Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
6. Saluran Pencernaan Makanan

6. Saluran Pencernaan Makanan

Ratings: (0)|Views: 507|Likes:
Published by Fery Afrianto

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Fery Afrianto on Jan 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2012

pdf

text

original

 
6.SaluranPencernaanMakanan
71actusgastro-intestinalis
(saluranpencemaanmakanan)adalah
1.
suatusistemdalamtubuhmanusiayangmemegangperananmenerimamakanandariluar,mencema,danmenyerapbahanyangdapatdiserap,sertamengeluarkansisa-sisapencemaan.Yangdiserapadalahbahanyang'dapat'diserapdanbukanbahanyangbergunauntukdiserap.Sisteminimeliputialat-alattubuhmulaidarimulutsampailubangduburatauanus.Secaraanatomis,yangdimaksuddenganronggamulut
(oralcavity)
adalahsuaturonggadikepalayangdibatasiolehtulangrahangatas
(maxillarybone)
dantulangrahangbawah
(mandibu-larbone)
sertatulang-tulangkecillainnya
(thepalatine
dan
thehyoidbones)
bersamaotot-ototdanjaringanlainyangmelekatpadatulang-tulangtersebut.Gusidangigimerupakanbagiandaritulangrahangatasdanbawah.Gigiyangpertamabiasanyakeluar
(erups,)
padasaat
manusiaberumur6-7bulandanyangterakhirpadausia18-30tahun.SusunangigiyangpertamamerupakangigisusuyangtotalbeIjumlah20buahdanterdiriatasgigiseri
(incisive)
8,taring
(canin)
4,dangerahan
(molar)
8.Gigiinimulaitanggalpadausiasekitar7tahununtukdigantikandengangigitetapyangber-jumlah32buahdengansusunan:8gigiseri,4gigitaring,8gigi
78
 
premolar
dan12gigigeraham.Tempatgigi
molar
padaanak
digantidengangigi
premolar
padaorangdewasa.Setiapgigiterdiriatasmahkota
(corona)
danakar
(root,radix)
gigi.Perbedaanantaramacam-macamgigiterletakpadajumlahakardanbentuk
corona-nya.
Lapisangigipalingluardisebut
email
dansifatnyasangatkeras,dibawahnyaterdapatlapisan
dentin
danlebihdalamlagiterdapatsuaturonggayangbersisipembuluhdarahdansaraf
(pulpadentis).
Tulangrahangatas,disampingmembentukgusijugamem-batasironggamulutterhadapronggahidungmelaluilangit-langitmulutkeras.BilateIjadigangguanpertumbuhandalammasaembrio,dapatteIjadibibirsumbingyangtidakjarangberlanjutkebelakangsampailangit-langitkerasini.BilahaliniteIjadidantidakdilakukanperbaikansecepatnya,anaktersebutakanmem-punyaisuarabindeng
(rhinolalia)
permanen.Dibelakanglangit-langitmulutkeras
(palatumdurum)
terdapatlangit-langitlunak
(palatummoUe)
yangdibentukolehotot-ototkerongkongan,dengananaklidah
(uvula)
dibelakangnya.Padasaatmenelananaklidahiniakanmenutuphubunganantarakerongkongandenganronggahidung,demikianpulapadasaatseseorangbernapasmelaluimulut.Disisilangit-langitlunakkiri-kananterdapat2buahpilaryangmenujubawahkesisikirikananlidahdandisebut
arcuspalato-glossus(Palato-glossalarc)
dan
arcuspalato-pharyngicus(Palato-pharyngealarc).
Diantarakeduapilarini,dikiridandikanan,terdapat
tonsilapalatina(palatinetonsil)
yangseringdisebut'amandel'bilamembesar.Tonsilinimerupakankelenjargetahbeningyangberlungsiuntukmenangkapkuman-kumanyangmasukmelaluironggamulut.Disampingsepasang
tonsilapalatina
tadi,masihada
tonsilalingualis(lingualtonsil)
padapangkallidahdan
tonsilapharyngica(adenoid)
didindingbelakangkerongkongan
(pharynx).
Bersama-samaketigatonsilinimem-
79
 
bentukrantaipertahananterhadapinfeksipadaanak-anakyang
I~Ir~~~I~II
Tonsilyangmembesarseringdijumpaipadaanak-anak,tetapipadaorangdewasagangguaninijarangteIjadi.Tonsilyangmem-besarmenunjukkanadanyaprosesperadanganatauinfeksiyangberlangsungkronis.Infeksiinimenyebabkangangguanpadatubuh,yangseringkalitidakterlalujelasdanseringhanyadi-tunjukkanolehkekurangmampuananakdalamberkonsentrasi,terutamadalambelajar.Lidahmanusiasebenarnyadibentukolehotot-ototyangter-bagiatas2kelompok,yaituotot-ototyanghanyaterdapatdalamlidah(ototintrinsik)danotot-ototekstrinsikyangsalahsatuujung-nyamempunyaiperlekatandiluarlidah,yaitupadatulangrahangbawahdidasarmulutdantulanglidah.Ototintrinsikmempunyaiseratlebihhalusdaripadaototekstrinsik.Otot-ototinipentingdalamprosesmengunyahdanmengueapkankata-kata.Pergerak-anlidahdiaturolehsarafotakke-12.Permukaanbelakanglidahyangterlihatpadasaatseseorangmembukamulutditutupiolehselaputlendiryangmempunyaitonjolan-tonjolan
(paPilla).
Pada
papilla
initerdapatalatpengeeap
(taste-bud)
untukmengenalrasamanis,asin,asam(diujungdepan),danpahit(dipangkallidah).Disampingitu,lidahjugamem-punyaiujung-ujungsarafperasayangdapatmenangkapsensasipanasdandingin.Rasapedastidaktermasuksalahsatubentuksensasipengeeapan,tetapisuaturasapanasyangtermasuksensasiumum.Pengeeapandiurusolehsarafotakke-7dansensasiumumolehsarafotakke-5.Bilalidahditariksehinggaujungnyamendekatilangit-langitmulut,tampakdisebelahbawahnyatepatdigaristengah,suatulipatanyangdisebut
frenulumlinguae.
Dikinkananlipataniniterdapatlubangkeeilyangmerupakanmuarakelenjar-kelenjarludahyangterdapatdibawahlidah
(sublingualgland)
dankelenjar80

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ulfamazidah liked this
Darma Wandi liked this
lady_inthew91 liked this
sandra070591 liked this
Riefqi Kurniawan liked this
sayyidabdullah liked this
sayyidabdullah liked this
susaniiaa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->