Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
481Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dictionar Economic Roman Englez Roman

Dictionar Economic Roman Englez Roman

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 19,551 |Likes:
Published by ddhenriett
Dictionar Econiomic Rom-Eng
Dictionar Econiomic Rom-Eng

More info:

Published by: ddhenriett on Feb 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2015

pdf

text

original

 
A
 
abandon
 
 s.n.
1.
{d e dreptur î) dr. )
 
desertion/renunciationof rights 2. (a/
 
navei, al î nc
ă 
rc
ă 
uriî) (mar. )
abandon-
 
ment 3.
(r etragerea din-o opea
 ţ 
iune
 
cu primâ contra ce
ă 
riiunei prime)
 
bur. )
abandon
 
pe mare rea
- abandoninheavy sea
 
abandona
 
v.t.
1.
drept tiri, preten
 ţ 
ii )
to
 
relinquish,towaive 2.
(nava ,î ncarc
ă 
-
 
tura etc. )
to abandon, to leave
 
abandonare
 
 s.f.
1.
de drept uri, pre-
 
ten
 ţ 
ii)
relinquishment 2. abandonment,
 
abandoning
 
~ anavei -
 
(d e î ntregul echipq f  ,cân
 
nava nu mai poate fisalvaî a)
 
abandonment of ship
 
~ a postului
- derelictionofduty
 
~ a produsului -
 
aprod ncerii
 ş
ia
 
comercializ 
ă 
uacestuia)
product aban-
 
donment/elimination
 
~ aunui bun
-
asig.mar. )
dereliction
 
abandonat
 
adj.{a sig. mar.)
aban-
 
doned, derelict
 
~ temporar
- temporarilyabandoned
 
abata
 
v.t. ( aexpoataun  zâcâmnî}
to
 
work 
 
abataj
 
 s. f .
1.
oc )
coal-face. stope,
 
wor ings 2.
(ac
 ţ 
iune')
 mining. cutting,
 
hewing 3.
aarborilo )
 elling 4.
(a
 
vitelor)
slaughter 
 
abate
 
v.t.
1.
(d in drnm)
to turnot7
 
aside/away, to divert, to deviate: to
 
sheer,tov.'ander, 10 escape 2.
mar . }
to
 
stee o3.
a / bot i)
to fcll
v..de l a}
 
dr. )
to inir iiige,tovioîaie,to
 
transgress
 
abatere
 
 s.f.
1.tuming off/away, diverting, deviation2.
(d r. )
inf ringe-ment, violation,  transgression;
 
trespass(ing) 3.
{d e la reg u
ă 
 )
 
exception
 
de la datorie
- breach ofduty
 
~ dindrum
-
(niar . )
deviation
 
~ disciplinar
ă
- misbehaviour,
 
infraction ofdiscipline
 
~ medie -
mean deviation
 
~ standard
 
concept st atistic car e
 
indicâ g adul de deviee a unei seiie
 
datefa
 ţă 
de unetaloncenal  )
standard
 
deviation
 
abator
 
 s.n.
slaughterhouse, abattoir 
 
abona
 
v.r.(la}
to subscri be ('to),to
 
 become a su bscri ber (to)
 
abonament
 
 s.n.
1.
lazia )
su bscri p-
 
tion2.
ca pre f}
subscri ptionprice/rate;
 
la est auran }
reduced price for regular  customers 3.
(l a teatru, tramvai etc. )
season ticket;
îaen , aiitobn z  }(S  A )
commutationticket;
(îaestairan )
luncheonvoucher ,boo  of luncheon vouchers, 
 A }
(rednced--pnce) meal ticket
 
a faceun
~ (la) - to su bscri be (to), to become a su bscn ber (to)
abonat
 
 s.m.a  ziar  ,eleviziune  et c.)
su bscriber;
(l a î en , tramvai etc. )
season-ticket holder, regular travelle;
 
laeiect ricita f.e,ap
ă 
etc. )
consumer;
 
(t ee f onic )
telephoneuser : 
{'ia r esiauan f  )
 runcheoii-voucheiioider,
 A )
 meal-ticket  lioldei aiioda
v.i.{u uco st a) (mar . )
tomoor, to land,toput ashore
v.t.
1.
(ase ciocni
 
 
12 ABO-ACA
 
e) (mar. )
to collide with, torunfoul of, to come into collisionwith 2. (o
 problem
ă 
 , un subiect)
to tackle, to deal with 3.
(in grup o societate-mamâ cu filialele ei î nscopuri cont abil e)
to consolidate
abordaj
 
 s.n.(mar.)
collision
abordare
 
 s.f.(ingrup a unei societâ
 ţ 
i--mam
ă 
cu filialeleei în scopuri con-tabil e)
consolidation 
~ planificat
ă
-
 pentru elaborarea situa
 ţ 
iei fl uxuluienumer ar)(cont .)
scheduleapproach
abrevia
 
v.t.
to abbreviate, to abridge, toshorten 
abreviere
 
 s.f.
abbreviation
abroga
 
v.t.
toabrogate, to annul, to repeal, to abolish
abrogare
 
 s.f.
abrogation, annulment, rescission, abolishment
absent
 
adj. ( e Id  )
 absent, missing (from), not present (at)
 s.m.
 absentee ~
involuntar
-
(d e la locul demuncâ )
involuntaryabsentee
absenta
 
v.i.
 to be absent/missing
absenteism^.n.
 absenteeism
absenteist
 
 s.m.
1. absentee 2.
 proprie-tar funciar carenu locuie
 ş
te peterenul pe care l-a dat î narend a)
absenteelandlord, remittance man
absen
ţă
 
 s.f.
 absence;nonattendance ~
de la domiciliu-
 nonresidence~
de la serviciu-
 
(r epetatâ
 ş
inemo-tivat 
ă 
 )
absenteeism
~ fran
ţ
uzeasc
ă
 
-(fa
ă 
î nvoire)
Frenchleave
~ nemotivat
ă
- absence without leave
absolvent.î .w.
graduate
absolvi
 
v.t.
1.
(unin stitut superior)
to gaduate (from) 2.
(d r. )
 to acquit, to f md/to pronouncenot guilty
absorb
ţ
ie
 
 s.f. preluarea unei societâ
 ţ 
i dec
ă 
tre o alta mai mar e)
abso ption, combination
abstinen
ţă
 
 s.f.
1.
 periodica)
abstinence;
(d e durat 
ă 
 )
abstemiousness 2.
(eliminarea unor con sumuri individuale curente
 ş
i alocarea unei pâr 
 ţ 
i mai mari devenit pentr usporirea capitalului cu scopul de a m
ă 
ri produc
 ţ 
ia de bunurieconomice viitoar e}
abstention 
abunden
ţă
 
 s.f.
abundance, plenty;
bo g 
ăţ 
ie)
 richness, wealth, over flow
abuz
 
 s.f.
1.
(e xces )
abuse, excess,intemperance 2.
(in
 ş
el 
ă 
ciune )
abuse,deceit, fraud 3.
(î nc
ă 
lcare)
encroach-ment, transgression;
(il egalit ate)
illegalaction 
~ de autoritate
- abuse of authority
~ de drept
- abuse of distress, misuse oflaw
~ de f unc
ţ
ie
- abuse of of fice
~ de î ncredere
- abuse of confidence/ tmst, breach of tmst
~ de putere
- abuse of discretion,use of undue authority, misfeasance
a face
~ de - to make toofr ee auseof, to indulge too freely in 
a face ~ de putere
- to override one's commission 
acalmie
 
 s.f. pe pia
 ţ 
a bursierâ)
lull
acapara
 
v.t.(omar  f 
ă 
cu scopul de a
 
controla fur nizareaei)
to buyu p;
(mârfuri, ac
 ţ 
iuni)
to comer;
(m
ă 
rfuri în scop speculativ )
to forestall;
{amonopoliz a)
to monopolize, to engross
acaparare
 
 s.f.
buyingu p; comering, forestalling; coemption
acaparator
 
adj.
 forestalling; monopo-lizing; acquisitive
 s.m.
forestaller,
 
ACA-ACC
13
  buyer-u p, speculative buyer, monopo- lizer;
{d e aliment e)
foodhoar der 
acaret
 
 s.n.
1.
(d ependin
 ţă 
 )
annex,outbuilding 2.
 pl.
household imple-ments; agicultural/farming implements
3.pl.
 (afr-.)chattel
accelera
 
v. t.(d ezvoltared)
to forward
accelerator
 
 s.m. principiu care evi-
 
en
 ţ 
iazâ o rel a
 ţ 
ie direct 
ă 
între volumul 
 
investi
 ţ 
iilor nete
 ş
i mod ificarea veni-
 
tuluinat ional)
accelerator 
accept
 
 s.n.
1.
(cambie acceptat 
ă 
 / 
 
andosat 
ă 
de o banc
ă 
 )
acceptance,accepted bill 2.
(acord de acceptare a
 
unei cambii, încheiat î ntre importator 
 
 sauexportator 
 ş
i banc
ă 
 )
acceptancecredit
~ bancar
- bank/banker's acceptance
~ curat/fâr
ă
rezerve/men
ţ
iuni - clean
 acceptance
de garan
ţ
ie colateralâ -
 
 pentru un
 
împr umu f)
collateral acceptance
accepta
 
v.t.
1. to accept; (o
ofer ta)
 to accept, to agree to, to close with 2.
 p
 
cambie, unbilet la ordinla scaden
 ţă 
 
 sau î naintea scaden
 ţ 
eî)
to take up
 
acceptabil
 
adj.
acceptable;
(d espre
 
 pre
 ţ 
ur î)
reasonable, fair 
acceptant.s'.w.
acceptor 
~ pentruonoare
-
(al unei cambii)
 acceptor for honou
~ sub protest
-
{al unei cambiî)
 
acceptor
s pra protest 
 
acceptare
 
 s.f.
acceptance
~ a mârcii
-
(d e c
ă 
tre consumator i)
  brand acceptance
~ a succesiunii
— acceptance of an 
estate
~ a titlurilor
-
dobândirea de titluri
 
la termen)
accept delivery 
~ bancar
ă
- bank//banker's acceptance
~ condi
ţ
ional
ă
-
(aunei oferte de
 
câtre cump
ă 
ă 
tor dacâ prime
 ş
te unele
 
 facilitâ
 ţ 
i)
conditional acceptance
~ contra documente
- acceptanceagainst documents
~ de complezen
ţ
â
- accomodation acceptance
~ de consumatori
-
(aunui produs )
 consumer acceptance
~ î nalb
- acceptance in blank, blan acceptance
î ncaz denecesitate
- acceptancem  case of need
~ necondi
ţ
ionat
ă
/f 
ă
r
ă
rezerve -
 unconditional/general acceptance
~ par
ţ
ial
ă
- partial acceptance
~ pentrucotare
-
(aac
 ţ 
iunilor unei
 
 societ 
ăţ 
i la bursa)
admissiontoquotation 
~ pentru onoare
-
a unei cambii
 
neacceptate/nepl 
ă 
tit e)
acceptance for honou
~ specialâ/cu rezerve -
special/qualified acceptance
~ sub protest
- acceptance
 supr a
 
 protest 
 
acces
 
 s.n.
access
~ legal -
 
dreptul unor persoane de a
 
intr a pe o proprietate, de a avea acces
 
launele documente ) dr. )
legal access
liber
- free access
accesibil
 
adj.
accessibile,approachable;
despre pre
 ţ 
ur î)
popular 
accesibilitate
 
 s.f.
1. accessibility,accessibleness, approachability 2.
(numârul de indivizi care recep
 ţ 
io-
 
neaz amesajul unei campanii publi-
 
citare)
reach
accesoriu
 
ad  j.
accessory, incidental; secondary, collateral
 s.n. pl.
appurtenances