çu vµovµ ®îc khÊu trõ khi tÝnh thuÕ GTGT ë kh©u kinh doanh néi ®Þa.C¨n cø vµo chøng tõ nép thuÕ GTGT ®èi víi hµng ho¸ xuÊt nhËpkhÈu, ®èi tîng nép thuÕ tù kª khai sè thuÕ GTGT ®· nép thõa, népnhÇm vµo sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ. Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu th«ng qua uû th¸c th× bªn ®îcuû th¸c (ngêi nhËp khÈu hµng ho¸) lµ ®èi tîng ®îc khÊu trõ sè thuÕGTGT ®· nép thõa, nép nhÇm.2.2. Trêng hîp ngêi nhËp khÈu kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng ®¨ng kýnép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ (tæ chøc, c¸ nh©n kh«ngkinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT hoÆc ®¨ng ký népthuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp) th× sè thuÕ GTGT ®· népthõa, nép nhÇm ®îc hoµn l¹i cho ngêi nhËp khÈu. Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu th«ng qua uû th¸c (ngêi nhËpkhÈu hµng ho¸) lµ ®èi tîng ®îc hoµn l¹i sè thuÕ GTGT ®· nép thõa,nép nhÇm.
 
2.3. Tr×nh tù, thñ tôc hoµn thuÕ GTGT nh sau:a. Ngêi nhËp khÈu lËp vµ göi hå s¬ ®Ò nghÞ x¸c nhËn sè thuÕGTGT ®· nép thõa, nép nhÇm cho c¬ quan h¶i quan n¬i më tê khaih¶i quan, hå s¬ bao gåm:- C«ng v¨n ®Ò nghÞ x¸c nhËn kho¶n thuÕ GTGT ®· nép thõa,nép nhÇm.- Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc c¬ quan h¶i quan kiÓm ho¸(b¶n chÝnh vµ b¶n sao);- Biªn lai thu thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu (b¶n chÝnh vµ sao).Khi tiÕp nhËn hå s¬, c¬ quan h¶i quan ®èi chiÕu gi÷a c¸c b¶nchÝnh vµ b¶n sao cña tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu vµ biªn lai thuthuÕ GTGT hµng nhËp khÈu sau ®ã tr¶ l¹i c¸c b¶n chÝnh cho ngêinhËp khÈu.Trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬ nªu trªn, c¬quan h¶i quan cÊp giÊy x¸c nhËn sè thuÕ GTGT ®· nép thõa, népnhÇm ®èi víi hµng nhËp khÈu. Trêng hîp kho¶n nép thõa, nép nhÇm do chÝnh c¬ quan h¶iquan ph¸t hiÖn th× ngêi nhËp khÈu kh«ng ph¶i göi c¸c hå s¬ nªutrªn. C¬ quan h¶i quan cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho ngêi nhËpkhÈu vÒ thuÕ GTGT ®· nép thõa, nép nhÇm vµ cÊp giÊy x¸c nhËn.a. Sau khi cã x¸c nhËn cña c¬ quan h¶i quan, ngêi nhËp khÈulËp hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ GTGT ®· nép thõa, nép nhÇm ®Ó göicho c¬ quan thuÕ n¬i ngêi nhËp khÈu ®ãng trô së chÝnh (nÕu lµtæ chøc) hoÆc n¬i c tró (nÕu lµ c¸ nh©n). Hå s¬ ®Ò nghÞ hoµnthuÕ GTGT bao gåm:
-
C«ng v¨n ®Ò nghÞ hoµn thuÕ GTGT nép nhÇm, nép thõa ®èi víihµng ho¸ nhËp khÈu;
-
GiÊy x¸c nhËn cña c¬ quan h¶i quan vÒ sè thuÕ GTGT ®· népthõa, nép nhÇm;
-
Biªn lai thu thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu (b¶n sao).C¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ ra quyÕt ®Þnhhoµn thuÕ GTGT ®· nép thõa, nép nhÇm ë kh©u xuÊt nhËp khÈutrong thêi h¹n lµ 15 ngµy kÓ tõ ngµy thu nhËn hå s¬.2.4. C¬ quan kho b¹c nhµ níc tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung¬ng thùc hiÖn hoµn tr¶ tiÒn thuÕ GTGT cho c¸c ®èi tîng nãi trªntrong thêi h¹n 3 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh hoµn thuÕcña c¬ quan thuÕ.2.5. TiÒn hoµn thuÕ GTGT ®· nép thõa, nép nhÇm ë kh©u xuÊtnhËp khÈu ®îc lÊy tõ Quü hoµn thuÕ GTGT.2.6. Sè ngµy x¸c nhËn, gi¶i quyÕt hoµn thuÕ nªu trªn ®îc tÝnhtheo ngµy lµm viÖc thùc tÕ (kh«ng tÝnh ngµy nghØ hµng tuÇn vµc¸c ngµy lÔ ®îc nghØ theo quy ®Þnh).2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->