Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Novi Muallim br. 31

Novi Muallim br. 31

Ratings: (0)|Views: 1,290|Likes:
Published by Bosnamuslim-media
Novi Muallim je časopis za odgoj i obrazovanje. Izlazi u Sarajevu tromjesečno. Izdavač mu je Udruženje ilmijje Islamske zajednice u BiH.
Novi Muallim je časopis za odgoj i obrazovanje. Izlazi u Sarajevu tromjesečno. Izdavač mu je Udruženje ilmijje Islamske zajednice u BiH.

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Jan 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

 
Senada Hasanbašić
UVODNIK
..............................................................................................2PUTOKAZIDr. Enes Karić:
KULTURE U KONFLIKTU I DIJALOGU
...........4SAGLEDAVANJADr. Rešid Hafizović:
METAFIZIČKA PARADIGMA USAKRALNOJ ARHITEKTURI ISLAMA ...........................
10Dževad Hodžić:
O ISLAMSKIM NAČELIMA UMJETNIČKOGOBLIKOVANJA SAKRALNOG/SVETOG PROSTORA ...
16W. Shadid / P.S. Van Koningsveld:
MUSLIMANSKA ODJEĆA UEVROPI: DEBATE O MAHRAMI (2) ................................
21Ifet Mustafić:
PRIJEVODI KUR’ANA NA ENGLESKIJEZIK II
.......................................................................................29Muzafer Ikbal:
ISLAM I ZAPAD U NOVOM SVJETSKOMPORETKU
......................................................................................40MUALLIMMina Pleh:
ANALIZA PRAĆENJA NASTAVE VJERONAUKE .
48Amra Imširagić / Azemina Imširagić:
SOCIJALNI UZROCIZLOUPOTREBE ALKOHOLA MEĐU MLADIMA
.............58Mevludin Dizdarević:
ZNAČAJ INSTITUCIONALNE BRIGE ZAOČUVANJE KOLEKTIVNOG IDENTITETA, SA OSVRTOMNA MUZEJ GRADA ZENICE
...................................................65TEFSIROsman Taštan:
RAZUMIJEVANJE KUR’ANA - PRISTUPHUSEYINA ATAYA
.....................................................................73HISTORIJA OBRAZOVANJAAhmed Mehmedović:
ALIMSKE PORODICE:MULAIBRAHIMOVIĆ - MUFTIĆ SVIRAC
......................86Alma Omanović-Veladžić:
KARAĐOZ-BEGOVA MEDRESA UMOSTARU
....................................................................................93MUALLIMOV ESEJSamedin Kadić:
ESEJ O PEĆINI
....................................................104PREGLED ............................................................................................112
†uallim
Izdavač
Udruženje ilmijje Islamske zajednice u BiH
Za Izdavača
Muharem Hasanbegović
Glavni urednik 
Dževad HodžićIzvršni urednik Senada Hasanbašić
Redakcija:
dr. Ismet Bušatlić, dr. Fuad Sedić, mr. Zehra Alispahić,Almedina Ćelebić, mr. Ahmet Alibašić, mr. Nedžad Grabus,mr. Ferid Dautović
Savjet časopisa:
dr. Enes Karić, dr. Hilmo Neimarlija, dr. Dževdeta Ajanović,dr. Fikret Karčić, dr. Edina Vejo, dr. Safet Halilović, dr. EnesPelidija, Ševko Omerbašić, Husein Kavazović, mr. MuharemOmerdić, Seid Smajkić, Hasan Makić, Ishak Alešević
Sekretar Redakcije
Amir Zimić
Lektura
Isnam Taljić
Prijevodi rezimea
Subhi Wassim Tadefi (arapski)Arnela Bećirović-Zimić(engleski)
Korektura
Amir Zimić
Tehničko uređenje i naslovna strana
Senada Hasanbašić
Štampa:
BEMUST
Tiraž:
2.300
Adresa:
 
Sarači 77, 71000 Sarajevo,
Telefon:
++387 (33) 236-391; Fax:++387 (33) 236-002;www.rijaset.banmuallim@rijaset.bamuallim@bih.net.ba
Uplate:
U KM na žiro-račun: 1602005500015065 kod Vakufske bankeDD Sarajevo uz naznaku ”za Novi MUALLIM”.
 Uplate iz inostranstva mogu se slati na devizne račune Vakufske banke: u Austriji kod bankfuer Arbeit und Wirtschaft AG/BAWAG/Wien na broj: ATS (Austrian shillings) no 00118-005-376, USD (American dollars) no 00151-082-106, DEM (German marks) no 00151-082-823. SWIFT Code je: VAKUBA 22. • U NJEMAČKOJ kod DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT/Mna broj: DEM (German marks) no 936 53 47, USD (American dollars) no 936 53 47. SWIFTCode je: VAKUBA 22. •U ©VICARSKOJ kod UNION BANK OF SWITZERLAND ZÜRICH nabroj: CHF (Swis francs) no 60.291.05 E SWIFT Code je: VAKUBA 22. • Za sve uplate stavitinaznaku: ”za Novi MUALLIM”.
ČASOPIS IZLAZI TROMJESEČNO
Rukopisi, fotosi i diskete se ne vraćaju!Fotografija na naslovnoj strani: Počitelj, Šišman Ibrahim-pašina džamija / Muhamed Halilović
Časopis za odgoj i obrazovanje
god. VIII, br. 31, Sarajevo, 17. ramazan 1428. h.g. / 29. septembar 2007.
     n     o     v       i
SADRÆAJ
 
PUTOKAZI
 
novi †uallim br. 31 • 17. ramazan 1428. / 29. septembar 2007.
 
 
UVODNIK
O dijalogu, odnosno koniktu među reli
gijamai kulturama danas se raspravlja na svim stranama:na političkim govornicama, religijskim skupovima,intereligijskim razgovorima, javnim tribinama, internetorumima, školama, univerzitetima, medijima. Kolikogod nam se takvi razgovori, tema i rezultati dijalogačinili beznačajnim, otrcanim i nedjelotvornim armacijadijaloga i dijaloškog diskursa mora biti jedna od osnovnihzadaća muslimanskih intelektualaca današnjice, s obzi-rom na političku stvarnost u svijetu, ali i univerzalnostporuke Islama. O nekim razlozima, mogućnostimai ciljevima muslimanske perspektive interkulturnogdijaloga govori tekst iz rubrike PUTOKAZI, akademikapro. Enesa Karića pod naslovom „Kulture u koniktui dijalogu“. Posebno skrećemo pažnju na polaznu tezuproesora Karića: Dijalog religija moguć je kao plodnosusretanje, prožimanje i živa interakcija zapravo krozkulturne orme i sadržaje, kao kulturni dijalog a ne nasvjetonazornom planu kao teološki dijalog.Sakralna arhitektura nastala je kaomaterijalizirana interpretacija susreta čovjeka iBeskonačnog. Otvaranje „svetog“ prostora za čovjeka,materijaliziranje enomena „svetog“ i unkcionalnostprostora za bogoslužje osnovne su zadaće koju bi sakralnaarhitektura trebala ispuniti, a njena uloga da svojomstrukturom, dinamičnom simbolikom i statičnommemorijom, u čovjeku pobudi želju za vertikalnomkomunikacijom sa svetim, sobom i svijetom oko sebe.Čemu danas razgovor o sakralnoj arhitekturi? Zašto je važno podsjećati na temeljne principe, te ishodištasakralne umjetnosti i arhitekture? Ako je „sveti prostor“reeksija našeg samorazumijevanja i naše duhovnosti,mi u postratnom periodu, kada je obnova porušenihdžamija pa i izgradnja novih džamija naša svakodnevica,u našu graditeljsku i obnoviteljsku arhitektonskupraksu, preslikavamo našu „zbunjenost“, kulturnunekonzistentnost, nedostatak smisla za lijepo, sklonostkiču. U arhitektonskom, civilizacijskom i geograskomambijentu naše zemlje neke od tih džamija potpuno su“strane”. Stoga preporučujemo tekst akademika pro.Rešida Hazovića „Metazička paradigma u sakralnojarhitekturi islama“ i tekst Dževada Hodžića „O islamskimnačelima umjetničkog oblikovanja sakralnog/svetogprostora“ koji mogu biti poticajni za promišljanjeislamskog značenja ljepote i instruktivni za sve one kojihse tiče naša sakralna arhitektura i koji su za nju odgovorni.U istoj rubrici, u prijevodu Hamide Karčić, donosimoi nastavak teksta, iz Muallima br. 29., W. Shadida i P.S.Van Koningsvelda „Muslimanska odjeća u Evropi: debateo mahrami“. Tekst se bavi suvremenom problematikomodijevanja muslimanke u Evropi. Riječ je o pitanju koje je dovelo i dovodi do različitih, uzavrelih i kontroverznihintelektualnih, političkih, kulturoloških rasprava ido specičnih zakonskih mjera vladinih institucija isudova određenih zemalja EU. Pitanje mahrame postalo je političko pitanje u Evropi, kroz koje se prelamaju idruga pitanja vezana za enomen „političkog islama“. Okomparativnoj podjeli i analizi nekih prijevoda Kur’anana engleski jezik čitajte u nastavku teksta iz broja 29.,„Prijevodi Kur’ana na engleski jezik“ (drugi dio) autoraIeta Mustaća. Posljednji tekst u ovoj rubrici „Islam iZapad u novom svjetskom poretku“ Muzaera Ikbala,donosimo u prijevodu Almira Fatića, koji se baviaktuelnim pitanjima današnjice, interkulturnom dijalogui koniktu iz perspektive postkolonijalnog društva,kojemu veliki broj muslimanskih nacija pripada.U rubrici MUALLIM u ovom broju naši vjeroučitelji, muallimi, imami i hatibi, nastavnici ipedagozi mogu čitati sljedeće radove: „Analiza praćenjanastave vjeronauke“ – autorice Mine Pleh, stručnogsavjetnika za vjeronauku Prosvjetno-pedagoškog zavodaKantona Sarajevo; „Socijalni uzroci zloupotrebe alkoholameđu mladima“ - autorica Amra Imširagić i AzeminaImširagić te „Značaj institucionalne brige za očuvanjekolektivnog identiteta, sa osvrtom na muzej grada Zenice”– Mevludina Dizdarevića.U rubrici TEFSIR objavljujemo tekst OsmanaTaštana „Razumijevanje Kur’ana – pristup HuseyinaAtaya“. Riječ je o tesirskoj misli jednog od značajnijihturskih modernih muesira.U rubrici HISTORIJA OBRAZOVANJA AhmedMehmedović piše o alimskim porodicama. U ovom brojuo porodici Mulaibrahimović – Mufić (Svirac).Pećina je riječ i tačka iz koje započinje«isčitavanje» jednog perioda poslaničkog životopisa iodređenih ajeta Kur’ana u relaciji sa našim modernimsocijalnim i političkim realitetom i kontekstom, kojepoduzima autor Samedin Kadić. Zašto se autor odlučujeza pojam pećine kao interpretativni ključ? - to je pitanjekoje MUALLIMOV ESEJ u ovom broju čini sadržajnouzbudljivim, neobičnim i zanimljivim.U Muallimovom PREGLEDU donosimo osvrtena knjige i publikacije koje mogu biti zanimljive našimčitaocima .Senada HASANBAŠ

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this
Ammar Kisic liked this
seadahmetovic liked this
Edo Nikšić liked this
ibrakovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->