Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
112Activity
P. 1
Os Lusíadas - Avaliação Formativa: 4 fichas interpretação global

Os Lusíadas - Avaliação Formativa: 4 fichas interpretação global

Ratings: (0)|Views: 160,180|Likes:
Published by António Alves

More info:

Published by: António Alves on Jan 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
 
CNTP\CF@GRO B@ @]MOAC] BC \CF\HAJO]C BC ]@TTC
 ”
@]MCACBCCgo A`mrhyo 4<<8&4<3<Aægnpc \otrpnp`}c! 8»CgoIhmjc} b` Cycahcîío Iotfcrhyc ____________________________________________________________________________________ O} Ap}æcbc} & Ihmjc 33'
O} Ap}æcbc} 
}ío;
Pf |o`fc aæthmoPfc gcttcrhyc è|hmcPf `g}cho }omhoaýnhmo
4' Go |acgo `}rthrcf`gr` iotfca! b`y`fo} mog}hb`tct g.
O} Ap}æcbc} 
c `zh}rëgmhc b`;
3< mcgro}! mogr`gbo mcbc pf b`a`} pf gûf`to ycthãy`a b` `}rägmhc}3< mcgro}! mogr`gbo mcbc pf b`a`} pf gûf`to ihzo b` `}rtoi`}2 |ctr`}! c }cd`t; \to|o}hîío! Hgyomcîío! B`bhmcrýthc ` Gcttcîío
=' Mcfð`} ioh pf `}mthrot;
F`bh`ycaTofägrhmoMaã}}hmo&t`gc}m`grh}rc
2' Spcgro ì `}rtprptc hgr`tgc!
O} Ap}æcbc} 
`}río bhyhbhbho} `f;
3< Mcgro}\to|o}hîío! Hgyomcîío! B`bhmcrýthc ` Gcttcîío\to|o}hîío! B`bhmcrýthc! Gcttcîío ` Fctcyhajo}o
0' Go sp` t`}|`hrc ì thfc! |ob`fo} mog}hb`tct gc `|o|`hc b` Mcfð`} c `zh}rëgmhc b`;
@}sp`fc thfãrhmo cdcdcdmm *thfc mtp{cbc ` `f|ct`ajcbc(@}sp`fc thfãrhmo cdcdcdmm *thfc hgr`t|oacbc ` mtp{cbc(Y`t}o }oaro
 9' Gc \to|o}hîío! o è|hmo ap}hrcgo |to|ð`&}`;
B`bhmct c odtc c B' ]`dc}rhíoHgyomct c} ghgic} bo R`ko ` bo Fogb`noMcgrct o} i`hro} j`týhmo} bo |oyo |otrpnpë}
 
 
>' C Gcttcîío |to|thcf`gr` bhrc mof`îc mof;
C b`}mthîío bc ctfcbc b` Yc}mo bc Ncfc `f |a`go Om`cgo ÆgbhmoC Jh}rýthc b` \otrpncaC |ctrhbc bc} gcp} bo T`}r`ao
:' Spcgro ì fèrthmc! robo} o} y`t}o} b.
O} Ap}æcbc} 
}ío;
Ca`zcgbthgo}J`gb`mc}}haãdhmo}B`mc}}haãdhmo}
8' O j`týh b²
O} Ap}æcbc} 
è;
Yc}mo bc Ncfc crtcyè} bo |oyo |otrpnpë}O |oyo |otrpnpë} crtcyè} b` Yc}mo bc NcfcO} B`p}`} bo Oahf|o
3<' Go Mcgro H bc `|o|`hc |otrpnp`}c! o |o`rc hgyomc;
Mcaæo|`C} Rãnhb`} ` c} ghgic} bo Fogb`no
 ______________________________________________________________________________________ 
 
O} Ap}æcbc} & Ihmjc 43' Mcfð`} gc}m`p c 3< b` Kpgjo b` 30:<'
Y`tbcb`htoIca}o
4' Spcasp`t `|o|`hc yh}c c naothihmcîío b` pf b`p}'
Y`tbcb`htoIca}o
=' Mcfð`} |`tb`p pf oajo gc Ægbhc'
Y`tbcb`htoIca}o
2' @f 30>4 ioh |pdahmcbc c |thf`htc `bhîío b` $O} Ap}æcbc}$'
Y`tbcb`htoIca}o
 
 
0' C} `}rtoi`} bc `|o|`hc ap}hrcgc }ío ohrcyc}'
Y`tbcb`htoIca}o
9' O cprot b.
O} Ap}æcbc} 
`}mt`y`p rcfdèf |o`}hc'
Y`tbcb`htoIca}o
>'
O} Ap}æcbc} 
rëf mhgmo |acgo} gcttcrhyo}'
Y`tbcb`htoIca}o
:' Yhtnæaho `}mt`y`p c
Haæcbc 
` c
Obh}}`hc 
'
Y`tbcb`htoIca}o
8' Yc}mo bc Ncfc mofcgbop c itorc sp` b`}modthp o mcfhgjo fctærhfo |ctc o Dtc}ha'
Y`tbcb`htoIca}o
 3<' F`tmûtho è o b`p} |cnío bc} f`g}cn`g}'
Y`tbcb`htoIca}o ______________________________________________________________________________________ 
O} Ap}æcbc} & Ihmjc =
t
3' C} mog}hb`tcîð`} bo |o`rc mog}rhrp`f pf bo} |acgo} `}rtprptch} bc `|o|`hc |otrpnp`}c
Y`tbcb`htoIca}o
4' C b`mh}ío ihgca bo Mog}æaho bo} B`p}`} ioh;
|toyomct pfc r`f|`}rcb`ckpbct o} |otrpnp`}`}`gncgct o} |otrpnp`}`}
=' Hgbhmc o gof` bo b`p} sp` }` c|t`}`grc mofo |thgmh|ca o|og`gr` go Mog}æaho mogyomcbo |otKû|hr`t'2' Gof` bo} b`p}`} cbkpycgr`} sp` c|ohcf c mogmt`rh{cîío bo odk`mrhyo bc ctfcbc b` Yc}mo bcNcfc' *otb`f caicdèrhmc(

Activity (112)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Raika Barreto liked this
Rui Rocha liked this
Tatiana Cruz liked this
Luana Aires liked this
Ana Pinto liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->