Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Giannis Ritsos,a brief biography (in Greek)

Giannis Ritsos,a brief biography (in Greek)

Ratings: (0)|Views: 427 |Likes:
Published by Miffche
A short document I wrote for school
A short document I wrote for school

More info:

Published by: Miffche on Feb 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2013

pdf

text

original

 
ПЬХСКНЕ ХЕБКЭЕ
Ак Йкнкмхяцпе гоэдхеэьхе
Ндсдгпе Вгездйкне ВойпкнеЙкнкмхяцпе чогкгкмор7 Пьхс";5<<=ΐ ΜΛΑΙΙΘά ΡΛΧάΐά.1;5;)1;;5+ Рйьехо =515
1
 
Χδρ΢όχλΰ όδ υΰόςχθχα οαλ υΰγω όθβαιχλος όδ υΰλςχθχα δΠιαλ χΰ Ωρμΰ χΰτ βδμ΢γΰτ υΰλθχΪΜλ΢ιιθ ΡΠχόΰτ* ΞδϋρδΠχαλ Ωιαύ αυς χΰτύ οαγωχδρΰτύ δουρΰόϊυΰτύ χθύ ιδςχδρθύ δγγθιλοΪύυΰΠθόθύ* Υ΢ιϋ αυς δοαχς υΰθχλοΩύ ότγγΰμΩύ οαλ ότιξΩόδλύ" διιΩα υδζΰμραφΪβαχα.βτξλόχΰρΪβαχα χα ΰιΰβ΢ζδλ+" χΩόόδρα ξδαχρλο΢" ςυϋύ οαλ βδγΩχδύ μλα ΰβΰχΩψιΰτύότμορΰχΰωι χΰ οωρλΰ όϊβα χΰτ Ωρμΰτ χΰτ* Υΰγτ΢ρλξβδύ βδχαφρ΢όδλύ " ψρΰιΰμραφΪβαχα οαλ ΢γγα ηθβΰόλδωβαχα ότβυγθρϊιΰτι χθι δλοςια ηΰτ ηθβλΰτμρΰω*
Ύρμα οαλ θβΩρδύ 
Χθι Υρϋχΰβαμλ΢ .17 ΒαϏΰω βδ χΰ ιΩΰ θβδρΰγςμλΰ+ μδιιλΩχαλ ΰ Μλ΢ιιθύ ΡΠχόΰύ* ΔΠιαλ χΰχδγδτχαΠΰ υαληΠ βλαύ δωυΰρθύ ΰλοΰμΩιδλαύ? ΰ υαχΩραύ ΔγδτξΩρλΰύ ΡΠχόΰύ .1>84)1;<>+"Βΰιδβναόλϊχθύ βδμαγΰοχθβαχΠαύ3 θ βθχΩρα" ΔγδτξδρΠα Νΰτζΰτιαρ΢ .1>8;) 1;=1+" οςρθδυΠόθύ υγΰωόλΰ δβυςρΰτ νδγαιληϊι" αυς χΰ Μωξδλΰ* Χα χρΠα βδμαγωχδρα αηΩγφλα Ϊχαι θ ΙΠια .Άιια+" ΰ ΒΠβθύ οαλ θ Γΰωγα .άχατρΰωγα+*Χΰ όυΠχλ ςυΰτ βδμ΢γϋόδ ΰ υΰλθχΪύ Ϊχαι ψχλόβΩιΰ υ΢ιϋ όχΰ διδχλος ο΢όχρΰ* ΐ μτβιςύνρ΢ψΰύ" αιΰλψχςύ όχΰ υΩγαμΰύ φΰρχϋβΩιΰύ λόχΰρλοΩύ βιΪβδύ οαλ ξρωγΰτύ" ξα όχΰλψδλϊόδλ χθιυΰΠθόΪ χΰτ" ξα δΠιαλ £χΰ υΩχρλιΰ οαρ΢νλ χΰτ³" ςυϋύ Ωγδμδ" υΰτ ξα χΰι χακληδωδλ όχΰι ψϊρΰοαλ όχΰι ψρςιΰ" βδ χθι χραμλοΪ βΰΠρα υΰτ χθύ δυλφωγακδ θ ζϋΪ" ξα μΠιδλ αόχδΠρδτχθ υθμΪβλαύ υΰγωχρΰυθύ ηθβλΰτρμΠαύ*Χα υρϊχα υαληλο΢ χΰτ ψρςιλα υδρι΢δλ όχθ Βΰιδβναόλ΢" οαλ χα οαγΰοαΠρλα όχα δκΰψλο΢ χΰτύοχΪβαχα “ όχλύ ΝδγλΩύ" όχα Χ΢γαιχα" όχΰι ΑϏ)Μλ΢ιιθ* Θ δυαφΪ χΰτ βδ χθ φωόθ" χΰι αμρΰχλοςψϊρΰ οαλ χΰτύ αιξρϊυΰτύ χΰτ υαΠζδλ δυΠόθύ αυΰφαόλόχλος ρςγΰ όχθ ηλαβςρφϋόθ χΰτώτψλόβΰω χΰτ “ Ωιαύ οςόβΰύ υΰτ ξα αιαοαγδΠχαλ όδ ΰγςογθρΰ χΰ Ωρμΰ χΰτ ϋύ ζϋΰυΰλςύβιΪβθ*Άμμδγΰύ υαρ΢όχαόθύ" θ χρτφδρΪ βθχΩρα χΰτ" όχΰι αιχΠυΰηα χΰτ ατχαρψλοΰω υαχΩρα*ΟαγγλδρμθβΩιθ μτιαΠοα “ ηλαν΢ζδλ γΰμΰχδψιΠα" υαΠζδλ υλ΢ιΰ “ χΰτ δβυιΩδλ χθι αμ΢υιθ μλαχθι χΩψιθ* ΑτχΪ χΰι διξαρρωιδλ" ΰηθμδΠ χΰ ψΩρλ χΰτ μλα ια ζϋμραφΠόδλ οαλ μλα ια μρ΢ώδλ*ΥΠόχδτδ υϋύ ξα μΠιδλ ηλ΢ηΰψΰύ χΰτ Υαγαβ΢* Χΰι δμμρ΢φδλ β΢γλόχα ότιηρΰβθχΪ όχθΗλ΢υγαόθ χϋι ΥαΠηϋι*Αγγ΢ όχΰ βδχακω" θ υγΰωόλα ΰλοΰμΩιδλα Ωψδλ αρψΠόδλ ια αιχλβδχϋυΠζδλ βδμ΢γα ΰλοΰιΰβλο΢υρΰνγΪβαχα" υΰτ ΰκωιΰιχαλ ότιδψϊύ*ΟτρΠϋύ χΰ ψαρχΰυαλοχλος υ΢ξΰύ οαλ ΰλ αχαόξαγΠδύ χΰτυαχΩρα ξα χθι ΰηθμΪόΰτι χα δυςβδια ψρςιλα όδ υγΪρθ οαχ΢ρρδτόθ*άχλύ 11/=7 ΙΰδβνρΠΰτ 1;=1 υδξ΢ιδλ θ ΔγδτξδρΠα ΡΠχόΰτ* Θ αυϊγδλα χθύ βθχΩραύ ξαόφραμΠζδλ χθ ζϋΪ χΰτ ηϋηδοαδχΰωύ υΰλθχΪ* Θ βΰρφΪ χθύ ξα αιαηωδχαλ ότιδψϊύ" ξαeρξδλ ιαγαβυρΠιδλ χΰι γςμΰ χΰτ ϋύ χραμλοΪ θρϋΠηα χΰτ βωξΰτ όχλύ αρψαλςξδβδύ ότιξΩόδλύ χθύϋρθβςχθχαύ* £άνΪιΰτι ΰλ γΩκδλύ βδ χα ψρςιλα*Θ γΩκθ £β΢ια³ βΩιδλ³ δΠυδ ηωΰ ψρςιλα υρλιαυς χΰι ξ΢ιαχς χΰτ*ΐ Μλ΢ιιθύ οαλ θ Γΰωγα όυΰτη΢ζΰτι βαζΠ όχΰ μτβι΢όλΰ οαλ όeςγθ ατχΪ χθ ηλ΢ροδλα χα υαληλ΢ξα ζΪόΰτι βδ βδμ΢γδύ όχδρΪόδλύ όδ όυΠχλα ότμμδιϊι Ϊ μιϋόχϊι* Χδγδλϊιϋιχαύ χΰ μτβι΢όλΰφχ΢ιΰτι όχθι ΑξΪια μλα όυΰτηΩύ* Αφΰόλϊιδχαλ όχΰ μρ΢ώλβΰ" μρΪμΰρα ςβϋύ ξα ψρδλαόχδΠ ιαηΰτγΩώδλ3 Ηαοχτγΰμρ΢φΰύ όδ ηλοθμΰρλος μραφδΠΰ όχθι αρψΪ" οαλ γΠμΰ αρμςχδρα αιχλμραφΩαύόχθ ότβνΰγαλΰμραφλοΪ τυθρδόΠα χθύ ΔξιλοΪύ ΧρΩυδζαύ*άχλύ αρψΩύ χΰτ 1;=6 δοηθγϊιδχαλ θ φτβαχΠϋόθ* Δι χϋ βδχακω ΰ υαχΩραύ χΰτ Ωψδλ ψρδΰοΰυΪόδλ ΰλοΰιΰβλο΢ οαλ ώτψλο΢ αόξδιΪύ ογδΠιδχαλ όχΰ ώτψλαχρδΠΰ χΰτ ΗαφιΠΰτ*ΜρΪμΰρα θ αόξΩιδλ΢ χΰτ δυληδλιϊιδχαλ οαλ όχλύ == ΦδνρΰταρΠΰτ ΰ Μλϊρμΰύ δλό΢μδχαλ όχΰόαιαχςρλΰ άϋχθρΠα* Ιΰόθγδωδχαλ όχθι χρΠχθ ξΩόθ" ϋύ ΢υΰρΰύ" ςυΰτ ξα μιϋρΠόδλ υΰγγΰωύοΰββΰτιλόχΩύ υΰτ χΰι βτΰωι όχΰι βαρκλόβς*ΐλ ληδΰγΰμλοΰΠ χΰτ υρΰόαιαχΰγλόβΰΠ υΰγωμρΪμΰρα ξα αυΰχτυϋξΰωι όχα υΰΪβαχ΢ χΰτ? £Αυeχθι υγθμΪ βΰτ οΰΠχακα χΰτ οςόβΰτ χθιυγθμΪ³* άχθ άϋχθρΠα μιϋρΠζδλ χθ ΒαρΠα Υΰγτηΰωρθ" υΰτ ιΰόθγδωδχαλ όχθι υρϊχθ ξΩόθ*άτιηΩΰιχαλ βδ χρτφδρΪ φλγλ΢" αιχαγγ΢όόΰτι νλνγΠα" ηλαν΢ζΰτι ΰ Ωιαύ όχΰι ΢γγΰ χα=
 
υΰΠθβαχ΢ χΰτύ* άχΰ όαιαχςρλΰ ξα μιϋρΠόδλ οαλ χΰι υρϊχΰ χΰτ υραμβαχλος Ωρϋχα" χθΡΰτβυΪιθ" οςρθ χθύ υρΰϏόχαβΩιθύ ιΰόΰοςβαύ*άχλύ 15 ΒαϏΰτ 1;<5 ΰ Ρλχόΰύ" αι οαλ ηδι Ωψδλ αυΰξδραυδτξδΠ" υαΠριδλ τυΰψρδϋχλος δκλχΪρλΰαυς χθ άϋχθρΠα" δφςόΰι Ωψδλ δκαιχΪόδλ χΰ δυλχρυχς ςρλΰ υαραβΰιΪύ* Ιΰόθγδωδχαλ μλα γΠμΰτύβΪιδύ όχΰ άχραχλϊχλος ΙΰόΰοΰβδΠΰ* άχλύ = άδυχδβνρΠΰτ βδχαφΩρδχαλ όχΰ Άότγΰ ΦτβαχλοϊιΟαώαγϊιαύ" Ωια δρδλυϋβΩιΰ δγαλΰχρλνδΠΰ οΰιχ΢ όχα Ψαιλ΢* ΂γδύ ΰλ υθμΩύ βαρχτρΰωι ςχλ χΰ£΢ότγΰ³ Ϊχαι υρΰξ΢γαβΰύ ξαι΢χΰτ*Χΰ 1;<1 δυλόχρΩφδλ όχθι ΑξΪια δυδληΪ θ αόξΩιδλ΢ χΰτ νρΠόοδχαλ όδ ωφδόθ* ΐρμαιϊιδχαλ όχθι οΠιθόθ χθύ Αρλόχδρ΢ύ Υρϋχΰυςρΰλ “ υΰγλχλόχλοΪ ηραόχθρλςχθχα χΰτ ΰβϊιτβΰτυδρλΰηλοΰω “ οαλ οαχςυλι ότιδρμ΢ζδχαλ βδ χΰτύ ΙΩΰτύ Υρϋχΰυςρΰτύ .βδχΰιΰβαόΠα χΰτ Πηλΰτδιχωυΰτ+* άτββδχΩψδλ όχλύ δοηθγϊόδλύ χθύ ΔρμαχλοΪύ ΓΩόψθύ οαλ ηλδτξωιδλ χΰ οαγγθχδψιλοςχΰτύ χβΪβα* Γαβν΢ιδλ βΩρΰύ όδ ξδαχρλοΩύ υαραόχ΢όδλύ" αυαμμΩγγδλ υΰλΪβαχ΢ χΰτ οαλ αρμςχδρα όοθιΰξδχδΠ οαλ υαΠζδλ όδ ηλ΢φΰρα ξΩαχρα*Χΰ 1;<7 υρΰόψϋρδΠ όχΰ Οΰββΰτιλόχλος Οςββα Δγγ΢ηΰύ* ΑρψΠζδλ ια μρ΢φδλ όχΰιΡλζΰόυ΢όχθ βδ χΰ ώδτηϊιτβΰ Μ*άΰόχΠρ* ΔοδΠ ηθβΰόλδωδλ χΰ υρϊχΰ νλνγΠΰ υΰλθβ΢χϋι χΰτ βδχΰι χΠχγΰ £ΧραοχΩρ³* Χΰ δυςβδιΰ Ωχΰύ αρψΠζδλ ια μρ΢φδλ όδ δγδωξδρΰ όχΠψΰ οαλ οτογΰφΰρδΠ θότγγΰμΪ χΰτ £ΥτραβΠηδύ³*ΐλ ηωΰ υρϊχδύ χΰτ ότγγΰμΩύ ηδι ξα υδρ΢όΰτι αυαραχΪρθχδύ* ΐ=7ψρΰιΰύ υΰλθχΪύ νρΠόοδχαλ όχΰ όχςψαόχρΰ οαλ χθύ Ηδκλ΢ύ οαλ χθύ Αρλόχδρ΢ύ* ΑτόχθρΩύ δϋύδυλξδχλοΩύ" οαοΰυρΰ΢λρδχδύ Ϊ ηΰμβαχλοΩύ" ΰλ υδρλόόςχδρδύ ορλχλοΩύ αφΰρΰωι δΠχδ χθιοΰόβΰαιχΠγθώΪ χΰτ .οΰββΰτιλόβςύ+ δΠχδ χθι αυαλόλΰηΰκΠα χΰτ .χΰι £οαρτϋχαολόβς³ χΰτ+δΠχδ χθ μραφΪ χΰτ" υΰτ ο΢ιδλ χθι υΰΠθόΪ χΰτ £αυρςόλχθ όχλύ υγαχλΩύ β΢ζδύ³" υΰγω γλμςχδρΰχΰ Πηλΰ χΰ υΰλθχλος αυΰχΩγδόβα* Υρΰόγαβν΢ιδχαλ ϋύ ηλΰρξϊχθύ οαλ δυλβδγθχΪύ οδλβΩιϋιαυς χΰι δοηΰχλος ΰΠοΰ Μοΰνςόχλ" διϊ ότιδψΠζδλ ια ηΰτγδωδλ οαλ όχΰ ξΩαχρΰ*Χΰ 1;<6 μρ΢φδλ οαλ δοηΠηδλ χΰι £Δυλχ΢φλΰ³ ότμογΰιλόβΩιΰύ αυς χα ξωβαχα χθύ βδμ΢γθύοαυιδρμαχλοΪύ αυδρμΠαύ χΰτ ; ΒαϏΰτ όχθ ΞδόόαγΰιλοΪ* ΐ £Δυλχ΢φλΰύ³ οτογΰφΰρδΠ όδ15*555 αιχΠχτυα* Χΰι Φδνρΰτ΢ρλΰ 1;<8 θ Γΰωγα δλό΢μδχαλ ολ ατχΪ όχΰ ΗθβςόλΰήτψλαχρδΠΰ* Θ αόξΩιδλα χθύ αμαυθβΩιθύ χΰτ αηδγφΪύ λόΰητιαβδΠ μλα χΰι ΡΠχόΰ βδ Ωιαιαοςβα ξ΢ιαχΰ όχθι ΰλοΰμΩιδλα? £΂"χλ αμ΢υθόα / βΰτ χΰ υΪρδ ΰ ξ΢ιαχΰύ / ολ θ χρΩγα³*άτιχδχρλββΩιΰύ" ότιξΩχδλ χΰ δγδμδλαος £Χραμΰωηλ χθύ αηδγφΪύ βΰτ³* Χΰ φξλιςυϋρΰ" θφτβαχΠϋόΪ χΰτ Ωψδλ τυΰχρΰυλ΢όδλ οαλ ιΰόθγδωδχαλ όχΰ όαιαχςρλΰ χθύ Υ΢ριθξαύ* Χΰ ΙΰΩβνρλΰ μΠιδχαλ βΩγΰύ χθύ ΔχαλρΠαύ ΔγγΪιϋι ΓΰμΰχΩψιϋι*Χΰ 1;<> νμαΠιδλ αυς χΰ όαιαχςρλΰ* Υρΰόγαβν΢ιδχαλ όχΰ Ναόλγλος ΞΩαχρΰ .όθβδρλιςΔξιλος+" ςυΰτ ξα δβφαιΠζδχαλ χλύ υδρλόόςχδρδύ φΰρΩύ βδ χΰ ώδτηϊιτβΰ Λ*Ϊ Μ* Ν΢βναύ* άχλύ 4 ΙΰδβνρΠΰτ υδξ΢ιδλ όχΰ ώτψλαχρδΠΰ ΰ υαχΩραύ χΰτ" ΔγδτξΩρλΰύ ΡΠχόΰύ*Χΰ 1;<; θ Γΰωγα νμαΠιδλ αυς χΰ ώτψλαχρδΠΰ οαλ χΰ 1;75 ΰ Μλ΢ιιθύ ότιδψΠζδλ ια δρμ΢ζδχαλ όχΰ Ναόλγλος ΞΩαχρΰ οαλ" ϋύ ψΰρδτχΪύ" όχθ ΓτρλοΪ άοθιΪ" ιδΰηθβλΰτρμθξΩι υαρ΢ρχθβα χΰτξδ΢χρΰτ*Χΰι άδυχΩβνρλΰ 1;71 ληρωδχαλ χΰ Δξιλος Αυδγδτξδρϋχλος ΒΩχϋυΰ .ΔΑΒ+*ΐ Μλ΢ιιθύδιχ΢όόδχαλ όχΰ Βΰρφϋχλος χΰτ ΧβΪβα* Χΰ ηϋβ΢χλς χΰτ Ωψδλ βδχαχραυδΠ όδ £μλ΢φοα³ ςυΰτότψι΢ζΰτι όθβαΠιΰιχδύ αιχλόχαόλαοΰΠ" αι΢βδό΢ χΰτύ θ βαρχτρλοΪ ΘγΩοχρα Αυΰόχςγΰτ* ΘβδμαγΪ υδΠια χΰτ e7=)e7= Ϊρξδ ια δυληδλιϊιδλ χθι οαχ΢όχαόθ χθύ τμδΠαύ χΰτ* Θ ΰλοΰμΩιδλαυδλιΰωόδ" ςυϋύ ςγΰλ* Βδ αφΰρβΪ δυλόχΰγΪ χΰτ άχΩγλΰτ Νςοΰνλχύ υΰτ υδρλμρ΢φδλ χθιαυδγυλόχλοΪ οαχ΢όχαόθ χθύ τμδΠαύ χΰτ υΰλθχΪ" ΰ ΑγΩοΰύ ΓληϋρΠοθύ αυς χθ όχΪγθ χΰτ όχθιδφθβδρΠηα Αορςυΰγθύ ο΢ιδλ Ωοογθόθ μλα χθ όϋρθρΠα χΰτ υρΰχδΠιΰιχαύ ηλδκαμϋμΪ δρ΢ιΰτ* ΐΡΠχόΰύ" βδ δυλόχΰγΪ χΰτ" αριδΠχαλ χθ ηλ΢ορθόθ οαλ αιχλυρΰχδΠιδλ χΰ υΰόςι υΰτ ξαότμοδιχρϋξδΠ ια βΰλραόχδΠ όδ ςγΰτύ χΰτύ ηδλιΰυαξΰωιχδύ γΰμΰχΩψιδύ*Χΰ 1;74 τόχΩρα αυς χλύ ότμορΰωόδλύ χΰτ ΗδοΩβνρθ δμοαχαγδΠυδλ χθι ΑξΪια βαζΠ βδ ΢γγΰτύΔΑΒΠχδύ ότιαμϋιλόχΩύ" αοΰγΰτξϊιχαύ χλύ ητι΢βδλύ χΰτ ΔΓΑά υΰτ τυΰψϋρΰωι υρΰύΞδόόαγΠα οαλ Νςρδλα Δγγ΢ηα* Θ υΰρδΠα Ϊχαι βλα όογθρΪ ηΰολβαόΠα* Ϋόχςόΰ" όδ ο΢υΰλΰτύόχαξβΰωύ" υλξαιϊύ αι΢βδόα όχΰι Νςγΰ οαλ όχα ΧρΠοαγα" αρψΠζδλ ια μρ΢φδλ χΰ ξδαχρλος<

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ioulios Kerpis liked this
Spiros Ganis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->