Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Structura electronică a moleculelor diatomice homonucleare a elementelor din perioadele II şi III

Structura electronică a moleculelor diatomice homonucleare a elementelor din perioadele II şi III

Ratings: (0)|Views: 1,448|Likes:
Published by Gmd28

More info:

Published by: Gmd28 on Jan 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

 
 
 Structura electronic
ă
a moleculelor diatomice homonucleare a elementelor din perioadele II 
 ş
i III 
 
Elementele perioadei a II-a au pe stratul de valen
ţă
câte 4 orbitali (1 orbital 2e
ş
i3 orbitali 2p = 2 p
x
, 2 p
y
, 2 p
z
) care sunt popula
ţ
i cu 1 - 8 electroni de la Li la Ne.În MOM se consider 
ă
c
ă
la formarea orbitalilor moleculari particip
ă
to
ţ
i cei 4 orbitaliatomici din stratul de valen
ţă
, indiferent dac
ă
sunt sau nu popula
ţ
i cu electroni.În cazulmoleculelor diatomice homonucleare prin contopirea celor 8 orbitali atomici (câte 4 de lafiecare atom), se formeaz
ă
8 orbitali moleculari (4 OML
ş
i 4 OMA). Felul orbitalilor moleculari
ş
i energia lor relativ
ă
rezult
ă
din schema reprezentat
ă
în figura 3.12
.
Orbitalii nivelului K, fiind strat interior , nu particip
ă
la formarea leg
ă
turilor, sunt OMN,
ş
i senoteaz
ă
cu simbolul nivelului respectiv (KK).
E
*2py*x2p*z2px2p*z2pz2p2py*2s2s
OMLOMAOMLOMAOA OM OA(kk)2s 2s2p
x
 2p
y
2p
z
 2p
x
 
σ
 
σ
 
σ
 
π
 
π
 
2p
z
2p
y
 
π
 
π
 
π
 
σ
 
Figura 3.12. Succesiunea OM în moleculele diatomice ale elementelor perioadei a II-a
Succesiunea orbitalilor moleculari în ordinea cresc
ă
toare a energiilor este :<
σ
 
2s
<
σ
2sM
<
σ
<
π π
 
2
 p
 y
π π σ
22222
 p p p p
 x z x
= < = <
***
 p
 y
în cazul în care leg
ă
tura
σ
se formeaz
ă
prin contopirea orbitalilor pe direc
ţ
ia axei OY.Popularea cu electroni a acestor orbitali se face succesiv, începând cu niveleleinferioare, respectând principiul excluziunii lui Pauli
ş
i regulile lui Hund. Astfel, un OM
σ
  poate fi populat cu cel mult o pereche de electroni cupla
ţ
i, iar OM
π
, dublu degenera
ţ
i, seocup
ă
mai întâi cu câte un electron cu spin paralel,apoi cuplându-se cu electroni cu spin opus.În figura 3.13. se red
ă
succesiunea OM
ş
i popularea lor au electroni pentru cele 8molecule diatomice homonucleare ale elementelor perioadei a II-a.Analiza diagramelor din figura 3.13. pune în eviden
ţă
urm
ă
toarele:- moleculele de Be
2
(ca
ş
i cele de Mg
2
, Ce
2
, Sr 
2
, Ba
2
)
ş
i Ne
2
(ca
ş
i cele de He
2
, Ar 
2
,Xe
2
, Rn
2
) nu se poate forma deoarece ordinul de leg
ă
tur 
ă
este zero
ş
i to
ţ
i orbitalii sunt OMNcare apar 
ţ
in în exclusivitate propriului nucleu;- moleculele C
2
 
ş
i O
2
au câte doi electroni necupla
ţ
i pe OML
π
 
ş
i respectiv peOMA
π
*, ceea ce explic
ă
paramagnetismul oxigenului
ş
i carbonului în stare de vapori;- multiplicitatea leg
ă
turii este maxim
ă
în molecula de azot când este egal
ă
cu trei
[
(8 -2)/2= 3
]
; cele trei leg
ă
turi sunt: o leg
ă
tur 
ă
 
σ
format
ă
prin OML
σ
2py
 
ş
i dou
ă
leg
ă
turi
π
 
 
formate prin OML de tip
π
2pz
ş
i
π
2px
, dac
ă
leg
ă
turile
σ
se realizeaz
ă
de-a lungul axei oy.Leg
ă
tura tripl
ă
din molecula de azot este foarte stabil
ă
, de aceea azotul molecular prezint
ă
oiner 
ţ
ie chimic
ă
mare.
*2pyx2p*z2px2pz2p2py*2s2s
2*nn
   O .   M .   N   O .   M .   N
moleculanuexist
ă
Obs.0 1 2 para-manetic3OLmaxim2 para-manetic1 0moleculanuexist
ă
=1
 
OL Ne
2
(16e)F
2
(14e) N
2
(10e) O
2
(12e)C
2
(8e)Be(4e) B(6e)Li(2e)(kk)
σ
 
σ
 
σ
 
π
 
π
 
π
 
*
 
π
 
σ
 
E
Figura 3.13. Succesiunea OM
ş
i popularea lor cu electroni în moleculelediatomice ale elementelor perioadei a II-a
Aceea
ş
i configura
ţ
ie electronic
ă
 
ş
i multiplicitate prezint
ă
molecula de oxid de carbonCO, care este izoelectronic
ă
 
ş
i deci izoster 
ă
cu N
2
, structura asem
ă
n
ă
toare explicând
ş
i proprit
ăţ
ile asem
ă
n
ă
toare ale celor dou
ă
molecule.Moleculele homonucleare ale elementelor perioadei a III - a au structuriasem
ă
n
ă
toare cu cele ale elementelor perioadei a II-a, cu deosebirea c
ă
OML din miezulatomic sunt dispu
ş
i pe dou
ă
nivele (KK 
ş
i LL) orbitalii moleculari sunt mai extin
ş
i în spa
ţ
iu
ş
i au energie mai mare
ş
i exist
ă
în plus OM forma
ţ
i prin contopirea orbitalilor atomici 3d:1OML
σ
 
22
3
 y x
)
3
dxz 
, 1 OMA
σ
*; 2 OML
π
 
(
, 2 OMA
π
*; 2 OML
δ
 , 2 OMA
δ
*. Orbitalii moleculari rezulta
ţ
i prin contopirea orbitalilor atomici detip d nu sunt popula
ţ
i cu electroni.
)
33
d
 xy y
,
(
32
 z 
,Moleculele diatomice homonucleare ale elementelor perioadei a IV a , cum este deexemplu molecula Br 
2
, con
ţ
in
ş
i orbitali moleculari de tip
ϕ
care sunt de asemeneanepopula
ţ
i cu electroni.Molecula diatomic
ă
heteronuclear 
ă
a oxidului de azot NO este, de asemenea, paramagnetic
ă
, având un electron necuplat într-un orbital
π
*
ş
i ordinul de leg
ă
tur 
ă
2,5. Prinîndep
ă
rtarea electronului necuplat se ob
ţ
ine ionul NO
+
stabil (ordin de leg
ă
tur 
ă
3), care are oexisten
ţă
de sine st
ă
t
ă
toare în compu
ş
i ionici ca perclorat de nitrozil NO
+
ClO
-4
,hidrogenosulfat de nitrozil NO
+
HSO
-4
.Molecula heteronuclear 
ă
de HF este un caz mai deosebit, deoarece orbitalii atomicicare se contopesc sunt de tip diferit: orbitalul la
1
al hidrogenului
ş
i orbitalul 2p
y
ocupat cu unelectron al fluorului. Rezult
ă
un orbital de leg
ă
tur 
ă
 
ş
i un orbital de antileg
ă
tur 
ă
 
σ
,iar orbitalii 2s
σ
 sp
2
sp
*2
, 2p
x2
 
ş
i 2p
z
ai fluorului r 
ă
mân ca orbitali de neleg
ă
tur 
ă
localiza
ţ
i la acest atom,deci orbitali moleculari de neleg
ă
tur 
ă
monocentrici (OMNM).
 Structura electronic
ă
a moleculelor poliatomice
 
Orbitalii moleculari descri
ş
i pân
ă
acum erau forma
ţ
i în câmpul a dou
ă
nuclee. În cazulmoleculelor care con
ţ
in mai mult de dou
ă
nuclee, în MOM se consider 
ă
c
ă
orbitalii
 
moleculari se formeaz
ă
în câmpul tuturor nucleelor, adic
ă
orbitalii moleculari sunt extin
ş
i sau policentrici.Analizând modalitatea de distribu
ţ
ie a densit
ăţ
ii de sarcin
ă
electric
ă
în câmpul polinuclear al atomilor, sau cu alte cuvinte pentru stabilirea configura
ţ
iei electronice amoleculelor poliatomice, MOM poate proceda în dou
ă
feluri,
ş
i anume:(I)- privind leg
ă
tura dintre mai mul
ţ
i sau chiar dintre to
ţ
i atomii moleculei ca un totunitar, deci ca molecule în care leg
ă
tura se realizeaz
ă
prin orbitali moleculari extin
ş
i,delocaliza
ţ
i sau policoncentrici.(II)- privind ca independente leg
ă
turile ce le stabilesc câte doi din atomii moleculei,deci molecule în care leg
ă
tura se realizeaz
ă
prin orbitali moleculari localiza
ţ
i, bicentrici, preluându-se de la MLV ideea form
ă
rii leg
ă
turii
σ
localizate, bicentrice.Molecula poliatomic
ă
cea mai simpl
ă
este molecula triatomic
ă
de BeH
2
, în carenum
ă
rul total de orbitali atomici din stratul de valen
ţă
al atomilor componen
ţ
i lua
ţ
i înconsiderare de MOM este egal cu
ş
ase (4 OA ai beriliului
ş
i 2 x 1 OA de la cei doi atomi dehidrogen).În câmpul celor trei nuclee se formeaz
ă
o leg
ă
tur 
ă
la care contribuie cei trei atomi cu câte unorbital, formându-se trei orbitali moleculari tricentrici: 1 OML
tri
σ
, 1 OMA
tri
σ
*
ş
i un OMN
tri
.Ceilal
ţ
i trei OM care nu particip
ă
direct la formarea leg
ă
turii, dar se afl
ă
în câmpul celor treinuclee sunt OMNM
 
 b
a
H
a
 
Be
 
H
 b
 
H
 
Be
+
 
H
 OMA
tri
 
σ
*
 
H
a
 
Be
 
H
 b
 OMN
tri
 
y
 3 OMN
mono
(la Be)E6 OM(4e
-
)6 OA1 OML
tri
 
σ
 1 OMA
tri
 1 OMA
tri
 
σ
*
 4e
-
 
y
 
y
 OML
tri
 
σ
s
 
Figura 3.14. Succesiunea energetic
ă
 a orbitalilor moleculari în BeH
2
 Figura 3.15. Forma orbitalilormoleculari în BeH
2
 
Problema se mai poate rezolva
ş
i în alt mod
ş
i anume preluând de la MLV ideeaform
ă
rii leg
ă
turii
σ
, în câmpul a dou
ă
nuclee, respectiv considerându-le ca leg
ă
turi localizate, bicentrice. În acest caz, pentru moleculele aciclice se formeaz
ă
(n-1) leg
ă
turi
σ
, unde n estenum
ă
rul de atomi care compun molecula.Deci, pentru molecula de BeH
2
se vor forma 3-1 = 2 leg
ă
turi
σ
, care se realizeaz
ă
prinintermediul a 2 OML
 bi
 
σ
. Se vor forma în acela
ş
i timp
ş
i 2 OMA
 bi
σ
*, ceilal
ţ
i 2 orbitalimoleculari fiind OMNM.Molecula de BeH
2
con
ţ
ine 4 electroni, doi de la atomul de beriliu
ş
i câte unul de la ceidoi atomi de hidrogen. În primul caz, se consider 
ă
c
ă
ei populeaz
ă
cu câte o pereche OML
tri
σ
 
ş
i OMN
tri
, iar în al doilea caz, populeaz
ă
cei 2 OML
 bi
σ
.Se poate demonstra c
ă
reprezent
ă
rile leg
ă
turilor din moleculele poliatomice prinorbitali policentrici extin
ş
i
ş
i prin orbitali bicentrici sunt matematic echivalente. Calculele privind îns
ă
energia leg
ă
turilor nu dau solu
ţ
ii echivalente, leg
ă
turile prin orbitali bicentricifiind mai tari decât cele prin orbitali policentrici extin
ş
i, deoarece primele se realizeaz
ă
  printr-o pereche de electroni pentru fiecare leg
ă
tur 
ă
, pe când în al doilea caz, num
ă
rul perechilor de electroni ce revine unei leg
ă
turi este mai mic.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Daniela Gogan liked this
Sabin Maticiuc liked this
Christina Tataru liked this
Paun Constantin liked this
Maria Elena liked this
Lenuta Rusu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->