Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ly Thuyet Va Bai Tap Hoa Hoc 10 (Hay Lam)

Ly Thuyet Va Bai Tap Hoa Hoc 10 (Hay Lam)

Ratings:
(0)
|Views: 519|Likes:
Published by quoctuan_ck98

More info:

Published by: quoctuan_ck98 on Feb 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

 
BAØI TAÄPLôùp 10
 
CAÁU TAÏO NGUYEÂN TÖÛ
1. CAÁU TAÏO NGUYEÂN TÖÛ
Nguyeân töû ñöôïc caáu taïo bôûi hai phaàn : voûvaø haït nhaân.
1. VOÛ NGUYEÂN TÖÛ
Goàm caùc haït electron (e)Moãi haït electron coù:- Ñieän tích laø : –1,6 x 10
-19
(c) hay 1-- Khoái löôïng laø : 9,1x10
-28
(g) hay 0,55x10
-3
ñvC
2. HAÏT NHAÂN NGUYEÂN TÖÛ
Goàm caùc haït proton(p) vaø nôtron (n).Moãi haït proton coù:- Ñieän tích +1,6 x 10
-19
(c) hay 1+- Khoái löôïng laø :1,67x10
-24
(g) hay 1 ñvCMoãi haït nôtron coù :- Ñieän tích baèng khoâng.- Khoái löôïng laø :1,67x10
-24
(g) hay 1 ñvC
3. KHOÁI LÖÔÏNG NGUYEÂN TÖÛ
laø toång khoái löôïngcaùc haït electron , proton , nôtron. Nhöng vì khoái löôïngelectron quaù beù do ñoù khoái löôïng nguyeân töû ñöôïcxem nhö laø khoái löôïng cuûa proton vaø nôtron.
4. ÑIEÄN TÍCH HAÏT NHAÂN (Z+)
laø ñieän tích döôngcuûa toång caùc proton
Ñieän tích haït nhaân (Z+) = Soá proton5. SOÁ KHOÁI (A)
laø toång soá proton vaø soá nôtron 
A = Z + N
. A laø soá khoái, Z laø soáproton, N laø soá nôtron
6. NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC
laø taäp hôïp nhöõngnguyeân töû coù cuøng ñieän tích haït nhaân.
trang 1
Löu Huyønh VaïnLong
Email:
 
BAØI TAÄPLôùp 10
8.
 
SOÁ HIEÄU NGUYEÂN TÖÛ (Z)
laø giaù trò ñaëc tröngcho nguyeân toá hoùa hoïc vì:Soá hieäu nguyeân töû (Z) = ÑTHN = Soá proton =Soá electron
9. KYÙ HIEÄU NGUYEÂN TÖÛ
Duøng ñeå dieãn ñaïtnguyeân töû vôùi ñaày ñuû caùc chæ daãn .
 X  
 A Z 
X
laø kyù hieäu hoùa hoïc cuûa nguyeân toá
Z
laø soá hieäu nguyeân töû
A
laø soá khoái
10. ÑOÀNG VÒ
laø taäp hôïp nhöõng nguyeân û coùcuøng soá proton, khaùc soá nôtron.
11. CAÁU TRUÙC ELECTRON TRONG NGUYEÂN TÖ
Ûtrong nguyeân töû caùc electron chuyn ñoängkhng theo moät quñaïo xaùc ñònh naøo ùivaän toác cöïc kyø lôùn taïo thaønh maây electron ôûxung quanh haït nhaân. Trong ñoù moãi electron coù möùc naêng löôïngtöông öùng. Caùc electron coù möùc naêng löôïng gaànbaèng nhau taïo thaønh lôùp electron (töông öùng vôùi soán, hieän nay coù 7 lôùp, ñaùnh soá : n = 1 ñeán 7 hay töøK ñeán Q). Caùc electron coù möùc naêng löôïng baèngnhau ñöôïc xeáp vaøo moät phaân lôùp ( coù nhieàu phaânlôùp vaø ñöôïc kyù hieäu s, p, d, f…) Trong nguyeân töû caùc electron chieám caùc möùcnaêng löôïng töø thaáp ñeán cao theo daõy: 1s 2s 2p 3s 3p4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s …Ñeå nhôù ta duøng quy taéc
Klechkowsky
1s2s2p3s3p3d4s4p4d45s5p5d5f6s6p6d6f7s7p7d7fKhi saép xp caùc electron vaøo theo qui taéctreân ta coù caáu hình electron trong nguyeân töû (theo
trang 2
 
BAØI TAÄPLôùp 10
möùc naêng löôïng taêng daàn), neáu saép theo lôùp e tacoù caáu truùc electron.
trang 3

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dayhoahoc liked this
dayhoahoc liked this
Nhan Ha liked this
tien1961995 liked this
ikak123456 liked this
Tin Sunflower liked this
Linh Chuot Chu liked this
hlindamaths liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->