Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Preporodov Journal, br. 95

Preporodov Journal, br. 95

Ratings: (0)|Views: 346 |Likes:
Published by Bosnamuslim-media
Mjesečnik Preporodov Journal usmjeren je k društvenoj aktualnosti, polemici i intervjuima. Izdavač časopisa je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" iz Zagreba.
Mjesečnik Preporodov Journal usmjeren je k društvenoj aktualnosti, polemici i intervjuima. Izdavač časopisa je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" iz Zagreba.

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Jan 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

 
Izborne brojke i porukeIntervju [emso Tankovi}Nastavak krize?Krvavi sukob vjernikaKad smijeh postaje haramHad` – u gostima kod Gospodara svjetova
 
 JOURNAL
2
SADR@AJ
ISSN 1334-5052PREPORODOV JOURNAL
 mjese~nik KDBH “Preporod”
Izdava~:
Kulturno dru{tvo Bo{njaka Hrvatske“Preporod”
V. d. glavnoga urednika:
Ismet Isakovi}
Urednici:
Filip Mursel Begovi} (Kultura)Anes [uvali} (Iz svijeta)
Redakcija:
Faris Nani}Mirza Me{i}Amina Alijagi}Sena Kulenovi}
 Adresa:
Preporodov JournalIlica 35, 10000 Zagreb
Telefon/faks:
+385 (0)1 48 33 635
e-mail:
kdbhpreporod
º
zg.t-com.hrkdbhpreporod
º
kdbhpreporod.hr
web:
www.kbdhpreporod.hr
 @iro-ra~un:
ZABA 2360000-1101441490
Devizni ra~un:
SWIFT ZABA HR 2X: 70300-280-3755185
Cijena:
10 kuna
Pretplata:
RH 80 HRK godi{njeBiH 20 KM godi{njeSvijet 15
godi{nje
Tisak:
mtg-topgraf d.o.o., Velika GoricaTiskano uz financijsku potporu izDr`avnog prora~una RepublikeHrvatske putem Savjeta za nacionalnemanjine Republike Hrvatske
Na naslovnoj stranici:
Kaba u Mekki
SADR@AJ
UVODNIK
Izborne brojke i poruke ....................................................................................... 3
BO[NJACI U HRVATSKOJ
Novi vjerski objekt ................................................................................................ 4Prvih 40 godina ...................................................................................................... 6Panislamizam i hilafet, protestantizam i islam .................................................. 8Predavanje o islamu ............................................................................................. 11Prijedorski logori smrti ...................................................................................... 12Temelji bosanske dr`avnosti .............................................................................. 14Izlo`be bo{nja~kih autora .................................................................................. 15Mesnevija kao mehlem du{i ............................................................................... 17Odlazak vrsnog orijentaliste ............................................................................. 18
HRVATSKA
O~uvanje korijena i tradicije ............................................................................. 19Postizborne kombinacije .................................................................................... 21
INTERVJU [EMSO TANKOVI]
Rije~i izbornog pobjednika – vizija ili... ............................................................ 22
BOSANSKI BAROMETAR
Islamska tradicija Bo{njaka ................................................................................. 26Nastavak krize? .................................................................................................... 28
BO[NJACI U SVIJETU
Krvavi sukob vjernika .......................................................................................... 29
IZ SVIJETA
Izvanredno stanje ................................................................................................. 31Nova prilika ........................................................................................................... 32Iranski nuklearni program .................................................................................. 33^eka se rasplet ..................................................................................................... 34
KULTURA
Kad smijeh postaje haram .................................................................................. 35MESS – prostor dijalekti~ke integracije i konfrontacije ............................... 36
@IVJETI ISLAM
Had` – u gostima kod Gospodara svjetova ................................................... 37
DIJALOG CIVILIZACIJA
Ohridska deklaracija ........................................................................................... 39
PRIKAZI I KRITIKE
Mogu}a rje{enja ira~ke neizvjesnosti .............................................................. 40
MURSELOV [EGISTAN
Prijava na natje~aj ................................................................................................. 41
ZANIMLJIVOSTI
Teorija zavjere ...................................................................................................... 43Reality show .......................................................................................................... 43Stop gatarama i vra~arama ................................................................................ 43
 
 JOURNAL
3
Izbori za {esti saziv Hrvatskog sabora donijeli su bipolarizaciju politi~ke scene u Hrvatskoj, vi{etjedne konzultacije kod predsjednika Mesi}a o novom mandataru hrvatske vlade i postizbornu kombinatoriku politi~kih stranaka, kojoj je osnovni cilj~arobna brojka 77. Saborski zastupnici nacionalnih manjina u svemu tome imaju zna~ajnu ulogu i predmet su ~eznutljivih pogleda i “plavih” i “crvenih”.Ovogodi{nji izbori u XII manjinskoj izbornoj jedinici za albanskog, bo{nja~kog, crnogorskog, makedonskog i slovenskogzastupnika donijeli su novu pobjedu [emse Tankovi}a, predsjednika SDA Hrvatske. Me|utim, osim slatkog osje}aja izborne pobjede, novi/stari zastupnik i njegova stranka nemaju pretjeranog razloga za zadovoljstvo. Brojke su neumoljive, egzaktan pokazatelj politi~kog raspolo`enja bo{nja~kog naroda, koji je o~igledno nezadovoljan proteklim Tankovi}evim mandatom. Naizborima 2003. godine dobio je gotovo plebiscitarnu podr{ku (~ak 2.711 glasova ili 83,8% glasova koji su dobili bo{nja~kikandidati). Ovogodi{nje prepolovljavanje podr{ke na samo 1.348 glasova ili 39,0% glasova dodijeljenim Bo{njacima – i porednesporne ~injenice da se ve}i broj Bo{njaka odlu~io glasati za manjinsku listu – nedvojbeno pokazuje da je sazrijelo vrijemeza promjene. Apsolutno najve}e iznena|enje izbora je drugoplasirani Ned`ad Hod`i}, uspje{ni rije~ki poduzetnik koji se prakti~no pojavio “niotkuda” i umalo pobjedio ~ovjeka koji je skoro 20 godina u politici. Mnogi smatraju da bi Hod`i} vje-rojatno i osvojio saborski mandat da mu je kampanja po~ela petnaestak dana ranije. Ukoliko mu ovo iskustvo nije samo pro-lazna zabava i provjera vlastitih sposobnosti, nego trajna ambicija i strate{ki cilj, ve} se sada mo`e re}i da se radi o favoritu naizborima 2011. godine. Zaista je respektabilno s kolikom je razlikom, u vrlo kratkom vremenu, ostavio iza sebe HamdijuMali}a i Ibrahima Ru`ni}a, dugogodi{nje bo{nja~ke aktiviste i predsjednike udruga, kandidate sa zna~ajnim strana~kim iskust-vom i podr{kom. Sretna okolnost za novog/starog saborskog zastupnika je disperzija glasova na ostalih {est bo{nja~kih kandi-data. Bira~i su u Hod`i}u prepoznali li~nost koja bi se mogla suprostaviti Tankovi}u i odnijeti prevagu, ali je 550 glasova oti{lona Mali}a i Ru`ni}a, te oko 300 na ostalu ~etvoricu kandidata koji su, i pored nesporne kvalitete, imali marginalne uloge.Pad Tankovi}evih glasova za 50% sigurno je ve}im dijelom prouzrokovano i “protjerivanjem” politike iz molitvenih prostoraIslamske zajednice. Poznato je da je u predizbornoj kampanji 2003. godine, koja se odvijala tokom ramazana, Islamska zajednicadala Tankovi}u infrastrukturnu podr{ku, potpuno otvoriv{i svoje prostore za njegove predizborne govore nakon teravija, a istovre-meno ih zatvoriv{i za ostalu dvojicu kandidata. Brojni imami, slu`benici i aktivisti Islamske zajednice bili su u slu`bi SDAH injezinog predsjednika. Ove godine se dogodilo neophodno potrebno distanciranje od politike jer je, uslijed gre{aka bo{nja~kogsaborskog zastupnika, do{lo do znatne kompromitacije muslimanske vjerske institucije. Izme|u ostalog, amnestiranje Vice Vu-kojevi}a na zasjedanju saborskog odbora za silovanje muslimanki tokom rata u Bosni i Hercegovini ili izjava o ulozi ameri~kih@idova “u teroristi~kom iskoraku” 11. rujna nisu mogli, niti smjeli ostati bez negativnog odjeka u Me{ihatu. Nekoliko je vrlo va`nih zadataka pred Tankovi}em, a kvaliteta obavljenog posla najvi{e ovisi o tome ho}e li biti u oporbiili ~lan vladaju}e koalicije. Ukoliko mandatar nove Vlade RH ponovo bude Ivo Sanader, {to je vrlo vjerojatno, onda bi nared-ni Tankovi}ev ~etverogodi{nji mandat mogao biti nova epizoda nemogu}e misije, gdje ni{ta konkretno ne}e mo}i napraviti.Jedina mu je {ansa pad Vlade i prijevremeni izbori ili okretanje le|a od Milanovi}a i zanemarivanje Sporazuma o suradnji saSDP-om. U drugoj varijanti, me|utim, dolazi u poziciju ozbiljno naru{ene vjerodostojnosti, {to bi mnogi iskoristili za potvrduteze da je Tankovi} jedino principijelan u svojoj neprincipijelnosti. S druge strane, te{ko je odr`iva situacija da je zastupnik petnacionalnih manjina u opoziciji hrvatskoj vladi. Politi~ki prijeizborni sporazum je ma~ s dvije o{trice, svojevrsni politi~ki la- birint iz kojeg }e morati prona}i dostojanstven i pragmati~an izlaz.Jedan od Tankovi}evih prioritetnih zadataka je i smirivanje situacije u SDA Hrvatske, u kojoj su mnogi ogranci nezado-voljni sada{njim stanjem, te smatraju da je stranka, i pored toga {to je njezin predsjednik ostao u saborskoj klupi, zapravo iz-gubila izbore. Takva ocjena zahtjeva i promjenu strana~kog kursa, druga~iju programsku platformu, redefiniranje ciljeva pri-mjerenih vremenu i, {to je najbitnije, uvo|enje mladih intelektualaca u rad i strana~ke strukture odlu~ivanja. Bez novih kadro-va i demokratizacije rada jedina bo{nja~ka stranka u Hrvatskoj nema svijetlu budu}nost. Pred Tankovi}em je i neophodnoredefiniranje suradnje s bo{nja~kim asocijacijama i udrugama ostale ~etiri nacionalne manjine, koja je bila predmet frustracija.Sjetimo se samo pisma ~elnika manjinskih udruga upu}enog Vladimiru [eksu, predsjedniku Hrvatskog sabora sredinom 2006.godine. U svjetlu ~injenice da je ostao jedini bo{nja~ki predstavnik u Savjetu za nacionalne manjine RH, bo{nja~ke udrugeo~ekuju njegovu principijelnu ulogu prigodom osiguranja i distribucije financijskih sredstava za realizaciju programa. Ukolikone do|e do sustavne konverzije Bo{njak/Musliman, prvenstveni strate{ki cilj mora mu biti priprema pripadnika bo{nja~kognacionalnog korpusa za popis stanovni{tva 2011. godine. Zasebna izborna jedinica s dvojicom bo{nja~kih saborskih zastupni-ka, nakon uspje{nog popisa, mo`da }e mu pomo}i u produljenju politi~ke karijere.[emso Tankovi} je dobio {ansu za popravni ispit, a ho}e li ga polo`iti s pozitivnom ocjenom saznat }emo mnogo prijezavr{etka saborskog mandata. Najve}a pomo} bi mu moglo biti realno sagledavanje dosada{njih rezultata (a ne nijjeta, namje-re), formiranje jakog tima stru~njaka, distanciranje od kadrova upitne stru~ne i moralne kvalitete, te zakopavanje “ratnih sje-kira” s bo{nja~kim asocijacijama (prvenstveno BNZH). U cilju prosperiteta bo{nja~kog nacionalnog korpusa u Hrvatskoj,neophodno je me|usobno pru`anje ruke pomirenja i povjerenja, bez ~ega }e naredne ~etiri godine biti izgubljene, s nesagledi-vim posljedicama u sljede}em desetlje}u. U ovome trenutku, jedino {to redakcija “Preporodovog Journala” mo`e obe}ati je da}e afirmativno, konstruktivno i argumentirano pratiti rad saborskog zastupnika.Ismet Isakovi}
Rije~ v. d. glavnoga urednika
Izborne brojke i poruke
UVODNIK

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sedina Mezit liked this
ibrakovic liked this
imemoje liked this
labunista liked this
umrrah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->