Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Preporodov Journal, br. 97-98

Preporodov Journal, br. 97-98

Ratings: (0)|Views: 233|Likes:
Published by Bosnamuslim-media
Mjesečnik Preporodov Journal usmjeren je k društvenoj aktualnosti, polemici i intervjuima. Izdavač časopisa je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" iz Zagreba.
Mjesečnik Preporodov Journal usmjeren je k društvenoj aktualnosti, polemici i intervjuima. Izdavač časopisa je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" iz Zagreba.

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Jan 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2011

pdf

text

original

 
Pritisni me nje`noZaustavite ih!Intervju – Aziz Hasanovi}Izglasavanje policijskih dr`avnih zakona bez SDA(Po)~etni~ki ideologVladavina simboli~kih transseksualacaIslamsko u~enje o Isusu/Isau a.s.Sporazumi sa SDP-om i HDZ-omSa mnom nema {ege – osim kada ja to po`elim
 
 JOURNAL
2
SADR@AJ
ISSN 1334-5052PREPORODOV JOURNAL
 mjese~nik KDBH “Preporod”
Izdava~:
Kulturno dru{tvo Bo{njaka Hrvatske“Preporod”
Glavni urednik:
Ismet Isakovi}
Urednici:
Filip Mursel Begovi} (Kultura)Anes [uvali} (Iz svijeta)
Redakcija:
Faris Nani}Mirza Me{i}Amina Alijagi}Sena Kulenovi}Edis Feli}
 Adresa:
Preporodov JournalIlica 35, 10000 Zagreb
Telefon/faks:
+385 (0)1 48 33 635
e-mail:
kdbhpreporod
º
zg.t-com.hrkdbhpreporod
º
kdbhpreporod.hrismet.isakovic
º
sk.t-com.hr
web:
www.kdbhpreporod.hr
 @iro-ra~un:
ZABA 2360000-1101441490
Devizni ra~un:
SWIFT ZABA HR 2X: 70300-280-3755185
Cijena:
15 kuna
Pretplata:
RH 80 HRK godi{njeBiH 20 KM godi{njeSvijet 15
godi{nje
Tisak:
mtg-topgraf d.o.o., Velika GoricaTiskano uz financijsku potporu izDr`avnog prora~una RepublikeHrvatske putem Savjeta za nacionalnemanjine Republike Hrvatske
Na naslovnoj stranici:
Mostar
SADR@AJ
UVODNIK
Pritisni me nje`no .................................................................................................. 3
BO[NJACI U HRVATSKOJ
Zaborav ubija .......................................................................................................... 4Sje}anje na velikog ~ovjeka .................................................................................. 6Po~etak genocidnog pohoda ............................................................................... 8Pod zastavom UN-a i Nizozemske .................................................................. 11Nafta – blagoslov ili prokletstvo islamskih zemalja ...................................... 13SDAH – a kuda sada? .......................................................................................... 15Iranska iskustva .................................................................................................... 17Svevremenost Me{e Selimovi}a ........................................................................ 19Definiranje stanja u bosanskom jeziku ............................................................ 21Napredak u radu .................................................................................................. 23Nagra|ena Sena Kulenovi} ................................................................................ 24Zajedni{tvo u dijalogu ......................................................................................... 26Manekenka koja je postala priznata spisateljica ............................................ 28
KVADRAT NAD HIPOTENUZOM
Zaustavite ih! ........................................................................................................ 30
HRVATSKA
ZERP ili EU – vi{e nema dvojbe ....................................................................... 32
INTERVJU – AZIZ HASANOVI]
Vrijeme brojnih kvalitetnih projekata .............................................................. 33
BOSANSKI BAROMETAR
Izglasavanje policijskih dr`avnih zakona bez SDA ......................................... 37Svi u ime Alije ....................................................................................................... 40Velikosrbi se u du{i raduju ................................................................................. 41
BO[NJACI U SVIJETU
(Po)~etni~ki ideolog ............................................................................................ 43
IZ SVIJETA
Predsjednik Boris Tadi} ....................................................................................... 46Afri~ko grotlo ....................................................................................................... 47Ameri~ka unutarnja politika .............................................................................. 49El-Qa’ida, ipak, ubija `ene ................................................................................... 50
KULTURA
Vladavina simboli~kih transseksualaca ............................................................. 51
@IVJETI ISLAM
Islamsko u~enje o Isusu/Isau a.s. (II) ................................................................ 54
PRIKAZI I KRITIKE
Dokazi istine s nulte crte obrane .................................................................... 56
POLEMIKE I STAJALI[TA
Sporazumi sa SDP-om i HDZ-om ................................................................... 58
MURSELOV [EGISTAN
Sa mnom nema {ege – osim kada ja to po`elim ........................................... 60
ZANIMLJIVOSTI
Agentice 007 ......................................................................................................... 63Viva la Mexico ...................................................................................................... 63Na rubu pameti .................................................................................................... 63
 
 JOURNAL
3
^elnici hrvatske ekspoziture Stranke demokratske akcije u proteklom su periodu “uveseljavali i zabavljali” gra|ane RH,a posebice Bo{njake. Po~etkom velja~e, na prvom sastanku Predsjedni{tva SDA Hrvatske nakon rujna 2007. godine, svjetlodana su kona~no ugledali famozni Sporazumi sa SDP-om i HDZ-om, zbog kojih je [emso Tankovi} – 
 Mister 69
– u{ao uantologiju politi~kog bespu}a u novijoj hrvatskoj povijesti. Da je SDA Hrvatske istinska demokratska stranka, njezin predsjed-nik i tzv. pregovara~ki tim odgovarali bi ~lanstvu za rasprodaju ugleda stranke koju je osnovao rahmetli Alija Izetbegovi},~ovjek u kojega se esdeaovci zaklinju zbog principijelnosti i ~estitosti. Ali, izgleda da je davno pro{lo vrijeme ideala io~uvanja zadane rije~i, pri ~emu zna~enje rije~i amanet (povjerenje) nepovratno i{~ezava iz razmi{ljanja i pona{anja bo{nja~kih politi~ara.Onda nije niti ~udno kada jedna hrvatska novinarka za [emsu Tankovi}a ka`e da je to onaj politi~ar koji je “ujutro crven,a nave~er plav”, ~ime je opisala njegovo lutanje od SDP-ovog tima do HDZ-ove koalicije. Onda nije neobi~no i nije nikakvaantibo{nja~ka hajka kada se u rije~kom “Novom listu”, ~ak devet dana prije potpisa Sporazuma s HDZ-om, pojavi ~lanak znakovitog naslova – “[emso Fri{~i}”, u kojem se nalaze i sljede}e rije~i: “Je li [emsi Tankovi}u imendan 19. o`ujka ili seJosip Fri{~i} obrezao u HDZ-ovom rijasetu prihvativ{i Sanaderov Me{ihat? Jesu li oni koji su se uo~i izbora tvrdo zaklinjaliu svoju pravovjernost, tra`e}i jedino da ih Ustav ne zove Muslimanima ve} Bo{njacima, uhvatili {ejtana za rep, pokazuju}isvojom politi~kom prevrtljivo{}u da su u pravu ti isti koji ih posprdno nazivaju Suncokretima, dr`e}i figu u d`epu dok imtepaju o ðcvije}u hrvatskog naroda’?... Da se ne bi osje}ali usamljeno u svome juna{tvu, u pomo} im priska~e svojim ~ojst-vom [emso koji je ~etiri godine kolaborirao s HDZ-ovom vla{}u, pa je potom proglasio antibo{nja~kom/muslimanskom/suncokretskom, potpisav{i bra~ni predugovor sa SDP-om koji nakon mjesec dana razvr}e, jer ne `eli biti u oporbi. Ma{ala!Tu su i druge manjine koje smisao svog postojanja u Hrvatskom saboru vide jedino i isklju~ivo u tome da, uvijek iznova tr~e}iususret pobjednicima, iz dr`avnog prora~una, kao iz supermarketa, na kolicima iznesu {to je mogu}e vi{e novaca za svojenacionalne spomenike kulture bez vodoskoka. Neka, jednom zauvijek, [emso Fri{~i} napusti Big Brother ku}u. Ne trebaju onda ~uditi razo~arane rije~i Zorana Milanovi}a, predsjednika SDP-a, kada je saznao za [emsin jednostrani postupak, postizbornu trgovinu kojom je razvrgnuo “akt povjerenja”, odnosno Sporazum sa SDP-om. Dobro obavije{teninovinar splitskog “Feral Tribunea” pi{e da je Milanovi} nazvao Tankovi}a i uputio mu samo jedno pitanje: “Ho}e{ li me mo}i pogledati u o~i kad se sljede}i put sretnemo?” A [emso k’o [emso, standardna pri~a i izlike: “Pritisci su bili neizdr`ivi, bilo je nemogu}e oduprijeti im se, pa nije bilo druge nego prikloniti se HDZ-u.” Pritisci, pritisci... Kao u slu~aju Vice Vukojevi}a,silovanja muslimanki u konclogoru Vojno kod Mostara, amnestiranja hercegova~kog gospodara rata i smrti na saborskomodboru koji nije mogao niti dovr{iti seksualni zlo~in jer – “smrdi{ muslimanko na islam”. Pa hajdemo onda javno re}i koji suto pritisci, tko mo`e ~estitog i po{tenog ~ovjeka (ili njemu bliske suradnike) s ne~im pritiskati, odnosno ucjenjivati? Ako senetko mo`e na takav na~in pritiskati, onda je moralno i po{teno izmaknuti se iz politike da ne bi i dalje radio {tetu svomenarodu. To bi bio moralan ~in jednog vjernika potpuno svjesnog svoje odgovornosti i pred Bogom i pred ljudima.Rije~i uglednih hrvatskih novinara citirane su i zbog obja{njenja pozicije i stavova redakcije i glavnog urednika ovogamjese~nika jer neki `ele argumentiranu “Journalovu” kritiku dosada{njeg rada i djelovanja bo{nja~kog saborskog zastupnikasvesti na osobni sukob [emse Tankovi}a i Ismeta Isakovi}a. E, pa nije tako. Nepovratno je pro{lo vrijeme dubokih naklona inekriti~kog promi{ljanja politi~ke pozicije vlastitog naroda i rada njegovog politi~kog predstavnika. “Preporodov Journal” jeu proteklom periodu optu`en za razne stvari: da ne shva}a [emsinu viziju borbe za o~uvanje dostojanstva i opstojnosti bo{nja~kog naroda, za sustavnu kampanju protiv njega, pri ~emu ni`epotpisani, ako je vjerovati sveznaju}em profesoru stati-stike, ima “destruktivnu notu koju samo psihoanaliti~ari mogu bolje osvijetliti”. Svojim dosada{njim radom [emso Tankovi} je definitivno pokazao da je principijelan samo u svojoj neprincipijelnosti, s njime je realnost u stvarnosti sasvim druga~ija.Da se parlamentarni izbori sada odr`avaju, Tankovi} bi zauvijek bio pometen s politi~ke scene, postao bi pluskvamperfekt –  pro{lo svr{eno vrijeme. Promatraju}i raspolo`enje i politi~ki puls bo{nja~kog naroda u Hrvatskoj, name}e se zaklju~ak daSDAH, zaslugom svoga predsjednika i njegovih najbli`ih suradnika, ulazi u jedan od posljednjih stadija unutarnjeg uru{avanjai nestajanja s politi~ke scene. A to se i pored svih gre{aka i nerada, ipak, ne smije dogoditi. Bo{nja~kom narodu je potrebna jaka, moderno profilirana i na europskim demokratskim principima ustrojena politi~ka stranka, na ~ijem ~elu }e biti inte-lektualna i radna elita bo{nja~kog naroda, potpuno svjesna izazova vremena u kojem `ivimo.O kvaliteti Sporazuma s HDZ-om drugom prigodom. S velikim nestrpljenjem o~ekujemo formiranje zajedni~ke radneskupine koja bi, navodno, za {est mjeseci trebala napraviti tekst svih potrebnih izmjena zakonskih propisa vezanih uz polo`ajBo{njaka u RH. Su{tinsko pitanje je sljede}e: tko je [emsu Tankovi}a i silne pravne stru~njake u njegovoj stranci sprije~avaoda takvo ne{to formuliraju i stave na papir u protekle ~etiri godine? Mo`da su odgovori – neznanje i/ili lijenost. Nakon potpi-sivanja Sporazuma sa Sanaderom, Tankovi} je izjavio: “Manje }emo pri~ati, a vi{e raditi na realizaciji Sporazuma.” Krajnje je vrijeme da bo{nja~ki sabornik kona~no po~ne ne{to konstruktivno raditi jer se vrijeme predvi|eno za popis stanovni{tvanezaustavljivo pribli`ava. Ve} su nepovratno izgubljene ~etiri godine. U ovom broju “Preporodovog Journala” objavljujemointegralne verzije obaju Sporazuma, za koje smatramo da su povijesni dokumenti iznimne va`nosti. Generacije iza nas re}i}e svoju ocjenu o njima – ukoliko nakon nepodno{ljivo nesposobnih politi~ara jo{ uvijek na ovim prostorima bude ljudi koji}e se osje}ati Bo{njacima
.
 
Ismet Isakovi}
Rije~ glavnog urednika
Pritisni me nje`no
UVODNIK

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Deki Denik liked this
Benjamin Dur liked this
Midhat Krilic liked this
Midhat Krilic liked this
Midhat Krilic liked this
Jasminka123 liked this
imemoje liked this
labunista liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->