Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aşk, Hüzün ve Baki Mustafa Hatipler

Aşk, Hüzün ve Baki Mustafa Hatipler

Ratings: (0)|Views: 514 |Likes:
Published by fromwest
Türk Divan Edebiyatının büyük ismi Baki'nin gazelleri üzerinde yapılan bir seçki
Türk Divan Edebiyatının büyük ismi Baki'nin gazelleri üzerinde yapılan bir seçki

More info:

Published by: fromwest on Jan 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

 
 Mustafa Hatipler
AÞK, HÜZÜN
ve
BÂKΠ
 
AÞK, HÜZÜN
ve
BÂKΠ
 Yayýn Yönetmeni:Bilal ÖzbayEditör: Zeynep ÖzkanKapak Tasarým: Gökhan KÝç Tasarým: Yeliz Yýldýz
Baský-Cilt:
Bayrak Matbaasý
Tel: 0212 493 11 06
1. Baský: Haziran 2009 ÝstanbulISBN: 978-9944-469-23-4
Mustafa HATÝPLER
 AÞK, HÜZÜN ve BÂKÎ
Kitap Yayýncýlýk San. Tic. A. Þ.Merkez Mah. Karaoðlanoðlu Cad. Konut Sk. No: 9Mahmutbey / Baðcýlar - ÝstanbulTel: (0212) 447 33 37 pbx Faks: (0212) 447 33 89www.lamurekitap.com
-
lamure@lamurekitap.com
© Tüm yayýn haklarý Lamure’ye aittir.Kaynak gösterilerek alýntý yapýlabilir.
 
Yayýnlanmýþ Eserleri;“Sosyo-Ekonomik Yapýsýyla Edirne” (Ortak yazar grubu),Az Geliþmiþ Ülkelerde Sýcak Para Yýkýmý”,“Eðitim ve Kalkýnma”,“Serbest Bölgeler ve Avrupa Serbest Bölgesi”,“Bosnalar Yeni Deðil”,“Sevgisi Yetmiyor Çiçeklerin”,“Ayrýlýðýn Ölümün Diðer Adý”,“Karagöz Çiçeðim”,“Düþbeyazý”,“Düþbeyazý” (Bulgarca),“Tutsak”,“Haber Býrak Rüzgârlara”,“Ay Düþtü Geceden”,“Uzun Ýnce Bir Yol”,“Gülü Çizdik Gözbebeklerimize”,“Selanik’ten Edirne’ye Ýnsan Ziyanlýðý”.2004, 2005, 2006 ve 2007 yýlýnda Kýrcali’de düzenlenen Balkan Yazarlarve Þairler Konferansýna, 2005 Mayýs ayýnda Sofya’da düzenlenen Dünya Yazar-lar ve Þairler Birliði Konferansýna Türkiye adýnakatýldý. Sunumda bulundu.Türkiye Yazarlar Birliði üyesidir.Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi,TÜFAD Üyesi.Evli ve iki çocuk sahibidir.Ýngilizce ve Makedonca biliyor.
Mustafa Hatipler
24.11.1959 Edirne’de doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Edirne’de tamamladý.Yüksek öðrenimini Bursa Ý.T.Ý.A. Ýþletme Fakültesi Muhasebe-Vergi bölü-münde yaptý. Serbest Ticaret Bölgeleri tez konusuyla lisansüstü eðitiminitamamladý. Halen Doktora tez aþamasýnda. Bursa’da 1981 yýlýnda, Edirne’de1983 yýlýnda baþladýðý mesleðine S.M.M.M. olarak devam ediyor. TürkiyeBeyzbol Federasyonu yönetim Kurulu üyesidir. Edirne Anýt Eserler Derneðive Kýzýlay Süleoðlu Baþkanýdýr. Ayrýca, Ýstanbul Bayrampaþa Belediye Baþ-kanlýðýnca kurulan Bayrampaþa Balkan Kültür Merkezi’nin koordinatörüolarak görev yapmaktadýr.1972 yýlýndan bu yana þiir ve edebiyat dünyasý içinde yer almakta.Yeni Devir, Yeni Þafak gazetelerinde yazýlarý yayýnlandý.Baþta Bursa Marmara Gazetesi olmak üzere, Batý Postasý, Vize Postasý,Sonhaber, Edirne Haber, Hudut, Edirne, Vatandaþ, Keþan Önder isimli yerelgazetelerde ve birçok yerel gazetede yazý ve makaleleri yayýnlandý.Ayvakti, Kardelen, Oluþum ve Ozan Aðacý dergilerinde yazý ve þiirleri yayýnlandý. Uzun süre ETSO dergisi ve ETSO gazetesi’nin Yazý Ýþleri müdür-lüðünü ve genel yayýn yönetmenliðini yaptý.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
fisleyici liked this
Cansu Bağdatlı liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->