Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gençlik Parkı Yeniden Hizmette 2

Gençlik Parkı Yeniden Hizmette 2

Ratings: (0)|Views: 127 |Likes:
Gençlik Parkı Yeniden Hizmette 2
Gençlik Parkı Yeniden Hizmette 2

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Melih Gökçek Fan Kulüp on Feb 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

 
Ağustos 2009
9
Kent
 
Gezi
 T ü r k i ye C um h u ri ye tinin  U l usa l  Ba y ramı o lan Za f e r  Ba y ramı  he r  yı l 30  Ağ us tos ta  k  u t lanı r. Za f e r  Ba y ramı e t k in li k  le ri çe rçe v esinde  A k  te pe Çoc u k  K u l ü b ü  A ta ya sa ygı d u r uş u için  Anı t k a bi r  zi ya re tinde  b u l und u.30  Ağ us tos Za f e r  Ba y ramının  b u  yı l 87.  Y ı ldön üm ün ü  k  u t l u yo r u z.  B u coş- k  u  v e  he yecan i le  ya pı lan  Anı t k a bi r  zi ya re ti  b u açıdan ço k  da ha an lam lı geç ti.  Mo zo lede sa ygı d u r uş unda  b u l unan  ü ye le r da ha son ra  Anı t k a bi rin m ü ze  bö- l üm le rine geç ti le r.  A ta t ü r k  ün ö ze l eş ya la rının  b u l und uğ u  bö l üme a y rı  bi r i lgi gös te ren  ü ye le r, as k e r le rin nö be t değişimini de  ha y ran lı k  la i z ledi le r.
30  AĞ US TOS
 E y isimsi z meç h u l as k er,  Ağ us tos un o t u z unda  K a zandığın  b ü y ü k   zaer,  K arşısında: Ci han  ti trer. Y üreğinde a teş  yandı,  Mec b ur o ld un  har p e tme ye.  E lin  k ana  bir  bo yandı,  Des tanını ci han andı. Tari h lere dön üm  ya p tı;  Demir e lin: - D ur, di yere k ...  B ü t ün d ün ya  hisse  k a p tı;  H u z ur unda ir k i lere k . Meç h u l as k er; a l k ış sana,  Yaşı yor um sa yende  ben...  Va ziedir  her an  bana,  H ürme t e tme k  me zarına.Osman  A l tıno k 
Zafer Bayramı’ndaAta’ya Saygı Duruşu
B i lg i Er iş im Mer kez inde 30 Ağ us tos Zaer Ba yram ı Coş k us u
Genç lerin  tari himizi araş tırmasını, öğrenmesi, öğrendi k  lerini  bir bir le-ri y le pa y laşmasınıhedefe yen Bi lgi Erişim Mer k ezi,  b u  k ez de çoc u k  lar ara-sında 30  Ağ us tos Za er Ba yramı i le i lgi li  bir şiir  yarışması d üzen ledi.Ka tı lımın ço k   yoğ un o ld uğ u  yarışmada, 30  Ağ us tos Za er Ba yramını çoc u k  lar eğ lence içinde, g ün ün an lam  v e önemini an la tan  yazı lar la  v e şiir- ler le  k  u t ladı lar.Şiir  yarışması son unda genç ler de Osman  A l tıno k   birinci liği  k azanır- k en, i k inci liği de  Y a v  uz  To lga  Y  üzer a ldı.Öd ü l  töreninde  yarışmanın  birincisine  v e i k incisine  orma  v eri ldi.  Ar- k adaş larının a l k ış ları  v e  te bri k  leri eş liğinde öd ü l lerini a lanü ye lerin m u t l u- l u k  ları gör ü lme ye değerdi.
 
Ağustos 2009
10
Kent
 
Şenlik 
Çubuk Aile Yaşam Merkezi, yazın coşkusunu üyeleri veüye aileleri ile paylaşmak için “Yaz Şenliği” düzenledi.Merkez önünde gerçekleştirilen yaz şenliğinde merkezüyeleri ve aileleri keyifli saatler geçirmenin mutluluğunu ya
-
şadılar. Şenlikte çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenlendi.Merkez üyeleri ve ailelerinin katıldığı programda, çocukkulübü Seğmen ekibi gösterisi, gençlik merkezi Kolbastıekibi, Hepsi Minik Kızlar Grubu dans gösterisi, çuvalla koş
-
ma, ip çekme, yumurta taşıma, mumya sarma yarışmala
-
rı yapıldı. Sunuculuğunu merkez üyelerinden Ekrem Çağa
-
tay Özdemir’in yaptığı şenlikte, yarışmada dereceye girenüyelere çeşitli hediyeler verildi. Şenlik, Ankara Oyun hava
-
ları ile son buldu.
Çubuk’ta Yaz Şenliği
Gençlik Parkı Gençlik Merkezi Ağus
-
tos ayı boyunca üyelerine zengin bir eğ
-
lence şöleni sundu.Eğlencenin doruk noktasına ulaştığı Yaz Partisi’nde Kolbastı, Capeuro, Bre
-
ak Dance, MC gruplarının hareketli dansgösterileri ile merkez üyelerinden Süley
-
man Harmancı ve ekibinin eşsiz müzikdinletisi konukların takdirini kazandı. Yaz partisinde ayrıca keyifli yarışmala
-
ra da yer verildi. Yarışmalar misafirlerdenve üyelerden tam not aldı.
Eğlence Gençlik Parkı Gençlik Merkezi’nde Yaşanır
Keçiören Çocuk Kulübü Zeynepcik Parkı’nda bir uçurt
-
ma şenliği düzenledi. Üyeler şenlikte kendi aralarındadostça bir rekabetle yarıştılar ve doyasıya eğlendiler.Şehir hayatının getirmiş olduğu kısıtlamalardan buna
-
lan üyeler, o gün uçurtmalar gibi özgürce, şehir hayatınınvermiş olduğu stresi atıp, topraktan aldıkları pozitif ener
-
 ji ile dinlendiler.Uçurtmaların gökyüzünde oluşturduğu rengârenk gö
-
rüntü ise görülmeye değer bir manzara oluşturdu. Üye
-
ler, şenliğin bitiminde eğitmenlerinden böyle bir programınyeniden düzenlenmesini ve böylece yaklaşan yeni eğitimve öğretim yılına motive olmuş bir şekilde girmek istedik
-lerini belirttiler.
Keçiören Çocuk Kulübü Uçurtma Şenliğinde
 
Ağustos 2009
11
Kent
 
Seminer
17 Ağustos 1999’da meydana gelen ve geniş bir alanda his
-
sedilen depremin 10. yıldönümü Dikmen Gençlik Merkezi’ndede unutulmadı. O acı günü hatırlamak herkesi derinden üzsede deprem gerçeği unutulmaması ve unutturulmaması gere
-
ken bir olay. Depremle yaşamayı öğrenmelisiniz diyor uzman
-
lar. Evet, öğrenmeliyiz ve her an depreme karşı hazırlıklı olmalı
-
yız. Neden? Çünkü Türkiye depremlerin yoğun olduğu bir böl
-
gede yer alıyor.Bu nedenle Dikmen Gençlik Merkezi’nde üyeleri bilinçlendir
-
mek amacıyla deprem konulu bir slâyt sunuldu. Depremi, neleryapmamız gerektiğini, nasıl korunmamızı anlatan slâytta; dep
-
remin, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığıtoprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapıların ha
-
sar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceğini göste
-
ren bir doğa olayı olduğu bir kez daha anlatıldı.
Dikmen Gençlik Merkezi’nde Marmara Depreminin Yıldönümü
Gençlik Parkı Gençlik Mer
-
kezi üyelerini eğlendirmenindışında bilgilendiriyor da.Merkez, Geçtiğimiz ay ço
-
cuk doktoru Özlem Ünal’ı mi
-
safir etti. Ünal; merkezde ver
-
diği ‘Hekim Gözüyle TürkMüziğine Bakış’ konulu semi
-
nerde konu ile ilgili bilgilerinimerkez üyeleri ile paylaştı.Ünal’a üyelerden oluşanTürk Müziği Korosu da eşlik
etti.
“Hekim Gözüyle Türk Müziği” Semineri
Mamak Çocuk Kulübü üye
-
leri, son aylarda çok yaygınolan ve insanları çok tedirgineden domuz gribi konulu semi
-nerde bir araya geldiler.
60.Yıl Sağlık Ocağı hemşire
-
lerinden Zekiye Adaş tarafındanverilen seminere üyeler büyükilgi gösterdiler.Domuz gribinin belirtilerininve korunma yollarının anlatıldı
-
ğı seminerde, çocuklar merakettikleri sorulara da cevap bul
-dular.
Mamaklı Çocuklar ‘Önce Sağlık’ Dedi

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->