Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10 Profil Peribadi Muslim

10 Profil Peribadi Muslim

Ratings: (0)|Views: 278|Likes:
Published by jeffieman

More info:

Published by: jeffieman on Feb 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2011

pdf

text

original

 
10 Profil Peribadi Muslim
Firman Allah SWT yang bermaksud: “Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yangdilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik danmelarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah(dengan sebenar-benar iman).” (Ali ‘Imran: 10).Umat Islam hari ini perlu mengembalikan ciri-ciri sebagai umat terbaik. Namun ia tidak akantercapai melainkan setiap individu umat memiliki ciri-ciri yang terbaik. Oleh itu, mereka mestilahmemiliki peribadi muslim yang dituntut oleh Al-Quran dan sunnah. Ia merupakan peribadi yang soleh,sikap, ucapan dan tindakannya terpancar nilai-nilai yang datang dari Allah SWT.Peribadi muslim bukanlah tercermin pada orang yang hanya rajin menjalankan Islam dari aspekibadat khusus, padahal itu hanyalah salah satu aspek yang harus ada pada peribadi seorang muslim. Olehkarena itu piawai peribadi muslim yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah merupakan sesuatu yang wajibdirumuskan, sehingga menjadi acuan bagi pembentukan peribadi muslim.Sekurang-kurangnya terdapat sepuluh profil atau ciri khas yang mesti ada pada peribadi seseorangmuslim. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Hasan Al-Banna:
 
kekuatan jasmani,
 
akhlak yang mantap,
 
fikiran berteraskan ilmu pengetahuan,
 
mampu berdikari,
 
aqidah yang sejahtera,
 
ibadah yang betul,
 
berjuang melawan nafsu,
 
menjaga masa,
 
mengatur urusan diri,
 
berguna untuk orang lain.
1) Aqidah yang sejahtera.
Aqidah muslim yang sejahtera adalah berpaksikan firman Allah SWT (yang bermaksud): “Rasulullahtelah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yangberiman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): “Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain Rasul-rasulnya”. Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat (kami pohonkan) keampunanMu wahaiTuhan kami, dan kepadaMu jualah tempat kembali.” (Al-Baqarah: 285).Juga mempraktikkan jawapan Rasulullah SAW kepada Jibril ketika baginda ditanya: “Apakah iman?”Baginda menjawab: “Beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, rasul-rasulNya, hari akhirat, dan ketetapan (takdir Allah) yang baik dan buruk.” (Riwayat Muslim).Perlaksanaan perkara ini ditonjolkan dalam kelakuan dan perbuatan serta pendirian mengesakanAllah dalam setiap keadaan. Sabda Rasulullah SAW: “Peliharalah Allah, nescaya Dia memeliharakamu. Apabilan kamu meminta mintalah daripada Allah. Ketahuilah perkara yang terlepas daripadakamu bukanlah ditetapkan untuk menimpa kamu, dan perkara yang menimpa kamu bukanlahditetapkan ia terlepas daripada kamu.” (Riwayat Muslim).
2) Ibadah yang betul.
Ibadah yang betul adalah berpaksikan firman Allah SWT (yang bermaksud): “Dan (ingatlah) Aku tidakmenciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. (Al-Zariyat: 56). Ibadat hendaklah meliputi segenap perkara yang baik dan berkebajikan selagi manaterdapat niat yang ikhlas, benar dan jitu, semata-mata mengharapkan keredhaan Allah SWT:“Katakanlah: “Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk AllahTuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.” (Al-An‘am, 162).
 
Justeru ibadah merangkumi dua tonggak asas:a) Amal ibadat yang bertepatan dengan syariat Allah.b)
 
Niat yang ikhlas ditujukan kepaa Allah.Berlandaskan dua perkara ini, setiap individu muslim melaraskan setiap perbuatan yang dilakukansebagai ibadat yang tulus kepada Allah. Ia menjadikan adat dalam kehidupan sebagai ibadatberdasarkan ganjaran di sisi Allah SWT.
3) Akhlak yang mantap.
Akhlak yang mantap adalah berpaksikan sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya aku diutuskan untukmenyempurnakan kemuliaan akhlak.” (Riwayat Imam Ahmad). Ini kerana akhlak adalah hasildaripada aqidah yang sejahtera, ibadat yang betul dan berjuang melawan nafsu secara berterusan.Sabda Rasulullah SAW: “Takutilah Allah di mana sahaja anda berada. Ikutilah kejahatan dengankebaikan untuk menghapuskannya, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik.(Riwayat al-Tirmizi).Seorang muslim hendaklah bersungguh-sungguh menjaga kemurniaan akhlak yang melambangkankebajikan, keimanan dan kebaikan dirinya. Ganjaran daripada penampilan tersebut bolehmenghampirkan diri seseorang kepada Allah SWT dan mendampingi Rasulullah SAW di syurga. ImamAhmad dan Ibn Hibban mengemukan riwayat daripada Ibn Umar bahawa sabda Rasulullah SAW:“Adakah kamu mahu aku beritahu tentang orang yang paling aku cintai dan paling dekat dengan padahari qiamat?” Para Sahabat menjawab: “Ya, wahai Rasulullah.” Sabda Rasulullah: “Orang yang palingbaik akhlaknya…” Juga sabda baginda: “Seseorang kamu yang berakhlak mulia dapat mencapaisesuatu yang tidak dicapai oleh orang yang berpuasa dan bersembahyang.”Justeru akhlak adalah seruan yang terbaik kepada I slam. Prinsip Islam juga tersebar dan menjadipasak yang kukuh di dalam masyarakat. Begitulah agama Islam tersebar melalui interaksi yang baik.
4) Fikiran berteraskan ilmu pengetahuan.
Fikiran berteraskan ilmu pengetahuan adalah berpaksikan firman Allah SWT yang bermaksud:“Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk), Iamenciptakan manusia dari sebuku darah beku; bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, Yangmengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”(Al-‘Alaq: 1-5).Juga firman Allah SWT yang bermaksud: “(Tuhan) Yang Maha Pemurah serta melimpah-limpahrahmatNya. Dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dialah yang telah menciptakan manusia; Dialahyang telah membolehkan manusia (bertutur) memberi dan menerima kenyataan.” (Al-Rahman: 1-5).Sabda Rasulullah SAW: “Sesiapa yang merentas jalan untuk menuntut ilmu, pasti Allah memudahkanlaluannya untuk ke syurga.” (Riwayat dikemukakan oleh Muslim).Di dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan yang harus kita lakukan, kecuali harus dimulai denganaktiviti berfikir. Karenanya seorang muslim harus memiliki wawasan keislaman dan keilmuan yangluas. Dapat kita bayangkan, betapa bahayanya suatu perbuatan tanpa mendapatkan pertimbanganpemikiran secara matang terlebih dahulu.Oleh karena itu Allah mempersoalkan kepada kita tentang tingkatan intelektual seseorangsebagaimana firmanNya yang bermaksud: “Katakanlah lagi (kepadanya): “Adakah sama orang-orangyang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang-orang yang dapatmengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna.” (Al-Zumar :9).
5) Kekuatan jasmani.
Memiliki Kekuatan jasmani adalah berpaksikan sabda Rasulullah SAW: “'Mukmin yang kuat lebih akucintai daripada mumin yang lemah.” (Riwayat Muslim). Kekuatan jasmani bererti seorang muslimmemiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal denganfizikalnya yang kuat. Sembahyang, puasa, zakat dan haji merupakan amalan di dalam Islam yangharus dilaksanakan dengan fizikal yang shat atau kuat, apalagi perang di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan lainnya.Oleh karena itu, kesihatan jasmani mestilah mendapat perhatian seorang muslim. Pencegahan daripenyakit adalah lebih utama daripada pengubatan. Sakit tetap terjadi tetapi janganlah seseorangmendedahkan diri kepada penyakit.
6) Mampu berdikari.
 
Menjadi orang yang mampu berdikari berpaksikan firman Allah SWT yang bermaksud: “Dialah yangmenjadikan bumi bagi kamu: mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya,serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah; dan (ingatlah), kepada Allah jualah (tempatkembali kamu sesudah) dibangkitkan hidup semula; (maka hargailah nikmatNya dan takutilahkemurkaanNya).” (Al-Mulk: 15). Sabda Rasulullah SAW: “Sesiapa yang menikmati waktu petangdengan mendapat hasil usaha sendiri, pasti ia menikmati waktu petang itu dengan mendapatkeampunan.” (Riwayat Al-Tabarani).Memiliki kemampuan usaha sendiri merupakan sesuatu yang amat diperlukan. Mempertahankankebenaran dan berjuang menegakkannya dapat dilaksanakan bilamana seseorang memilikikekuasaan, terutama dari segi ekonomi.Janganlah seseorang mengorbankan prinsip karena tidak memiliki kemandirian dari segi ekonomi.Seseorang muslim wajar memiliki kekayaan untuk menunaikan haji dan umrah, zakat, infaq,sedekah, dan mempersiapkan masa depan yang baik. Oleh karena itu perintah mencari nafkah amatbanyak di dalam Al-Quran dan hadis. Ia juga adalah suatu keutamaan.Dalam kaitan menciptakan kekuasaan inilah seorang muslim amat dituntut memiliki melayakandalam apa juga bidang yang baik. Ini supaya ia dapat meraih rezeki daripada Allah SWT. Ini keranarezeki yang telah Allah sediakan harus diambil dan digunakan. Untuk itu kebolehan dan kemahiranadalah diperlukan.
7) Mengatur urusan diri.
Mengatur urusan diri berpaksikan hadis Rasulullah SAW: “Baginda ditanya: Apakah amalan yangpaling afdhal? Jawab Baginda: “Sembahyang pada waktunya, berbakti kepada ibubapa dan kemudianjihad jalan Allah.” (Riwayat al-Bukhari). Nabi SAW mengajar para Sahabat tentang feqh keutamaansupaya mereka dapat mengatur urusan hidup agama dan dunia mengikut tuntutan dalam kehidupan:a) Kemestian (
dhoruriyat
): Tiada kehidupan tanpanya.b) Kesempurnaan (
kamaliyat
): Perkara yang menyempurnakan kebaikan dalam hidup.c) Penambahan (
tahsiniyat
): Perkara yang menambah kebaikan dan kenikmatan di dalam hidup.Perkara kemestian patutlah diutamakan terlebih dahulu sebelum perkara kesempurnaan danpenambahan. Perkara wajib mestilah diutamakan daripada perkara sunat. Menutup jalan keburukandiutamakan daripada membuka jalan kebaikan.Dengan kata lain, suatu urusan dikerjakan secara profesional dalam segenap segi. Bersungguh-sungguh, bersemangat dan berkorban, adanya penerusan dan berilmu pengetahuan merupakanantara yang mendapat perhatian secara serius dalam menunaikan tugas-tugas.
8) Menjaga masa.
Penjagaan masa adalah berpaksikan firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan bagi tiap-tiap umat adatempoh (yang telah ditetapkan); maka apabila datang tempohnya, tidak dapat merekadikemudiankan walau sesaatpun, dan tidak dapat pula mereka didahulukan.” (Al-‘Araf: 34).Waktu adalah kehidupan. Jika ia telah berlalu, ia tidak akan kembali. Setiap detik waktu mestilahdigunakan untuk kebaikan dunia dan akhirat sejajar dengan firman Allah SWT yang bermaksud: “Dantuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dankebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu)dari dunia; dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baikkepadamu (dengan pemberian nikmatNya yang melimpah-limpah); dan janganlah engkau melakukankerosakan di muka bumi; sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuatkerosakan.” (Al-Qasas: 77).Oleh karena itu setiap muslim amat dituntut untuk mengurus waktunya dengan baik, sehingga waktudapat berlalu dengan penggunaan yang efektif, tanpa dipersia-siakan. Justeru antara perkara yangditegaskan oleh Nabi SAW adalah memanfaatkan momentum lima perkara sebelum datang limaperkara, yakni waktu hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, rehat sebelumsibuk dan kaya sebelum miskin.
9) Berjuang melawan nafsu.
Berjuang melawan nafsu melawan nafsu berpaksikan firman Allah SWT yang bermaksud: “Demi dirimanusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai dengankeadaannya); serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan,dan yang membawanya kepada bertaqwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya -yang sedia bersih - bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan). Dan sesungguhnyahampalah orang yang menjadikan dirinya - yang sedia bersih - itu susut dan terbenam kebersihannya(dengan sebab kekotoran maksiat). (Al-Syams: 7-10).

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Yaya Gurlz liked this
Aiman Rosli liked this
casper0784 liked this
eijanieee liked this
035561 liked this
shokri2210 liked this
RieDy Albiyyah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->