Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proiectarea Si Evaluarea Unitatii de Invatare

Proiectarea Si Evaluarea Unitatii de Invatare

Ratings:
(0)
|Views: 1,154|Likes:
Published by petrutz_74

More info:

Published by: petrutz_74 on Feb 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
Proiectarea şi evaluarea unităţii de învăţare „Circuitul simplu”Prof. Aurelia – Daniela Florian, Gr. Şc. „George Bibescu”, CraiovaProf. Monica Ştiucă – Mihăescu, Gr. Şc. „George Bibescu”, CraiovaProf. Simina Constantinov, Gr. Şc. „George Bibescu”, CraiovaProf. Petre Cauc, Gr. Şc. „George Bibescu”, Craiova
Proiectarea unităţii de învăţare:
„Circuitul simplu”
Clasa:
a X-a
Unitatea de învăţare:
Circuitul simplu.
Nr. ore alocate:
6
ConţinuturiCompetenţespecificeActivităţi de învăţareResursematerialeEvaluare/metode
Curentulelectric.Intensitateacurentuluielectric.Măsur areaintensităţiicurentuluielectric.Tensiuneelectrică.Măsurareatensiuniielectrice.Identificareamărimilor fizicecarecaracterizeazăcurentul electricstaţionar 
Se analizează curent electriccontinuu şi cauza producerii acestuia prin discuţii, modelări, vizionare desoft educaţional
Prezentarea elementelor unuicircuit electric simplu şi simbolurilelor grafice;
Realizarea unor montaje electrice pentru diferite circuite electrice;
Măsurarea intensităţii curentuluielectric cu ampermetrul
Scrierea relaţiei matematice dintretensiunea electromotoare, tensiuneala borne şi tensiunea internă a surseide curent electric;
Măsurarea unor tensiuni electrice pe diferite porţiuni de circuit.manual, cretă,tablă, caietulelevului,elemente decircuit,ampermetre,voltmeter, softeducaţional,computer,videoproiector, planşeconversaţie,rezolvare de probleme,observareaactivităţiiexperirmentale aelevului, joculdidactic, tema pentru acasăRezistenţaelectrică.Legea luiOhm.Aplicarea legilor lui Ohm pentruo porţiune decircuit şi pentruîntreg circuitulîn rezolvarea de probleme
Studiul experimental aldependenţei I=I(U) pentru diferiteconductoare metalice;
Se analizează enunţul legii luiOhm şi condiţiile de aplicabilitate;
Determinarea experimentală arezistenţei electrice a unei porţiuni decircuit utilizând voltmetrul şiampermetrul în circuite de curentcontinuu;
Aplicarea legii lui Ohm însoluţionarea de probleme cu soluţienumerică şi probleme practice;
Analizarea funcţionării unuireostat sau a unui potenţiometrumanual, cretă,tablă, caietulelevului,elemente decircuit,instrumente demăsură, softeducaţional,computer,videoproiector conversaţie,observareaactivităţiielevului, fişe deactivitateexperimentală,experimentfrontal, portofoliu, tema pentru acasă, test
 
Proiectarea unităţii de învăţare
:
„Circuitul simplu” conţine:
Conţinuturile aferente acestei unităţi, prevăzute în programă;
Competenţele specifice din programă;
Activităţile de învăţare care sunt alese având ca reper sarcinile de învăţare din programă, astfel încât săducă la dobândirea competenţelor specifice;
Resursele materiale utilizate în cadrul activităţilor de învăţare;
Metode de predare/ evaluare aplicate în cadrul activităţilor de învăţare
Conţinuturi şi sarcini de învăţare
C
ONŢINUTURI
S
ARCINI
 
DE
 
ÎNVĂŢARE
1.Producerea şiutilizarea curentuluicontinuu
 Elevii trebuie învăţaţi:
1.1.C
URENTUL
 
ELECTRIC
să ştie ce este curentul electric; cum se produce curentul electric continuu
să ştie care este cauza apariţiei curentului electric
să ştie ce este intensitatea curentului electric şi care este unitatea de măsură
să cunoască elementele unui circuit simplu şi simbolurile elementelor 
să facă distincţie între tensiunea la bornele unui generator, tensiunea interioară şitensiunea electromotoare
să ştie să conecteze un ampermetru şi un voltmetru într-un circuit1.2.L
EGEA
 
LUI
O
HM
să ştie că pentru un conductor electric la temperatură constantă, raportul dintre tensiuneaaplicată şi intensitatea curentului electric este constant
să scrie legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul
să ştie unitatea de măsură petru rezistenţa electrică
să facă distincţie între rezistor şi rezistenţă electrică
să ştie ce este un reostat şi ce este un potenţiometru şi cum funcţionează ele
să poată determina experimental rezistenţa unui conductor având la dispoziţie o sursă,un ampermetru şi un voltmetru
să ştie să citească corect indicaţiile date de aparatele de măsură
Având ca reper indicatorii de performanţă ce indică performanţa şcolară a elevilor (satisfăcătoare, optimă şiexcepţională) în raport cu competenţele cheie care trebuie dezvoltate, am dezvoltat şi particularizat aceştiindicatori de performanţă în raport cu competenţele specifice şi cu competenţele derivate pentru această unitatede învăţare.Evaluarea sumativă a acestei unităţi de învăţare s-a realizat printr-un test la care s-au adăugat criteriile deacordare a notelor.
 
Competenţe-cheieIndicatori de performanţăSatisfăcătorOptimExcepţional
1. Înţelegerea şiexplicarea unor fenomene fizice, aunor procesetehnologice, afuncţionării şiutilizării unor  produse ale tehniciiîntâlnite în viaţa dezi cu zi- demonstrează cunoaşterea şiînţelegerea de bază a majorităţiifenomenelor şi conceptelor fizicestudiate în anii anteriori, la nivelulminim necesar parcurgeriiconţinuturilor şi sarcinilor de învăţarestabilite de programa şcolară a anuluicurent- descriu şi explică din punct devedere cauzal majoritateafenomenelor fizice studiate, utilizânduneori clasificări şi generalizări- utilizează relaţii cantitative îndefinirea unor mărimi şi efectueazăcalcule directe a valorilor acestor mărimi, utilizând corect unităţile demăsură- recunosc şi pot da unele exemple deaplicaţii ale fenomenelor şiconceptelor studiate- demonstrează cunoaşterea şiînţelegerea tuturor fenomenelor şiconceptelor fizice studiate în aniianteriori, la nivelul necesar  parcurgerii conţinuturilor şi sarcinilor de învăţare stabilite de programaşcolară a anului curent- descriu şi explică din punct devedere cauzal toate fenomenele fizicestudiate, utilizând clasificări şigeneralizări- utilizează relaţii cantitative întrediferite mărimi fizice, analizândrelaţiile din punct de vederedimensional- exemplifică, explică şi considerăcritic o varietate de aplicaţii alefenomenelor şi conceptelor studiate- demonstrează cunoaşterea şi înţelegereaaprofundată a fenomenelor şi conceptelor fizice studiate în anii anteriori şi capacitateade a le integra structurat pe acestea cufenomenele şi conceptele fizice studiate înanul curent- încadrează fenomene fizice în categorii defenomene pe care le explică utilizând teorii şimodele adecvate- utilizează eficient relaţii cantitative întrediferite mărimi fizice pentru a explicacondiţiile în care se produc şi modul în carese produc diferite fenomene fizice- dau exemple de explicaţii ştiinţifice şimodele care au fost modificate deexperimente ulterioare şi explică semnificaţiadovezilor experimentale în modificareateoriilor ştiinţifice- aplică înţelegerea fenomenelor şiconceptelor fizice studiate pentru a explica ovarietate largă de aplicaţii ale acestora,inclusiv prin utilizarea unor estimăricantitative2. Investigaţiaştiinţificăexperimentală şiteoretică aplicată înfizică- urmează sugestiile date şi propun propriile idei asupra modalităţilor de aafla răspunsul la o întrebare,recunoscând necesitatea anumitor informaţii- utilizează texte simple pentru a găsio informaţie- efectuează observaţii relevante dupăindicaţii- măsoară valori ale mărimilor fiziceutilizând dispozitive simple- efectuează după indicaţiiexperimente simple, înregistrând îndiferite moduri datele necesare şiexplicând regularităţile simpleconstatate- analizează informaţiile pe care le aula dispoziţie, propun modalităţiconcrete de utilizare a acestora şi leaplică pentru a răspunde la o întrebare- evaluează şi sintetizează informaţiileobţinute independent din surseindicate- efectuează observaţiile asupra căroradecid singuri că sunt relevante- măsoară valori ale unor mărimifizice utilizând diferite dispozitive şiapreciază critic precizia măsurătorilor în raport cu scopul propus, propunândmodalităţi de îmbunătăţire a acesteia- recunosc că investigarea diferitelor chestiuni ştiinţifice necesită diferitestrategii şi utilizează cunoştinţele şiînţelegerea dobândite în alegereastrategiei potrivite pentru sarcinile propuse- identifică observaţiile şimăsurătorile anomale şi le excludcând trasează grafice şi stabilescconcluzii- utilizează cunoştinţele şi înţelegereadobândite pentru a trage concluzii dinrezultatele obţinute- consideră critic graficele şi tabelelecu rezultate- analizează informaţiile pe care le au ladispoziţie, propun modalităţi concrete deutilizare şi completarea a acestora şi le aplică pentru a răspunde la o întrebare- evaluează şi sintetizează informaţiileobţinute independent dintr-o varietate desurse- înregistrează observaţiile şi comparaţiilerelevante, identificând cu claritate punctelecu semnificaţie deosebită- decid nivelul de precizie necesar în raportcu scopul propus şi măsoară valori ale unor mărimi fizice utilizând diferite dispozitive- recunosc că investigarea diferitelor chestiuni ştiinţifice necesită diferite strategiişi utilizează cunoştinţele şi înţelegereadobândite în alegerea strategiei potrivite pentru sarcinile propuse- identifică şi explică observaţiile şimăsurătorile anomale şi le exclud cândtrasează grafice şi stabilesc concluzii- utilizează cunoştinţele şi înţelegereadobândite pentru a interpreta tendinţe şiregularităţi şi pentru a trage concluzii dinrezultatele obţinute- consideră critic graficele şi tabelele curezultate şi oferă argumente justificate pentrumodalităţi de colectare a unor informaţiisuplimentare3. Comunicarea- comunică oral şi în scris informiile pe care le deţin utilizând terminologiade bază însuşită- comunică oral şi în scris concluziileşi argumentele lor, utilizând un limbajştiinţific corespunzător - utilizează grafice, relaţii cantitativeşi convenţii în comunicare pentru asusţine concluzii şi argumente- demonstrează conştiinţa unui număr de puncte de vedere asupra aceleiaşi probleme- comunică oral şi în scris concluziile şiargumentele lor, utilizând un limbaj ştiinţificcorespunzător - utilizează grafice, relaţii cantitative şiconvenţii în comunicare pentru a susţineconcluzii şi argumente- demonstrează înţelegerea gradului deincertitudine şi conştiinţa unui număr de puncte de vedere asupra aceleiaşi probleme4. Protecţia propriei persoane, acelorlalţi şi amediuluiînconjurător - aplică în practică regulile de bază privind protecţia propriei persoane, acelorlalţi şi a mediului înconjurător - demonstrează cunoaşterea regulilor de bază privind protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediuluiînconjurător - aplică în practică, atât în şcoală câtşi în afara acesteia, regulile de bază privind protecţia propriei persoane, acelorlalţi şi a mediului înconjurător - demonstrează capacitatea de a face previziuni argumentate privind efectele unor fenomene fizice asupra propriei persoane, acelorlalţi şi a mediului înconjurător - demonstrează cunoaşterea şi înţelegerearegulilor de bază privind protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediuluiînconjurător - aplică în practică, atât în şcoală cât şi înafara acesteia, regulile de bază privind protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi amediului înconjurător 

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
anonim150 liked this
Manea Camelia liked this
Carmen Buturca-Cioata liked this
virgilarama liked this
virgilarama liked this
virgilarama liked this
HEDY1977 liked this
HEDY1977 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->