Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rehabilitacja Po Rekonstrukcji w.krzyzowego Przedniego

Rehabilitacja Po Rekonstrukcji w.krzyzowego Przedniego

Ratings:
(0)
|Views: 2,233|Likes:
Published by zwijka

More info:

Published by: zwijka on Feb 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
Streszczenie
 W pracy omówiona jest rehabilitacja pacjentów porekonstrukcji wiæzadÆa krzyºowego przedniego, we-dÆug programu stosowanego w
Carolina MedicalCenter
.Program rehabilitacji dobierany jest indywidualniedla kaºdego pacjenta i róºni siæ intensywno¥ciå,tempem i metodykå usprawniania. Róºnice te så za-leºne od: techniki operacyjnej, czasu od urazu,wspóÆistniejåcych urazów, wieku, rodzaju aktyw-no¥ci i kondycji fizycznej pacjenta oraz jego moty-wacji i znajomo¥ci programu usprawniania. W procesie rehabilitacji moºna wyróºnkilkaetapów:— przygotowanie do operacji— wczesna faza pooperacyjna; ostra, trwajåca okoÆodwóch tygodni (do zdjæcia szwów)— faza powrotu funkcji stawu, trwajåca do okoÆodziewiåtego tygodnia po operacji— okres przygotowania i stopniowego powrotu doaktywno¥ci rekreacyjnej i sportowej— pny powrót do uprawiania sportu po oko6 – 9 miesiåcach, w zaleºno¥ci od rodzaju dyscypli-ny sportowej.GÆównymi zaÆoºeniami rehabilitacji pooperacyjnejså:— zmniejszenie bólu, wysiæku i stanu zapalnego— ìwiczenia zakresu ruchu bezpo¥rednio po opera-cji, w zakresie 0° – 60° do 90° w granicach tolerancji,i osiågniæcie peÆnego zakresu ruchu do okoÆo 9. ty-godniapeÆne obciåºanie koñczyny w dniu operacji,w granicach tolerancji bólowejjak najszybsze odzyskanie kontroli miæ¥nioweji czynnej stabilizacji kolana— ìwiczenie propriocepcji i koordynacji (juº wewczesnej fazie pooperacyjnej)zapobieganie konfliktowi w stawie rzepko-wo-udowym— wczesne wÆåczanie do ìwiczeñ elementów wybra-nych dyscyplin sportowychpowrót do pracy po 3 – 6 tygodniach, oraz aktyw-no¥ci rekreacyjnej i sportowej po 4, 6, 9, miesiåcach— w zaleºno¥ci od rodzaju uprawianego sportu.GÆówny nacisk poÆoºono na jak najszybsze uzyska-nie peÆnego wyprostu oraz kontroli miæ¥nioweji propriocepcji. òwiczenia wykonywane så w zamk-niætych i otwartych Æañcuchach kinetycznych, z ko-kontrakcjå miæ¥ni kulszowo-goleniowych w sposóbmoºliwie najmniej obciåºajåcy przebudowujåcy siæprzeszczep.U osób czynnie uprawiajåcych sport, do ìwiczeñwcze¥nie wÆåczane elementy danej dyscyplinysportowej, co zapobiega zaburzeniom charakterys-tycznych stereotypów ruchowych a takºe pomagaprzeÆamaì barieræ psychicznå i obawy przed powro-tem do peÆnej aktywno¥ci.Powrót do uprawiania sportu uwarunkowany jestuzyskaniem: peÆnego zakresu ruchu, dobrej proprio-cepcji i koordynacji, prawidÆowej wnowagimiæ¥niowej, wyniku testów funkcjonalnych w grani-cach okoÆo 90% w porównaniu z nogå nieoperowa-nå oraz brakiem wysiæku i bólu podczas aktywno¥cifizycznej. [Acta Clinica 2:86-100]
SÆowa kluczowe:
wiæzadÆo krzyºowe przednie, re-konstrukcja, rehabilitacja.
Summary
Paper presents rehabilitation program for the pa-tients after anterior cruciate ligament reconstructionemployed in Carolina Medical Center.Rehabilitation course is divided on six periods.— preoperation phase— early postoperative phase (acute) (0 – 2 weeks)function restoring phase (up to 9 week)— preparing and gradual returning to recreation andsports activity (from 9 week)— return to full sports activity (after 6 – 9 months,depending of kind of sport)
86
• Wiosna 2002
Rehabilitacja po rekonstrukcjiwiæzadÆa krzyºowego przedniego
Rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction
 Artur Pasierbiñski, Aneta Jarzåbek
Carolina Medical Center, Warszawa
 
Uszkodzenie wiæzadÆa krzyºowegoprzedniego (WKP), jako jedno z naj-ciæºszych uszkodzeñ aparatu wiæzadÆowegostawu kolanowego, w wiækszo¥ci przypad-ków wymaga leczenia operacyjnego i spe-cjalistycznej rehabilitacji.Leczenie zachowawcze wybranych pa-cjentów (speÆniajåcych odpowiednie kryte-ria) daje zadowalajåce rezultaty, ale zmu-szeni så oni do obniºenia poziomu, a na-wet rezygnacji ze swojej aktywno¥ci sporto-wej, i do ciågÆej kontroli funkcjonowaniastawu kolanowego (15, 27).Rehabilitacja po rekonstrukcji WKPbudzi wciåº wiele kontrowersji. Dotyczåone najczæ¥ciej: stopnia ograniczenia za-kresu ruchu oraz czasu rozpoczæcia obciå-ºania koñczyny we wczesnej fazie poopera-cyjnej, metodyki i intensywno¥ci ìwiczeñusprawniajåcych, jak równieº czasu powro-tu pacjentów do normalnej codziennej ak-tywno¥ci, a póªniej aktywno¥ci rekreacyjneji sportowej. Niemal wszystkie rodki,w których wykonywane rekonstrukcjewiæzadeÆ, stworzyÆy wÆasne procedury po-stæpowania pooperacyjnego i usprawniania,które czasem znacznie siæ ºn, leczopierajå siæ na tych samych podstawowychzasadach, majåcych na celu ochronæ prze-szczepu i powrót peÆnej funkcji stawu kola-nowego bez utraty jego stabilno¥ci (5, 10,17, 18, 22, 23). Wyniki najlepiej przepro-wadzonej operacji mogå byì zniweczoneprzez póªniejsze niewÆa¥ciwe postæpowaniepacjenta lub nieodpowiedniå rehabilitacjæ.GÆównym celem rehabilitacji po rekon-strukcji WKP jest przywcenie peÆnejfunkcji stawu kolanowego i caÆej koñczynydolnej (tj. odzyskanie prawidÆowej rucho-mo¥ci, propriocepcji, siÆy i koordynacji)oraz moºliwie jak najszybszy powrót pa-cjenta do aktywno¥ci dnia codziennego,pracy oraz aktywno¥ci rekreacyjnej czysportowej,
bez utraty stabilno¥ci stawu
.Zadaniem rehabilitacji jest równieº zapo-bieganie powtórnym urazom i przeciåºe-niom innych czæ¥ci ciaÆa, które kompensujåniewydolno¥ì kolana w Æañcuchu kinema-tycznym podczas róºnorodnej aktywno¥ci(7).Program rehabilitacji dobierany jest in-dywidualnie dla kaºdego pacjenta, a
Tom 2, Numer 1 •
87
 Rehabilitacja wiæzadÆa krzyºowego
The rehabilitation protocol is flexible, intensity andprogression of rehabilitation vary and is related to:the surgery (graft choice, fixation, operative proce-dure), timing from injury (tissue adaptation, com-pensatory mechanisms), coexisting injures (menis-cus and cartilage lesion), age, patients activity level,motivation and knowledge of the rehabilitation pro-gram.Principles of postoperative care and rehabilitation inour clinic are:— decrease of pain, swelling, and inflammation— full weight bearing as tolerated witch or withoutcrutchesimmediate ROM exercises in the range 0° – 60° to90° as tolerated, gradually increased to 120° and fullflexion after 6 9 weeks postoperatively (utilizing CPM, passive, active assisted and active exercises)— quadriceps, hamstrings and whole lower limb andpelvis muscle exercises with increasing resistance inclose and open kinetic chains— prevention from patello-femoral joint problems— proprioception and coordination exercises (fromearly postoperative)— return to work after 3 – 6 weeks, recreation andsport activity after 4, 6, 9, months— close cooperation between surgeon, therapist andpatient during rehabilitation We focus on achieving as fast as possible, full exten-sion of the knee, muscle control and proprioception.Exercises are performed in closed and open kineticchains, with cocontraction of hamstring muscle, inthe way to avoid too much stress on healing graft.In cases of athletes and recreational active patients,there were included to rehabilitation program (fromearly postoperative) elements of sports specific exer-cises.That helped to restore proper movements patternsand to brake psychical barrier in returning to fullsports activity.Return to sport is allowed when patients achievesfull range of motion, normal proprioception and ba-lance, functional tests results about 90% and there isno pain or swelling in connection with physical ac-tivity. [Acta Clinica 2:86-100]
Key words:
anterior cruciate ligament, reconstruc-tion, rehabilitation
 
róºnice w tempie i sposobie usprawnianiazaleºå od wielu czynników, tj.:techniki operacyjnej (wybór prze-szczepu, rodzaj mocowania, zmienne ¥ród-operacyjne)— czasu od urazu do operacji (adapta-cja tkanek, mechanizmy kompensacyjne)wspóÆistniejåcych urazów (uszkodze-nia chrzåstki, Æåkotek itp.)wieku, rodzaju i poziomu aktywno¥cioraz kondycji fizycznej pacjenta— motywacji, oczekiwañ pacjenta orazznajomo¥ci programu usprawniania.Obecne techniki rekonstrukcji wiæzadeÆdajå stabilne i wytrzymaÆe mocowanie coumoºliwia wczesnå mobilizacruchowåstawu. Jednak np. przy niskiej sto¥ciko¥ci, podczas operacji moºe siæ okazaì, ºezamocowanie przeszczepu (szczególniew ko¥ci piszczelowej) nie jest wystarczajåcomocne i rehabilitacja nie powinna byì pro-wadzona zbyt intensywnie (opóªnienie ob-ciåºania koñczyny, ograniczenie zakresuruchu ìwiczeñ, dÆuºsze uºywanie ortezy).Jako przeszczep do rekonstrukcji WKPnajczæ¥ciej stosowanymi materiaÆami wiæzadÆo ciwe rzepki (PT), ¥cgnamiæ¥ni póÆ¥ciægnistego i smukÆego (StG);rzadziej ¥ciægno miæ¥nia czworogÆowego(QT). W 
Carolina Medical Center
stosowa-ne wnieº allografty ze ¥cgna piæ-towego. Wybór przeszczepu oraz sposób jegomocowania ma wpÆyw na postæpowaniepooperacyjne szczególnie w poczåtkowymokresie, kiedy pacjent powraca do aktyw-no¥ci dnia codziennego. W trakcie rehabilitacji naleºy odpo-wiednio dostosowaì technikæ i rodzaj wy-konywanych ìwiczeñ, aby nie prowokowaìdolegliwo¥ci bólowych z miejsca pobraniaprzeszczepu. Pacjenci po rekonstrukcji WKP z uºyciem StG rozpoczynajå ìwicze-nia czynne zginaczy kolana oraz stretching przywodzicieli, po okoÆo 4 tygodniach odoperacji. U pacjenw tych, szczególniew¥ród kobiet, wystæpuje wiæksza tendencjado nadmiernej rotacji zewnætrznej pod-udzia i ko¥lawienia kolana podczas chodupo pÆaskim podÆoºu, po schodach, orazw trakcie ìwiczeñ (zarówno w zamkniæ-tych jak i otwartych Æañcuchach kinetycz-nych), niº u pacjentów po rekonstrukcjiz yciem PT. Powoduje to czæste dys-funkcje i ból stawu piszczelowo-strzaÆko-wego oraz naraºa na przeciåºenie bocznyprzedziaÆ stawu rzepkowo-udowego(SRU). Dlatego w ciågu caÆego procesu re-habilitacji zwracamy szczególnå uwagæ nakorekczaburzbiomechaniki ruchukoñczyny dolnej, spowodowanych pobra-niem ¥ciægien dwóch miæ¥ni kontrolujåcychruch stawu (bardzo dobre efekty daje tu za-stosowanie technik PNF). W przypadkupacjentów po rekonstrukcji z uºyciem PT,kÆadziemy duºy nacisk na mobilizacjæ bliz-ny pooperacyjnej i rzepki, a takºe ostroºniedawkujemy ìwiczenia oporowe i rozciåga-jåce miæsieñ czworogÆowy.Znaczåcy wpÆyw na przebieg uspraw-niania ma równieº czas od urazu do opera-cji. W przypadku kiedy rekonstrukcja wiæ-zadÆa dokonywana jest bezpo¥rednio, lubw krótkim czasie po urazie, musimy zÆago-
 Acta Clinica
88
• Wiosna 2002
Ryc. 1. U pacjentów po leczeniu operacyjnym prze-wlekÆej niestabilno¥ci (szczególnie technikå StG),bardzo dobre efekty daje ìwiczenie metodå PNF.Zarówno przy pomocy terapeuty, jak i przy uºyciuelastycznych ta¥m gumowych w róºnych pozycjach

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Krzysztof Gardocki liked this
Łukasz Białek liked this
justprzy liked this
justprzy liked this
TheRenmos liked this
TheRenmos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->