Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bravo Bilten 4

Bravo Bilten 4

Ratings: (0)|Views: 256 |Likes:
Published by skumavc

More info:

Published by: skumavc on Jan 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2010

pdf

text

original

 
1
 VSEBINA
Uvodnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Kaj se je v prvi polovici leta 2006 dogajalo v dru{tvu Bravo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Bravomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4Dijaki s specifi~nimi u~nimi te`avami v srednji {oli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6Kako narediti matematiko bolj enostavno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Celovita obravnava in delo z u~encem z Aspergerjevim sindromom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12Past . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15Kaj so neverbalne specifi~ne u~ne te`ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Organizacijske spretnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Sre~anje z disleksijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27Bistvo je o~em nevidno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29Te`ave z razumevanjem u~iteljev do otrok s specifi~nimi u~nimi te`avami . . . . . . . . . . . . . . . . .30Preverjanje u~nih navad s pomo~jo ra~unalni{kega programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32Vpliv glasbe na u~enje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36Kako lahko s pristopi pedagogike Marie Montessori pomagamo u~encems specifi~nimi u~nimi te`avami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38Motivacija je klju~nega pomena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40Magi~no {tevilo 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45Program za odpravo pravopisne te`ave PRA – PAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Bilten dru{tva Bravo
letnik II, {tevilka 4
Izdajatelj:
Bravo Dru{tvo za pomo~ otrokom in mladost-nikom s specifi~nimi u~nimi te`avami Slovenije
Glavna urednica:
Mojca Klug
Odgovorna urednica:
Marija Kavkler
^lani uredni{kega odbora:
Marijana [trbenk, Milena Ko{ak Babuder
Oblikovanje:
Nikola [iprak, s.p.
Lektoriranje:
Vladka Jan
Tisk:
Tiskarna Pov{e, Ljubljana
Naklada:
500 izvodov
ISSN
1854-0929
IZHAJA DVAKRAT LETNONaslov uredni{tva:
Dru{tvo Bravo, Gotska 18, 1000 Ljubljana
Telefonska {tevilka dru{tva:
01/583 75 00
e-mail:
drustvo.bravo
@
guest.arnes.si
http:// 
www.drustvo-bravo.si
Avtorica risbice na naslovnici:
MAJA, u~enka 3. razreda
Avtorji prispevkov:
Ingrid Babi~ Podr`aj, Petra Bandelj, Meta Bizjak Er`en, Polona Je{elnik,Bla`ka Jur~ek Strm{nik, Martina Kalan, Marija Kavkler, Matija Kete, Vesna Koren, Andreja Krsti}, PetraLikar Jan, Marcela Martin~i~, Nata{a Metlika, Mirjana Mladi~, Damjana Moj{kerc, Martina Ozbi~,Helena Prosen Zupan~i~, Barbara Smolnikar, Vanja Sorjan, @iva [oba, Mateja [tefanec, Stephen Viola
 
 
V
 
VO
 
OD
 
DN
 
NI
 
I
 
Pa za~nimo tale uvodnik nekoliko kli{ejsko.Za vas imam dve novici: eno dobro in enoslabo. Katero bi radi sli{ali najprej? ^e stezato, da najprej pogledamo slabo, beritenaprej. ^e pa bi raje za~eli z dobro, za~nitebrati tam, kjer je s poudarjenim tiskomnatisnejna beseda
 jeseni 
.Ko je bil ravno v julijskih dneh pred {estimileti sprejet Zakon o usmerjanju otrok sposebnimi potrebami, smo se leto, dve,celo tri spra{evali, kaj je z vsemi podza-konskimi akti, pravilniki in drugimi pravnimitemelji, na osnovi katerih bomo zakon ure-sni~evali. Zdaj smo kon~no (10. marca)dobili Pravilnik o dodatni strokovni in fizi~nipomo~i za otroke in mladostnike s poseb-nimi potrebami, `al pa je njegova vsebinapretresla star{e, u~itelje in nas, defek-tologe. Prizadela in prikraj{ala pa pred-vsem otroke s primankljaji na posameznihpodro~jih u~enja, saj pravilnik po drugempreverjanju ustreznosti usmeritve pred-videva zgolj {e maksimalno dve uri dodatnestrokovne pomo~i tedensko. Tukaj bi lahkozopet kli{ejsko dodali, da na koncu izgubijo»majhni«.In dolgujem vam {e veselo novico:
Jeseni
se nam obeta 2. mednarodna kon-ferenca o specifi~nih u~nih te`avah vSloveniji, kjer se bodo zbrali tisti, ki jim zausodo otrok in mladostnikov s specifi~nimiu~nimi te`avami ni vseeno. Prijavnica senahaja na ovitku.Vabljeni tudi vi!
Do septembra pa vam ustvarjalci Biltenavo{~imo toplega sonca, sence pod drevesi,prijetnega morskega valovanja in ljubegamiru v dru`bi tistih, ki jih imate radi.
Mojca Klug 
Novi podru`nici dru{tva BRAVO
Zelo smo veseli, ker nas je v na{em dru{tvuBRAVO iz leta v leto ve~. Dru{tvo BRAVO imapoleg mati~ne enote `e 4 podru`nice. V prvipolovici leta 2006 sta bila zato najpomemb-nej{a dogodka dru{tva BRAVO ustanovitevpodru`nice dru{tva BRAVO Novo mesto inpodru`nice dru{tva BRAVO Murska Sobota.Obema podru`nicama `elimo pri njihovemdelu veliko uspehov.
Ustanovni sestanekpodru`nice dru{tvaBRAVO Novo mesto
 je bil 26. januarja 2006.Ustanovnega sestanka, ki je potekal na O[Grm v Novem mestu, se je udele`ilo preko 50star{ev in strokovnih delavcev osnovnih insrednjih {ol. Podru`nico vodi predsednicaKarmen Kr`an, prof. defektologije. Sede`podru`nice je na O[ Grm Novo mesto.
Ustanovni sestanek podru`nice dru{tvaBRAVO Murska Sobota
pa je bil 21. febru-arja 2006. Ustanovnega sestanka, ki je bilorganiziran v dvorani Pokrajinske in {tudijskeknji`nice v Murski Soboti, se je udele`ilo preko40 strokovnih delavcev. Podru`nico vodiMirjam Bregar. Sede` podru`nice je v O[ IV vMurski Soboti.Obeh ustanovnih sestankov sem se udele`ila skratkim predavanjem o specifi~nih u~nihte`avah. Opazila sem veliko pripravljenostzbranih, da v svojem okolju vna{ajo spre-membe, ki bodo pripomogle k ve~jemuozave{~anju javnosti o posebnih potrebahotrok in mladostnikov s specifi~nimi u~nimite`avami in izobra`evanju ter drugim oblikamdela s star{i in strokovnimi delavci zau~inkovitej{e delo z otroki in mladostniki sspecifi~nimi u~nimi te`avami.
Izobra`evanja
V prvem poletju smo organizirali {tevilneoblike
izobra`evanj za star{e in strokovnedelavce
:
Izjemen interes so pokazali {olski strokovnidelavci ~lani dru{tva BRAVO za
Te~aj zaizbolj{anje branja,
ki sta ga vodilaKatarina Kesi~, prof. def. in mag. MarkoKalan, prof. def. Te~aj je bil izveden v trehskupinah v Ljubljani.
 
2
 
 
A
 
A J
 
 JS
 
SE
 
EJ
 
 JE
 
EV
 
VP
 
P
 
V
 
VI
 
IP
 
PO
 
OL
 
LO
 
OV
 
VI
 
IC
 
CI
 
IL
 
LE
 
E T 
 
 T A
 
A2
 
20
 
00
 
06
 
6D
 
DO
 
OG
 
GA
 
A J
 
 JA
 
AL
 
LO
 
OV
 
VD
 
D
 
 
[
 
[ T 
 
 T V
 
V
 
B
 
B
 
A
 
AV
 
VO
 
O
Dr. Marija Kavkler, predsednica dru{tva BRAVO 
Pomembna novost na na{em seznamu izo-bra`evanj pa je predavanje dr. Mirka Gale{a znaslovom
 Vloga star{ev otrok in mladost-nikov s specifi~nimi u~nimi te`avami prirazvijanju individualiziranega programa
in
dvodnevni seminarza star{e
z istimnaslovom, na katerem se star{i usposobljajoza uspe{nej{e sodelovanje s {olskim timompri pripravi in evalvaciji individualiziranega pro-grama.
Dr. Ann Clement Morrison je pripravila dobroobiskano delavnico z naslovom
Prilagajanjepisnih gradiv za otroke in mladostnike sspecifi~nimi u~nimi te`avami.
V podru`nici dru{tva BRAVO Maribor so orga-nizirali
Gibalne delavnice za otroke inmladostnike s specifi~nimi u~nimite`avami
, ki sta jih vodili Meta Er`en, prof.def., in Tadeja Rupar, prof. def., predavanjemag. Alenke Vrli~ Danko
Najpogostej{e innajbolj u~inkovite prilagoditve za otrokes specifi~nimi u~nimi te`avami
ter
Gibalne vaje za bolj{e u~enje
za star{e instrokovne delavce, ki jih je vodila Meta Er`en,prof. def.
V podru`nici dru{tva BRAVO Koper so orga-nizirali predavanje dr. Mojce Juri{evi~
Oblikovanje pozitivne samopodobe
inpredavanje gospe Sande Mesi~ Jurin
Prepoznavanje in oblike pomo~i zaotroke s specifi~nimi u~nimi te`avami.
V podru`nici dru{tva BRAVO Novo mesto soorganizirali predavanje
Otrokovasamopodoba
psihologinje Marje Strojin indelavnico
Brain Gym
za star{e in strokovnedelavce, ki jo je vodila Meta Er`en, prof. def.
V podru`nici dru{tva BRAVO Murska Sobotaso pripravili dve dobro obiskani sre~anji, insicer: predavanje
O disleksiji,
ki ga je pripra-vila ena od ~lanicpodru`nice dru{tva BRAVO,in delavnico
Brain Gym
za star{e in strokovnedelavce, ki jo je vodila Meta Er`en, prof. def.
Dan odprtih vrat v podru`nicidru{tva BRAVO Koper
V podru`nici dru{tva BRAVO Koper je 20. maja2006 od 9. do 16. ure potekal dan odprtih vrat,v katerem so kombinirali predavanja za star{e instrokovne delavce in pestre dejavnosti za otrokein mladostnike s specifi~nimi u~nimi te`avami.Organizirali so:
za otroke in mladostnike likovno delavnico, ki jo je vodila gospa Pfeifer, ter razli~ne drugedejavnosti od ra~unalni{kih iger, predstavitvepotaplja{ke dejavnosti do igranja kitare, ki so jih pripravili Matej in Jernej Gerbec ter NassimDjaba;
za star{e in strokovne delavce delavnico
Brain Gym
, ki so jo vodile Meta Er`en, prof.def., Mojca Vilfan, prof. def., in Tadeja Rupar,prof. def., predavanje
Usmerjanje otrok inmladostnikov s specifi~nimi u~nimite`avami
, ki ga je izvedla Zdenka Kolbe, prof.def., in predavanje Darke ^u~ek Gerbec, prof.,
U~enje s pomo~jo miselnih vzorcev 
.
Konferenca
Organizacijski odbor Druge mednarodne konfe-rence o specifi~nih u~nih te`avah v Sloveniji znaslovom
Otroci in mladostniki sspecifi~nimi u~nimi te`avami – spodbujan- je, podpiranje in u~inkovita pomo~ 
inten-zivno pripravlja vse potrebno za konferenco.Konference se bo udele`ilo 58 tujih in doma~ihpredavateljev. Obvestilo o konferenci smo `eposlali ~lanom dru{tva, na vse osnovne in sred-nje {ole, zato boste vse druge informacije lahkoprebrali sami.
Ponatis
Ponatisnili smo knji`ico
Nekaj v prijateljskopomo~ 
Gavina Reida in vaje
Priprava nau~enje pisanja
Marte Bogdanowicz.
 
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Pejtrca liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->