Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
21Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Truyen Dong Thuy Luc Va Khi Nen

Truyen Dong Thuy Luc Va Khi Nen

Ratings: (0)|Views: 1,025|Likes:
Published by kimsuho
Thay Tinh'.
Thay Tinh'.

More info:

Published by: kimsuho on Feb 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
BÀI GI
NG
TRUY
N
ĐỘ
NGTH
Y L
Ự 
C &KHÍ NÉN
---2008---
 
Môc lôc
Trang
PhÇn
 
1 : hÖ thèng thñy lùc
........................................6
Ch
−  
¬ng 1 :
c¬ së lý thuyÕt
......................................................................6
1.1. LÞch sö ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng øng dông cña HTT§ thñy lùc
................6
1.2. Nh÷ng
− 
u ®iÓm vµ nh
− 
îc ®iÓm cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc
.61.1.1. ¦u ®iÓm....................................................................................................61.1.2. Nh
− 
îc ®iÓm..............................................................................................6
1.3. §Þnh luËt cña chÊt láng
................................................................................61.2.1.
¸
p
suÊt thñy tØnh......................................................................................71.2.2. Ph
− 
¬ng tr×nh dßng ch¶y............................................................................71.2.3. Ph
− 
¬ng tr×nh Bernulli...............................................................................7
1.4. §¬n vÞ ®o c¸c ®¹i l
− 
îng c¬ b¶n
...................................................................81.3.1.
¸
p
suÊt (p)................................................................................................81.3.2. VËn tèc (v)................................................................................................81.3.3. ThÓ tÝch vµ l
− 
u l
− 
îng................................................................................81.3.4. Lùc (F)......................................................................................................91.3.5. C«ng suÊt (N)...........................................................................................9
1.5. C¸c d¹ng n¨ng l
− 
îng
...................................................................................91.5.1. S¬ ®å thñy lùc t¹o chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn.................................................91.5.2. S¬ ®å thñy lùc t¹o chuyÓn ®éng quay.....................................................10
1.6. Tæn thÊt trong hÖ thèng truyÒn ®éng b»ng thñy lùc
..............................11
1.7. §é nhít vµ yªu cÇu ®èi víi dÇu thñy lùc
..................................................15
Ch
−  
¬ng 2 :
c¬ cÊu biÕn ®æi n¨ng l
− 
îng vµ hÖ thèngxö lý dÇu
....................................................17
 
2.1. B¬m dÇu vµ ®éng c¬ dÇu
...........................................................................172.1.1. Nguyªn lý chuyÓn ®æi n¨ng l
− 
îng.........................................................172.1.2. C¸c ®¹i l
− 
îng ®Æc tr
− 
ng..........................................................................172.1.3. C«ng thøc tÝnh to¸n b¬m vµ ®éng c¬ dÇu...............................................192.1.4. C¸c lo¹i b¬m...........................................................................................202.1.5. B¬m b¸nh r¨ng.......................................................................................202.1.6. B¬m trôc vÝt............................................................................................222.1.7. B¬m c¸nh g¹t..........................................................................................232.1.8. B¬m pitt«ng............................................................................................242.1.9. Tiªu chuÈn chän b¬m.............................................................................27
1
 
2.2. Xilanh truyÒn ®éng (c¬ cÊu chÊp hµnh)
..................................................272.2.1. NhiÖm ................................................................................................272.2.2. Ph©n lo¹i.................................................................................................272.2.3. CÊu t¹o xilanh.........................................................................................292.2.4. Mét sè xilanh th«ng dông......................................................................302.2.5. TÝnh to¸n xilanh truyÒn lùc....................................................................30
2.3. BÓ dÇu
.........................................................................................................322.3.1. NhiÖm ................................................................................................322.3.2. Chän kÝch th
− 
íc bÓ dÇu..........................................................................322.3.3. KÕt cÊu cña bÓ dÇu.................................................................................32
2.4. Bé léc dÇu
...................................................................................................332.4.1. NhiÖm vô................................................................................................332.4.2. Ph©n lo¹i theo kÝch th
− 
íc läc.................................................................332.4.3. Ph©n lo¹i theo kÕt cÊu.............................................................................342.4.4. C¸ch l¾p bé läc trong hÖ thèng...............................................................35
2.5. §o ¸p suÊt vµ l
− 
u l
− 
îng
.............................................................................362.5.1. §o ¸p suÊt...............................................................................................362.5.2. §o l
− 
u l
− 
îng...........................................................................................36
2.6. B×nh trÝch chøa
...........................................................................................372.6.1. NhiÖm vô................................................................................................372.6.2. Ph©n lo¹i.................................................................................................37
Ch
−  
¬ng 3 :
 
c¸c phÇn tö cña hÖ thèng ®iÒu khiÓnb»ng thñy lùc
........................................41
 3.1. Kh¸i niÖm
....................................................................................................413.1.1. HÖ thèng ®iÒu khiÓn...............................................................................413.1.2. S¬ ®å cÊu tróc hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc.................................41
3.2. Van ¸p suÊt
.................................................................................................42
 
3.2.1. NhiÖm vô............................................................................................... 423.2.2. Ph©n lo¹i.................................................................................................423.2.2.1. Van trµn vµ van an toµn....................................................................423.2.2.2. Van gi¶m ¸p......................................................................................443.2.2.3. Van c¶n.............................................................................................463.2.2.4. R¬le ¸p suÊt......................................................................................46
3.3. Van ®¶o chiÒu
.............................................................................................46
 
3.3.1. NhiÖm ................................................................................................463.3.2. C¸c kh¸i niÖm.........................................................................................463.3.3. Nguyªn lý lµm viÖc.................................................................................473.3.4. C¸c lo¹i tÝn hiÖu t¸c ®éng.......................................................................48
2

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nguyendaibka liked this
dinhquocnghi liked this
Thanh Uy liked this
hoangvu2509 liked this
haichoghe liked this
de_vansi liked this
elecnamthanh liked this
gd190108 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->