Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vägverkets beslut

Vägverkets beslut

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 356|Likes:
Published by Joakim Jardenberg
Vägverket har bestämt sig - skyltarna ska tillbaka. Vi får väl se...
Vägverket har bestämt sig - skyltarna ska tillbaka. Vi får väl se...

More info:

Published by: Joakim Jardenberg on Aug 27, 2007
Copyright:Attribution

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2009

pdf

text

original

 
~ V ä g v e r k e t
Orgenhet
Trafikrcgistrct,
TR
VU
KarinJardenbergKomellgatan2425668HelsingborgGoog1eSweden
AB
MariaGöthStureplan4
C
11435
Stockholm
BESLUT
Datum
2007-08-22
l(5)
Bete
cknin
g
RE10-B2007:936
Personligafordonsskyltarmed
beteck
ningen
GOOGLE
VägverketbeslutarattKarinJardenbergintehartttillpersonligfordonsskylt
med
beteckningen
GOOGLE
.RedogörelserärendetGoogleSweden
AB
(nedanGoogleSweden)harden6augusti2007inkommitmedenskrivelser retagetyrkarattgverketskallbeslutaattKarinJardenberginteskallhatttillpersonligfordonsskyltmedbeteckningenGOOGLE.TillstödförsinbegärananrGoogleSwedenatt gverkethargodkäntankanomskyltenutanatttillfgaGoogleSwedenochretagetvarken stårbakomansökanellergodtarden. KarinJardenbergharberettstillfälleattyttrasigöverGoogleSwedensberanochharanrti huvudsakljande:HonmotttersigGoogleSwedensyrkande.
Det
finnsmycket
som
talaremotattVägverketskullehajligheterattgenomrättelseelleromprövningavsittbeslutfråntahennerätten tillskylten.Vadavserttelseav
bes
lutpågrundavrbiseendefelärdenstyrandebestämmelsen 26
§
förvaltningslagen(1986:223).Bestämmelsensinnebördärattdenmyndighet
somhar
meddelat
ett
beslutfårttabeslutet,omdetinnellerenuppenbaroriktighettillljdavmyndighetenseller någonannansskrivfel,räknefelellerliknandeförbiseende.Vidaremåsteoriktighetenvarauppenbar förattettrbiseendefelska!!kunnattas.Bestämmelsengerdäremotinte
mynd
igheterbefogenhetatträttadanafeliettbeslutsinnehåll
som
beror
bristfällig
utredning,felaktigfaktabedömning,oriktigrättstillämpningellermissriktadanvändningavskönsbefogenheter(s.k.bedömningsfel).
Det
beslutsomVägverketfattadeavseendehennespersonligafordonsskyltärialltsentligtenoriktig rättstillämpning.Resultatetihennesfallblirföljaktligenattttelseenligt26
§
förvaltningslagenintekankommapåfråga.
Mer
omdettafinnsiHellners,Tryggve
&
Malmqvist,Bo,Förvaltningslagenmedkommentarer,2003,s.310-314.
r
omprövningller27§förvaltningslagen.Enligtde
nna
bestämmelsekaninteenbeslutsmyndighetavannananledningänrenaförbiseendefelomprövasitt tidigarebeslut,omändringenärtillnackdelfördenenskilde.Vidarellerattettgynnandebeslut
som
regelsvinnernegativttskraftochdärmedinte
kan
ändrasavbeslutsmyndigheten.
r
beslutets orubblighettalarnsyntilldenenskildestrygghetochenligthärskandeuppfattninganses trygghetsaspektenvaraheltavrande,ävenomdenkaninneraattklartfelaktigabeslutfår fortsattgiltighet.SevidareBohlin,A
lf
&
Wamling
-Nerep,Wiweka,Förvaltningsrättensgrunder, 2004,s.174.Ipraxisharvissaviktigaundantagställtsuppfrånhuvudregelnomnegativttskraft hosgynnandebeslut(jfrJO
1990/91
s.161samt
1992ref.64,
1992ref.78och
2000ref.16).Undantaganseskunnagöras,antingenombeslutetellerdenlagstiftningsombeslutetvilarpå
Beslut
Datu
m,
Beslut
sf
attarens
funktion/arg
Namn
 
~
'X'
Vägverket
Orgenhet
Trafikregistret,
Trafikr
egistret,
TRvuBESL
UT
Datum
2007
-08-22
Beteckning
RE10-B2007:
936
2(5)
-
I
innehållerettåterkallelseförbehåll,
om
tvingandesäkerhetsskälpåfordraren
om
edelbaråterkallelse medhänsyntilllsofara,
brandf
ara,rasrisketc.eller
om
beslutet
har
blivitfelaktigt
och
detta
beror
attdenenskildeharmnatvilseledandeuppgifter.
Detr
påpekas
attdeti
nte
ärtillräckligtatt myndigheten
har
fattatettfelaktigtbeslut,
utan
förutsättningenäratt
det
förel
igg
erettvilseledandefråndenenskilde.SevidareBohlin,A
lf
&
War
nling-Nerep,
Wiw
eka,Förvaltningsrättens
grunder
,2004,s.174-178.
Något
återkallelseforbehållfinnsiforevarandefallvarkenibeslutetelleri
den
lagstiftningsombeslutet
grundar
sigpå.
Vidar
eär
undan
taget
om
tvingandekerhetsskälej tillämpligt.
Hon
harifalletintehellerageratvilseledandeellerlämnat
uppg
iftersomkanansesvara vilseledande.
Vägverk
etsmöjlighetertill
omprövning
tordedärforvaraytterstbegränsade.
Som
bekantforuttterettvarumärkesintrångattettrkeanndsinäringsverksamhet.
Ommärket
ejanvändsinäringsverksamhetkanintrångejreligga.
Hon
använde
rinteifrågavarandeskylti näringsverksamhet.
Det
tordedärforvara
upp
enbartatthonintegörintrångi
Goog
les
varumärken
genomattanvändaskylten.
Mot
dennabakgrundsaknarVägverket
gru
ndenligtnullanderättatt bifallaGoogleSwedensbegäran
om
atttilldelahenneden
person
ligafordons
sky
lten
GOOGLE.
Beslutetskalldärforståfast.Slutligenrljande
om
överklagbar
het
noteras.Enligt34§lagen
(200
l:558)omvägtrafikregistersamt19kap.l§
första
stycket5forordningen(200l:650)framgår att"tilldelning
...
avsärskildteckenkombinationförpersonligafordonsskyltar"intefåröverklagas. Tillämpligabestämmelser
Det
angesi3§förvaltningslagen(1986:223)(FL)att
om
en
anna
nlagellerenforordninginnehåller någonbestämmelsesomavvikerfrånFL,gällerdenbestämme
lsen
.
Det
framgårav26
§
FLattettbes
lutsom
innehålleren
uppe
n
bar
oriktig
het
till
ljd
avmyndighetensellernågonannansskrivfel,räknefelellerliknandeförbiseende,rarttasavden myndighetsom
harmedde
latbeslutet.Innanttelsesker
ska
llmyndighetengedensomär
part
tillfälleattyttrasig,
om
ärendetav
ser
myndig
het
sutövningmotnågonenskildochåtrdeninteär obehövlig.Vidareljerav27
§
rstastycket
FL
att
om
enmyndig
het
finnerattett
bes
lut,som
denhar
meddelatsomförstainstans,är
uppe
n
ba
rtoriktigtpågrundavnya
omstä
ndigheterelleravnågon
annan
anledning,skallmyndighetenändra
bes
lutet,
om
det
kanskesnabbtochenkeltochutanattdet blirtillnackdel
för
någonenskildpart.Skyldig
heten
lleräven
om
bes
lutetöverklagas,såvidainte klagandenbegärattbeslutettillsvidareinteskallgälla(inhibition). Enligt16kap.forordningen(2001:650)omvägtrafikregister
(FVTR)
avses
medper
sonligafordonsskyltarskyltarmedensärskildteckenkombination.
Det
framrav16kap.7§
FVTR
atträt
ten
att
använda
per
sonligafordonsskyltar
för
ettregi
str
eratfordonsamt
förlängning
aven
sådantt
upp
låtsavVägverketforettprissomverketbestämmer.Av 16kap.8
FVTR
framgårattVägverkettillhandahåller
per
sonligafordonsskyltar
ochprö
varfråganomutrdandeav
kon
trollmärkenärverketharunderrättatsomvilketfordonskyltarnaskall användasfor.Vägv
erk
etprövar
ock
fråganomutfärdandeav
nya
personligafordonsskyltar. Enligt6kap.17§
g
verketsföreskrifter(VVFS2001:118)
om
registreringavfordonm.m.i vägtrafikregistretfårenpersonligfordonsskyltinteutformassåattdenkanckaanstöteller medföraolägenhetförnågon.I6kap.18§
samma
före
skrif
ter
framgårattvidbedömningenav
om
teckenkombinationenkanmedforaolägenhetskallsärskiltbeaktasimmaterialrättsligtskyddr känneteckensåsomvarumärke,firma
och
namn.
 
Vägverket
Orgenhet
Trafikreg
istret,
Tra
fi
kreg
istret,
TRvu
BESLUT
Datum
2007
-08-22
Beteckning
RE
10-B
2007:936
3(5)
-
134
§
lagen
(200
1:558)
om
vägtrafikregister
(L
VTR)
angesatt
ett
beslutenligtd
enna
lag,enligtföreskriftersom
har
meddelats
med
stödavlagen
ellerett
bes
lut
omrättelseellerinformationenligt
per
sonuppgiftslagen(1998:204)röverklagashosLänstteni
Örebro
län
om
intenå
got
annatljeravandrareskrifter.
Prövning
stillståndkrävs
vid
överklagandetill
kammarrä
tten.
Det
framgårav19kap.1§
FVTR
attdeti34§L
VTR
finns
bes
tämmel
ser
om
överklagande
avbeslutenligtdennaförordning,
menatt
bl.a.bes
lut
om
utformni
nge
navpersonligafordo
nss
kyltar
och
tilldelningenavsärskild
tec
kenkom
binatio
nförpersonligafordonsskyltarinte
får
överklagas.
Om
prövn
ing
Ka
rinJardenberganförisittyttr
and
eatt
Vägve
rketintekanän
dra
beslutetattbeviljahenne personligfordonsskylt
med
te
ckenkombin
ationen
GOOG
LE,
ef
tersom26och27
§§
FL
intetillåter det.Vägverketstilldelningav
sky
lten
GOOGLE
beroddeintepåskr
ivf
el,räknefelellerliknande förbiseendeochverketdelar
bedömnin
genattbeslutetintekanändraspå
grund
valav26
§
FL.
Syf
tetmed27
§
FLärattge
myndighet
erskyldighetattändrasina
be
slutundervissaförutsättningar
(pr
op.1985/86:80s.77
ff)
.
Detta
innebärinteatt
myndi
ghetenärförhindradatt
ändra
sinabeslutför attinteallarutsättningarnasom
räkna
s
upp
i27§är
uppfyllda
.
Rege
ln
om
attnyttbeslutskall fattasomdetinter
den
enskilde
em
otärinteutf
orm
adsomenttighetför
den
enskilde,utandet ärnärd
enna
ochsamtliga
övriga
förutsättningariparagrafenär
uppfy
lldasommyndighetenär skyldigattfattan
ytt
beslut. Irätt
spr
axisoch
juridi
sk
doktrinhar27
§
FLändåtolkatsså,atthu
vudre
gelnärattenmyndighetinte rändra
ett
beslut
om
ändringen
är
tillnackdelfördenenskilde.
Det
har
utkristallis
er
atsigflera undantagfråndenna
huvudre
gelirätt
spr
axis.Deundantagsomharr
äkn
ats
upp
ido
ktr
inenutifrån rättspraxisärdockinteenfullständiglista.Detärmöjligtattmyndi
ghet
er
kan
ändra
besluttillden enskildesnackdel
äve
ni
and
rafall.I1992ref.78
och
RÅ
2
000
ref
16
var
detendastenenskilds
om
berörd
esdirektav myndighetensbeslut,ochdetf
ann
singena
nna
nenskildsomskulle
kunn
a
gynna
savdetändrade beslutet.
Det
skyddsom
den
enskildetillförsäkrasav27
§
FL
måste
ansesvägatyngrenärfråganär entvistmellanen
enda
enskildochen
myndig
het,ännärfr
ågan
är
entvist
mellan
tvåenskildasom är
beroend
eavvaden
myn
dighet
fattarförbeslut.Idetsenarefalletärdetalltidenenskildsom mis
sgynna
savm
ynd
ig
he
tensbeslut,trotsattbeslutet
gynna
ren
anna
nenskild.Om
ett
beslut
aven
myndighetäruppe
nbart
felaktigtoch
gyn
nande
förenenskild,kandennaenskildes
rätt
ssäkerhetinte geslikastortyngdom
det
uppenb
art
felaktiga
be
slutetärtilln
ack
delrena
nnan
enskildsom
den
gesomingena
nna
nenskild
dra
bba
sdirektavbeslutet. 1992ref.64llde
ett
myndighetsbeslutenligtvarumärkeslagensomvartillfördelfören en
sk
ildindividmentillnackdelförena
nna
n,dettabe
slut
ändradestillna
ckd
elfördenrraindividen,mendetgodt
ogs
inteavRegeringsrätten.
Rege
ringsrättenp
åpek
adeidettamålattenligt deallmänna
principer
omförvaltningsbeslutenss.k.rätt
skr
aftsom
har
utvecklatsipraxisllerbl.a. att
gyn
nandebeslutiregelinte
kan
återkallas.
Vid
arehänvisadeRegeringsrättentillatt varumärkeslagenanvisade
den
enskildesoma
nsåg
sigfö
rf
ördeladav
myndi
ghetensbesluttillatt
c
katalanvidallmändomstol.
r
påpekadealltsåRegeringsrätten,
liksom
den
har
gjortialla andramålpå
omr
ådet,attdetär
huvudreg
elnsomsägerattbeslut
tillden
enskildesfördelinter
ändr
as.
Någo
tabsolutrbudförmyndigheterattändrabesluttillnackdelfördenenskildefinnsinte. Detfannsdo
ck
idettafallen
annan
uttryckligen
utpek
advägattgåfördenenskildesomansågsig missgynnadav
myndi
gh
eten
sbeslut,nämligenattföratalaniallmän
dom
stol.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->