Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Asertivitatea Reprezinta ~Cl~Itudine~i 0 Modalitate de Aqiur\c

Asertivitatea Reprezinta ~Cl~Itudine~i 0 Modalitate de Aqiur\c

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 251|Likes:
Published by loredana388

More info:

Published by: loredana388 on Jan 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

 
Asertivitatea reprezinta ~Cl~itudine~i
0
modalitatede aqiur\c In acele situatii In careTreb-LJie sa ne exprimam sentimentele,~~U1~J~Y~!1dicam drepturile
~i
sa spunem"nu"
er t i Jllci
cllrld
nusuntem dispu~i sa facem un anumit lucru. --Labaza comportamentului asertiv trebuiesastea convingerea persoanei ca are dreptulsa cearaceea cedore~te, respectandu-~i propriile drepturi,a~a cum ea lnsa~i face In cazul celordin jur. Comportamentul asertiv reprezintacalea demijlocIntre doua extreme: agresivitatea~isupunerea. Conduita non-asertiva sausubmisivapresupunedes- considerareapropriilor drepturi ~~isupunereaexagerata ata de dorintele
~i
'nevoile celorla1ti. In consecinta, sllbiectulnu-~i exprima sentimentele
~i
dorintele-de care ceilalti nu au cum saia cuno~tintaaltfel- ~ise culpabilizeaza atuncicandIncearca sa ceara ceva: Incazulln care elle transmite celorlati un mesa j care relectanesiguranta sa In legi'itura cu dreptul de a cere ceva, ace~tia din urma
VOl'
avea tendintasa-i desconsidere solicitarea.PersoaneleInclinatespre tulburari anxioase
~i
fobii secomporta non-ascrtivpentru ca,a~a cumammaisubliniat, ei ~i-au format
0
imaginedesine de persoane amabile Inorice situatie,gata sa Ie facatllturorpe plac. Totodata,acest gen de persoane se tern sa-~iexprimeInmoddeschis solieitarilepentru a nu deteriora relatiaeu parteneruJ decarese simt excesiv de dependenti.
 
In sehimb,eonduita agresiva presupune eomuniearea pe un ton autoritar ~iostil a propriilor dorinte ~inevoi. Persoanele agresivesunt insensibile fata de sentimentele ~i drepturile celorlalti ~i Incearca sa obtina ceeea ee doresc prin utilizarea constrangerii~i intimidarii. Recurgand la forta, ace~ti subieeti reu~esc sa ereezepretutindeni conflicte ~i animozitati, determinandu-i peeeilalti sa adopte un comportament deensiv sau satreaca laluptadeschisa. Exista~i indivizi care nu-~i manifesta In mod deschis agresivitatea, eicomportandu-seIntr-o maniera pasiv-agresiva ~i opunand
0
rezistenta indirecta la solicitarile celorla1ti. De pilda,
0
persoana care nutre~te sentimente de ostilitate fata de ~efJntarzie frecvent la serviciu sau"uita" sa-~i Indeplineasca anumite sarcini. Acest gen decomportament este ineficient, pentru ea genereazaosti Iitate ~i resentimente In randul eelorlalti ~i, datoritaacestei atitudini din partea eelor din jur,persoanele respectiveobtin rareori eeea ce vor.
o
altavariantaacomportamentelor non~asertive este reprezentata de stilul manipulativ. Persoanele caracterizate prinacest mod de ~omportam~~t'obtin ceea ce VOl'deoarece Ii determina pe eeilalti sa simta vinovatie sau compasiune fatade ei, pozand In victime sau In martiri.Metodamanipulativa unqioneazanumai In situatiile In care persoana vizata nu realizeaza ceea ce sepetrece. Spredeosebire demodelele de comportament descrise anterior, eomportamentuJ asel1iv implica solicitarea propriilof  drepturi sau refuzulunor sarcini Intr-o maniera simpla, directa, deschisa,carenu urmarqte sa nege,sa ataeesau sa-i manipulezepeceilalti. Aceastaatitudinepresupunerespect
~i
eonsideratie fata depropriapersoana~i fatadecei din jUf . Bourne(1995,p. 277) ne prezintaun model de antrenament asertiv In patrutrepte.
:. ..1_:
)Formareacomportamentuluiasertivnon-verbal.Acest comportament presupune:
A~
~ersoa~la :se~iva trebllie sapriveaseainterloclltoruldrept
IJ1
oc
I
atun?, cand Jse adreseaza. Orientarea priviriiIn'ossau spre lateral.lJ1d~canesigurantaIn legatura cu ceea ce sodcit~m Condlllta d,am t I~.'. .'. e ra opusa,
~I
anumefixareainterlocutorului cu pI,vlrea are d: asemenea efecte negative,pentru ca II oate pune pe acesta drn urma Intr-o pozitie def ensiva.p • Ado?tare.a unei postllri care sa exprime deschiderea Astfel, daca sublectlll este a~ezat el nu treblll'e sa~ ".'. " I' b "-,
-~I
Jncn,cJ~ezepJcloa~e
A
e
~I.
~atele ~Imci sa tina trunchilllaplecat.In cazul In car~ .st~ d
Jl1
plCloare, este indicat sa mentina
0
pozitiedreapta spnJJnrn u-se pe ambele picioare.", ~ Sllbiectul care comllniea trebuiesa se plasezedret In fata IJ1terloeutorului (nu lateral) ~i sanll faca.~. p~ sugereze retragerea.ml~cafJ care sa
(Ill
Int~rlocut~rul trebllie tratat eu calm. In cazul In care subleetul m eauza este nervos e de dor't ~ d
A~
t'
I
sa se esearce
JJ1
aHapar·e.ex[~.~ei!]~·~J~e~~a_p.~?PtiilOJ drepturi ~i efectllareaunoI'
_~~~I._~~_.__
e upta pentru obtrnerea aeestora.- d 1 ourne
(J
995,
p .
277) ne prezj~ta
0
lista a drepturilor llnui aut, pe ea.re multI se pare cii Ie-am lIitat din callzaeducatiei sau a expenentelor de viata traite ulterior..
 Lis/a drep/urilor personale
I. Am dreptul sa solicit ceea ce doresc.2. AJ~ dreptul sa refllzsolieitarile carora nu Ie pot face fata..3. Am ~reptlll s~-mi exprim sentimentele pozitivesau negative."4. Am dreptul sa-mi schimb opiniile.
 
5.Am dreptulsacomitgre~eli~isa nufiu totdeauna perect.'. 6.Amdreptul samaconformez propriilor melesisteme de valori. 7.Am dreptul saspun "nu"la tot ceeacemisepare ca nusunt pregatit sa fac,estepericulos sau Imi Incaldi sistemele denorme ~i valori. 8.Am dreptulsa-mi stabilesc propriilesistemede prioritat
i.
9.Amdreptul sanu masimt responsabil pentru comportamentele,actiunile,sentimentele~iproblemele celorlalti. 10. Amdreptul sa solicit onestitate din partea celorlalt i.11.Am dreptul sa ma supar pe
0
persoana la caretin. 12.Amdreptul safiu eu'insumi. 13.Am dreptulsamasimt speriat ~i sa spun acest lucru celorlalti. 14.Am dreptul sa spun"nu ~tiu". 15. Am dreptul sanu prezint scuze~i sanu-mi motivez comportamentu I. 16.Am dreptul saiau decizii bazatepepropriilemele sentimente.17. Am dreptul sa-mi satisf ac propriile trebllint eIntimpul~i In locurile pecare Ieconsider potrivite. 18. Am dreptul sama distrez
~i
sa fiu frivol.19.Am dreptlll safiu mai sanatos decat cei din jurul meu. 20.Amdreptul sama aflu Intr-o ambiantaIn care nll se abuzeaza depersoanamea. 21.Amdreptul sa-mi fac prieteni ~isa ma simt bine In prea jma celorlalti. 22.Amdreptul samaschimb ~i sa evoluez. 23.Am dreptul larespect din partea celorlalt ifatadepropriile nevoi ~i dorint e.24.Am dreptul safiu tratatca
0
persoana demna ~iplinade respect. 25.Am dreptul sa iu fericit. Autorulmentionatrecomandapacientilor~ipersoanelor doritoare sa se autoperfectionezesa citeascalistarespectiva demai multe ori.
(@
Con~tien'tizareaproprii)<:>r.sentimente, dorinte~i trebllinte.---·- .. -'~-E:~tedif icil ca
0
persoanasadevina asertiva dacanu-~i dii seama ce simte, sedore~te ~ice nll dore~te.Comportamentul asertiv presllpllne casllbiectlll sa spuna deschis cesimte ~ice anum~ dore~tesa seschimbe,caInexemplul demai jos. ~,Jnacest moment sunt sllparat ~ia~dori ca tu samaascuJti". Incazul Incaresllbiectuilli nu-iesteclarcesimte ~ice dore~te, el trebuiesa-~iclariice gandurile ~i sentimentele, notandu-Ie pe hartie sau discutandu-Iecu
0
persoanade Illcredere. De asemenea, egre~itapresupullereacaceilalti~tillceea ce dorqteel, iind necesar sa-~i exprime clar dorintele, pelltru caceilalti oameni n-au posibilitatea sa citeasdigandurile.
d:\ ?l
Exersarearaspllnsurilor asertive,
~'o esc rier ea'-pr obreme r- - "' -'- ' - '" .'.'
Sllbiectllllli i secere sarealizeze
0
descriere exacta a situatiei care II supara. Aceastatrebuie sacuprindaatat reeriri la persoana careIicreeazaproblema(cine), perioada candare loc interactiunea disfunctionaIa (cand), ceanume11supara, cum considera caar putearezolvasitllatia, temerilelegate de punereaIn actiune acomportamentuluiasertiv,cat~iobiectivele vizate In situatiarespectiva. Declan~area raspunslllui asertiv. Odata definitasituatia,urmeaza elaborarearaspunsllrilor asertive, care se reaJizeazaIn mai multeetape: evaluarea drepturilor personaleIn cadrulsitllatieidate; precizareaperioadei detimp In care subiectul dorqte sase prOdllCa
0
anum itamodificare; interloclltorul trebllieinf ormatCllexactitate careeste

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Alexandru Purcel liked this
a2005p liked this
scribd161616 liked this
scribd161616 liked this
mihaelarosculet liked this
mihaelarosculet liked this
pppd liked this
maimutica4 liked this
maimutica4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->